فهرست نشریات و نمایه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | 

توجه: قبل از استفاده از فهرست نشریات به سیاهه نشریات نامعتبر وزارت علوم  توجه فرمایید.


فهرست های نشریات نمایه شده:

JCR Year: 2015 Selected Editions: SCIE

JCR Year: 2015  Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS


جهت دریافت فهرست نشریات Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

                                                                                         https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

جهت دریافت فهرست نشریات خارج شده از Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content


فهرست نمایه های معتبر (بروزرسانی در 1394/06/17)

الف. نمایه های استنادی بین المللی معتبر

1. Web of Science (WoS)

2. Journal Citation Reports (JCR)

3. Scopus

الف. نمایه های تخصصی بین المللی معتبر


1. Advanced Polymers Abstracts

2. Aerospace and High Technology Database

3. Ageline

4. Agricola

5. Agris

6. Aluminium Industry Abstract

7. Analytical Abstracts(RSC)

8. Applied Social Sciences Index and Abstracts(ASSIA)

9. Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts(ASFA)

10. Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)

11. ATLA Religion Database

12. Bacteriology Abstracts

13. Biological Abstract(BA)

14. BIOSIS

15. Biotechnology Research Abstracts

16. CAB & CABI Abstracts

17. Ceramic Abstracts

18. Chemical Abstract

19. Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)

20. Civil Engineering Abstracts (CEA)

21. Computer and Information System Abstracts

22. Crop Science Database

23. Current Index to Statistics

24. Derwent Innovation Index

25. Design and Applied Arts Index (DAAI)

26. Documents in information Science(DoIS)

27. Earthquake Engineering Abstracts(EEA)

28. Ecology Abstracts

29. Econlit

30. Education Resources Information Center(ERIC)

31. Educational Research Abstracts (ERA)

32. Educational Technology Abstracts

33. EMBASE

34. Engineered Materials Abstracts

35. Engineering Village

36. Environment Index

37. Environmental Engineering Abstracts

38. Environmental Science Database

39. Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)

40. E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)

41. Family Index

42. Food Science and Technology Abstracts(FSTA)

43. Health and Safety Sciences Abstracts

44. Index Islamicus

45. Index to Christian Art

46. INSPEC

47. International CONstruction Database (ICONDA)

48. International Index to Music Periodicals (IIMP)

49. International Nuclear Information System (INIS Database)

50. International Pharmecutical Abstracts(IPA)

51. Lexis-Nexis

52. Library Literature and Information Science

53. LISA

54. LISTA

55. MathSci.net

56. Mechanical & Transportation Engineering Abstracts

57. Mechanical Engineering Abstracts

58. MEDLINE

59. Merck Index

60. Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)

61. Meteorological and Geoastrophysical Abstracts

62. Music Index

63. Oceanic Abstracts

64. Philosopher's Index

65. Physical Education Index

66. Plants database

67. Population Index

68. Psychlit

69. PsycINFO

70. PubMed

71. Reaxys

72. Social Services Abstracts

73. Sociological Abstracts

74. Solid State and Superconductivity Abstracts

75. Toxicology Abstracts

76. Toxline

77. Water Resources Abstracts

78. World Wide Political Science Abstracts

79. Zentralblatt math (Z math)

توجه: علاقمندان به آشنایی با نمایه های تخصصی بین المللی معتبر و نحوه شناسایی این نمایه ها، میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب زیر مراجعه کنند: نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ لاله صمدی. 1393 .نمایه های تخصصی الکترونیکی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

همچنین، علاقمندان به آشنایی با نمایه های استنادی بین المللی و داخلی معتبر و نحوه شناسایی این نمایه ها، میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش سوم از کتاب زیر مراجعه کنند: نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1390  (آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها)، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.