سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
اعتیاد پژوهی Research on Addiction
دوره ۱۲ - شماره ۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۱۵
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering
دوره ۱۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۱۳
علوم غذایی و تغذیه Journal of Food Technology and Nutrition
دوره ۱۶ - شماره بهار ۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ ۱۰
آینده پژوهی مدیریت
دوره ۲۹ - شماره ۴ (پیاپی ۱۱۵) ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۰
پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی
دوره ۱۴ - شماره ۲۸ ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱
مهندسی عمران مدرس
دوره ۱۸ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۲۰
مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal
دوره ۸ - شماره ۲۲ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۶
معماری و شهرسازی
دوره ۲۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۸
مطالعات روانشناسی تربیتی
دوره ۱۵ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۰
سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱
تحقیقات سیاسی بین المللی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱
آموزه های قرآنی
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱۱
International Journal of Community Based Nursing and Midwifery
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۸
بینا Bina Journal of Ophthalmology
دوره ۲۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۹
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۲۹ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ ۱
علوم زمین خوارزمی Geology new findings (journal of science)
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۷
صحیفۀ مبین ـ پژوهشنامۀ مطالعات تاریخی ـ زبانشناختی قرآن و عترت
دوره ۲۳ - شماره ۶۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۶
جغرافیا و مطالعات محیطی Journal of Geography and Environmental Studies
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱
Journal of Advances in Computer Engineering and Technology Journal of Advances in Computer Engineering and Technology
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۶
یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی Research Achievements for Field and Horticulture Crops
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۷
پژوهش های انقلاب اسلامی
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۰
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۳
نقد ادبی
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۷
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۸۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۷
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۸
مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies
دوره ۱۰ - شماره ۵۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۴
فرآیند مدیریت و توسعه
دوره ۳۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۶
سیاست
دوره ۴۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۴
دانش حسابداری مالی Accounting Empirical Research of Financial
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۹
تحقیقات آب و خاک ایران Iranian Journal of Soil and Water Research
دوره ۴۹ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱
Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۰
مجله بالینی پرستاری و مامایی Journal of Clinical Nursing and Midwifery
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۷
تحقیقات علوم رفتاری Journal of Research in Behavioral Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۹ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۴
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۵۰۴ ۱۳۹۷/۱۱/۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۵
دوره ۳۶ - شماره ۵۰۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۵
دوره ۳۶ - شماره ۵۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۵
Iranian Journal of Cancer Prevention
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۱
آموزش علوم دریایی
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱
مجله علمی پژوهشی یافته های نو در روانشناسی Journal of new findings in psychology
دوره ۲ - شماره ۴۹ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۸
Journal of Crop Nutrition Science Journal of Crop Nutrition Science
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۶
International Journal of Architecture and Urban Development International Journal of Architecture and Urban Development
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۷
نامه هنرهای تجسمی و کاربردی
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۸
دوره ۳ - شماره ۵ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۶
دوره ۴ - شماره ۷ ۱۳۹۰/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۷
مهندسی زراعی مهندسی زراعی
دوره ۴۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱
مدیریت و توسعه ورزش
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۰
فلسفه
دوره ۴۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱
فرآوری و نگهداری مواد غذایی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱۰
سیاستگذاری عمومی
دوره ۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱
صفحه 3 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۳۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |