آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش در دین و سلامت Research in Religion and Health
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۰
Archives of Medical Laboratory Sciences
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۲
فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
دوره ۹ - شماره ۳۲ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
فصل‌نامه علمی- تخصصی علوم اجتماعی Professional Journal of Social Sciences
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دوره ۹ - شماره ۳۴ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
پترولوژی Petrology
دوره ۸ - شماره ۳۰ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۹
مطالعات اقتصاد اسلامی
دوره ۹ - شماره ۱۸ ۱۳۹۵/۱/۱۳ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
مجله حقوقی بین المللی
دوره ۳۴ - شماره شماره ۵۷ (پائیز - زمستان) ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۳
متن شناسی ادب فارسی Textual Criticism of Persian Literature
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۷
فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده
دوره ۱۱ - شماره ۳۸ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
علوم ترویج و آموزش کشاورزی Iranian Agricultural Extension and Education Journal
دوره ۱۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۵
زمین شناسی نفت ایران Iranian Journal of Petroleum Geology
دوره ۶ - شماره ۱۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
حکمت معاصر Contemporary Wisdom
دوره ۸ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۵/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۳
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۳۳ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۴
به زراعی کشاورزی Journal of Crops Improvement
دوره ۱۹ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۳
اندازه گیری تربیتی Journal of Educational Measurement
دوره ۷ - شماره ۲۶ ۱۳۹۵/۹/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۵
آموزه های قرآنی
دوره ۱۳۹۶ - شماره ۲۵ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۱
Journal of Crop Protection Journal of Crop Protection
دوره ۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
Advances in Environmental Technology
دوره ۳ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
Journal of Biostatistics and Epidemiology
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۵
Journal of Periodontology and Implant Dentistry
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
Health Education and Health Promotion
دوره ۵ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
دوره ۵ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
دوره ۷ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت Journal of Qualitative Research in Health Sciences
دوره ۶ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۲
International Journal of Reproductive BioMedicine
دوره ۱۵ - شماره ۹ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
Caspian Journal of Internal Medicine
دوره ۹ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۱
Journal of Medical Education
دوره ۱۶ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۶
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۷ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۲
مجله علمی پزشکی جندی شاپور Jundishapur Scientific Medical Journal
دوره ۱۶ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۰
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences
دوره ۵۹ - شماره ۶ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰
Iranian Journal of Blood and Cancer
دوره ۹ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
Iranian Journal of Psychiatry
دوره ۱۲ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۹
Journal of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences
دوره ۱۴ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۸
علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران Iranian Journal of Nutrition Sciences and Food Technology
دوره ۱۲ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۲
مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک Arak Medical University Journal
دوره ۲۰ - شماره ۸ ۱۳۹۶/۸/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۳
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۲۸ - شماره ۷ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱
مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran
دوره ۷ - شماره ۶ ۱۳۵۹/۹/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۱۰
مجله زنان، مامایی و نازایی ایران The Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility
دوره ۲۰ - شماره ۷ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۰
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۱۰۳ ۱۳۹۶/۷/۹ ۱۳۹۶/۷/۲۷ ۲
Multidisciplinary Cancer Investigation
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۷
دوره ۱ - شماره ۲ ۱۳۹۶/۱/۱۲ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۶
دوره ۱ - شماره ۳ ۱۳۹۶/۴/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۶
Iranian Journal of English for Academic Purposes Iranian Journal of English for Academic Purposes
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۳/۱۰/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۷
پژوهشنامه روانشناسی مثبت
دوره ۳ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۱
مجله علمی پژوهان Pajouhan Scientific Journal
دوره ۱۵ - شماره ۴ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۸
مجله آموزش و سلامت جامعه Journal of Education and Community Health
دوره ۳ - شماره ۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۸
دوره ۴ - شماره ۱ ۱۳۹۶/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۷
مجله ایرانی مسائل زبانی Iranian Journal of Language Issues
دوره ۱ - شماره Spring & Summer ۱۳۹۴/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۷/۲۶ ۷
صفحه 1 از 20    
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۲۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |