خدمات بررسی سرقت ادبی مقالات (Ithenticate)   تخفیف ویژه خدمات سرقت ادبی - آذر ماه ۹۷

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مطالعات محیطی هفت حصار Haft hesar journal of environmental studies
دوره ۷ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۷
مطالعات رسانه ای Media Studies
دوره ۱۳ - شماره ۳(پیاپی۴۲) ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۸
پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۸
مهار زیستی در گیاه پزشکی
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۵
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
دوره ۲۵ - شماره بهار ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۵
مطالعات برنامه ریزی آموزشی
دوره ۷ - شماره ۱۳ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۷
رایانش نرم و فناوری اطلاعات
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۷
خردنامه صدرا
دوره ۲۴ - شماره ۹۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۷
جستارهای سیاسی معاصر Contemporary Political Studies
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۶
آموزه های حقوق کیفری Criminal Law Doctrines
دوره ۱۳۸۷ - شماره ۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۸
مجله حکیم سیداسماعیل جرجانی Hakim Seyed Esmail Jorjani Journal
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۵
Journal of Occupational Health and Epidemiology
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۹
حقوق پزشکی Journal of Medical Law
دوره ۱۲ - شماره ۴۶ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۲۰ ۱۱
پژوهشنامه نهج البلاغه
دوره ۶ - شماره ۲۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۷
پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی History Of Islamic Civilization
دوره ۵۰ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۸
پژوهشنامه بازرگانی Iranian Journal of Trade Studies
دوره ۲۲ - شماره ۸۷ ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۷
پژوهش های ایران شناسی
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱
نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره ۱۱ - شماره ۳ ۱۳۹۸/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۱
نظریه های کاربردی اقتصاد
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۰
مطالعات تفسیری
دوره ۹ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۰
مدیریت استاندارد و کیفیت
دوره ۵ - شماره بهار ۱۳۹۴/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۶
مجلس و راهبرد
دوره ۲۵ - شماره ۹۵ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۴
علوم و تکنولوژی پلیمر
دوره ۳۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۷
علوم آب و خاک
دوره ۲۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۳
دانش حسابرسی Audit Science
دوره ۱۸ - شماره ۷۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۰
حکمت و فلسفه Wisdom and Philosophy
دوره ۱۴ - شماره ۵۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۹
حکمت صدرایی
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۲
بررسی های بازرگانی Commercial Surveys
دوره ۱۶ - شماره ۸۸-۸۹ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱
انرژی های تجدیدپذیر و نو
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۴
اندیشه آماری Andish-ye-amari
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۷۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۳
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۷۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۹
اللغه العربیه و آدابها اللغه العربیه و آدابها
دوره ۱۴ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۷
آموزه های حقوق کیفری Criminal Law Doctrines
دوره ۱۳۸۷ - شماره ۲۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۸
Journal of Rangeland Science Journal of Rangeland Science
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۰
Journal of Information Systems and Telecommunication Journal of Information Systems and Telecommunication
دوره ۶ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۷
Iranian Journal of Veterinary Medicine Iranian Journal of Veterinary Medicine
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۰
International Journal of Mining and Geo-Engineering International Journal of Mining and Geo-Engineering
دوره ۵۲ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۱
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-
دوره ۲۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۵
طب سنتی اسلام و ایران Journal of Islamic and Iranian Taditional Medicine
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۴
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۴۹۷ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۵
دوره ۳۶ - شماره ۴۹۸ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۵
Annals of Military and Health Science Research
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱
مجله طب نظامی Journal of Military Medicine
دوره ۲۰ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۹ ۱۲
مدیریت استاندارد و کیفیت
دوره ۴ - شماره تابستان ۱۳۹۳/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۶
دوره ۴ - شماره پاییز ۱۳۹۳/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۶
دوره ۴ - شماره زمستان ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۶
محیط زیست طبیعی
دوره ۷۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۰
فرهنگ رضوی
دوره ۶ - شماره ۲۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۸
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۵ - شماره ۸۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۱
جنگل ایران Iranian Journal of Forest
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۹/۱۸ ۱۰
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۸۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |