قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
International Journal of Supply and Operations Management International journal of supply and operations management
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳ ۷
مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی Research on crop ecophysiology journal
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۵
مدیریت فرهنگی Journal of Cultural Management
دوره ۱۲ - شماره ۱ (پیاپی ۳۹) ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳ ۷
بوم شناسی گیاهان زراعی Agroecology Journal
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۲
چشم انداز مدیریت مالی
دوره ۸ - شماره ۲۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳ ۷
پژوهش های راهبردی سیاست
دوره ۶ - شماره ۲۴ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۹ - شماره ۱۹ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۷
پژوهش حقوق عمومی
دوره ۱۹ - شماره ۵۸ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۸
دوره ۲۰ - شماره ۵۹ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۹
هویت شهر
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۸
نانو مواد
دوره ۶ - شماره ۲۰ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳ ۸
مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل مهندسی زیر ساخت حمل و نقل
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۱
مدیریت صنعتی
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۹
مدیریت اطلاعات
دوره ۳ - شماره ۷-۸ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳ ۷
فقه و حقوق خانواده
دوره ۲۳ - شماره ۶۸ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۷
فرهنگ رضوی
دوره ۵ - شماره ۲۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳ ۸
صنایع چوب و کاغذ ایران
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۸
Journal of Nuts Journal of Nuts
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۸
Iranian Journal of Economic Studies Iranian Journal of Economic Studies
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۶
Journal of Food Quality and Hazards Control
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۸
Journal of Midwifery and Reproductive Health
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۱
Research Journal of Pharmacognosy
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۰
تحقیق در علوم دندانپزشکی Journal of Research in Dental Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳ ۴
پژوهش‌های آسیب‌ شناسی زیستی Pathobiology Research
دوره ۲۱ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳ ۲
فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی Journal of Medicinal Plants
دوره ۲ - شماره ۶۶ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۲
Acta Medica Iranica
دوره ۵۶ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۳۹۷/۴/۳ ۱۲
فصلنامه پژوهشی خون The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳ ۷
پژوهش های فرسایش محیطی Quarterly Journal of Environmental Erosion Research
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۲ ۶
مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies
دوره ۱۰ - شماره ۴۷ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱
مدیریت سازمان های دولتی
دوره ۶ - شماره ۳ (پیاپی ۲۳) ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲ ۳
مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی
دوره ۵ - شماره ۱۸ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱
Journal of Crop Protection Journal of Crop Protection
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱۱
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲ ۱
بهداشت و ایمنی کار Journal of Health and Safety at Work
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲ ۸
مدیریت مخاطرات محیطی
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۱ ۲
آموزش علوم دریایی
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۸
پژوهش های ارتباطی
دوره ۲۵ - شماره ۹۳ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۱ ۷
فیزیولوژی محیطی گیاهی
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۱
علوم و فنون دریایی
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۵
روانشناسی سلامت
دوره ۷ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۱۰
توسعه کارآفرینی Journal of Entrepreneurship Development
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۱ ۹
باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar
دوره ۱۵ - شماره ۶۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۶
آمایش محیط Journal of Environmental Based Territorial Planning
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۱۰
Iranian Journal of Catalysis Iranian Journal of Catalysis
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۱۰
توسعه آموزش در علوم پزشکی Journal of Medical Education Development
دوره ۱۱ - شماره ۲۹ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۸
مجله سلامت و بهداشت Journal of health and Care
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۱ ۱
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۴۷۴ ۱۳۹۷/۳/۳۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۵
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران The Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility
دوره ۲۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۱ ۱۲
کودکان استثنایی Journal of exceptional children
دوره ۱۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۳/۳۱ ۱
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۲۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |