سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۱۵۱-۱۵۶

عنوان فارسی همه گیر شناسی مبتلایان به سرطان تخمدان مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۳
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: سرطان تخمدان نسبت به سایر بدخیمی‌های ژنیکولوژیک در میان زنان، بالاترین علت کشندگی را به خود اختصاص داده است. بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی و برخی ویژگی‌های اپیدمیولوژیکی می‌تواند نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات پیشگیرانه بر حسب موقعیت جغرافیایی و تشخیص زود هنگام ایفا کند. لذا این مطالعه با هدف تعیین ویژگی‌های همه گیر شناسی سرطان تخمدان در زنان مبتلای مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی، حجم نمونه 130 بیمار برآورد شد که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. منبع دریافت داده‌ها، مرکز جامع سرطان دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ابزار گردآوری داده‌ها چک لیست بوده است. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS ver.24 و آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) مورد آنالیز قرار گرفتند. یافته‌ها: در این مطالعه بیش‌تر مبتلایان در گروه سنی 60-41 سال بودند و 71 درصد موارد سرطان تخمدان با منشأ اپیتلیال بوده است. درصد بالایی از موارد گزارش شده (30 درصد) در مرحله‌بندی 4 (StageIV) قرار گرفتند. استنتاج: با توجه به میزان کشندگی بالا و نیز مرحله بالای سرطان تخمدان در زمان تشخیص، می توان با آموزش به زنان در مورد عوامل خطر و فاکتورهای محافظتی سرطان تخمدان، از وقوع بیماری و مرگ و میر ناشی از آن پیشگیری کرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سرطان تخمدان، اپیدمیولوژی، مرحله، متاستاز

عنوان انگلیسی Epidemiology of Ovarian Cancer in Sari Imam Khomeini Hospital, Iran 2006-2014
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Ovarian cancer, compared to other gynecologic malignancies, has the highest fatality rate among women. Studying the demographic and epidemiologic characteristics can play an important role on planning and implementation of preventive proceedings and early detection according to geographical location. The aim of this study was to determine the epidemiological characteristics of ovarian cancer in women attending Sari Imam Khomeini Hospital. Materials and methods: A descriptive study was done in 130 patients selected by census sampling. Data was obtained from the Comprehensive Cancer Center affiliated with Mazandaran University of Medical Sciences using a checklist. Data analysis was done in SPSS V24 using descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation). Results: Most of the patients aged 41-60 years old. The majority of patients were diagnosed with epithelial ovarian cancer (71%). Also, about 30% were diagnosed at advanced stages (stage IV). Conclusion: High fatality rate of ovarian cancer and late diagnosis could be prevented by providing women with appropriate trainings on the risk factors and protective factors for ovarian cancer and regular screening programs.    
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ovarian cancer, epidemiology, stage, metastasis

نویسندگان مقاله قاسم جان بابایی | Ghasem Janbabaei
Associate Professor, Department of Hematology and Oncology, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، گروه خونشناسی-آنکولوژی، مرکز تحقیقات سرطان گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

مژده سرمدی کیا | Mojde Sarmadi Kia
MSc Student in Consultation in Midwifery, Student Research Committee, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

مریم کاردان سورکی | Maryam Kardan Souraki
MSc in Consultation in Midwifery, Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

محمود موسی زاده | Mahmood Mousazade
Assistant Professor, Health Sciences Research Center, Addiction Institute, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، پژوهشکده اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

صغری خانی | Soghra Khani
Assistant Professor, Department of Reproductive Health and Midwifery, Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، گروه بهداشت باروری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

محبوبه جانباز | Mahbubeh Janbaz
Bachelor of Midwifery, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
لیسانس مامایی، دانشکده پرستاری مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-212-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مامائی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات