خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۲۰
پژوهش های صنایع غذایی
دوره ۲۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۷
پژوهش های جغرافیای طبیعی پژوهش های جغرافیای طبیعی
دوره ۵۰ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۲
پژوهش های اعتقادی کلامی
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۰
زیست شناسی میکروارگانیسم ها Biological Journal of Microorganism
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۴
برنامه ریزی منطقه ای Journal of Zonal Planing
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۳
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۳ - شماره ۱۷۴ ۱۳۷۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۲
دوره ۴ - شماره ۱۸۱ ۱۳۷۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱
دوره ۵ - شماره ۱۸۲ ۱۳۷۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱
إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی
دوره ۸ - شماره ۳۰ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱
Archives of Hygiene Sciences
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱
Evidence Based Care
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۷
International Journal of Occupational and Environmental Medicine
دوره ۹ - شماره ۴ October ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۹
ریاضی و جامعه
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
نشریه سالمندشناسی Journal of gerontology
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۳
فصلنامه نقد کتاب ادبیات Literature Quarterly Book Review
دوره ۳ - شماره ۱۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۲۶
وقایع علوم کاربردی ورزش Annals of applied sport science
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی New cellular and molecular biotechnology journal
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۳
مطالعات رسانه ای Media Studies
دوره ۱۳ - شماره ۲(پیاپی۴۱) ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۸
مهندسی عمران شریف
دوره ۳۴ - شماره ۲.۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۵
فقه و اصول
دوره ۵۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۸
دانشنامه حقوق اقتصادی Encyclopedia of Economic Rights
دوره ۲۵ - شماره ۱۳ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۶
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۳۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
انسان پژوهی دینی
دوره ۱۵ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱۲
اندیشه نوین دینی
دوره ۹ - شماره ۳۴ ۱۳۹۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
نشریه زبان شناسی کاربردی Iranian Journal of Applied Linguistics
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۷
پژوهش در آموزش علوم پزشکی Research in Medical Education
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی Pathobiology Research
دوره ۲۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
مجله علوم پزشکی پارس Pars Journal of Medical Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
مجله دیابت و متابولیسم ایران Iranian Journal of Diabetes and Metabolism
دوره ۱۷ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۲ ۱
پژوهش های سلولی و مولکولی
دوره ۳۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱
شیمی و مهندسی شیمی ایران
دوره ۳۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۱ ۱
Journal of Pharmaceutical and Health Sciences Journal of Pharmaceutical and Health Sciences
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۰ ۸
مرتع و آبخیزداری
دوره ۷۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۰ ۱۶
جامعه، فرهنگ، رسانه
دوره ۴ - شماره ۱۷ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۰ ۷
دوره ۴ - شماره ۱۶ ۱۳۹۵/۸/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۰ ۷
بوم شناسی جنگل های ایران Iranian forest ecology journal
دوره ۵ - شماره ۱۰ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۷
مدیریت فرهنگی Journal of Cultural Management
دوره ۱۲ - شماره ۲ (پیاپی ۴۰) ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
International Journal of Political Science International Journal of Political Science
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۶
مهندسی و مدیریت کیفیت
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
دوره ۷ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۷
فیزیولوژی و تکوین جانوری
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۱/۱/۱۳ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۷
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۳/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۹ ۸
صفحه 20 از 20    
...
20
بعدی
آخرین
 
تعداد کل مقالات: ۳۱۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |