خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate)   تخفیف ویژه خدمات سرقت ادبی - آذر ماه ۹۷

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
فرهنگ رضوی
دوره ۶ - شماره ۲۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۸
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۵ - شماره ۸۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۱
جنگل ایران Iranian Journal of Forest
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۰
اندیشه دینی Journal of Religious Thought
دوره ۱۸ - شماره ۶۸ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱
مجله ساختارهای جبری Journal of Algebraic Systems
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۷
Journal of Agricultural Science and Technology Journal of Agricultural Science and Technology
دوره ۲۰ - شماره ۷ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۹
Journal of Fasting and Health
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱
International Cardiovascular Research Journal
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۸
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران The Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility
دوره ۲۱ - شماره ۸ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳
Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Application
دوره ۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۰
مدیریت استاندارد و کیفیت
دوره ۸ - شماره تابستان ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۱
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین Journal of Iranian Regional Languages and Literature
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۶
بهداشت و ایمنی کار Journal of Health and Safety at Work
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۸
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۷ ۱
آینده پژوهی مدیریت
دوره ۲۹ - شماره ۳ (پیاپی ۱۱۴) ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۱۰
پژوهش های آبخیزداری
دوره ۳۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۸
مطالعات جغرافیای مناطق خشک Arid Regions Geographic Studies
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۷
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
دوره ۴ - شماره ۱۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۱۱
دوره ۴ - شماره ۱۵ ۱۳۹۲/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۸
مدیریت استاندارد و کیفیت
دوره ۵ - شماره تابستان ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۱
دوره ۵ - شماره پاییز ۱۳۹۴/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۶
تعامل انسان و اطلاعات Human Information Interaction
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۷
به نژادی نهال و بذر Seed and Plant Improvment Journal
دوره ۳۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۷
اندیشه آماری Andish-ye-amari
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۹
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۷۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۱۲
Asia Pacific Journal of Medical Toxicology
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۶
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۵
مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد Journal of Mashhad Dental School
دوره ۴۲ - شماره ۴ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۶ ۱۰
پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱
ناتوانی های یادگیری
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۷
مواد پیشرفته و پوششهای نوین
دوره ۷ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
دوره ۲۲ - شماره ۷۶ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۹
مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
دوره ۴ - شماره ۱۶ ۱۳۹۲/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۹
دوره ۵ - شماره ۱۷ ۱۳۹۲/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۸
دوره ۵ - شماره ۱۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۸
فقه و حقوق خانواده
دوره ۲۳ - شماره ۶۹ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱
غرب شناسی بنیادی
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۷
زیست شناسی کاربردی
دوره ۳۱ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۵
دانش حقوق مدنی
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۸
بررسی مسایل اجتماعی ایران Journal of Iranian Social Problems Evaluation
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳
Annals of Colorectal Research
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱
Jundishapur Journal of Health Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱
Iranian Journal of Child Neurology
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۱۳
Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۵ ۲
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی Paramedical sciences and military health
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۲
مجله انسان، محیط زیست و ارتقاء سلامت Journal of human, environment and health promotion
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۱
کشاورزی بوم شناختی
دوره ۸ - شماره ۲ 0 ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۷
پژوهش های علوم تاریخی
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۷
مهندسی و مدیریت کیفیت
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۵
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۴ ۷
صفحه 4 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۳۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |