سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
زیبایی‌شناسی ادبی
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۳
پژوهشنامه بیمه Iranian Journal of Insurance Research
دوره ۳۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۶
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی Journal of Crop Breeding
دوره ۱۱ - شماره ۲۹ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۲۰
پژوهش های مشاوره journal of counseling research
دوره ۱۷ - شماره ۶۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۹
مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
دوره ۴۹ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۳
فرهنگ در دانشگاه اسلامی
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۱۲
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۱۸ - شماره ۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۹
تولیدات دامی Animal Production
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۱۳
تحقیقات آب و خاک ایران Iranian Journal of Soil and Water Research
دوره ۵۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۲۰
Wavelets and Linear Algebra Wavelets and Linear Algebra
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۵
نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۱۵
Nutrition and Food Sciences Research
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۶
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۸
Journal of Paramedical Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۱
مجله پژوهش پرستاری ایران Iranian Journal of Nursing Research
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۷
مجله اپیدمیولوژی ایران Iranian Journal of Epidemiology
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۱ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences
دوره ۲۸ - شماره ۱۰۹ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۷ ۷
گنجینه اسناد Ganjine-ye Asnad
دوره ۲۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۷
پژوهش در نظام های آموزشی
دوره ۱۳ - شماره ۴۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱
نگرش های نو در جغرافیای انسانی
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۴/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱
مهندسی عمران شریف
دوره ۳۴ - شماره ۴.۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۹
مطالعات قرآنی
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۶
مطالعات روانشناسی بالینی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۹
شیلات Journal of Fisheries
دوره ۷۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱
سیاست خارجی
دوره ۳۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۶
دوره ۳۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۸
زبان شناخت
دوره ۹ - شماره ۱۷ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۳
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دوره ۹ - شماره ۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۴
راهبرد دفاعی
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۶
تعلیم و تربیت استثنائی Journal of Exceptional Education
دوره ۴ - شماره ۱۵۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۷
ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal
دوره ۷ - شماره ۲۴ 0 ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۷
تحقیقات غلات Cereal Research
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۰
بورس اوراق بهادار Quarterly Journal of Securities Exchange
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱
بررسی های بازرگانی Commercial Surveys
دوره ۱۶ - شماره ۹۰-۹۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۶
Persian Journal of Acarology Persian Journal of Acarology
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۱۰
The Journal of Tehran University Heart Center
دوره ۱۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۹
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۷۱/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۷
دوره ۱ - شماره ۴ ۱۳۷۱/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۸
دوره ۲ - شماره ۵ ۱۳۷۲/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۷
دوره ۳ - شماره ۹ ۱۳۷۳/۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۶ ۸
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly quarterly journal of economic research and policies
دوره ۱۸ - شماره ۹ ۱۳۹۸/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۵
پژوهشنامه مذاهب اسلامی
دوره ۵ - شماره ۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱
پژوهش های آبخیزداری
دوره ۳۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۷
پژوهش نفت
دوره ۲۸ - شماره ۹۷-۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۴
ناتوانی های یادگیری
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۸
مطالعات حقوق خصوصی
دوره ۴۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۱۰
مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
دوره ۵ - شماره ۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۶
سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement
دوره ۶ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۷
جغرافیا و توسعه Geography And Development Iranian Journal
دوره ۱۷ - شماره ۵۵ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۸/۱/۲۵ ۳
صفحه 3 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۶۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |