خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate)   تخفیف ویژه خدمات سرقت ادبی - آذر ماه ۹۷

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
آموزش علوم دریایی
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۹
مهندسی متالورژی
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱
مطالعات شهری
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۸
مدیریت فرهنگ سازمانی
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۰
مدیریت فردا
دوره ۱۷ - شماره ۵۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۳
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۱۵۹ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱۵
مجله سلامت و بهداشت Journal of health and Care
دوره ۹ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۱
Shiraz E Medical Journal
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ۲
حفاظت منابع آب و خاک Journal of Soil and Water Resources Conservation
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۳
اندیشه آماری Andish-ye-amari
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۷۸/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۶
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۷۹/۶/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۷
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۷۹/۱۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۸
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۸۰/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۷
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۸۱/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۸
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۸۱/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۸۸/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۷
Veterinary Research Forum Veterinary Research Forum
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۱۴
Iranian Journal of Biotechnology Iranian Journal of Biotechnology
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۴ ۹
Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA) Journal of Linear and Topological Algebra (JLTA)
دوره ۷ - شماره ۰۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۳ ۴
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۱۸ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۳ ۶
مدیریت بحران
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۳ ۸
اخلاق در علوم و فناوری Ethics in Science and Technology
دوره ۱۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۳ ۳
International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۲۳ ۲
International Journal of Pediatrics
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۳ ۱۶
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۴۹۹ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۳۹۷/۹/۲۳ ۵
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly quarterly journal of economic research and policies
دوره ۱۸ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۶
Journal of Language and Translation Journal of Language and Translation
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۷
پژوهش های مدیریت در ایران
دوره ۲۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۷
پژوهش نفت
دوره ۲۸ - شماره ۹۷-۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۴
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۴
هنرهای تجسمی
دوره ۲۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۲
مطالعات حقوق عمومی Public Law Studies Quarterly
دوره ۴۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱۱
علوم دامی ایران
دوره ۴۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۲
جراحی استخوان و مفاصل ایران Iranian Journal of Orthopaedic Surgery
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱
Jundishapur Journal of Chronic Disease Care
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱
Health Scope
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۲
Jentashapir Journal of Health Research
دوره ۹ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۱
پیاورد سلامت Journal of Payavard Salamat
دوره ۱۲ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۲ ۲
Journal of Quality Engineering and Production Optimization Journal of Quality Engineering and Production Optimization
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۶
بوم شناسی گیاهان زراعی Agroecology Journal
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۱
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۱
مطالعات روابط بین الملل Research Letter of International Relations
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۵
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی Journal of Crop Breeding
دوره ۱۰ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۲۰
پژوهش های فلسفی – کلامی
دوره ۲۰ - شماره ۷۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۶
پژوهش های فرسایش محیطی Quarterly Journal of Environmental Erosion Research
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۱
هستی و شناخت
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۵
مدیریت برند
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۶
دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دراسات فی اللغه العربیه و آدابها
دوره ۹ - شماره ۲۷ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۱ ۶
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۱۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |