قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.

فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 300 ۱۳۹۷/۷/۳
2 2322-1356 - مواد پیشرفته و پوششهای نوین 21 ۱۳۹۷/۷/۳
3 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 268 ۱۳۹۷/۷/۲
4 6182-6629 - چشم انداز مدیریت صنعتی 200 ۱۳۹۷/۷/۲
5 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 205 ۱۳۹۷/۷/۲
6 2008-5079 - معماری و شهرسازی آرمان‌شهر 423 ۱۳۹۷/۷/۱
7 - 2008-6822 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications International Journal of Nonlinear Analysis and Applications 295 ۱۳۹۷/۷/۱
8 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 0 ۱۳۹۷/۷/۱
9 - - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 162 ۱۳۹۷/۷/۱
10 2345-2498 2476-3500 Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی 90 ۱۳۹۷/۶/۳۱
11 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 0 ۱۳۹۷/۶/۳۱
12 2423-6845 2423-6837 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials 100 ۱۳۹۷/۶/۲۴
13 2423-6977 2423-6969 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization 86 ۱۳۹۷/۶/۲۱
14 1735-0212 ند-ار مطالعات ترجمه 0 ۱۳۹۷/۶/۲۰
15 2251-9270 - دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science 81 ۱۳۹۷/۶/۱۹
16 2345-6019 2538-2543 دانش های بومی ایران 63 ۱۳۹۷/۶/۱۹
17 2476-4647 2476-4639 پژوهه باستان سنجی Journal of research on archaeometry 38 ۱۳۹۷/۶/۱۹
18 2345-5306 - پژوهش های پنبه ایران 77 ۱۳۹۷/۶/۱۹
19 2008-6237 2476-5287 پژوهشنامه مدیریت اجرایی 204 ۱۳۹۷/۶/۱۹
20 2008-5397 - پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی 386 ۱۳۹۷/۶/۱۹
21 - - امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) Monadi AFTA 48 ۱۳۹۷/۶/۱۹
22 2096-1375 - نامه انسان شناسی 52 ۱۳۹۷/۶/۱۹
23 2538-3213 2538-3221 مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies 302 ۱۳۹۷/۶/۱۹
24 2345-220X 2345-4768 راهبردهای بازرگانی Commercial Strategies 315 ۱۳۹۷/۶/۱۹
25 1735-3548 - دانش علف های هرز ایران 196 ۱۳۹۷/۶/۱۹
26 - - آینده پژوهی دفاعی Defensive Future Study Researches Journal 24 ۱۳۹۷/۶/۱۹
27 2476-6313 2476-566X فن آوری زیستی در کشاورزی 148 ۱۳۹۷/۶/۱۹
28 2322-3847 2322-3847 زبان و زبان‌شناسی 459 ۱۳۹۷/۶/۱۹
29 1727-3145 - تعلیم و تربیت استثنائی Journal of Exceptional Education 319 ۱۳۹۷/۶/۱۹
30 2383-0859 2383-0867 پژوهشنامه علوی Imam Ali s Studies 107 ۱۳۹۷/۶/۱۹
31 2252-0643 2252-0643 پژوهش های ایران شناسی 88 ۱۳۹۷/۶/۱۹
32 2008-6563 - پژوهش علف های هرز 115 ۱۳۹۷/۶/۱۹
33 2423-7140 - بوم شناسی جنگل های ایران Iranian forest ecology journal 60 ۱۳۹۷/۶/۱۹
34 1022-4211 - اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 430 ۱۳۹۷/۶/۱۹
35 2383-3025 - اخلاق وحیانی 215 ۱۳۹۷/۶/۱۹
36 2008-3556 2008-6695 International Journal of Advanced Structural Engineering International Journal of Advanced Structural Engineering 33 ۱۳۹۷/۶/۱۹
37 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 0 ۱۳۹۷/۶/۱۹
38 2383-1561 2383-0964 Iranian Journal of Ichthyology Iranian Journal of Ichthyology 65 ۱۳۹۷/۶/۱۹
39 1735-3572 1735-3645 Journal of Applied Fluid Mechanics Journal of Applied Fluid Mechanics 0 ۱۳۹۷/۶/۱۹
40 2008-3211 - مطالعات قرآن و حدیث Quran and Hadith Studies 195 ۱۳۹۷/۶/۱۹
41 2008-4102 - مطالعات اقتصاد اسلامی 147 ۱۳۹۷/۶/۱۹
42 2252-0252 - دین و ارتباطات 268 ۱۳۹۷/۶/۱۹
43 2008-0743 - دانش سیاسی 229 ۱۳۹۷/۶/۱۹
44 2251-8290 - تحقیقات مالی اسلامی 155 ۱۳۹۷/۶/۱۹
45 2228-6578 2228-6586 پژوهشنامه فلسفه دین 622 ۱۳۹۷/۶/۱۹
46 2588-6673 - پژوهشنامه حقوق اسلامی 155 ۱۳۹۷/۶/۱۹
47 2383-0891 - اندیشه مدیریت راهبردی Strategic Management Thought 154 ۱۳۹۷/۶/۱۹
48 2476-4213 2476-4221 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 63 ۱۳۹۷/۶/۱۸
49 2228-5431 - بورس اوراق بهادار Quarterly Journal of Securities Exchange 0 ۱۳۹۷/۶/۱۸
50 2251-9092 2251-9106 برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting 596 ۱۳۹۷/۶/۱۸
51 1735-4545 - معرفت فلسفی 0 ۱۳۹۷/۶/۱۷
52 1023-6015 - معرفت 0 ۱۳۹۷/۶/۱۷
53 1735-8671 - امنیت پژوهی 0 ۱۳۹۷/۶/۱۴
54 2322-1291 - Iranian Journal of Language Teaching Research Iranian Journal of Language Teaching Research 0 ۱۳۹۷/۶/۱۴
55 2383-1359 2383-2525 International Journal of Supply and Operations Management International journal of supply and operations management 121 ۱۳۹۷/۶/۱۴
56 2345-2269 2345-4180 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید 81 ۱۳۹۷/۶/۱۳
57 1735-8418 1735-8418 مدیریت اطلاعات 53 ۱۳۹۷/۶/۱۳
58 2008-0468 2008-0468 جهانی رسانه Global Media Journal 191 ۱۳۹۷/۶/۱۲
59 2228-6675 - علوم و فنون بسته بندی 208 ۱۳۹۷/۶/۱۲
60 2008-3963 2008-3963 علوم و مهندسی جداسازی 161 ۱۳۹۷/۶/۱۱
61 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 67 ۱۳۹۷/۶/۱۰
62 2588-4131 - پژوهش ادبیات معاصر جهان 1009 ۱۳۹۷/۶/۱۰
63 2251-9777 - مطالعات اطلاعاتی 0 ۱۳۹۷/۶/۱۰
64 2008-1383 - علوم اجتماعی Journal of Social Sciences 232 ۱۳۹۷/۶/۷
65 2322-3715 2476-6194 Issues in Language Teaching Issues in Language Teaching 68 ۱۳۹۷/۶/۷
66 1735-5060 - The International Journal of Humanities The Journal of Humanities 402 ۱۳۹۷/۶/۷
67 1735-1162 2538-2772 فصلنامه علوم اجتماعی 594 ۱۳۹۷/۶/۷
68 1563-0854 - Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing 0 ۱۳۹۷/۶/۷
69 1019-7052 2538-4384 تحقیقات جغرافیایی Geographical Research 435 ۱۳۹۷/۶/۷
70 1683-870X - صفه 400 ۱۳۹۷/۶/۷
71 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 ۱۳۹۷/۶/۵
72 2008-4757 - آب و خاک Journal of Water and Soil 1236 ۱۳۹۷/۶/۵
73 2008-8000 - آموزش عالی ایران Iranian Higher Education 157 ۱۳۹۷/۶/۵
74 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 0 ۱۳۹۷/۶/۵
75 2228-6179 2364-1827 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering 195 ۱۳۹۷/۶/۴
76 2228-6160 2364-1843 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering 308 ۱۳۹۷/۶/۴
77 2008-8752 - Annals of Functional Analysis 0 ۱۳۹۷/۶/۴
78 1028-6276 1028-6276 Iranian Journal of Science and Technology A:Science Iranian Journal of Science and Technology A:Science 550 ۱۳۹۷/۶/۴
79 2228-6187 2364-1835 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering 208 ۱۳۹۷/۶/۴
80 1735-6865 - International Journal of Environmental Research International Journal of Environmental Research 941 ۱۳۹۷/۶/۴
81 2008-9163 - International Journal of Energy and Environmental Engineering International Journal of Energy and Environmental Engineering 36 ۱۳۹۷/۶/۴
82 1735-8787 - Banach Journal of Mathematical Analysis 0 ۱۳۹۷/۶/۴
83 - 2588-6878 تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 177 ۱۳۹۷/۶/۴
84 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 ۱۳۹۷/۶/۴
85 2538-3930 2538-3949 پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق) 125 ۱۳۹۷/۶/۴
86 2251-8193 - پژوهش های انسان شناسی ایران 101 ۱۳۹۷/۵/۲۴
87 2345-5551 - پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی 257 ۱۳۹۷/۵/۲۴
88 2423-5474 - آب و توسعه پایدار Water and Sustainable Development 145 ۱۳۹۷/۵/۲۴
89 2251-6484 - پژوهشنامه مالیات Iranian national tax administration (inta) 324 ۱۳۹۷/۵/۲۴
90 1735-3459 - پژوهشنامه حمل و نقل 334 ۱۳۹۷/۵/۲۴
91 2423-3838 - International Journal of Railway Research Journal of Railway Research 57 ۱۳۹۷/۵/۲۳
92 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 ۱۳۹۷/۵/۲۳
93 2322-5211 2322-4444 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Journal of Artificial Intelligence and Data Mining 135 ۱۳۹۷/۵/۲۳
94 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 0 ۱۳۹۷/۵/۲۰
95 2423-3668 - مهندسی شناورهای تندرو 22 ۱۳۹۷/۵/۱۷
96 - - کودکان استثنایی Journal of exceptional children 334 ۱۳۹۷/۵/۱۶
97 2252-0937 2538-2357 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 12 ۱۳۹۷/۵/۱۵
98 - - بررسی های بازرگانی Commercial Surveys 166 ۱۳۹۷/۵/۱۵
99 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 569 ۱۳۹۷/۵/۱۴
100 2251-8002 - پژوهش های روانشناسی اجتماعی 42 ۱۳۹۷/۵/۱۳
برگشت به فهرست