قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.

فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 - - پژوهش های ادبی 0 ۱۳۹۷/۳/۲
2 - - مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 0 ۱۳۹۷/۳/۲
3 2251-9092 2251-9106 برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting 591 ۱۳۹۷/۳/۲
4 2252-0872 2538-6107 تحقیقات تولیدات دامی Animal Production Research 188 ۱۳۹۷/۳/۱
5 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 343 ۱۳۹۷/۳/۱
6 2476-6097 2476-6100 علوم و مهندسی زلزله 86 ۱۳۹۷/۳/۱
7 2382-9796 2538-4430 کارافن 53 ۱۳۹۷/۳/۱
8 2322-2352 - علم و مهندسی سرامیک Iranian Journal of Ceramic Science and Engineering 154 ۱۳۹۷/۳/۱
9 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۷/۲/۳۱
10 - - مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 0 ۱۳۹۷/۲/۳۱
11 2251-659X - Journal of Petroleum Science and Technology Journal of Petroleum Science and Technology 170 ۱۳۹۷/۲/۳۱
12 2345-2900 2383-4528 پژوهش نفت 606 ۱۳۹۷/۲/۳۱
13 2008-4838 2423-785X تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 702 ۱۳۹۷/۲/۳۱
14 1735-1138 2538-2519 مطالعات تجربی حسابداری مالی 318 ۱۳۹۷/۲/۳۰
15 2345-3133 - مطالعات برنامه ریزی آموزشی 81 ۱۳۹۷/۲/۳۰
16 2345-6019 2538-2543 دانش های بومی ایران 59 ۱۳۹۷/۲/۳۰
17 2423-3757 2538-2586 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث 79 ۱۳۹۷/۲/۳۰
18 2322-5165 2322-5165 قرآن و علم 0 ۱۳۹۷/۲/۳۰
19 2251-6026 - کتاب قیم 145 ۱۳۹۷/۲/۳۰
20 2008-725X - پژوهش های حبوبات ایران 196 ۱۳۹۷/۲/۳۰
21 2345-5306 - پژوهش های پنبه ایران 70 ۱۳۹۷/۲/۳۰
22 1024-3402 - پژوهش های تربیتی Educational Research 47 ۱۳۹۷/۲/۳۰
23 2383-1251 2383-1480 پژوهش های بذر ایران Journal of iranian seed research 108 ۱۳۹۷/۲/۳۰
24 2476-4191 2476-4205 پژوهش های تفسیر تطبیقی 58 ۱۳۹۷/۲/۳۰
25 2008-4870 - بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید International Journal of Industiral Engineering and Producion Management 427 ۱۳۹۷/۲/۳۰
26 1027-1961 - جمعیت 343 ۱۳۹۷/۲/۳۰
27 2008-739X 2008-7403 تولید گیاهان زراعی Journal of Crop Production 1082 ۱۳۹۷/۲/۲۹
28 2008-6598 - مهندسی حمل و نقل مهندسی حمل و نقل 312 ۱۳۹۷/۲/۲۹
29 - - Organic Chemistry Research Organic Chemistry Research 69 ۱۳۹۷/۲/۲۹
30 - - Journal of Quality Engineering and Production Optimization Journal of Quality Engineering and Production Optimization 18 ۱۳۹۷/۲/۲۹
31 2588-560x 2588-5901 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی quarterly of criminal law and criminology studies 180 ۱۳۹۷/۲/۲۹
32 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 40 ۱۳۹۷/۲/۲۹
33 2008-0131 - سیاست گذاری اقتصادی 209 ۱۳۹۷/۲/۲۹
34 - - تحقیق و توسعه مواد پر انرژی تحقیق و توسعه مواد پر انرژی 0 ۱۳۹۷/۲/۲۸
35 3629-1375 4978-1375 مواد پر انرژی مواد پر انرژی 454 ۱۳۹۷/۲/۲۸
36 2423-7906 2423-7620 راهبردهای شناختی در یادگیری 71 ۱۳۹۷/۲/۲۸
37 2251-7995 - Journal of English Language Teaching and Learning Journal of English Language Teaching and Learning 129 ۱۳۹۷/۲/۲۶
38 2383-062X 2383-0638 رسانه و فرهنگ 106 ۱۳۹۷/۲/۲۶
39 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 286 ۱۳۹۷/۲/۲۶
40 2251-9300 2322-536x مهندسی و مدیریت آبخیز 324 ۱۳۹۷/۲/۲۶
41 2228-7957 2228-7957 مطالعات زبان و ادبیات فرانسه Etudes de Langue et Littérature Francaises 147 ۱۳۹۷/۲/۲۶
42 2476-6585 - زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) Journal of Adab Pazhuhi 293 ۱۳۹۷/۲/۲۶
43 2008-5060 2345-444x مدیریت توسعه فناوری 89 ۱۳۹۷/۲/۲۴
44 1026-5007 - آفات و بیماریهای گیاهی Journal of Applied Entomology and Phytopathology 274 ۱۳۹۷/۲/۲۴
45 2423-8058 - علوم زمین خوارزمی Geology new findings (journal of science) 41 ۱۳۹۷/۲/۲۴
46 2228-5873 - یافته های نوین زمین شناسی کاربردی 165 ۱۳۹۷/۲/۲۴
47 2588-3860 2588-3879 اطلاعات جغرافیایی (سپهر) 1285 ۱۳۹۷/۲/۲۴
48 - - International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality 0 ۱۳۹۷/۲/۲۳
49 - - دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها 0 ۱۳۹۷/۲/۲۳
50 - - International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization 0 ۱۳۹۷/۲/۲۳
51 - - Journal of Advanced Sport Technology Journal of Advanced Sport Technology 0 ۱۳۹۷/۲/۲۳
52 2008-7330 - نقد زبان و ادبیات خارجی 209 ۱۳۹۷/۲/۲۳
53 - - مطالعات تاریخی جنگ مطالعات تاریخی جنگ 12 ۱۳۹۷/۲/۲۳
54 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 145 ۱۳۹۷/۲/۲۳
55 2538-5143 - مهندسی منابع معدنی مهندسی منابع معدنی 37 ۱۳۹۷/۲/۲۳
56 2008-9570 - مطالعات زبانی و بلاغی مطالعات زبانی و بلاغی 120 ۱۳۹۷/۲/۲۳
57 1735-1030 - پژوهش زبان و ادبیات فارسی 58 ۱۳۹۷/۲/۲۲
58 2008-9244 2193-8865 Journal of Nanostructure in Chemistry 0 ۱۳۹۷/۲/۲۲
59 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 ۱۳۹۷/۲/۲۲
60 2251-9254 - پژوهش های علوم تاریخی 132 ۱۳۹۷/۲/۱۹
61 2252-0643 2252-0643 پژوهش های ایران شناسی 88 ۱۳۹۷/۲/۱۹
62 - - پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر 7 ۱۳۹۷/۲/۱۹
63 2476-6712 - پژوهشنامه امامیه Journal of Imamiyyah Studies 31 ۱۳۹۷/۲/۱۹
64 1016-3255 2008-0883 علوم و تکنولوژی پلیمر 1067 ۱۳۹۷/۲/۱۹
65 2151-7162 2322-2417 علوم و فناوری نساجی 119 ۱۳۹۷/۲/۱۹
66 1735-5486 1735-5664 رشد فناوری 401 ۱۳۹۷/۲/۱۹
67 2476-4647 2476-4639 پژوهه باستان سنجی Journal of research on archaeometry 31 ۱۳۹۷/۲/۱۹
68 1735-9325 2251-7235 Journal of Theoretical and Applied Physics Journal of Theoretical and Applied Physics 0 ۱۳۹۷/۲/۱۹
69 2345-4911 2345-4911 فیزیک کاربردی 70 ۱۳۹۷/۲/۱۹
70 2008-9597 - پژوهش های محیط زیست 243 ۱۳۹۷/۲/۱۹
71 2228-5563 - ادیان و عرفان Religions and Mastitism 209 ۱۳۹۷/۲/۱۹
72 - - مطالعات زن و خانواده 101 ۱۳۹۷/۲/۱۹
73 2008-7349 - پژوهشنامه نقد ادب عربی 122 ۱۳۹۷/۲/۱۸
74 2228-7922 2251-6549 Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME 109 ۱۳۹۷/۲/۱۸
75 2345-5853 2345-5861 Categories and General Algebraic Structures with Application 64 ۱۳۹۷/۲/۱۸
76 2322-2980 2322-2980 پژوهش های سیاسی جهان اسلام Political Research In Islamic World 175 ۱۳۹۷/۲/۱۸
77 - - تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 177 ۱۳۹۷/۲/۱۸
78 1735-0239 - تئاتر teater 0 ۱۳۹۷/۲/۱۸
79 1735-2134 - مجله علوم و مهندسی هوا فضا Journal of Aerospace Science and Technology 126 ۱۳۹۷/۲/۱۸
80 1735-1057 - Journal of Money and Economy Money and Economy 133 ۱۳۹۷/۲/۱۸
81 2322-1062 - چاپ و نشر 51 ۱۳۹۷/۲/۱۸
82 - - مطالعات آموزشی و آموزشگاهی 83 ۱۳۹۷/۲/۱۸
83 2012-6598 - Advances in Railway Engineering 24 ۱۳۹۷/۲/۱۸
84 2228-723X - ورزش و علوم زیست حرکتی 121 ۱۳۹۷/۲/۱۸
85 2008-5214 - بررسی های آمار رسمی ایران Iranian Journal of Official Statistics Studies 117 ۱۳۹۷/۲/۱۸
86 2251-743X - Iranian Journal of Archaeological Studies Iranian Journal of Archaeological Studies 69 ۱۳۹۷/۲/۱۸
87 2008-8000 - آموزش عالی ایران Iranian Higher Education 145 ۱۳۹۷/۲/۱۸
88 2423-4664 1027-9938 هستی و شناخت 39 ۱۳۹۷/۲/۱۸
89 2322-3472 - پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل 51 ۱۳۹۷/۲/۱۸
90 2251-9270 - دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science 79 ۱۳۹۷/۲/۱۸
91 2476-4213 2476-4221 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 59 ۱۳۹۷/۲/۱۸
92 2008-7985 - نشریه علمی پژوهشی خلیج فارس Journal of the Persian Gulf Marine Sciences 158 ۱۳۹۷/۲/۱۸
93 2008-3653 - مطالعات اجتماعی ایران 221 ۱۳۹۷/۲/۱۸
94 2322-5351 - علوم آبزی پروری 9 ۱۳۹۷/۲/۱۸
95 2345-5748 - انجمن مهندسی صوتیات ایران Journal of Acoustical Engineering Society of Iran 47 ۱۳۹۷/۲/۱۸
96 2008-4803 2423-7841 مهندسی بیوسیستم ایران مهندسی بیوسیستم ایران 373 ۱۳۹۷/۲/۱۷
97 2008-479X 2423-7833 تحقیقات آب و خاک ایران Iranian Journal of Soil and Water Research 533 ۱۳۹۷/۲/۱۷
98 2383-1006 2588-4913 رایانش نرم و فناوری اطلاعات 58 ۱۳۹۷/۲/۱۷
99 - - Journal on Computer Science and Engineering 0 ۱۳۹۷/۲/۱۷
100 2345-6876 2345-6876 زراعت دیم ایران 81 ۱۳۹۷/۲/۱۶
برگشت به فهرست