سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


جهانی رسانه، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۲۲-۴۲

عنوان فارسی مطالعه تاثیر تجارت الکترونیک در بازارسازی رسانه بر خط
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش تلاش کرده ایم با مطالعه نقش فناوری نوین تجارت الکترونیک در قالب مدل های تبیینی، امکان بهره گیری موثر در ایجاد بازار جهت تعامل بنگاه ها و همکاران رسانه ای بر خط را ارزیابی کنیم.  در این راستا با مطالعه مدل های پیشین در این زمینه و با شناسایی عوامل اثرگذار در بازار سازی رسانه های بر خط، مدلی مفهومی برای نشان دادن اثر تجارت الکترونیک بر بازارسازی ارائه می شود.  برای پاسخ به سوالات پژوهش پرسشنامه ای به صورت محقق ساخته تدوین کردیم، که این پرسشنامه از نظر پایایی و روایی در سطح مطلوبی قرار داشت. پرسشنامه ها میان افراد دست اندکار در زمینه رسانه‌های بر خط و تجارت الکترونیک و کارشناسان این حوزه توزیع و برای آزمون فرضیه از مدلیابی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد تجارت الکترونیک به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق رسانه‌های دیجیتال بر خط، تأثیر مثبت و معنی داری بر بازارسازی دارد.  همچنین تجارت الکترونیک تأثیر مثبت و معنی داری بر رسانه بر خط دارد و رسانه‌های بر خط نیز تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار سازی دارند. 
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تجارت الکترونیک، بازارسازی، رسانه بر خط،

عنوان انگلیسی The role of E-Commerce in on-line media market making
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تجارت الکترونیک,بازارسازی,رسانه بر خط

نویسندگان مقاله آلبرت بغزیان |
استادیار گروه علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران-پردیس بین‌المللی کیش

محمد حقیقی |
دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران-پردیس بین المللی کیش

منصور امینی لاری |
استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت

عبدالرضا قهرمانی |
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه‌ای پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://gmj.ut.ac.ir/article_68233_ba282b0005f32fb78bc0f749f59a91fb.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات