سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۲۱۳-۲۲۱

عنوان فارسی مقایسه اثر تزریق آهسته و بلوس متوکلوپرامید بر آکاتژیای بیماران مبتلا به سرطان
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: متوکلوپرامید به منظور کنترل تهوع، استفراغ و سر درد مکرر مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه با هدف مقایسه تزریق آهسته و سریع متوکلوپرامید بر آکاتیژیای بیماران مبتلا به سرطان بستری دربخش اورژانس انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: در این کارآزمایی بالینی دو سو کور 112 نفر از بیماران مبتلا به سرطان بستری در بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی شرکت کردند. بیماران به صورت تصادفی به 2 گروه (انفوزیون و تزریق بلوس) تقسیم شدند. در گروه انفوزیون 20 میلی گرم متوکلوپرامید طی 20 دقیقه و نرمال سالین به صورت بلوس  تجویز شد و در گروه بلوس، 20 میلی گرم متوکلوپرامید طی 2 دقیقه و نرمال سالین به صورت انفوزیون پلاسبو تجویز شد. آکاتژیا با از ابزار prince Henry Akathisia Rating Scale اندازه گیری شد.تهوع، خواب آلودگی، نبض و فشار خون در هر دو گروه به فواصل صفر، 30، 60 و 120 دقیقه بعد از تزریق اندازه گیری شد. یافته‌ها: میانگین سنی در دو گروه بلوس و آهسته به ترتیب 1/16±4/59 و 2/14±3/60 سال و فراوانی زنان در  دو گروه به ترتیب 1/56 و 3/48 درصد بود. آکاتژیا عینی در گروه بلوس 4 برابر گروه انفوزیون بوده است (000/0 = p (5/6 – 8/1، درصد 95 : CI، 4 : R R ) ). روند تغییرات تهوع (000/0=p ) و نبض (000/0=p ) بین دو گروه معنی دار و روند تغییرات خواب آلودگی در دو گروه معنی دار نبود (625/0 = p ). استنتاج: انفوزیون متوکلوپرامید منجر به کاهش تهوع و کاهش علائم عینی آکاتژیا می شود.   شماره ثبت کارآزمایی بالینی : 2N20170808035565IRCT  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله متوکلوپرامید، آکاتژیا، انفوزیون، بلوس

عنوان انگلیسی Comparing the Effect of Slow and Fast Infusion of Metochelopramid on Akathisia in Patients with Cancer
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Metoclopramide is frequently used in emergency departments to control nausea, vomiting, and headache. This study aimed at comparing the effects of two rates of intravenous infusion of metoclopramide (slow and fast bolus) on the incidence of akathisia in patients with cancer in an emergency department. Materials and methods: In a double blind clinical trial, 112 patients with cancer hospitalized in Sari Imam Khomaini emergency department were included. The participants were randomized to receive either 20 mg metoclopramide as a bolus and normal saline infusion over 20 min (bolus group), or normal saline bolus and 20 mg metoclopramide infused over 20 min (infusion group). Patients were assessed for akathisia using the Prince Henry Akathisia Rating Scale. Nausea, sedation, pulse, and blood pressure were measured in both groups at 0, 30, 60, and 120 min after drug administration. Results: The mean ages of patients in bolus and infusion group was 59.4 ± 16.1 and 60.3 ± 14.2, respectively. Frequency of women in bolus and infusion group was 48.3 and 56.1%, respectively. Objective akathisia in patients receiving bolus metoclopramide was 4 times more than that in infusion group. (P=0.000) (RR: 4, CI: 95%: 1.8-6.5). Trend of sleepiness was not significantly different between the two groups (P=0.625). But, the trends of nasaue, pulse, and hypertension showed significant differences between blouse and infusion groups. (P=0.000 and P=0.000, respectively). Conclusion: Current findings showed that intravenous infusion of metoclopramide could reduce objective akathisia and nausea.   (Clinical Trials Registry Number: IRCT20170808035565N2)  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله metoclopramide, akathisia, infusion, bolus

نویسندگان مقاله حسین منتظر | Hossain Montazer
Assistant Professor, Department of Emergency, Orthopedic Research Center, Mazandarn University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

مطهره خردمند | Motahareh Kheradmand
Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

رضا علیزاده نوایی | Reza Alizadeh-navaee
Assistant Professor, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandarn University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، مرکز تحقیقات سرطان دستگاه گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

محمد حسینی نژاد | Mohammad Hosseininejad
Assistant Professor, Department of Emergency, Gut and Liver Research Center, Mazandarn University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات کبد و گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

انسیه تقی زاده | Ensiyeh Taghizadeh
Emergency Physician, Faculty of Medicine, Mazandarn University of Medical Sciences, Sari, Iran
متخصص طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-11-3373-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طب اورژانس
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات