سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۱۹۹-۲۱۲

عنوان فارسی تحلیلی بر استقرار طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت با رویکرد SWOT از دیدگاه ذینفعان
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است. در دنیای کنونی، دیدگاه‌‌های سلامت چشم‌اندازی وسیع‌تر یافته و به انتظارات غیر پزشکی توجه ویژه‌‌ای معطوف شده است. لذا این مطالعه با هدف تحلیلی بر اجرای نظام تحول سلامت در حوزه بهداشت با رویکرد SWOT از دیدگاه ذینفعان انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه کیفی که با روش مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند در سال 1396 انجام شد، نمونه آماری شامل 37 نفر از گروه خبره مطلع به طرح تحول سلامت، مدیران اجرایی و کارشناسان بهداشت، پزشکان خانواده و بیماران در مراکز خدمات جامع سلامت بوده است که به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند. مصاحبه‌ ها پس از انجام، پیاده سازی و داده‌ ها به روش چارچوبی تحلیل شدند. یافته‌ها: نقاط قوت شامل توانمند سازی مدیران، تکمیل، تجهیز و توسعه شبکه بهداشت و درمان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، افزایش دسترسی به خدمات و ترویج خود مراقبتی، نقاط ضعف شامل مدیریت منابع انسانی، انتخاب و توسعه مدیران، مدیریت منابع مالی، عدم تامین زیر ساخت، درمان محوری، نا کارآمدی نظام اطلاعات سلامت و نظام پرداخت، فرصت ‌ها شامل حمایت مسئولین، پشتوانه قانونی طرح، مشارکت بخش خصوصی، و تهدید ها شامل عدم تامین پایدار منابع مالی، سالمندی و بیماری ‌های غیر واگیر می ‌باشد. استنتاج: نتایج این مطالعه نشان داد که طرح تحول سلامت در حوزه بهداشت در مرحله استقرار و اجرا چه نقاط قوت و ضعفی دارد و با چه فرصت ها و تهدیداتی روبرو است. لذا اجرای مداخلات کارا و اثر بخش جهت رفع نقاط ضعف و تهدید های پیش روی طرح با بهره‌گیری از نقاط قوت و فرصت‌‌های موجود، به عنوان یکی از اصلاحات نظام سلامت امری ضروری است.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طرح تحول، نظام سلامت، حوزه بهداشت، SWOT

عنوان انگلیسی SWOT Analysis of Health Reform Plan on Healthcare Sector from the Stakeholder Perspective
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Today, health is one of the main priorities of human life. Nowadays, the viewpoints about health are different and more attention is paid to nonmedical expectations. So, this study aimed to analyze the Health Reform Plan in healthcare sector using SWOT approach from the stakeholder perspective. Materials and methods: This qualitative study was conducted in 37 people using semi-structured in-depth interviews in 2017. The participants included individuals who were informed about the Health Reform Plan, executive managers, health administrators, family physicians, and patients in comprehensive healthcare centers. They were selected by purposive sampling. The interviews were transcribed and analyzed by framework method. Results: The main strengths included empowering the managers, developing and facilitating the health network, electronic health records, increasing the accessibility of services, and promoting self care. The weak points were as follows: management of human resources, choosing the managers, financial management, poor infrastructures, treatment-based system, low efficacy of recording system, and payment system. The opportunities included authorities' supports, legal backing, and public-private sector cooperation. The threats were lack of sustainable financing, aging phenomenon, and non-communicable diseases.  Conclusion: This study showed the strengths and weaknesses of Health Reform Plan in healthcare sector, and its opportunities and threats. Therefore, efficient interventions are needed to ensure appropriate and precise planning and implementation of this project.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله reform plan, health system, health sector, SWOT

نویسندگان مقاله قاسم عابدی | Ghasem Abedi
Associate Professor, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

سیدامیر سلطانی کنتائی | Seyed Amir Soltani Kontai
MSc Student in Healthcare Management, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

ابوالفضل مروی | Abolfazl Marvi
MSc Student in Healthcare Management, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

سعیده مزیدی | Saeideh Mazidi
BSc in Nursing, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، علی آباد، ایران

احسان عابدینی | Ehsan Abedini
PhD Student in Healthcare Management, Student Research Committee, Health Sciences Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

علیرضا عباسی چالشتری | Alireza Abbasi Chaleshtary
MSc Student in Healthcare Management, Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6165-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات