قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.

فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 1735-9880 - فیزیولوژی و تکوین جانوری 16 ۱۳۹۷/۴/۲۷
2 2008-0514 2008-0514 عرفان اسلامی 0 ۱۳۹۷/۴/۲۷
3 - - Journal on Computer Science and Engineering 0 ۱۳۹۷/۴/۲۷
4 2008-4897 - مطالعات دفاعی استراتژیک 64 ۱۳۹۷/۴/۲۷
5 - - امنیت ملی 30 ۱۳۹۷/۴/۲۷
6 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 ۱۳۹۷/۴/۲۷
7 1607-9868 2562-538X جلوه هنر Jelve-y Honar 167 ۱۳۹۷/۴/۲۶
8 2008-0336 - ژئوفیزیک ایران 351 ۱۳۹۷/۴/۲۶
9 2008-8140 2322-3618 Veterinary Research Forum Veterinary Research Forum 416 ۱۳۹۷/۴/۲۶
10 2008-0840 - سیاست علم و فناوری 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
11 - - صنعت و دانشگاه Journal of Industry and University 68 ۱۳۹۷/۴/۲۶
12 1735-4722 - شیعه شناسی 162 ۱۳۹۷/۴/۲۶
13 - - علوم رایانشی Computing Science Journal 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
14 2322-5351 - علوم آبزی پروری 17 ۱۳۹۷/۴/۲۶
15 - - علوم و فنون باغبانی ایران 52 ۱۳۹۷/۴/۲۶
16 2228-5865 - علوم و فناوری های پدافند نوین 276 ۱۳۹۷/۴/۲۶
17 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 115 ۱۳۹۷/۴/۲۶
18 - - فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 80 ۱۳۹۷/۴/۲۶
19 2476-6313 2476-566X فن آوری زیستی در کشاورزی 138 ۱۳۹۷/۴/۲۶
20 1735-9589 - کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی 144 ۱۳۹۷/۴/۲۶
21 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 66 ۱۳۹۷/۴/۲۶
22 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
23 2008-1626 - مشاوره شغلی و سازمانی Journal of Career and Organization Counseling 209 ۱۳۹۷/۴/۲۶
24 2345-3133 - مطالعات برنامه ریزی آموزشی 88 ۱۳۹۷/۴/۲۶
25 2322-3367 - مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی socio-cultural Development Studies 175 ۱۳۹۷/۴/۲۶
26 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
27 2008-5710 - مطالعات شبه قاره 507 ۱۳۹۷/۴/۲۶
28 2538-3213 2538-3221 مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies 301 ۱۳۹۷/۴/۲۶
29 2538-5917 - مطالعات قرآنی 264 ۱۳۹۷/۴/۲۶
30 - - مکانیک سنگ ایران 12 ۱۳۹۷/۴/۲۶
31 - - معماری و شهر سازی پایدار معماری و شهر سازی پایدار 266 ۱۳۹۷/۴/۲۶
32 1023-6015 - معرفت 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
33 1735-5400 2008-2797 مهندسی شیمی ایران 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
34 2476-504X - مهندسی ساخت و تولید 57 ۱۳۹۷/۴/۲۶
35 7387-7476 - نقد و نظریه ادبی Literary Theory and Criticism 25 ۱۳۹۷/۴/۲۶
36 - 2423-5628 نانو مقیاس 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
37 - - نامه هنرهای تجسمی و کاربردی 80 ۱۳۹۷/۴/۲۶
38 1735-1235 - نوآوری های آموزشی 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
39 2382-9885 - نگارینه (هنر اسلامی) 63 ۱۳۹۷/۴/۲۶
40 2012-6598 - Advances in Railway Engineering 24 ۱۳۹۷/۴/۲۶
41 2383-0956 2322-5270 International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology 240 ۱۳۹۷/۴/۲۶
42 2322-1402 2322-1402 Iranian Journal of Economic Studies Iranian Journal of Economic Studies 77 ۱۳۹۷/۴/۲۶
43 2423-4087 2423-4079 Journal of Particle Science and Technology Journal of Particle Science and Technology 54 ۱۳۹۷/۴/۲۶
44 2008-7233 2383-269X زبان شناسی و گویش‌های خراسان 105 ۱۳۹۷/۴/۲۶
45 1735-2460 - راهبرد توسعه 49 ۱۳۹۷/۴/۲۶
46 2476-3136 2476-3144 جغرافیای سیاسی 37 ۱۳۹۷/۴/۲۶
47 2228-5563 - ادیان و عرفان Religions and Mastitism 431 ۱۳۹۷/۴/۲۶
48 2322-2514 2383-2495 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 261 ۱۳۹۷/۴/۲۶
49 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 163 ۱۳۹۷/۴/۲۶
50 2008-0751 - اندیشه مدیریت راهبردی Strategic Management Thought 154 ۱۳۹۷/۴/۲۶
51 1026-8944 - اندیشه آماری Andish-ye-amari 176 ۱۳۹۷/۴/۲۶
52 2345-5748 - انجمن مهندسی صوتیات ایران Journal of Acoustical Engineering Society of Iran 54 ۱۳۹۷/۴/۲۶
53 2251-9351 - آموزه های حقوق کیفری Criminal Law Doctrines 141 ۱۳۹۷/۴/۲۶
54 2008-8000 - آموزش عالی ایران Iranian Higher Education 151 ۱۳۹۷/۴/۲۶
55 2228-6705 2228-6500 بیوتکنولوژی کشاورزی Journal of Agricultural Biotechnology 0 ۱۳۹۷/۴/۲۶
56 1735-1030 - پژوهش زبان و ادبیات فارسی 58 ۱۳۹۷/۴/۲۶
57 2345-4253 2345-4261 پژوهش در نشخوارکنندگان 198 ۱۳۹۷/۴/۲۶
58 - - پژوهش های ادبی 159 ۱۳۹۷/۴/۲۶
59 2476-4191 2476-4205 پژوهش های تفسیر تطبیقی 67 ۱۳۹۷/۴/۲۶
60 2322-2980 2322-2980 پژوهش های سیاسی جهان اسلام Political Research In Islamic World 176 ۱۳۹۷/۴/۲۶
61 2008-1472 - پژوهش های زراعی ایران 846 ۱۳۹۷/۴/۲۶
62 2251-6352 2423-4265 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره 266 ۱۳۹۷/۴/۲۶
63 2008-9597 - پژوهش های محیط زیست 247 ۱۳۹۷/۴/۲۶
64 2096-1375 - پژوهشنامه انسان شناسی 52 ۱۳۹۷/۴/۲۶
65 2476-6712 - پژوهشنامه امامیه Journal of Imamiyyah Studies 31 ۱۳۹۷/۴/۲۶
66 2251-7960 2423-4419 پژوهش های فلسفی 304 ۱۳۹۷/۴/۲۶
67 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 0 ۱۳۹۷/۴/۲۵
68 2322-5521 2345-2625 Physical Chemistry Research Physical Chemistry Research 213 ۱۳۹۷/۴/۲۵
69 2383-1561 2383-0964 Iranian Journal of Ichthyology Iranian Journal of Ichthyology 65 ۱۳۹۷/۴/۲۵
70 2228-7817 2228-7825 Geopersia 395 ۱۳۹۷/۴/۲۵
71 2345-5357 2423-4214 Applied Food Biotechnology 113 ۱۳۹۷/۴/۲۵
72 2383-093X - Analytical and Bioanalytical Chemistry Research 88 ۱۳۹۷/۴/۲۵
73 2345-3303 - Journal of Research in Applied Linguistics Journal of Research in Applied Linguistics 175 ۱۳۹۷/۴/۲۴
74 1735-1634 - نشریه زبان شناسی کاربردی Iranian Journal of Applied Linguistics 133 ۱۳۹۷/۴/۲۴
75 2383-451X 2383-4501 Pollution Pollution 175 ۱۳۹۷/۴/۲۴
76 2345-6604 2345-6566 Poultry Science Journal Poultry Science Journal 96 ۱۳۹۷/۴/۲۴
77 2423-6713 2423-6705 Journal of Computational Applied Mechanics 125 ۱۳۹۷/۴/۲۴
78 2322-1291 - Iranian Journal of Language Teaching Research Iranian Journal of Language Teaching Research 0 ۱۳۹۷/۴/۲۴
79 1025-2495 1735-9244 International Journal of Engineering International Journal of Engineering 0 ۱۳۹۷/۴/۲۴
80 2345-3982 2383-2533 Computational Methods for Differential Equations 147 ۱۳۹۷/۴/۲۴
81 2322-4894 2538-6271 Religious Inquiries Religious Inquiries 119 ۱۳۹۷/۴/۲۴
82 2008-8590 - Journal of Language and Translation Journal of Language and Translation 139 ۱۳۹۷/۴/۲۳
83 1735-1723 - راهبرد دفاعی 24 ۱۳۹۷/۴/۲۳
84 - - مطالعات دفاع مقدس 0 ۱۳۹۷/۴/۲۳
85 2228-5512 2322-2808 Iranian Journal of Plant Physiology Iranian Journal of Plant Physiology 988 ۱۳۹۷/۴/۲۳
86 3838-2423 - International Journal of Railway Research Journal of Railway Research 57 ۱۳۹۷/۴/۲۳
87 2252-0236 2345-4865 Iranian Journal of Catalysis Iranian Journal of Catalysis 309 ۱۳۹۷/۴/۲۰
88 2322-181X 2345-2005 Molecular Biology Research Communications Molecular Biology Research Communications 200 ۱۳۹۷/۴/۲۰
89 2251-9041 2251-905X Journal of Crop Protection Journal of Crop Protection 364 ۱۳۹۷/۴/۲۰
90 2008-0743 - دانش سیاسی 229 ۱۳۹۷/۴/۱۹
91 2251-9882 - چشم انداز مدیریت مالی 127 ۱۳۹۷/۴/۱۹
92 2423-4621 - مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی 69 ۱۳۹۷/۴/۱۷
93 - - مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی 0 ۱۳۹۷/۴/۱۷
94 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 51 ۱۳۹۷/۴/۱۶
95 2008-7314 2588-719x تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری 62 ۱۳۹۷/۴/۱۶
96 - 2588-7203 شناخت Journal of Knowledge 167 ۱۳۹۷/۴/۱۶
97 - 2588-6878 تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 177 ۱۳۹۷/۴/۱۶
98 2008-7349 2588-6835 پژوهشنامه نقد ادب عربی 122 ۱۳۹۷/۴/۱۶
99 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 209 ۱۳۹۷/۴/۱۶
100 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 154 ۱۳۹۷/۴/۱۶
برگشت به فهرست