سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۴۰-۴۹

عنوان فارسی بررسی ارتباط سطح سرمی تیروتروپین با بدخیمی ندول تیروئید
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: ندولهای تیروئید اختلالاتی شایع هستند. توسط لمس یا سونوگرافی مشخص میشوند. شیوع در معاینه 8-4 درصد، حدود 15-7 درصد پاتولوژی بدخیم دارند. برایTSH ، اثرات ثابت شده بعنوان فاکتور رشد و اثرات متناقضی در بدخیمی ندول تیروئید بیان شد. این مطالعه با هدف بررسی اثر تیروتروپین در بدخیمی ندول تیروئید طراحی شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی 500 بیمار با ندول تیروئید بررسی شدند. نمونه خون جهت بررسی TSH، قبل از آسپیراسیون سوزنی گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری، از فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار استنباطی استفاده گردید. یافته‌ها: 457 (4/91 درصد) نفر از شرکت‌کنندگان زن و 43 (6/8 درصد) نفر مرد بودند. میانگین سنی نمونه‌ها 9/13± 43/43 سال بود. 240 نفر ندول منفرد و 260 نفر ندول متعدد داشتند(08/0=p). میانگین اندازه ندول در انواع خوش‌خیم و بد خیم به ترتیب 2/12 ± 1/26 و 8/9 ± 3/27 میلی‌متر بود. (6/0=p). در مجموع 31  نفر (2/6 درصد) ندول بدخیم و 469 نفر (8/93 درصد) ندول خوش خیم داشتند. میانگین TSH در بیماران با ندول خوش خیم و بدخیم به ترتیب 9/6± 30/3 و 2 ± 4/2 بود (47/0 p=). جهت ارزیابی ارتباط تیروتروپین با سیتولوژی، سطح TSH به ترتایل کم‌تر از 5/0 ، 5/0 – 9/4 و ≥ 5 تقسیم و به روش پیرسون بررسی شد. سه گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند (3/0 p=). استنتاج: عدد TSH به تنهایی درسطوح مختلف، معیار مناسبی برای پیشگویی بدخیمی تیروئید نیست.  
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ندول تیروئید، TSH، تیروتروپین، آسپیراسیون سوزنی، بدخیمی تیروئید

عنوان انگلیسی Association between Serum Thyrotropin Concentration and Thyroid Nodules Malignancy
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Thyroid nodules are quite common witch are found in clinical or ultrasound examinations. They are detected in 4-8% of clinical examinations and 7-15% are malignant. TSH is one of the growth factors for nodule growth. Controversial reports are published on the effect of TSH on thyroid nodule malignancy. This study aimed at investigating the effect of TSH in predicting malignancy in thyroid nodules. Materials and methods: In this cross sectional research, 500 patients were studied. Serum TSH level was measured prior to fine needle aspiration (FNA). Data analysis was done applying inferential statistics.  Results: The patients were 457 (91.4%) females and 43 (8.6%) males and the mean age was 43.43±13.9 years.  Among the patients 240 had single nodule and 260 had multiple thyroid nodules (P=0.08). The mean size of nodules in benign and malignant nodules were 26.1±12.2 and 27.3±9.8 mm, respectively (P=0.6). Malignant and benign nodules were observed in 31 (6.2%) and 469 (93.8%) patients. Mean TSH level was 3.3±6.9 and 2.4±2 in patients with benign and malignant nodules, respectively (P= 0.47). To investigate the association between TSH and FNA cytology, TSH levels were divided into < 0.5, 4.9-0.5, and ≥5 using person correlation. This study showed no significant difference between the three groups (P= 0.3). Conclusion: TSH alone is not a suitable marker for predicting thyroid malignancy.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله thyroid nodules, TSH, thyrotropin, fine needle aspiration, thyroid malignancy

نویسندگان مقاله عذرا اخی | Ozra Akha
Associate Professor, Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

زهرا کاشی | Zahra Kashi
Professor, Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استاد، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

عادله بهار | Adele Bahar
Associate Professor, Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

حمیدرضا میرزایی ایلالی | Hamidreza Mirzaei Ilali
Pediatrician, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
متخصص اطفال، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

امید عمادیان ساروی | Seyed Omid Emadian Saravi
Associate Professor, Department of Pathology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

صغری خانی | Soghra Khani
Assistant Professor, Department of Reproductive Health and Midwifery, Sexual and Reproductive Health Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran 6 Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
. استادیار، گروه بهداشت باروری و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت جنسی و باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران 6. مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

رضا علی محمد پور | Reza Ali Mohammadpour
7Associate Professor, Department of Biostatistics, Diabetes Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، گروه آمار زیستی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-183-6&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده غدد
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات