سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش سیستم های بس ذره ای
دوره ۸ - شماره ۱۸ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۸
ورزش و علوم زیست حرکتی
دوره ۹ - شماره ۱۷ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۷
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۶ - شماره ۸۶ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۳
راهبرد توسعه
دوره ۱۴ - شماره ۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱
جامعه، فرهنگ، رسانه
دوره ۷ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱
تفکر و کودک
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۲
اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱۰
International Journal of Optimaization in Civil Engineering International Journal of Optimaization in Civil Engineering
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۵
نشریه پرستاری ایران Iran Journal of Nursing
دوره ۳۱ - شماره ۱۱۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ ۱
فصلنامه علمی ترویجی اثر Athar journal
دوره ۳۸ - شماره ۷۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۸
نظریه تقریب و کاربرد های آن Theory of Approximation and Applications
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱
اقتصاد کاربردی
دوره ۸ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۶
دوره ۸ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۶
International Journal of Heterocyclic Chemistry International Journal of Heterocyclic Chemistry
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۰
پژوهش های کاربردی در شیمی
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۳
پژوهش های هستی شناختی
دوره ۷ - شماره ۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۰
پژوهش ادبیات معاصر جهان
دوره ۲۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۳
مهندسی مکانیک مدرس
دوره ۱۹ - شماره ۵ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۲۵
مطالعات دفاعی استراتژیک
دوره ۱۶ - شماره ۷۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷
مدیریت و توسعه ورزش
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۱
متن شناسی ادب فارسی Textual Criticism of Persian Literature
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۸
فرهنگ و ادبیات عامه
دوره ۶ - شماره ۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۸
علوم و فنون باغبانی ایران
دوره ۱۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱
علوم و تکنولوژی پلیمر
دوره ۳۱ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۶
زیست فناوری
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۴
حکمت و فلسفه Wisdom and Philosophy
دوره ۱۴ - شماره ۵۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱۰
جامعه شناسی کاربردی Journal of Applied Sociology
دوره ۳۰ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۱
اللغه العربیه و آدابها اللغه العربیه و آدابها
دوره ۱۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷
ادیان و عرفان Religions and Mastitism
دوره ۵۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۷
اثر
دوره ۳۸ - شماره ۷۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۸
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۲ - شماره ۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ۴
تحقیقات علوم قرآن و حدیث Tahqiqat-é́́́́́́ Ulum-e Qur´an wa Hadith
دوره ۱۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۷
تحقیقات حقوقی
دوره ۲۱ - شماره ۸۴ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۲
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۳۹۷ - شماره ۱۶۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۵
آفات و بیماریهای گیاهی Journal of Applied Entomology and Phytopathology
دوره ۸۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۲
Journal of Petroleum Science and Technology Journal of Petroleum Science and Technology
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۶
Advances in Environmental Technology
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۲
Journal of Fasting and Health
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱
Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۸
Iranian Journal of Pediatrics
دوره ۲۹ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱
پایش Payesh
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۵۰۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۵
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۰ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۸
بلاغت کاربردی و نقد بلاغی
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱
فصلنامه علمی تخصصی مهندسی آب
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۲
باستان شناسی ایران
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۷
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۷
تأملات فلسفی Philosophical Meditations
دوره ۸ - شماره ۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۰
International Journal of Organ Transplantation Medicine
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۵
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۰۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |