سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۱۸۷-۱۹۸

عنوان فارسی مقایسه فرآیندهای ZSM۵، TiO۲/ZSM۵، UV/ ZSM۵ و UV/TiO۲/ZSM۵ در حذف استایرن از جریان سنتتیک هوا
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: استایرن یکی از مهم‌ترین ترکیبات آلی فرار می‌باشد که می‌تواند باعث اثرات نامطلوب بهداشتی شود. در این مطالعه به بررسی توانایی حذف این ترکیب از محیط های سنتتیک هوا توسط فرآیندهای ZSM5، TiO2/ZSM5، UV/ ZSM5 و UV/TiO2/ZSM5 پرداخته شد. مواد و روش‌ها: جهت تولید زئولیت از روش سل ژل و جهت پوشش زئولیت با TiO2 از روش غوطه وری استفاده شد. در این مطالعه اثر نوع فرآیند حذف، زمان اشباع و غلظت آلاینده بر میزان حذف در یک فتوراکتور مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه قرائت سنج مستقیم فوچک جهت تعیین غلظت خروجی استفاده شد. هم چنین از آنالیز SEM، XRD، EDX و BET برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ZSM5 و TiO2/ZSM5 استفاده شد. یافته‌ها: آنالیز SEM نشان داد که زئولیت دارای شکل کریستالی است و TiO2 به خوبی بر روی این ماده پوشش داده شده است. نتایج آنالیز EDX نشان داد که درصد بالایی از ساختار زئولیت شامل دو عنصر Si و Al است. هم چنین الگوی XRD حضور TiO2 در ساختار زئولیت را به خوبی نشان داد. آنالیز BET نشان داد که با پوشش زئولیت توسط TiO2، سطح ویژه و تخلخل کاهش می یابد. افزایش راندمان حذف به ترتیب UV/TiO2/ZSM5 > ZSM5> TiO2/ZSM5 به دست آمد. زمان اشباع در غلظت ppm300 برای ZSM5 و TiO2/ZSM5 به ترتیب 370 و280 دقیقه حاصل گشت، در حالی که در حالت کاربرد UV/TiO2/ZSM5، غلظت خروجی بعد از طی مدت زمان 310 دقیقه بر روی راندمان حذف 74 درصد ثابت شد. هم چنین افزایش زمان و غلظت اولیه استایرن منجر به کاهش راندمان حذف شد. استنتاج: در این مطالعه مشاهده شد که فرآیند UV/TiO2/ZSM5 راندمان بالاتری از حذف استایرن را برای زمان های مشابه نسبت به روش های TiO2/ZSM5 و ZSM5 دارد.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استایرن، زئولیت، TiO2، فتواکسیداسیون

عنوان انگلیسی Comparing ZSM5, TiO2/ZSM5, UV/ ZSM5, and UV/TiO2/ZSM5 Processes in Removal of Styrene from Synthetic Air Current
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Styrene, one of the most important compounds of VOCs, causes some health concern. In current study, the ability of ZSM5, TiO2/ZSM5, UV/ ZSM5, and UV/TiO2/ZSM5 methods was investigated in removing styrene from air synthetic current. Materials and methods: In order to synthesize the zeolite and TiO2-coated zeolite, the sol-gel and saturation methods were employed, respectively. In this study, the effect of the type of removal process, saturation time and initial pollutant concentration were investigated on the removal of styrene in a photoreactor. Phocheck device with direct reading system was applied to determine the output concentration. Also, SEM, XRD, EDX, and BET analyses were used to characterize the chemical and physical properties of ZSM5, and TiO2/ZSM5.   Results: SEM analysis showed that zeolite has a crystal form, and TiO2 successfully covered the surface of this compound. In addition, the EDX analysis demonstrated that a great part of zeolite structural includes Al and Si constituents. The XRD pattern showed the presence of attached TiO2 in the zeolite structure. BET analysis revealed that the surface area of zeolite decreased when TiO2 was coated on its surface. The order of increase in removal efficiency was as follows: UV/TiO2/ZSM5 > ZSM5> TiO2/ZSM5. The saturation time of ZSM5 and TiO2/ZSM5 in the 300 ppm concentration was 370 and 280 min, respectively, while the outlet concentration in the UV/TiO2/ZSM5 method was fixed at 74% removal efficiency after elapsing 310 min. The increment of time exposure and initial styrene concentration also led to decrease in removal efficiency. Conclusion: In this study application of UV/TiO2/ZSM5 process provided a higher efficiency of the styrene removal than that of TiO2/ZSM or ZSM5 in the same time.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله styrene, zeolite, Tio2, photo-oxidation

نویسندگان مقاله سید باقر مرتضوی | Seyyed Bagher Mortazavi
Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
استاد، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهدی سالاری | Mehdi Salari
2 PhD Student in Environmental Health Engineering, Faculty of Public Health, Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقاتی علوم بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان ، همدان، ایران

حسن اصیلیان مهابادی | Hasan Asilian Mahabadi
Associate Professor, Department of Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
دانشیار، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مریم رستمی اقدم شندی | Rostami Aghdam Shendi Maryam
MSC Student in Occupational Health Engineering, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران

محمد میری | Mohammad Miri
Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

محسن یزدانی اول | Mohsen Yazdani Aval
Department of Occupational Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-8821-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده بهداشت حرفه ای
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات