آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Iran Agricultural Research
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۶۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۹ - شماره ۲ ۱۳۶۹/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۰ - شماره ۱ ۱۳۶۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۷۰/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۱ - شماره ۱ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۱ - شماره ۲ ۱۳۷۱/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۷۱/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۷۲/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۴
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۷۳/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۱۴ - شماره ۱ ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۴ - شماره ۲ ۱۳۷۴/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۵ - شماره ۱ ۱۳۷۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۵ - شماره ۲ ۱۳۷۵/۶/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۱۶ - شماره ۱ ۱۳۷۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۷۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۷۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
دوره ۱۷ - شماره ۲ ۱۳۷۷/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
مجله ی مطالعات ادبیات روایی Narrative literature studies journal
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
مجله مطالعات جامعه شناختی جوانان Sociological studies of youth journal
دوره ۳ - شماره ۸ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
دوره ۳ - شماره ۹ ۱۳۹۲/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
دوره ۴ - شماره ۱۰ ۱۳۹۲/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly quarterly journal of economic research and policies
دوره ۱۷ - شماره ۷ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
Journal of Cellular and Molecular Anesthesia
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
فصلنامه علوم ورزش
دوره ۸ - شماره ۲۳ ۱۳۹۵/۸/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
علوم به زراعی
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۵ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۵
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۶/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
سپهر سیاست
دوره ۴ - شماره ۱۱ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی
دوره ۸ - شماره ۲۹ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
Journal of Modern Processes of Manufacturing Engineering Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱
نگره Negareh Journal
دوره ۱۲ - شماره ۴۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
میکروب شناسی مواد غذایی
دوره ۴ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
روانشناسی تحولی
دوره ۱۴ - شماره ۵۳ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۹
دیدگاه های حقوق قضایی Judicial Law Views
دوره ۲۰ - شماره ۷۲ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
تحقیقات غلات Cereal Research
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۰
تاریخ اسلام و ایران History of Islam and Iran
دوره ۲۷ - شماره ۳۵ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۷
بیماریهای گیاهی Iranian Journal of Plant Pathology
دوره ۵۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
اطلاعات جغرافیایی (سپهر)
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۲
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان Journal of Kerman University of Medical Sciences
دوره ۲۴ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۴
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۷۵ - شماره ۹ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۱۰
توانبخشی Journal of Rehabilitation
دوره ۱۸ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۸
Medical Hypothesis, Discovery and Innovation Ophthalmology Journal
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۹/۲۰ ۶
صفحه 1 از 20    
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۱۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |