سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


دانش حقوق عمومی، جلد ۷، شماره ۲۰، صفحات ۲۳-۴۸

عنوان فارسی مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر
چکیده فارسی مقاله سید محمدباقر صدر از جمله فقهای معاصری است که در آثار خود به موضوع قانونگذاری، هم از حیث فقهی و هم از منظر حقوقی، توجه داشته است. پرسش این پژوهش آن است که آیا مفهوم قانونگذاری در حقوق و علوم سیاسی، در معنای شکلی و حداقلی، در آرای فقهی شهید سید محمدباقر صدر وجود دارد و در صورت وجود، حدود و قلمروش چیست. به‌منظور پاسخ به این پرسش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مبانی فقهی او در این زمینه، به‎خصوص با تقسیم حکم به دو حکم شرعی و حکم حکومتی، مطرح شده است. پس از آن، مباحث حقوقی او در این موضوع، که شامل تأسیس نظری نهادهای سیاسی حاکمیتی است، با دو رویکرد اندامی و کارکردی بررسی و در پایان، پس از تبیین مفهوم قانونگذاری در معنای مدنظر، امکان وجودی آن در نظرهای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر آزموده شده است. در نتیجه این مفهوم صوری قانونگذاری در مجموعه کارکردهای نهادهای سیاسی پیشنهادی او، در دو سطح خفیف و قوی، در دو قلمرو احکام شرعی مختلف‎فیه و احکام منطقهالفراغ، شناسایی شده است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حکم شرعی، حکم منطقهالفراغ، سید محمدباقر صدر، قانونگذاری، نهاد سیاسی

عنوان انگلیسی The Concept of Legislation in Jurisprudential and Legal Ideas of Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr
چکیده انگلیسی مقاله One of the contemporary scholars legally and juriprudentially attentive to legislation is Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr. The issue of this article is whether the concept of legislation in law and political science, in the narrow sense, exists in the jurisprudential works of of Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr and if so, what is its scope and territory. For this purpose, his jurisprudential foundations on this basis, especially the distinction between Hukm Shar'i (Sharia rule) and Hukm Hukumati (governmental rule) are first discussed. Then, his legal debates in this regard including the theoretical establishment of the sovereign political institutions are considered by means of two organic and functional approach. Finally, the concept of legislation in the given sense is scrutinized likewise, and its existential possibility is assessed in his jurisprudential and legal ideas. As a result, the aforesaid concept of legislation is discovered and recognized in the set of functions of his proposed political institutions, in two mild and intense levels, in the scope of disputed Ahkam Shar'i (Sharia rules) and Ahkam Mantaqat al-Firagh (the Lacuna).  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Legislation, Seyed Muhammad Baqer al-sadr, Hukme Shareai, Hukme Manteghat-al-Faragh, political institution.

نویسندگان مقاله حسین امینی پزوه | Hossein Amini Pozveh
پژوهشکده شورای نگهبان

سید علیرضا حائری | Seyed Alireza Haeri
قم


نشانی اینترنتی http://mag.shora-rc.ir/browse.php?a_code=A-10-85-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده فقه و حکومت اسلامی
نوع مقاله منتشر شده فقهی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات