سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دنیای میکروب ها Journal of Microbial World
دوره ۱۱ - شماره ۳ (پیاپی ۳۶) ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۹
پژوهش های صنایع غذایی
دوره ۲۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۹
صنعت و دانشگاه Journal of Industry and University
دوره ۱۱ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۶
دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۶
برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting
دوره ۲۲ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۵
Journal of Teaching Language Skills Journal of Teaching Language Skills
دوره ۳۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۵
Iranian Journal of Management Studies Iranian Journal of Management Studies
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۷
Iranian Journal of Fuzzy Systems Iranian Journal of Fuzzy Systems
دوره ۱۵ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱
International Journal of Industrial Mathematics International Journal of Industrial Mathematics
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۲
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی Scientific Journal of Education Strategies in Medical Sciences
دوره ۱۱ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۷
Caspian Journal of Dental Research
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱
حسابداری سلامت Health Accounting
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۶
Jentashapir Journal of Health Research
دوره ۹ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۲
Journal of Medical Education
دوره ۱۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۸
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۵۰۳ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۵
Iranian Journal of Cancer Prevention
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱
مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran
دوره ۳۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۸
Cell Journal
دوره ۲۰ - شماره ۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۲۱
فصلنامه ادبیات داستانی سابق
دوره ۷ - شماره ۲۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۶
مجله ره آورد سلامت Rahavard salamat journal
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
دوره ۲۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۸
پژوهش زبان و ادبیات فارسی
دوره ۲ - شماره ۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۶
نانو مواد
دوره ۱۰ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۵
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۸
قبسات
دوره ۲۳ - شماره ۸۹ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱
فیزیک زمین و فضا
دوره ۴۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۳
فیزیولوژی ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱
سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۷
بررسی های آمار رسمی ایران Iranian Journal of Official Statistics Studies
دوره ۲۸ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۶
اقتصاد و تجارت نوین Journal of New Economy and Commerce
دوره ۱۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۷
آمایش محیط Journal of Environmental Based Territorial Planning
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۰
Journal of Crop Protection Journal of Crop Protection
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱
International Journal of Iron and Steel Society of Iran International Journal of Iron and Steel Society of Iran
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱
طب توانبخشی The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۰
توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
دوره ۱۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱
International Journal of Fertility and Sterility
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۵
Journal of System Management Journal of System Management
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰
هیدرولیک
دوره ۱۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۰
نگره Negareh Journal
دوره ۱۳ - شماره ۴۶ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۸
مهندسی گاز ایران
دوره ۵ - شماره ۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۶
مطالعات راهبردی زنان
دوره ۲۰ - شماره ۷۸(زمستان ۱۳۹۶) ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۶
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
دوره ۸ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۹
مدلسازی اقتصادی
دوره ۱۲ - شماره ۴۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۸
فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱
شیمی کاربردی Journal of Applied Chemistry
دوره ۱۳۹۶ - شماره ویژه نامه دومین سمینار شیمی کاربردی ایران، شهریور ۱۳۹۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱۱
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۶ - شماره ۲۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۸
زیست شناسی گیاهی ایران Iranian Journal of Plant Biology
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱
إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۱
Evidence Based Care
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۳
Iranian Journal of Pediatric Hematology and Oncology
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ۸
صفحه 20 از 20    
...
20
بعدی
آخرین
 
تعداد کل مقالات: ۳۱۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |