سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

قابل توجه مدیران نشریات: برای مشاهده جزییات رتبه بندی و امتیازهای تفکیکی به پروفایل نشریه (دکمه ی INFO در جدول زیر) مراجعه کرده و فرایند اعلام شده را اجرا نمایید.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مدیریت مخاطرات محیطی
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۱ ۱
زبانشناسی اجتماعی زبانشناسی اجتماعی
دوره ۲ - شماره سوم-پیاپی۵-زمستان ۱۳۹۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۶
تحقیقات مدیریت آموزشی Educational Administration Research
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۶
International Journal of Smart Electrical Engineering International Journal of Smart Electrical Engineering
دوره ۷ - شماره ۰۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۱ ۶
کتابداری و اطلاع رسانی
دوره ۲۱ - شماره ۴(پیاپی۸۴) ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۶
پژوهشنامه حقوق اسلامی
دوره ۱۹ - شماره ۴۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۱۲
پژوهش های کاربردی روانشناختی
دوره ۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۱
هیدرولیک
دوره ۷ - شماره ۳ ۱۳۹۱/۷/۱۰ ۱۳۹۸/۱/۱ ۶
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۶
هواشناسی کشاورزی
دوره ۶ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۷
Plume Plume
دوره ۱۴ - شماره ۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱/۱ ۹
پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری
دوره ۶ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۰
پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی
دوره ۸ - شماره ۱۹ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۶
پژوهش سیستم های بس ذره ای
دوره ۸ - شماره ۱۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۴
مطالعات کتابداری و علم اطلاعات
دوره ۲۴ - شماره ۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۴
مطالعات راهبردی زنان
دوره ۲۰ - شماره ۸۰ (تابستان ۱۳۹۷) ۱۳۹۷/۵/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۶
متن پژوهی ادبی
دوره ۲۲ - شماره ۷۸ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۱
قبسات
دوره ۲۳ - شماره ۹۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱
علوم حدیث
دوره ۲۳ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۰
زن در فرهنگ و هنر
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۷
دانش گیاه پزشکی ایران
دوره ۴۹ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۵
جغرافیای طبیعی
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۰
Journal of Dental Materials and Techniques
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۸/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۸
گوارش Govaresh
دوره ۲۴ - شماره ۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۸
Iranian Journal of Basic Medical Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۵ ۱۳۹۸/۲/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ ۱۷
پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی
دوره ۷ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۷
پژوهش های علوم تاریخی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۱
پژوهش های سیاست اسلامی
دوره ۶ - شماره ۱۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۶
پژوهش های زبانشناختی قرآن Linguistic Research in the Holy Quran
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۵
پژوهش های اقتصادی ایران
دوره ۲۳ - شماره ۷۶ ۱۳۹۷/۷/۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۷
میکروب شناسی مواد غذایی
دوره ۵ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۸
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۷
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۸
مطالعات راهبردی
دوره ۲۱ - شماره ۸۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۷
مطالعات جامعه شناختی
دوره ۲۵ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۷
مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱
مطالعات آموزش و یادگیری
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۲
مدیریت ورزشی
دوره ۱۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۳/۱۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۲
مدیریت بیابان
دوره ۶ - شماره ۱۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۸
فلسفه علم
دوره ۸ - شماره ۱۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۹
شعر پژوهی شعر پژوهی
دوره ۱۰ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۹
سیاست نامه علم و فناوری
دوره ۸ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۶
دانش آب و خاک Water and Soil Science
دوره ۲۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۷
جلوه هنر Jelve-y Honar
دوره ۱۰ - شماره ۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۷
تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research
دوره ۴۹ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۹/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۷
ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین Journal of Iranian Regional Languages and Literature
دوره ۸ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۶
Journal of Reproduction and Infertility
دوره ۲۰ - شماره ۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰
مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان Journal of Kerman University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۶ ۱۳۹۷/۸/۱۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱۰
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
دوره ۱۳ - شماره ۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۱
پژوهشنامه نسخه شناسی متون نظم و نثر فارسی
دوره ۲ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۲
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۹۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |