فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۶/۹/۲۱
2 2322-116X 2322-1178 پژوهشنامه اقتصاد کلان پژوهشنامه اقتصاد کلان 193 ۱۳۹۶/۹/۲۰
3 2588-3895 - مطالعات فهم حدیث 49 ۱۳۹۶/۹/۲۰
4 2588-4123 - پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی 120 ۱۳۹۶/۹/۱۴
5 2423-4621 - مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 0 ۱۳۹۶/۹/۷
6 1682-9220 - پژوهش های‌ حقوقی Journal of Legal Research 390 ۱۳۹۶/۹/۵
7 2345-2986 - پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی Journal of Criminal Law and Criminology 56 ۱۳۹۶/۹/۵
8 - - زیست شناسی تکوینی Developmental Biology 62 ۱۳۹۶/۹/۵
9 2228-5229 2476-3845 پژوهش و برنامه ریزی شهری 236 ۱۳۹۶/۹/۵
10 2008-5850 - اقتصاد مقداری Quantitative Economics 224 ۱۳۹۶/۹/۵
11 2383-054 2383-0557 ادبیات پارسی معاصر Contemporary Persian Literature 151 ۱۳۹۶/۹/۵
12 2251-9238 2251-9238 ادب عربی Arabic Literature 204 ۱۳۹۶/۹/۵
13 2476-4647 2476-4639 پژوهه باستان سنجی Journal of research on archaeometry 25 ۱۳۹۶/۹/۴
14 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۶/۹/۱
15 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 545 ۱۳۹۶/۸/۲۹
16 2008-4897 - مطالعات دفاعی استراتژیک 0 ۱۳۹۶/۸/۲۹
17 2588-4131 - پژوهش ادبیات معاصر جهان 642 ۱۳۹۶/۸/۲۷
18 - - پدافند غیر عامل و امنیت 0 ۱۳۹۶/۸/۲۴
19 7180-1022 - رسانه 188 ۱۳۹۶/۸/۲۴
20 2383-1006 - رایانش نرم و فناوری اطلاعات 49 ۱۳۹۶/۸/۲۳
21 2423-6926 2423-6918 گردشگری شهری 53 ۱۳۹۶/۸/۲۳
22 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 103 ۱۳۹۶/۸/۲۲
23 2008-6032 2476-3446 مهندسی مکانیک امیرکبیر 253 ۱۳۹۶/۸/۲۲
24 2345-2358 - اسناد بهارستان 0 ۱۳۹۶/۸/۲۲
25 2322-3057 2538-5984 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار Environmental Research 95 ۱۳۹۶/۸/۲۱
26 1735-8671 - امنیت پژوهی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۷
27 2251-8894 2252-0554 Iranian Journal of Veterinary Medicine Iranian Journal of Veterinary Medicine 444 ۱۳۹۶/۸/۱۷
28 2588-2953 2588-2961 AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation 128 ۱۳۹۶/۸/۱۷
29 2588-2910 2588-2929 AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering 107 ۱۳۹۶/۸/۱۷
30 2588-2988 2588-297X مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering 276 ۱۳۹۶/۸/۱۷
31 2383-0689 2383-0697 حکمت معاصر Contemporary Wisdom 163 ۱۳۹۶/۸/۱۷
32 2538-2276 - پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی 71 ۱۳۹۶/۸/۱۷
33 1605-2749 - آینده پژوهی مدیریت 518 ۱۳۹۶/۸/۱۷
34 1735-4545 - معرفت فلسفی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۷
35 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 0 ۱۳۹۶/۸/۱۶
36 1561-4174 - تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science 0 ۱۳۹۶/۸/۱۶
37 2383-062X 2383-0638 رسانه و فرهنگ 96 ۱۳۹۶/۸/۱۶
38 2252-0740 2322-4975 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی 171 ۱۳۹۶/۸/۱۶
39 1735-9589 - کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 136 ۱۳۹۶/۸/۱۶
40 2008-7357 - تاریخ ایران Journal of History of Iran 146 ۱۳۹۶/۸/۱۶
41 2008-4617 - نامه آموزش عالی 215 ۱۳۹۶/۸/۱۶
42 2008-465X 2423-6306 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology Iranian Journal of Veterinary Science and Technology 125 ۱۳۹۶/۸/۱۶
43 2008-0875 4752-345X Desert 376 ۱۳۹۶/۸/۱۶
44 1735-0875 2383-1138 تحقیقات مرتع و بیابان ایران Iranian Journal of Range and Desert Research 668 ۱۳۹۶/۸/۱۶
45 - - علوم و فنون باغبانی ایران 22 ۱۳۹۶/۸/۱۶
46 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 379 ۱۳۹۶/۸/۱۶
47 2476-4612 2476-4620 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) 82 ۱۳۹۶/۸/۱۶
48 1735-0670 - چغندرقند Journal of Sugar Beet 289 ۱۳۹۶/۸/۱۶
49 2322-5998 - علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal 482 ۱۳۹۶/۸/۱۶
50 1735-0913 2383-112X تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران Wood and Paper Science Research 306 ۱۳۹۶/۸/۱۶
51 2008-6113 - جنگل ایران Iranian Journal of Forest 324 ۱۳۹۶/۸/۱۶
52 2476-3594 2476-5554 علوم آب و خاک 1728 ۱۳۹۶/۸/۱۶
53 2322-1305 - مهندسی و مدیریت کیفیت 0 ۱۳۹۶/۸/۱۶
54 2345-5462 - فناوری آموزش 225 ۱۳۹۶/۸/۱۶
55 2008-7373 2008-7373 پژوهش های روستایی Journal of Rural Research 320 ۱۳۹۶/۸/۱۵
56 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 190 ۱۳۹۶/۸/۱۴
57 - - علوم و فناوری پیشرفته دفاعی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
58 1021-9986 - Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 1059 ۱۳۹۶/۸/۱۴
59 2008-448X - International Journal of Business and Development Studies 66 ۱۳۹۶/۸/۱۴
60 2008-4226 - Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
61 2008-5834 - مطالعات انقلاب اسلامی 83 ۱۳۹۶/۸/۱۴
62 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 60 ۱۳۹۶/۸/۱۴
63 1735-9880 - فیزیولوژی و تکوین جانوری 16 ۱۳۹۶/۸/۱۴
64 2008-9112 - فلسفه و کلام 112 ۱۳۹۶/۸/۱۴
65 2008-9139 2538-3892 فقه و اصول 211 ۱۳۹۶/۸/۱۴
66 - - علوم رایانشی Computing Science Journal 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
67 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
68 1027-2690 - رهیافت 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
69 - 2476-5945 دنیای نانو 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
70 1563-3314 - دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 392 ۱۳۹۶/۸/۱۴
71 2322-3545 - توسعه آبزی پروری Journal of Aquaculture Development 209 ۱۳۹۶/۸/۱۴
72 2008-8000 - آموزش عالی ایران Iranian Higher Education 129 ۱۳۹۶/۸/۱۴
73 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 369 ۱۳۹۶/۸/۱۴
74 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 196 ۱۳۹۶/۸/۱۴
75 2423-3277 2476-6488 آموزش و توسعه منابع انسانی Training and Development 98 ۱۳۹۶/۸/۱۴
76 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 49 ۱۳۹۶/۸/۱۴
77 1753-0689 - سفینه 0 ۱۳۹۶/۸/۱۴
78 2008-5362 2252-0910 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی Geography and Environmental Planning 457 ۱۳۹۶/۸/۱۴
79 - - روانشناسی نظامی 116 ۱۳۹۶/۸/۱۴
80 1735-5400 2008-2797 مهندسی شیمی ایران 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
81 1735-0239 - تئاتر teater 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
82 - - پژوهشنامه خراسان بزرگ 206 ۱۳۹۶/۸/۱۳
83 1735-5354 - پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
84 2423-7477 2423-7485 Advanced Ceramics Progress 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
85 2382-9664 - مطالعات اجتماعی گردشگری 106 ۱۳۹۶/۸/۱۳
86 - 2423-5628 نانو مقیاس 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
87 2423-3668 - مهندسی شناورهای تندرو 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
88 - - فناوری حمل و نقل 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
89 2345-654X - مدلسازی اقتصاد سنجی journal of economic modeling 30 ۱۳۹۶/۸/۱۳
90 1023-6015 - معرفت 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
91 2008-0468 2008-0468 جهانی رسانه Global Media Journal 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
92 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 214 ۱۳۹۶/۸/۱۳
93 2538-5941 - دراسات الادب المعاصر دراسات الادب المعاصر 242 ۱۳۹۶/۸/۱۳
94 1735-9767 2423-6187 اللغه العربیه و آدابها اللغه العربیه و آدابها 275 ۱۳۹۶/۸/۱۳
95 - - Plume Plume 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
96 2345-3419 - هواشناسی کشاورزی 51 ۱۳۹۶/۸/۱۳
97 - - اقتصاد مالی 302 ۱۳۹۶/۸/۱۳
98 1735-1235 - نوآوری های آموزشی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
99 2008-8876 - معرفت کلامی 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
100 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 0 ۱۳۹۶/۸/۱۳
برگشت به فهرست