قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.
آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مطالعات تاریخی جنگ مطالعات تاریخی جنگ
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۲
Journal of the Structural Engineering and Geotechnics Journal of the Structural Engineering and Geotechnics
دوره ۸ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱
نقد ادبی
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۷
مهندسی مکانیک شریف
دوره ۱۲ - شماره ۱۳- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت ۱۳۷۵/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱۴
مهندسی عمران شریف
دوره ۱۲ - شماره ۱۳- ویژه ارتباط دانشگاه، دولت و صنعت ۱۳۷۵/۹/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱۵
مطالعات منابع انسانی
دوره ۲ - شماره ۷ ۱۳۹۲/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱
دوره ۲ - شماره ۸ ۱۳۹۲/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۷
دوره ۲ - شماره ۹ ۱۳۹۲/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۷
دوره ۲ - شماره ۱۰ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۵/۱ ۷
زمین شناسی کاربردی پیشرفته
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۳
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی The History of Islamic Culture and Civilization Journal
دوره ۹ - شماره ۳۰ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۵/۱ ۶
دوره ۹ - شماره ۳۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۶
آبزیان زینتی Journal of Ornamental Aquatics
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۶
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل Journal of Babol University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۸ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۲
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم Qom University of Medical Sciences Journal
دوره ۱۲ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۵/۱ ۱۰
پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۶
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۴/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۰
محیط شناسی
دوره ۴۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۱
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
دوره ۵ - شماره ۱۹ ۱۳۸۰/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۶
علوم و تحقیقات بذر ایران
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۰
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۱
علوم باغبانی
دوره ۳۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۴
سلول و بافت Cell and Tissue Journal
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۰
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۰
اندیشه نوین دینی
دوره ۱۴ - شماره ۵۲ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۸
International Journal of Pediatrics
دوره ۶ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۱۵
طب جنوب Iranian South Medical Journal
دوره ۲۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۱ ۶
Nanochemistry Research
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۲
Control and Optimization in applied Mathematics
دوره ۲ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۶
مطالعات فقهی و فلسفی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۲
روان سنجی PSYCHOMETRY
دوره ۶ - شماره ۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۷
پژوهش های اخلاقی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۱۳
مهندسی پزشکی زیستی
دوره ۱۲ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۳
رهیافت انقلاب اسلامی The Islamic Revolution Approak
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۳۰ ۸
پژوهش های نهج البلاغه
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۷
پژوهش های اعتقادی کلامی
دوره ۸ - شماره ۳۰ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۸
مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار
دوره ۹ - شماره ۳۵ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۱
مدلسازی اقتصادی
دوره ۱۲ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۷
مواد پر انرژی مواد پر انرژی
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۷
آبخیزداری ایران Iranian Journal of Watershed Management ScienceandEngineering
دوره ۱۳ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۱۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۱۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۵
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۳۶ - شماره ۴۷۹ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۵
دوره ۳۶ - شماره ۴۸۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱۳۹۷/۴/۲۹ ۵
ژورنال بین المللی پژوهش عملیاتی International journal of operational research
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۲
پژوهش های سیاسی جهان اسلام Political Research In Islamic World
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱
پژوهش های ادبی
دوره ۱۵ - شماره ۵۹ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۱
مهندسی مکانیک شریف
دوره ۳۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۹
مطالعات شهری
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۸
متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی)
دوره ۵ - شماره ۲۰ ۱۳۸۰/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۲
دوره ۵ - شماره ۲۱ ۱۳۸۰/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۲۸ ۴
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۴۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |