سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۴۹-۶۱

عنوان فارسی تحلیل مفهوم غفلت از سالمندان ساکن در آسایشگاه های سالمندان با به کارگیری مدل سه مرحله ای هیبرید
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: غفلت در خانواده های ایرانی، نقص در عملکرد خانواده بوده و عدم آگاهی کافی  از عوامل مرتبط با این موضوع، سبب غفلت می شود. مهمترین مشکل، نبود تعریف روشن از این واژه است. تحقیق حاضر با هدف تحلیل مفهوم، تعریف عملیاتی و ارجاعات تجربی غفلت با رویکرد هیبرید در سیستم مراقبت سلامت ایران در استان گیلان صورت گرفت. مواد و روش‌ها: روش تحقیق، مدل سه مرحله نظری مروری بر مطالعات،کار در عرصه و تحلیل نهایی هیبرید بود. در مرحله نظری، بررسی مقالات داخلی و خارجی، پایان‌نامه و سایت های مرجع سال های 2017-2000 انجام وکار در عرصه جمع آوری داده های بالینی بود و 12 مشارکت کننده با نمونه گیری هدفمند، مورد مصاحبه قرار گرفته و درپایان، یافته ها تحلیل شدند. یافته‌ها: با مرورمتون، تعریف عملیاتی"غفلت"، فراموش کردن وبی خبر شدن ذکر شد، و حس "غفلت" یکی از مصادیق محرومیت از حقوق انسانی و مرتبط با چگونگی عملکرد سالمند شناخته شد. بر اساس نتایج مصاحبه، هشت زیر طبقه و سه طبقه اصلی نمایان شد: جدایی تعاملاتی (دوری اجتناب ناگزیر، فراموشی تلخ، قرب فراموش شده نزدیکان)، تعارض‌های روان‌شناختی (تجربه آسیب‌زا، درک خشونت‌ها، شکست عاطفی)، روان آزردگی (هیجان روانی، دغدغه همراه). استنتاج: علی رغم تاکید زیاد فرهنگ ما به احترام به سالمند، این گروه در معرض انواع غفلت قرار دارند. با توجه به اهمیت سالمندان به عنوان قشر آسیب پذیر و سالمند شدن ایران  و اهمیت نقش پرستار در شناسایی این مهم، می توان با برنامه ریزی دقیق و شناسایی موارد غفلت، گام های موثری در ارتقای سطح سلامت جامعه سالمندان برداشت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله غفلت، سالمند، مدل هیبرید

عنوان انگلیسی Analyzing the Concept of Elder Neglect in Elderly Homes Using a Three-Stage Hybrid Model
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Neglect is amongst the deficits in family functioning in Iranian population which is caused by lack of adequate knowledge on related factors. A major problem on this issue is lack of clear definition of this term. The purpose of this study was to analyze the concept, operational definition, and empirical references of neglect in health care system in Guilan province, Iran, using hybrid approach. Materials and methods: The research was conducted using a three-stage model: the review of studies, working in the field, and final analysis of hybrid. At the theoretical stage, we investigated national and international articles, dissertations, and indexing databases for relevant information published between 2000 and 2017. Working in the field was accomplished by collecting clinical data in which 12 participants (selected via targeted sampling) were interviewed. The information was then analyzed. Results: By reviewing the articles, the operational definition of negligence was expressed as forgetting and ignorance. Negligence was recognized as deprivation of human rights and was associated with the function of elderly people. According to the interviews, three  main themes and eight sub themes were identified: interactive separation (inevitable avoidance, bitter oblivion, and forgotten by close relatives), psychological conflicts (traumatic experiences, perceived violence, and emotional failure), psychosis (mental excitement and companion concern). Conclusion: There is always an emphasis on respect for the elderly in Iranian culture, however, this vulnerable population is ometimes subject to negligence. Iran is aging and nurses can play a major role in identifying elderely at risk of negligence. Theefore, effective steps can be taken to improve the health of the community by appropriate planning.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله neglect, elderly, hybrid model

نویسندگان مقاله پرند پورقانع | parand pourghane
Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، مامایی وپیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایرانمربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، مامایی وپیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

مریم رجب پورنیکفام | Maryam Rajab pour Nikfam
Nursing Instructor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، مامایی وپیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

فائزه غلامی شیل سر | Faezeh Gholami Shielsar
3 MSc Student in Elderly Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-6812-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طب سالمندان
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات