فهرست نشریات و نمایه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | 

توجه مهم : قبل از استفاده از فهرست نشریات به سیاهه نشریات نامعتبر  وزارت علوم و دانشگاهها توجه فرمایید.


فهرست های نشریات نمایه شده:

JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE

JCR Year: 2016  Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
 

JCR Year: 2015 Selected Editions: SCIE

JCR Year: 2015  Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS


جهت دریافت فهرست نشریات Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

                                                                                         https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content

جهت دریافت فهرست نشریات خارج شده از Scopus به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content