سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۲۲۲-۲۲۵

عنوان فارسی بررسی میزان شیوع آسیب های ارتوپدیک تشخیص داده نشده در بیماران با ترومای متعدد
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: عدم تشخیص بعضی از آسیب ها به دنبال تروماهای ماژور در بیماران با ترومای متعدد به عنوان یک مشکل همیشگی چه از نظر کلینیکال و چه از نقطه نظر پزشکی قانونی باقی مانده است. هدف از این مطالعه  ب‍ررس‍ی‌ میزان شیوع آسیب های ارتوپدیک فراموش شده در بیماران با ترومای متعدد می باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه ی توصیفی مقطعی آینده نگر در طی سال 1395 بر روی کلیه‌ی بیماران ترومای متعدد بستری شده در بخش‌های اورژانس، ارتوپدی و یا جراحی بیمارستان امام خمینی(ره) شهر ساری انجام شد. اطلاعات مورد نظر با استفاده از چک لیستی حاوی سوالاتی پیرامون اطلاعات دموگرافیک (سن، جنس) ، مکانیسم تروما، زمان تروما، نوع آسیب و مداخلات درمانی جمع‌آوری گردید. داده‌های حاصل به کمک برنامه آماری SPSS 19.0 مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. یافته‌ها: افراد بیمار مراجعه کننده با رده سنی 7 تا 28 سال مورد بررسی قرار گرفتند. 82 درصد بیماران مرد بودند. فروانی آسیب‌های فراموش شده 8/5 درصد بود. انواع آسیب‌های فراموش شده شامل شکستگی ترقوه، متاکارپ، اسکافوئید، استابولوم، گردن ران، اینترتروکانتریک، پاشنه، قوزک خارجی و لیسفرانک و دررفتگی لگن بوده است. نتایج به‌دست آمده نشان‌دهنده ارتباط فراوانی‌آسیب‌های فراموش شده با سن بالاتر، ترومای بیشتر، جنس مرد، ترومای بلانت وسطح هوشیاری بالاتر بوده است (034/0p=). همچنین 4/44 درصد موارد پس از شناسایی این آسیب‌ها موجب تغییر برنامه درمانی غیرجراحی به جراحی شده است. استنتاج: به نظر می‌رسد که اجرای یک برنامه ارزیابی مجدد در بیماران با ترومای متعدد می‌تواند موجب شناسایی بسیاری از آسیب‌های تشخیص داده نشده در ارزیابی‌های اولیه و ثانویه بیماران شود و در نهایت منجر به مدیریت درمان بهتر بیماران و کاهش آسیب‌های فراموش شده شود.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تروما، آسیب های ارتوپدیک فراموش شده، ارزیابی های اولیه و ثانویه

عنوان انگلیسی Prevalence of Missed Orthopedic Injuries among Patients with Multiple Trauma
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Missed detection of some major trauma in the context of multiple trauma remains a persistent problem in both clinical aspects and forensic medicine. This study aimed at investigating the prevalence of missed injuries in patients with major trauma. Materials and methods: This prospective cross-sectional study was done in all multiple trauma patients (7-28 years of age) admitted to emergency, orthopedic, and surgical departments in Sari Imam Khomeini Hospital, 2016. Data was collected using a checklist to study the demographic information (age and gender), mechanism of injury, time of injury, the type of trauma, and treatment interventions. SPSS V19 was used for data analysis. Results: The patients were 82% males. The frequency of missed injury was 5.8%, including clavicles, metacarpal, scaphoid, acetabulum, femoral neck, intertrochanteric, heels, Lisfranc, and ankle fractures, and hip dislocation. The results indicated a relationship between the frequency of missed injuries and older ages, more trauma, male patients, blunt trauma, and higher level of consciousness (P= 0.034). Also, in 44.4% of the cases, identifying the damage led to changing the non-surgical treatment to surgical treatment. Conclusion: Tertiary surveys in multiple trauma patients could be of great benefit in identifying missed injuries and eventually cause better patient management.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله missed injury, trauma, musculoskeletal injuries, primary survey, secondary survey

نویسندگان مقاله مسعود شایسته آذر | Masoud ShayestehAzar
Associated Professor, Orthopedic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

محمد حسین کریمی نسب | Mohammad Hossein Kariminasab
Associated Professor, Orthopedic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

مهران رضوی پور | Mehran Razavipour
Assistant Professor, Orthopedic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

مانی محمودی | Mani Mahmoudi
Assistant Professor, Orthopedic Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

مهدی محبی | Mahdi Mohebi
Orthopedic Surgeon, Orthopedic Research center, Mazandaran university of medical science, Sari, Iran.
متخصص ارتوپدی ،مرکزتحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

عمار دولتی | Amar Dolati
General Practitioner, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

شادی شایسته آذر | Shadi ShayestehAzar
Medical Student, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-244-4&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ارتوپدی،تروماتولوژی
نوع مقاله منتشر شده گزارش کوتاه
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات