فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 72 ۱۳۹۶/۷/۲۶
2 2008-9147 2008-2762 Journal of Cell and Molecular Research Journal of Cell and Molecular Research 122 ۱۳۹۶/۷/۲۶
3 2008-7462 2423-5881 مهندسی متالورژی و مواد 118 ۱۳۹۶/۷/۲۶
4 2228-5202 2383-2878 مطالعات زبان و ترجمه 136 ۱۳۹۶/۷/۲۶
5 2008-4730 - علوم باغبانی 463 ۱۳۹۶/۷/۲۶
6 2008-7217 2383-2681 زبان و ادبیات عربی 110 ۱۳۹۶/۷/۲۶
7 2251-6344 2423-401X پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی 211 ۱۳۹۶/۷/۲۶
8 2008-4749 - حفاظت گیاهان 513 ۱۳۹۶/۷/۲۶
9 2345-2153 2345-2153 دیرینه شناسی 30 ۱۳۹۶/۷/۲۶
10 2322-4177 2322-4177 دانشنامه حقوق اقتصادی Encyclopedia of Economic Rights 54 ۱۳۹۶/۷/۲۶
11 2322-1682 2383-3076 جغرافیا و مخاطرات محیطی 162 ۱۳۹۶/۷/۲۶
12 - 2383-0042 Iranian Journal of Materials Forming Iranian Journal of Materials Forming 42 ۱۳۹۶/۷/۲۶
13 2008-7187 2383-2479 جستارهای ادبی 264 ۱۳۹۶/۷/۲۶
14 2322-3472 - پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل 36 ۱۳۹۶/۷/۲۶
15 1735-4161 2228-5415 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران 450 ۱۳۹۶/۷/۲۶
16 2322-2514 2383-2495 پژوهش و برنامه ریزی روستایی 196 ۱۳۹۶/۷/۲۶
17 2008-7713 - بوم شناسی کشاورزی 397 ۱۳۹۶/۷/۲۶
18 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 225 ۱۳۹۶/۷/۲۶
19 - - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 116 ۱۳۹۶/۷/۲۶
20 - - شناخت Journal of Knowledge 164 ۱۳۹۶/۷/۲۶
21 1683-870X - صفه 405 ۱۳۹۶/۷/۲۶
22 - - علوم محیطی Journal of Environmental Sciences 550 ۱۳۹۶/۷/۲۶
23 - - فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 134 ۱۳۹۶/۷/۲۶
24 2008-7357 - تاریخ ایران Journal of History of Iran 146 ۱۳۹۶/۷/۲۶
25 - - تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 170 ۱۳۹۶/۷/۲۶
26 2008-8299 - پژوهش های دانش زمین 246 ۱۳۹۶/۷/۲۶
27 2476-5775 - اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) Journal of Economics and Modeling 130 ۱۳۹۶/۷/۲۶
28 2345-2544 2345-2552 سیاست های راهبردی و کلان 157 ۱۳۹۶/۷/۲۶
29 2228-7604 2383-3084 تنش‌های محیطی در علوم زراعی 225 ۱۳۹۶/۷/۲۵
30 2423-3773 2423-5563 پژوهشنامه علم سنجی 36 ۱۳۹۶/۷/۲۴
31 2008-8345 - کنترل Journal of Control 208 ۱۳۹۶/۷/۲۴
32 2008-0476 - پژوهشنامه ادیان 133 ۱۳۹۶/۷/۲۴
33 8442-251 - پژوهش های روابط بین الملل International Relations Research Quarterly 226 ۱۳۹۶/۷/۲۴
34 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 130 ۱۳۹۶/۷/۲۴
35 2322-5165 2322-5165 قرآن و علم 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
36 2345-3303 - Journal Of Research in Applied Linguistics Journal Of Research in Applied Linguistics 136 ۱۳۹۶/۷/۲۴
37 2251-9092 2251-9106 برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting 585 ۱۳۹۶/۷/۲۴
38 2096-1375 - پژوهشنامه انسان شناسی 44 ۱۳۹۶/۷/۲۴
39 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 196 ۱۳۹۶/۷/۲۴
40 2008-4757 - آب و خاک Journal of Water and Soil 1089 ۱۳۹۶/۷/۲۴
41 - - مطالعات راهبردی ورزش و جوانان 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
42 1735-3572 1735-3645 Journal of Applied Fluid Mechanics Journal of Applied Fluid Mechanics 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
43 1735-434X 2423-4222 Iranian Journal of Animal Biosysematics Iranian Journal of Animal Biosystematics 156 ۱۳۹۶/۷/۲۴
44 2008-4226 - Analytical and Bioanalytical Electrochemistry 0 ۱۳۹۶/۷/۲۴
45 2345-4318 - Environmental Resources Research 75 ۱۳۹۶/۷/۲۴
46 2008-7330 - نقد زبان و ادبیات خارجی 181 ۱۳۹۶/۷/۲۴
47 2008-8841 2538-3507 تاریخ نگری و تاریخ نگاری 116 ۱۳۹۶/۷/۲۳
48 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 0 ۱۳۹۶/۷/۲۳
49 - - Journal of the Iranian Mathematical Society 271 ۱۳۹۶/۷/۲۲
50 - - اقتصاد شهری Urban Economics 12 ۱۳۹۶/۷/۲۲
51 2538-2802 2538-6301 فلسفه تربیت فلسفه تربیت 6 ۱۳۹۶/۷/۲۲
52 - - پژوهشنامه ریخته گری پژوهشنامه ریخته گری 0 ۱۳۹۶/۷/۲۲
53 2423-4257 2588-2589 Journal of Genetic Resources 24 ۱۳۹۶/۷/۲۲
54 - - اندیشه آماد 0 ۱۳۹۶/۷/۲۲
55 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 103 ۱۳۹۶/۷/۱۹
56 2008-7942 - آبیاری و زهکشی Iranian Journal of Irrigation and Drainage 0 ۱۳۹۶/۷/۱۹
57 2322-5793 - پژوهشنامه ادب حماسی 282 ۱۳۹۶/۷/۱۹
58 1563-3322 - روستا و توسعه Village and Development 379 ۱۳۹۶/۷/۱۷
59 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
60 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
61 1735-9325 2251-7235 Journal of Theoretical and Applied Physics Journal of Theoretical and Applied Physics 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
62 2008-0514 2008-0514 عرفان اسلامی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۷
63 2228-6713 - مطالعات تاریخ اسلام 245 ۱۳۹۶/۷/۱۵
64 1735-2010 - تاریخ روابط خارجی History of Foreign Relations 20 ۱۳۹۶/۷/۱۵
65 2322-1291 - Iranian Journal of Language Teaching Research Iranian Journal of Language Teaching Research 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
66 1735-059X - مطالعات ملی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
67 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
68 1561-4174 - تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
69 - - پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی 48 ۱۳۹۶/۷/۱۵
70 - - Journal of Energy Management and Technology 8 ۱۳۹۶/۷/۱۵
71 - - نور 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
72 - - مطالعات تطبیقی فارسی و عربی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
73 - - علوم و مهندسی آب و فاضلاب Journal of Water and Wastewater Science and Engineering 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
74 - - پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
75 - - امنیت دفاعی 0 ۱۳۹۶/۷/۱۵
76 2588-2597 2588-3054 Journal of Stress Analysis 12 ۱۳۹۶/۷/۱۵
77 2423-8112 2423-8112 Journal of Insect Biodiversity and Systematics Journal of Insect Biodiversity and Systematics 71 ۱۳۹۶/۷/۱۵
78 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 0 ۱۳۹۶/۷/۱۱
79 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 0 ۱۳۹۶/۷/۱۱
80 2383-1863 - حقوق اداری 48 ۱۳۹۶/۷/۱۰
81 2345-6000 2476-5333 فناوری دریا International Journal of Maritime Technology 242 ۱۳۹۶/۷/۸
82 1735-4463 2008-9473 نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 218 ۱۳۹۶/۷/۸
83 3629-1375 4978-1375 مواد پرانرژی تحقیق و توسعه مواد پرانرژی 424 ۱۳۹۶/۷/۸
84 1735-5214 2345-4121 تحقیقات موتور The Journal of Engine Research 191 ۱۳۹۶/۷/۸
85 2322-5998 - علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal 481 ۱۳۹۶/۷/۸
86 2251-8657 2251-8665 Transactions on Combinatorics Transactions on Combinatorics 135 ۱۳۹۶/۷/۵
87 2251-7650 2251-7669 International Journal of Group Theory International Journal of Group Theory 149 ۱۳۹۶/۷/۵
88 2251-8223 2251-8231 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات Journal of Information Processing and Management 894 ۱۳۹۶/۷/۵
89 2008-7306 2423-5865 زمین شناسی اقتصادی 165 ۱۳۹۶/۷/۵
90 2322-5521 2345-2625 Physical Chemistry Research Physical Chemistry Research 166 ۱۳۹۶/۷/۵
91 1026-3098 2345-3605 Scientia Iranica Scientia Iranica 0 ۱۳۹۶/۷/۵
92 1735-6768 - پژوهش های رشد و توسعه پایدار 351 ۱۳۹۶/۷/۵
93 1735-1057 - Journal of Money and Economy Money and Economy 126 ۱۳۹۶/۷/۵
94 2008-9643 - International Economics Studies 77 ۱۳۹۶/۷/۵
95 2345-2870 - اقتصاد و مدیریت شهری Journal of Urban Economics and Management 163 ۱۳۹۶/۷/۵
96 2251-8169 - Persian Journal of Acarology Persian Journal of Acarology 188 ۱۳۹۶/۷/۵
97 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 391 ۱۳۹۶/۷/۵
98 2251-8088 - مدلسازی پیشرفته ریاضی 79 ۱۳۹۶/۷/۵
99 2228-6489 2008-9015 Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry 175 ۱۳۹۶/۷/۵
100 - 2008-6822 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 199 ۱۳۹۶/۷/۵
برگشت به فهرست