خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate) توسط شرکت یکتاوب مجددا فعال شد

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۹ - شماره ۲۲۵ ۱۳۷۹/۲/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱
تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره ۱۰ - شماره ۴۰ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۲
آمایش محیط Journal of Environmental Based Territorial Planning
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۹
نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱۳
توسعه آموزش در علوم پزشکی Journal of Medical Education Development
دوره ۱۱ - شماره ۳۰ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
Avicenna Journal of Phytomedicine
دوره ۸ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۸
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۱
Iranian Red Crescent Medical Journal
دوره ۲۰ - شماره ۱۰ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۷
دوره ۲۰ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۶ ۴
پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۰
مدیریت بهره وری
دوره ۱۲ - شماره ۴۶ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۹
پژوهشنامه انقلاب اسلامی
دوره ۸ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۵
پژوهشنامه اخلاق
دوره ۱۱ - شماره ۳۹ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۷
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۸
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی Journal of Applied Ichthyological Research
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۰
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
دوره ۲۴ - شماره ۱۰۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۶
مدیریت فرهنگ سازمانی
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۱
فیزیولوژی ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱
صنایع الکترونیک
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۰
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۳/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۰
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۰
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۶ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۷
روانشناسی بالینی و شخصیت Clinical Psychology Personality
دوره ۱۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۷
جغرافیا و توسعه Geography And Development Iranian Journal
دوره ۱۶ - شماره ۵۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱
تولید گیاهان زراعی Journal of Crop Production
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۱۳
آموزش و توسعه منابع انسانی Training and Development
دوره ۵ - شماره ۱۶ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۷
پیاورد سلامت Journal of Payavard Salamat
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۲
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۴۹۱ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۵
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۲ - شماره ۸ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۸
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۱۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ۸
مطالعات زبان و گویش های غرب ایران
دوره ۶ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۶
فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد Social health and addiction
دوره ۵ - شماره ۱۸ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۷
تحقیقات بذر
دوره ۸ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۲
پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱
مهندسی هوانوردی
دوره ۱۹ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۶
علوم و تکنولوژی پلیمر
دوره ۳۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۶
تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research
دوره ۶ - شماره ۱۸۳ ۱۳۷۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱
دوره ۷ - شماره ۱۹۹ ۱۳۷۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱
دوره ۸ - شماره ۲۱۷ ۱۳۷۸/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱
تاریخ روابط خارجی History of Foreign Relations
دوره ۱۶ - شماره ۶۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۳
بوم شناسی کشاورزی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۲۰
اکو فیزیولوژی گیاهی Journal of Plant EcoPhysiology
دوره ۱۰ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۲۲
آموزش عالی ایران Iranian Higher Education
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۶
Persian Journal of Acarology Persian Journal of Acarology
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۶
Journal of Plant Physiology and Breeding Journal of Plant Physiology and Breeding
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۵
Journal of Advances in Environmental Health Research
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱
گام‌های توسعه در آموزش پزشکی Strides in Development of Medical Education
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۷/۲۴ ۱۰
فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی Erfaniyat dar adab farsi
دوره ۹ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۳
پژوهش نامه تاریخ
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۱
پیشرفت های حسابداری
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۲۳ ۶
صفحه 19 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۳۲ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |