سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


، جلد ۲۸، شماره ۱۶۶، صفحات ۱-۹

عنوان فارسی اثر محافظتی عصاره خوراکی گیاه شیرین برگ (Stevia rebaudiana ) بر بقای فلپ پوستی در موش صحرایی نر
چکیده فارسی مقاله سابقه و هدف: با توجه بر خواص گیاه شیرین برگ (استویا)، به نظر می‌رسد این گیاه می‌تواند در کاهش آسیب اکسیداتیو متعاقب ایسکمی- رپرفیوژن، موثر واقع شده و بر میزان بقای فلاپ پوستی بیفزاید. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات پیش و پس ازمصرف خوراکی عصاره شیرین‌برگ، بر آپوپتوز و نکروز فلپ پوستی در موش صحرایی، انجام پذیرفت. مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی-آزمایشگاهی، قبل یا بعد از برداشتن فلپ در موش‌های صحرایی‌نژاد Sprague Dawley، روزانه mg/kg 25 عصاره شیرین برگ به مدت یک هفته به صورت گاواژ تجویز گردید. یک هفته پس از جراحی، مقدار نکروز فلپ، محتوای مالون دی‌الدهید (MDA) بافت فلپ و میزان فعالیت سوپراکسید دیسموتاز (SOD ) اندازه گیری شد. یافته‌ها: پیش تیمار یا پس تیمار با عصاره شیرین برگ، درصد منطقه نکروزه در فلپ را در مقایسه با گروه کنترل‌ کاهش داد و همچنین محتوای MDA را کاهش و فعالیت SOD را افزایش داد. پیش تیمار نسبت به پس تیمار با عصاره خوراکی شیرین برگ (با لحاظ تمامی متغیرهای ذکر شده در بالا) اثرات محافظتی بهتری ایجاد کرد. استنتاج: در این مطالعه، بقای فلپ به وسیله پیش یا پس از درمان با عصاره خوراکی شیرین برگ در موش تایید شد. اثرات مفید تجویز عصاره خوراکی شیرین برگ قبل و بعد از جراحی می‌تواند برای کاهش نکروز فلپ ناشی از ایسکمی، مورد بررسی بالینی قرار گیرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله شیرین برگ، Stevia rebaudiana، استویا، MDA، SOD، فلاپ پوستی، skin flap

عنوان انگلیسی Protective Effect of Oral Extract of Stevia rebaudiana on Skin Flap Survival in Male Rats
چکیده انگلیسی مقاله Background and purpose: Due to the properties of Stevia, it seems that this plant can be effective in reducing oxidative damage consequent to ischemia-reperfusion, and increase the survival of skin flap. This research aimed at investigating the effects of oral extract of stevia on apoptosis and skin flap necrosis in rats. Materials and methods: In this experimental study, Sprague Dawley rats were orally gavaged 25 mg/kg/daily of stevia leaf extract for one week, before or after the removal of flap. One week after surgery, the amount of flap necrosis, the content of malondialdehyde (MDA) in flap tissue, and superoxide dismutase (SOD) activity were measured. Results: Pre-treatment or post-treatment with stevia leaf extract reduced the necrotic area in the flap compared to the control group. It also reduced the MDA content and increased SOD activity. Pre-treatment with stevia leaf extract was found to have a better protective effect than post-treatment in all variables investigated. Conclusion: Current findings confirmed the survival of the flap with oral administration of stevia leaf extract. The beneficial effects of oral extract of stevia leaf can be clinically examined in reducing ischemic flap necrosis before and after surgery.  
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله stevia rebaudiana, malondialdehyde, superoxide dismutase, skin flap

نویسندگان مقاله مجید بنی محمد | Majid Banimohammad
Medical Student, Physiology Research Center, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
دانشجوی پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

غلامعلی جاودان | Gholamali Javdan
Physiology Research Center, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Assistant Professor, Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran University of Medical Sciences Tehran, Iran
مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران . استادیار، مرکزتحقیقات جراحی های کم تهاجمی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

شمیم سماوات اکباتان | Shamim Samavat Ekbatan
MSc in Medical Nanotechnology, Faculty of Advanced Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

مجتبی سیف | Mojtaba Safe
General Practitioner, Physiology Research Center, Faculty of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
پزشک، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

زهره حاج حیدری | Zohreh Hajheydari
Associate Professor, Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
دانشیار، گروه پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران


نشانی اینترنتی http://jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-9341-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده پوست
نوع مقاله منتشر شده پژوهشی-کامل
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات