سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۱۱۶-۱۲۸

عنوان فارسی مقایسه سلامت معنوی و استرس ادراک شده، در زنان پره اکلامپسی مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: زنان پره‌اکلامپسی، مستعد ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، می‌باشند. با توجه به جایگاه رفیع سلامت معنوی در حوزه بهداشت و سلامت، و همچنین اهمیت زیاد اختلالات بعد روان و در رأس آن‌ها استرس، اضطراب و افسردگی در روند درمان، مطالعه حاضر با هدف مقایسه سلامت معنوی و استرس ادراک شده، در زنان پره اکلامپسی مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 278 زن چند زا با سن بارداری 40-36 هفته، مبتلا به پره‌اکلامپسی و بستری در بیمارستان‌های دولتی شهر مشهد، در سال 1396 پرداخته شد. گردآوری داده‌ها با پرسشنامه‌های اختلال استرس پس از ضربه زایمان (PPQ)، اختلال استرس پس از ضربه (PCL)، داس 21 و سلامت معنوی پولوتزین و الیسون انجام گردید. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS نسخه 16، وآزمون‌های آماری تی مستقل، من ویتنی و اسپیرمن بررسی شدند و سطح معنی‌داری 05/0>p در نظر گرفته شد. یافته‌ها: در بین بیماران 68 نفر (26 درصد)، مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان بودند که بین اختلال استرس پس از ضربه زایمان، با سلامت معنوی (030/0= p)، افسردگی (001/0= p)، استرس (000/0= p) و اضطراب (000/0= p)، در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان، ارتباط آماری معنی دار بوده است. استنتاج: سلامت معنوی پایین، افسردگی، اضطراب و استرس پس از زایمان، زنان مبتلا به پره اکلامپسی را، بیش‌تر مستعد ابتلا به اختلال استرس پس از ضربه زایمان می‌کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اختلال استرس پس از ضربه، پره اکلامپسی، سلامت معنوی، استرس

عنوان انگلیسی Comparing Spiritual Health and Perceived Stress in Women with Preeclampsia, affected and Unaffected by Postpartum Post-Traumatic Stress Disorder
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Women who develop preeclampsia are prone to post-traumatic stress disorder (PTSD). The major role of spiritual health is well understood in health contexts. On the other hand, the effects of stress, anxiety, and depression are known to influence the treatment process in women with preeclampsia experiences. So, this study aimed at comparing spiritual health and perceived stress levels in women with preeclampsia, affected and unaffected by PTSD. Materials and methods: This descriptive-analytic study was done in 278 multipara women with preeclampsia at 36-40 weeks gestation admitted to public hospitals in Mashhad, Iran 2017. The Perinatal Posttraumatic Stress Questionnaire (PPQ), the Post Traumatic Disorder Checklist (PCL), Depression Anxiety and Stress Scales (DASS 21), and the Spiritual Well-Being Scale were administered. Data were analyzed using SPSS V16 applying independent T-test, Mann Whitney, and Spearman's rank correlation coefficient. Results: Among the patients 68 (26%) developed postpartum PTSD. Significant relationships were found between the two groups of affected and unaffected by postpartum PTSD in spiritual well-being (P= 0.030), depression (P= 0.001), stress (P= 0.000), and anxiety (P=0.000). Conclusion: Low levels of spiritual health and high levels of depression, anxiety, and stress in postpartum women are amongst the main causes of developing PTSD in women with history of preeclampsia.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله post-traumatic stress disorder, preeclampsia, spiritual health, stress

نویسندگان مقاله زهرا کمالی | Zahra Kamali
MSc Student in Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد-ایران

مهین تفضلی | Mahin Tafazoli
Midwifery Instructor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

مهدی ابراهیمی | Mahdi Ebrahimi
Assistant professor, Department of Islamic Studies, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
استادیار، گروه مطالعات اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

محمدعلی حسینی | Mohammad Ali Hosseini
Associate Professor, Department of Rehabilitation Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
دانشیار، گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

آزاده ساکی | Azadeh Saki
Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

محمدرضا فیاضی بردبار | Mohammad Reza Fayyazi Bardbar
Professor, Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
استاد، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

آلا صابر محمد | Ala Saber Mohamad
MSc Student in Midwifery, Student Research Committee, Faculty of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد-ایران

زهرا محبی دهنوی | Zahra Mohebi-dehnavi
Midwifery Instructor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
مربی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-7363-3&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده مامائی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات