سامانه مدیریت اسناد ( سبا )
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
جلوه هنر Jelve-y Honar
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۲
باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar
دوره ۱۵ - شماره ۶۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۵
اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی Journal of Crop Ecophysiology
دوره ۱۲ - شماره ۴(۴۸) زمستان ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۰
آبیاری و زهکشی Iranian Journal of Irrigation and Drainage
دوره ۱۲ - شماره ۵ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۲۳
Caspian Journal of Enviromental Sciences
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۸
مجله طب نظامی Journal of Military Medicine
دوره ۲۰ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ ۱۲
Space Ontology International Journal Space Ontology International Journal
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۷
شیمی و مهندسی شیمی ایران
دوره ۳۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۸
روستا و توسعه Village and Development
دوره ۲۱ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۷
دستاوردهای روانشناختی
دوره ۲۰ - شماره ۱ ۱۳۹۲/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱
آموزش و ارزشیابی Journal of Instraction and Evaluation
دوره ۱۱ - شماره ۴۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۸
Journal of Solid Mechanics Journal of Solid Mechanics
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱۶
Journal of Industrial and Systems Engineering Journal of Industrial and Systems Engineering
دوره ۱۲ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۱
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
دوره ۲۴ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ ۸
نشریه سالمندشناسی Journal of gerontology
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۷
مطالعات تاریخی جنگ مطالعات تاریخی جنگ
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۸
فصل‌نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی Professional Journal of Social Sciences
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱
International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱
کاوش نامه ادبیات تطبیقی
دوره ۸ - شماره ۳۱ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۹
پژوهشنامه زنان Women Studies
دوره ۹ - شماره ویژه نامه ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۶
پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دوره ۷ - شماره دو- پیاپی ۱۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱
پژوهش های تجربی حسابداری
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵
پژوهش های اعتقادی کلامی
دوره ۸ - شماره ۳۲ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲
مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۷
علوم و مهندسی آبیاری
دوره ۴۱ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۱۵
علوم زیستی ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۳
روانشناسی تحولی
دوره ۱۵ - شماره ۵۷ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۹
روانشناسی
دوره ۲۲ - شماره ۸۸ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲
بسپارش Basparesh
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۶
International Journal of Information Science and Management International Journal of Information Science and Management
دوره ۱۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۸
Iranian Journal of Pharmaceutical Research
دوره ۱۷ - شماره Special Issue ۲ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۲۱
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۱۷ - شماره ۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ ۸
مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان
دوره ۱۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۲
تحقیقات اقتصاد کشاورزی
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۲
آینه معرفت Journal of Ayeneh Marefat
دوره ۱۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۷
آموزه های قرآنی
دوره ۱۳۸۹ - شماره ۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸
دوره ۱۳۸۷ - شماره ۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۸
Journal of Medicinal Plants and By-products Journal of Medicinal Plants and By-products
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۱۱
Ecopersia
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۷
Research in Molecular Medicine
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۲
نشریه روان پرستاری Iranian Journal of Psychiatric Nursing
دوره ۶ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۴
Journal of Dentomaxillofacil Radiology, Pathology and Surgery
دوره ۷ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ ۶
Journal of Genetic Resources
دوره ۴ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۲
مجله پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی Research on crop ecophysiology journal
دوره ۱۳ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱
فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی Information and Communication Technology in Educational Sciences
دوره ۸ - شماره ۴ (پیاپی ۳۲) ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱
Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Application
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱
پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی
دوره ۹ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱
سازه و فولاد journal of structure steel
دوره ۱۳۹۸ - شماره ۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۳۱ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |