سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۳۰-۳۹

عنوان فارسی نقش زیر مجموعه های مونوسیت های خون محیطی در پیشرفت ضایعه آترواسکلروز عروق کرونر
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: مونوسیت‌های خون محیطی براساس بیان مولکول‌های CD14 و CD16 به زیر جمعیت‌های مختلف تقسیم می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین دو زیر جمعیت مونوسیتی و گیرنده CCR1 با شدت بیماری عروق کرونر (CAD) انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، تعداد 88 بیمار مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب شهید رجایی تهران طی سال 1394 -1393 که دارای علایم آنژین صدری پایدار بودند، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران به چهار گروه نرمال (بدون گرفتگی عروق کرونری)، گروه مینیمال، گروه 1VD و گروه 2+3 VD تقسیم شدند. سیستم جنسینی اسکور برای ارزیابی شدت CAD استفاده شد و در نمونه های خون با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال علیه CCR1، CD16 و CD14 رنگ آمیزی، و با فلوسیتومتری آنالیز شدند. همچنین MFI برای مارکر CCR1 در گروه‌ها، مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: مونوسیت های غیر کلاسیک با افزایش گرفتگی رگ افزایش یافت به‌طوری که در بیماران 2+3 VD درصد بیش‌تری مونوسیت غیر کلاسیک نسبت به بیماران نرمال، مینیمال و 1VD وجود داشت، اما این افزایش معنی‌دار نبوده است (05/0p>). نتایج نشان داد که مولکول CCR1 در سطح هر دو جمعیت مونوسیت‌های کلاسیک و غیر کلاسیک بروز می‌یابد، ولی جمعیت بیش‌تری از سلول‌های کلاسیک این مولکول را بیان می‌کنند. بررسی MFI مارکر CCR1 در بین گروه‌های مختلف اختلاف معنی داری را نشان نداد. استنتاج: این مطالعه نشان داد که مونوسیت‌های غیر کلاسیک با افزایش گرفتگی رگ افزایش می یابند.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مونوسیت، CCR1، آنژین صدری پایدار

عنوان انگلیسی The Role of Different Monocyte Subsets in Progression of Coronary Atherosclerotic Lesion
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Circulating monocytes are divided into different subpopulations according to the expression of CD14 and CD16. In this study, we investigated the correlation between the severity of coronary artery disease (CAD) and the frequency of two monocyte subsets and also expression level of CCR1 receptor on these monocytes.   Materials and methods: The study was conducted in 88 patients who underwent diagnostic coronary angiography (CAG) in Tehran Shahid Rajaee Heart Center, 2014-2015. The participants were selected using convenience sampling. They were divided into four groups: 50% stenosis in one vessel (MVD), single vessel stenosis (1VD), 2 or 3 vessels stenosis (2+3 VD), and no CAD as the control group. The severity of CAD was evaluated by Gensini score. Frequency of the two monocyte subsets, including classical (CD14+CD16-) and non-classical (CD14+CD16+) were measured by flow cytometry. Mean fluorescence intensity (MFI) of CCR1 receptor on monocyts was also measured in two subsets and all groups of patients. Results: Circulating non-classical monocytes were observed more frequently in patients with 2+3 VD than in controls, MVD, and 1VD groups, but the differences were not statistically significant (P> 0.05). Both classical and non-classical monocytes expressed CCR1, but it was expressed on higher number of classical monocytes than in non-classical ones. Also, no significant differences were seen in MFI of CCR1 in different groups. Conclusion: This study showed that higher frequency of non-classical monocytes was correlated with severity of CAD.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله monocyte, CCR1, coronary artery disease

نویسندگان مقاله حمیده رحیمی | Hamideh Rahimi
MSc in Immunology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

محمد مهدی پیغمبری | Mohammad Mehdi Peyghambari
Associate Professor, Department of Cardiology, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دانشیار، گروه قلب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

سعید تقی لو | Saeid Taghiloo
PhD Student in Immunology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran Student Research Committee, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشجوی دکترای تخصصی ایمونولوژی، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

حسین عسگریان عمران | Hossein Asgarian-Omran
Associate Professor, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran Immunogenetics Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران مرکز تحقیقات ایمونوژنتیک ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

رضا علیزاده نوایی | Reza Alizadeh-Navaei
Assistant Professor, Gastrointestinal Cancer Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
مرکز تحقیقات دستگاه گوارش، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

علی حیدری | Ali Heydari
MSc in Immunology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
کارشناسی ارشد ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

فاطمه گابله | Fatemeh Gabeleh
MSc in Virology, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran
کارشناسی ارشد ویروس شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

ابوالقاسم عجمی | Abolghasem Ajami
Professor, Department of Immunology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran Molecular and Cell-Biology Research Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
استاد، گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-9381-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده ایمونولوژی
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات