سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


جهانی رسانه، جلد ۱۳، شماره ۱، صفحات ۱-۲۱

عنوان فارسی پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه‌های اجتماعی در دانشگاه سمنان
چکیده فارسی مقاله با گسترش نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه­های مختلف، بازاریابان از رسانه­های اجتماعی برای تبلیغ محصولات خود استفاده می­کنند. از این­رو، مسئله اصلی پژوهش حاضر واکاوی پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه­های اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشکده مدیریت، دانشگاه دولتی شهر سمنان است. با این هدف از جامعۀ موردنظر، تعداد 325 نفر به روش در دسترس انتخاب شده­اند. جهت سنجش اطلاعات از پرسشنامه 22 گویه­ای با طیف 5 گزینه­ای لیکرت استفاده شد. این مطالعه از لحاظ هدف کاربردی، از نوع تحقیقات توصیفی و با روش پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که سهولت استفاده درک شده تأثیر مثبت و معناداری بر عادت رفتاری و نگرش نسبت به تبلیغات رسانه­های اجتماعی دارد. همچنین عادت رفتاری تأثیر مثبت و معنی­دار بر وابستگی روانی دارد. با این وجود بین عادت رفتاری و نگرش رابطه معناداری یافت نشد. سرانجام،بین نگرش نسبت به تبلیغات رسانه­های اجتماعی و پاسخ­های اطلاعاتی و رفتاری تأثیر مثبت و معناداری یافت شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تبلیغات، رسانه اجتماعی، نگرش، پاسخهای اطلاعاتی،

عنوان انگلیسی The Antecedents and Consequences of Users' Attitudes towards Social Media Advertising
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله تبلیغات,رسانه اجتماعی,نگرش,پاسخهای اطلاعاتی

نویسندگان مقاله عادل آذر |
ستاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس

هوشمند باقری قره بلاغ |
دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه سمنان،

محمد کشاورز |
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه سمنان


نشانی اینترنتی http://gmj.ut.ac.ir/article_68232_468cf69eebcfaa8a02bdf725e0273389.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات