سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۱۴۰-۱۵۰

عنوان فارسی بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی با بهزیستی ذهنی در بیماران تحت همودیالیز
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: بیماران همودیالیزی به علت شرایط خاص بیماری و درمان، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی، روانی و اجتماعی متعددی هستند که باعث کاهش احساس بهزیستی ذهنی در آنان خواهد شد. حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی از طریق ایجاد سازگاری با شرایط سخت بیماری، می‌توانند در ارتقاء بهزیستی ذهنی نقش داشته باشند. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی با بهزیستی ذهنی در بیماران تحت همودیالیز بود. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک پژوهش همبستگی است که در 130 بیمار همودیالیزی شرق استان مازندران انجام شده است. جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه‌های جمعیت شناختی، بهزیستی ذهنی کیز، سلامت معنوی پولویتزین و حمایت اجتماعی درک شده زیمت انجام شد و داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: ضریب همبستگی پیرسون مشخص کرد رابطه مستقیم و معنی‌دار بین حمایت اجتماعی درک شده با بهزیستی ذهنی (001/0>p, 507/0=r) و هم‌چنین بین سلامت معنوی با بهزیستی ذهنی (001/0>p، 751/0=r) در بیماران همودیالیز وجود دارد. هم‌چنین بهزیستی ذهنی با جنسیت، وضعیت اقتصادی، وضعیت شغلی و توانایی جسمی رابطه معنی‌دار داشت(05/0p<). با توجه به تعدیل اثرات متغیرهای مداخله گر به وسیله مدل رگرسیونی، میزان پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر اساس حمایت اجتماعی درک شده و سلامت معنوی محاسبه شد. استنتاج: متغیرهای سلامت معنوی و حمایت اجتماعی درک شده قادرند متغیر بهزیستی ذهنی را پیش‌بینی کنند. بنابراین نیاز است در برنامه‌های آموزش به بیمار مد نظر قرار گیرد.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهزیستی ذهنی، حمایت اجتماعی درک شده، سلامت معنوی، همودیالیز

عنوان انگلیسی Association between Subjective Wellbeing and Perceived Social Support and Spiritual Well-Being in Hemodialysis Patients
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Hemodialysis patients experience special conditions of illness and treatment and are exposed to various physical, mental, psychological, and social damage that will reduce their sense of subjective well-being. Perceived social support and spiritual health can enhance subjective well-being by adapting to the severe conditions of the disease. The aim of this study was to examine the relationship between subjective well-being and perceived social support and spiritual health in hemodialysis patients. Materials and methods: This correlational study was performed in 130 hemodialysis patients in east of Mazandaran province, Iran. Data were collected using a demographic questionnaire, Subjective Well-being Scale (Keyes), Spiritual Well-Being Scale (SWB), and Perceived Social Support Scale. Data were then analyzed by descriptive and inferential statistics, including Pearson correlation and Multivariate linear regression analysis. Results: Pearson correlation coefficient indicated significant direct relationships between perceived social support and subjective well-being (r= 0.507, p< 0.001), and also between spiritual health and subjective well-being (r= 0.751, p< 0.001) in hemodialysis patients. Subjective well-being was also significantly associated with gender, economic status, job, and physical ability (p< 0.05). Considering the moderating effects of interventional variables, the predictive value of subjective well-being was calculated based on perceived social support and spiritual well-being. Conclusion: Spiritual well-being and perceived social support can predict subjective well-being, therefore, they should be considered in training programs for patients.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله subjective well-being, perceived social support, spiritual well-being, hemodialysis

نویسندگان مقاله ام البنین انصاری | Ommolbanin Ansari
MSc Student in Critical Care Nursing, Student Research Committee, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، ساری، ایران

ویدا شفیع پور | Vida Shafipour
Assistant Professor, Department of Medical-Surgical Nursing, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

محمد علی حیدری گرجی | Mohammad Ali Heidari Gorji
Associate Professor, Department of Medical-Surgical Nursing, Nasibeh Faculty of Nursing and Midwifery, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

رضا علی محمدپور | Reza Ali Mohammadpour
Associate Professor, Department of Biostatistics, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، گروه آمار حیاتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-9833-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پرستاری
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات