سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
فصلنامه علمی- ترویجی سلامت اجتماعی و اعتیاد Social health and addiction
دوره ۵ - شماره ۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
مدیریت بازاریابی Jounal of Marketing Management
دوره ۱۱ - شماره ۳۲ ۱۳۹۵/۸/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
دنیای میکروب ها Journal of Microbial World
دوره ۱۰ - شماره ۴ (پیاپی ۳۳) ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
دوره ۱۱ - شماره ۲ (پیاپی ۳۵) ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی Information and Communication Technology in Educational Sciences
دوره ۸ - شماره ۲ (پیاپی ۳۰) ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
دوره ۹ - شماره ۱ (پیاپی ۳۳) ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱
جستارهای فلسفی Philosophical Investigations
دوره ۲۱ - شماره ۳۴-پاییز و زمستان۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
Journal of Language and Translation Journal of Language and Translation
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
Journal of Herbal Drugs Journal of Herbal Drugs
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۶
International Journal of Heterocyclic Chemistry International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱
کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity
دوره ۷ - شماره ۱۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۹
ژئوپلیتیک
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۲
مطالعات روابط بین الملل Research Letter of International Relations
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۶
پژوهشنامه ادبیات تعلیمی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دوره ۸ - شماره یک- پیاپی ۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۳
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
پژوهش های نوین در تصمیم گیری
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۹
پژوهش های حسابداری مالی Journal of Financial Accounting Research
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱
پژوهش حقوق عمومی
دوره ۲۰ - شماره ۶۰ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۱
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره ۹ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۸
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل مهندسی زیر ساخت حمل و نقل
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۲
مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies
دوره ۱۰ - شماره ۵۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱
مطالعات قرآنی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۱
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۲
دوره ۹ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۴
دوره ۹ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۵
مطالعات جامعه شناختی شهری
دوره ۷ - شماره ۲۴ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
دوره ۸ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی socio-cultural Development Studies
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
مطالعات تجربی حسابداری مالی
دوره ۱۵ - شماره ۵۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
مطالعات ادبیات تطبیقی
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۲
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
دوره ۲۰ - شماره ۸۰ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
سلول و بافت Cell and Tissue Journal
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱
توسعه تکنولوژی صنعتی
دوره ۱۷ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱
تاریخ اسلام و ایران History of Islam and Iran
دوره ۲۸ - شماره ۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۴
اندیشه دینی Journal of Religious Thought
دوره ۱۸ - شماره ۶۹ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
اقتصاد و بانکداری اسلامی Islamic Economics and Banking
دوره ۲۳ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۳
اقتصاد مقداری Quantitative Economics
دوره ۱۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
آموزه های فلسفه اسلامی
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۲۳ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۸
Journal of Textiles and Polymers Journal of Textiles and Polymers
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۶
Journal of Agricultural Science and Technology Journal of Agricultural Science and Technology
دوره ۲۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۹
Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۷
Journal of Research and Health
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۱۲
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۲
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان Journal of Kerman University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۹ ۹
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱
آموزه های فقه مدنی
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۱۹-۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۷ ۱۳۹۷/۱۲/۸ ۲۸
صفحه 18 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۸۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |