سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۱۲۹-۱۳۹

عنوان فارسی مقایسه نتایج آزمون ویدئویی ایمپالس سر در افراد مبتلا به تومورهای سیستم دهلیزی محیطی و مرکزی
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: شوانوم دهلیزی ضایعه‌ای در سیستم دهلیزی محیطی است که منجر به کاهش بهره رفلکس دهلیزی- چشمی (VOR) و بروز ساکاد اصلاحی می‌گردد. مطالعات نشان داده‌اند که نتیجه آزمون ویدئویی ایمپالس سر (VHIT ) در اختلالات سیستم دهلیزی محیطی، ناهنجار و در اختلالات سیستم دهلیزی مرکزی هنجار می‌باشد. این مطالعه با هدف، ارزیابی و مقایسه نتایج VHIT در افراد مبتلا به شوانوم دهلیزی و افراد مبتلا به تومورهای دهلیزی مرکزی انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 12 فرد مبتلا به تومور شوانوم دهلیزی یک طرفه و 15 فرد مبتلا به تومورهای یک طرفه سیستم دهلیزی مرکزی در مرکز گامانایف ایران (دی ماه 93 تا شهریور ماه 94) صورت گرفت. انتخاب بیماران بر اساس تشخیص پزشک متخصص و همچنین شکایت بیمار از علائم سرگیجه، عدم تعادل و یا گیجی در نظر گرفته شد. ارزیابی VHIT با استفاده از ایمپالس های افقی و عمودیِ سر، در بیماران انجام شد. در نهایت میزان بهره VOR و نسبت ساکادهای اصلاحی در دو گروه افراد مبتلا به تومور مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان بهره 80/0 و کم‌تر، به عنوان معیار ناهنجار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میزان بهره VOR در سمت آسیب دیده افراد مبتلا به شوانوم دهلیزی، 38/0 و در افراد مبتلا به تومور سیستم دهلیزی مرکزی، 96/0 به‌دست آمد (001/0 = p). همچنین نسبت ساکاد اصلاحی در گروه افراد مبتلا به شوانوم دهلیزی، 34/30 و در گروه تومورهای دهلیزی مرکزی 44/3 به‌دست آمد (007/0 = p). استنتاج: یافته‌های حاصل از VHIT موجب بهبود تشخیص افتراقی تومورهای سیستم دهلیزی محیطی از تومورهای سیستم دهلیزی مرکزی می‌گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آزمایش ویدئویی ایمپالس سر، رفلکس دهلیزی- چشمی، شوانوم دهلیزی، ساکاد اصلاحی

عنوان انگلیسی Comparing the Results of Video Head Impulse Test in Patients with Peripheral and Central Vestibular System Tumors
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Vestibular Schwannoma (VS) is a lesion in peripheral vestibular system that leads to reduction of Vestibulo Ocular Reflex (VOR) gain and incidence of corrective saccades. Researches showed that the result of Video Head Impulse Test (VHIT) is positive in peripheral vestibular system disorders and negative in central vestibular system disorders. The aim of this study was to evaluate and compare the results of VHIT in patients with vestibular schwannoma and patients with central vestibular system tumors. Materials and methods: A descriptive-analytic study was conducted in 12 patients with unilateral VS tumor and 15 patients with unilateral central vestibular system tumors in Iran Gamma-Knife Center (December 2014-September 2015). The patients were selected based on diagnosis of neurosurgeon and their complaints from vertigo, imbalance, and dizziness. Assessment of VHIT was performed using horizontal and vertical head impulses. Finally, the amount of VOR gain and the corrective saccade ratio were evaluated in two groups of patients with tumors. The gain of VOR ≤0.80 was considered as abnormal criterion. Results: Mean VOR gain in effective side was 0.38 in patients with VS tumor, and 0.96 in patients with central vestibular system tumors (P= 0.001). Also, corrective saccades ratio was 30.34 in patients with VS and 3.44 in patients with central vestibular system tumors (P= 0.007). Conclusion: The results of VHIT improved differential diagnosis of peripheral vestibular system tumors from central vestibular system tumors.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله video head impulse test, vestibulo ocular test, vestibular schwannoma, corrective saccade

نویسندگان مقاله مهدی پناهیان | Mahdi Panahian
Instructor, Department of Audiology, School of Rehabilitation, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran
مربی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

مسلم شعبانی | Moslem Shaabani
Assistant Professor, Department of Audiology, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
استادیار، گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

مرضیه شریفیان البرزی | Marzieh Sharifian Alborzi
Instructor, Department of Audiology, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
مربی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

علیرضا اکبرزاده باغبان | Alireza Akbarzadeh Baghban
Associate Professor, Physiotherapy Research Centre, School of Rehabilitation Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دانشیار، گروه علوم پایه، مرکز تحقیقات فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-5754-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده شنوایی شناسی(اودیولوژی)
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات