سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۶۲-۷۰

عنوان فارسی تأثیر ادهزیوهای توتال اچ و یونیورسال بر روی ریز نشت بین کامپوزیت و گلاس آینومر در ترمیم‌های ساندویچ کلاس II
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: از آن جا که ریزنشت ترمیم یکی از مهم‌ترین عوامل در ایجاد پوسیدگی ثانویه و شکست ترمیم به‌ حساب می‌آید، این مطالعه با هدف ارزیابی ریزنشت بین گلاس آینومر تغییر یافته با رزین و کامپوزیت در تکنیک ساندویچ با استفاده از ادهزیوهای مختلف انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 44 دندان پرمولر به کار برده شد و حفرات کلاس II با مارجین 1 میلی‌متر پایین‌تر از محل اتصال مینا و سمان تهیه گردید. گلاس آینومر تغییر یافته با رزینFuji II LC)  ( با ضخامت 1 میلی‌متر در کف جینجیوال گذاشته و سپس دندان ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول: بعد از اچ کردن و شستن سطح گلاس آینومر، ادهزیو توتال اچ (Adper single bond 2) به‌کاربرده شد. گروه دوم: ادهزیو یونیورسال Single bond universal)) به روش سلف اچ روی گلاس آینومر به‌ کار برده شد. کلیه حفرات با رزین کامپوزیت Z250) Filtek ) به‌صورت لایه­لایه ترمیم شدند. جهت ارزیابی ریزنشت، دندان‌ها بعد از انجام3000 مرتبه ترموسایکل به مدت 72 ساعت در متیلن بلو قرار گرفتند و به ‌صورت مزیودیستالی برش داده شدند. در نهایت نمونه‌ها زیر استریو میکروسکوپ بررسی شدند. جهت آنالیز داده‌ها از آزمون من ویتنی استفاده و سطح معنی‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. یافته‌ها: میانگین میزان ریزنشت در گروه Adper single bond 2 (mµ 5/401±5/520) به ‌طور چشمگیری بیش‌تر از گروه Single bond universal  به روش سلف اچ (mµ 5/269±193( بود. استنتاج: نتایج این مطالعه نشان دادند استفاده از ادهزیو یونیورسال به روش سلف اچ بین گلاس آینومر و کامپوزیت منجر به ریزنشت کم‌تری در مقایسه با ادهزیو توتال اچ در تکنیک ساندویچ باز می‌شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کامپوزیت، ادهزیو دندانی، سلف اچ، توتال اچ،گلاس آینومر

عنوان انگلیسی Effect of Total Etch and Universal Adhesives on Microleakage between Composite and Glass Ionomer in Class II Sandwich Restorations 
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Microleakage is the most common cause of secondary caries and failure of restorations. The aim of this study was to evaluate the Microleakage between resin modified glass-ionomer (RMGI) and resin composite in sandwich restorations using different bonding agents. Materials and methods: Forty four premolars were used in this experimental study. Class II cavities were prepared  and the gingival margin placed 1 mm below cementoenamel junction. RMGI (Fuji II LC) was inserted on the gingival floor in 1 mm thickness and the teeth were divided into two groups. Group I: cavities were etched, rinsed and treated with a total etch adhesive (Adper single bond 2). Group II: An universal adhesive (Single bond universal) was applied in self etch mode. All cavities were then restored incrementally using resin composite (Filtek Z 250). To evaluate the microleakage, the samples were subjected to thermocycling (3000 cycles), immersed in methylene blue for 72 hours, and sectioned mesiodistally. The samples were subsequently observed under stereomicroscope. Mann-Whitney test was used to analyze the data (P< 0.05). Results: The microleakage was significantly higher in Adper single bond 2 group (520.5±401.5µm) compared with that in single bond universal group (193±269.5µm). Conclusion: This study showed that application of  universal adhesive between RMGI and composite in self etch mode leads to lower microleakage compared with total etch adhesive in open sandwich restorations.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله composite, dental adhesive, self-etch, total etch, glass ionomer

نویسندگان مقاله محمد علی مقدم | Mohammad Ali Moghadam
Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
استادیار، گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، زنجان، ایران

عاطفه یوسفی جوردهی | Atefeh Yousefi Jordehi
Assistant Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
استادیار، گروه آموزشی دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، زنجان، ایران

مهری رحمتی | Mehri Rahmati
Dentist, School of Dentistry, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
دندانپزشک، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-9037-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده دندانپزشکی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات