سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


مطالعات تاریخی جنگ، جلد ۲، شماره ۲، صفحات ۲۹-۴۸

عنوان فارسی رابطه امر سیاسی با امر نظامی در اندیشه عصر میانه ایران (۵-۷ هجری)
چکیده فارسی مقاله امر نظامی و امر سیاسی به ‌عنوان دو حوزه اصلی حکومت همیشه در بستر مفهوم قدرت در تعامل و تقابل با یکدیگر تعریف شده‌اند. این دو حوزه قدرت در عصر میانه ایران، گاه در تعامل و گاه در تضاد با یکدیگر در ساختار حکومت مشاهده شده است. در این دوره، این دو حوزه از سویی در مسیر اداره حکومت نیاز به تعامل نشان داده‌اند و از سویی دیگر، جهت در دست گرفتن قدرت غالب، کشمکشی دائمی میان این دو حوزه وجود داشته است. با توجه به تسلط نیروهایی با ماهیت نظامی بر امر حکومت، اغلب انتظار بر این است که ماهیت حکومت و سازوکارهای آن در این دوره متأثر از امر نظامی باشد و تأثیر آن در ساختار حکومت قابل رؤیت باشد؛ اما، تداوم سنت‌های پیشین حکومت مبتنی بر نظام دیوانسالاری در بخش اعظمی از این دوره، این تصور را با چالش روبرو می‌کند. ازاین‌رو، این نوشتار به‌دنبال پاسخ‌گویی به چگونگی ارتباط این دو حوزه در ساختار حکومت در این عصر و نمود آن در حوزه اندیشه است. به همین دلیل، در این پژوهش به جای‌یابی اندیشه نظامی و سیاسی و تبیین جایگاه آن‌ها در نظام فکری و ساختار حکومتداری این عصر پرداخته و سپس با روش تبیینی ـ تحلیلی به بررسی ارتباط آن‌ها توجه شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته به‌نظر می‌رسد علی‌رغم زمینه نظامی حکومت‌های عصر میانه ایران، با توجه به سازوکارهای حکومت‌های این عصر، این امر سیاسی است که در تعامل دو حوزه امر نظامی و امر سیاسی، نقش برتر را داشته و تعیین‌کننده اصلی مسیر حکومت می‌باشد. ازاین‌رو، در این دوره امر نظامی تابعی از امر سیاسی محسوب می‌شود؛ چنان­که این اندیشه حتی از سوی نخبگان نظامی نیز پذیرفته ‌شده بود.    
کلیدواژه‌های فارسی مقاله امر نظامی، امر سیاسی، اندیشه، عصر میانه ایران،

عنوان انگلیسی The Political Relationship **
چکیده انگلیسی مقاله  The military and political affairs as the two main domains of government have always been in the context of the concept of power in interaction and opposition. These two domains in the Middle Ages of Iran, need to interact with the government, and on the other hand, there has been a constant struggle between the two domains to dominate power. Given the dominance of the military forces on the rule of the state, it is often expected that the nature of the government in this period is affected by the military but the continuation of the previous traditions of the government based on the bureaucracy system for much of this period Challenges the imagination. Therefore, this article seeks to answer the question of how these two domains are related to the structure of government in this era and its representation in the field of thought. Therefore, in this research, the study of the military and political thought have been investigated and then they have examined the relationship with them through an explanatory-analytical method. According to the studies, it seems that despite the military background of the Iranian central government, considering the mechanisms of the governments of this age, it is a political one that plays a superior role in the interaction between the two areas of the military and political affairs. Hence, in this period, military action is a function of political affairs, as this idea was even accepted by the military elites.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله The Military, The Political, Idea, Middle Ages of Iran

نویسندگان مقاله بهزاد اصغری |
دانش آموخته دکتری دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی


نشانی اینترنتی http://hsow.journal.araku.ac.ir/article_33005_81693a280927496fd742fce87802d142.pdf
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات