وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
کمیسیون نشریات علمی کشور
فهرست نشریات دارای رتبه علمی | تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۶/۳۱
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز شروع اعتبار ISSN URL نمایه‌های اصلی
1 آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۰۶/۰۱
علمی-ترویجی
2423-5474
-
jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd
2 آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4757
-
jsw.um.ac.ir/index.php/jsw
3 آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب ۱۳۸۴/۰۳/۱۴
علمی-پژوهشی
1024-5936
2383-0905
wwjournal.ir
4 آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۹۲/۰۴/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-9554
-
www.jwmsei.ir
5 آبزیان زینتی انجمن ماهیان زینتی ایران ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
علمی-ترویجی
2423-4575
-
www.ornamentalaquatics.ir
6 آبیاری و زهکشی انجمن آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۸۵/۰۳/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-7942
-
7 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4746
-
jvcp.iaut.ac.ir
8 آفات و بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۷۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1026-5007
-
jaenph.areo.ir
9 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1562-6822
-
afagh.ihcs.ac.ir
10 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۷/۱۱
علمی-پژوهشی
2538-1857
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ps
11 آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7421
-
gps.gu.ac.ir
12 آمایش سرزمین دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7047
2423-626
jtcp.ut.ac.ir
13 آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۱/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-613X
-
ebtp.malayeriau.ac.ir
14 آموزش الکتروشیمی انجمن الکتروشیمی ایران ۱۳۹۵/۰۱/۱۳
علمی-ترویجی
-
-
15 آموزش در علوم انتظامی ناجا ۱۳۹۱/۱۱/۰۶
علمی-پژوهشی
2382-9613
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
16 آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران ۱۳۸۷/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-8000
-
ihej.ir
17 آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵/۰۱/۲۶
علمی-پژوهشی
2538-3655
-
rmt.iranjournals.ir
18 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3057
2538-5984
ee.journals.pnu.ac.ir
19 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6299
2476-5627
jinev.iaut.ac.ir
20 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ۱۳۹۳/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
2423-3277
2476-6488
istd.saminatech.ir
21 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2538-4260
2588-2694
iued.ilam.ac.ir
22 آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9351
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/ka
23 آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-936X
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/mada/index
24 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9386
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/pha/index
25 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9378
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/quran
26 آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا 1395/4/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.dfsr.ir
27 آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی 1396/1/1
علمی-پژوهشی
1605-2749
-
jmfr.srbiau.ac.ir
28 آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-8010
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ayenehmarefat
29 آینه میراث مرکز نشر میراث مکتوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
1561-9400
-
am-journal.ir
30 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
علمی-پژوهشی
2228-6640
-
journal.bpj.ir
31 اثر سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2647-1024
-
journal.richt.ir/athar
32 اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ۱۳۸۴/۰۵/۲۰
علمی-پژوهشی
2251-7634
-
www.ethicsjournal.ir
33 اخلاق وحیانی پژوهشگاه علوم وحیانی معراج ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-3025
-
ethics.isramags.ir
34 ادب عربی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9238
2251-9238
jalit.ut.ac.ir
35 ادب فارسی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2251-9262
2251-9262
jpl.ut.ac.ir
36 ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-054
2383-0557
contemporarylit.ihcs.ac.ir
37 ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۱/۱۰/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-6881
-
jrl.uk.ac.ir
38 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-6512
-
jcl.uk.ac.ir
39 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9384
-
jml.alzahra.ac.ir
40 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-4420
-
jmmlq.azad.ac.ir
41 ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶
علمی-ترویجی
2345-217
-
adabemahali.iauyasooj.ac.ir
42 ادیان و عرفان دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-5563
-
jrm.ut.ac.ir
43 اساس انجمن مهندسین عمران ایران ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7721
-
isceiran.aut.ac.ir
44 اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2358
-
45 اطلاعات جغرافیایی (سپهر) سازمان جغرافیایی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1022-047X
-
sepehr.org
46 اعتیاد پژوهی ریاست جمهوری ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
علمی-پژوهشی
2008-4307
-
etiadpajohi.ir
47 اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-3262
-
eghtesad.iict.ac.ir
48 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-5954
2476-6437
jiee.atu.ac.ir
49 اقتصاد پولی مالی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
2251-8452
2251-8452
danesh24.um.ac.ir/index.php/development
50 اقتصاد تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2383-0565
2383-0573
economics.ihcs.ac.ir
51 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2131
-
serd.khu.ac.ir
52 اقتصاد کشاورزی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۸۴/۰۵/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-5524
-
www.iranianjae.ir
53 اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1022-4211
-
aead.agri-peri.ir
54 اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی 1395/4/1
علمی-پژوهشی
-
-
ecj.iauctb.ac.ir
55 اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۷/۰۳/۱۸
علمی-پژوهشی
2008-5850
-
jqe.scu.ac.ir
56 اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2476-5775
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Economicsandmodelin...
57 اقتصاد و بانکداری اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
www.mieaoi.ir
58 اقتصاد و تجارت نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
1735-6415
-
jnet.ihcs.ac.ir
59 اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4722
-
jead.um.ac.ir/index.php/jead
60 اقتصاد و توسعه منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-7790
2251-7790
erd.um.ac.ir/index.php/erd
61 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2870
-
www.iueam.ir
62 اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ۱۳۸۷/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1562-1057
2476-6755
joc.inio.ac.ir
63 اکتشاف و تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۱/۱۲/۰۸
علمی-ترویجی
2538-1652
-
ekteshaf.nioc.ir
64 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2538-1822
2476-731X
jcep.iaut.ac.ir
65 اکو فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-5958
-
jpec.ir
66 اکو هیدرولوژی دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۲/۲۲
علمی-پژوهشی
2423-6098
2423-6101
ije.ut.ac.ir
67 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
علمی-پژوهشی
2322-214X
-
jweb.iauahvaz.ac.ir
68 اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-3235
-
ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
69 التیام انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۹۲/۱۲/۲۵
علمی-ترویجی
-
-
www.eltiamjournal.ir
70 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۳/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6361
-
iaall.iranjournals.ir
71 الکترو مغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۱۲/۱۷
علمی-پژوهشی
-
-
japem.ir
72 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
www.ipoba.ir
73 اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9767
2423-6187
jal-lq.ut.ac.ir
74 الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9651
2322-3421
coth.ui.ac.ir
75 امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-8671
-
www.ap-q.ir
76 امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ۱۳۹۲/۰۱/۰۶
علمی-ترویجی
-
-
77 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) انجمن رمز ایران ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
علمی-ترویجی
-
-
monadi.isc.org.ir
78 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۸۳/۰۶/۲۱
علمی-پژوهشی
-
-
www.sndu.ac.ir/journals/fam
79 انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۱۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-6024
-
entezami.sinaweb.net
80 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5748
-
joasi.ir
81 اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-004X
2476-6240
jem.atu.ac.ir
82 اندیشه آماد ناجا ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
علمی-ترویجی
-
-
83 اندیشه آماری انجمن آمار ایران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-ترویجی
1026-8944
-
andisheyeamari.irstat.ir
84 اندیشه دینی دانشگاه شیراز ۱۳۸۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6123
-
jrt.shirazu.ac.ir
85 اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-0751
-
smt.journals.isu.ac.ir
86 اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-9481
-
andishe.maaref.ac.ir
87 اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۳/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-448X
2476-7654
jontoe.alzahra.ac.ir
88 انرژی ایران کمیته ملی انرژی ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
1028-3706
-
www.necjournals.ir
89 انرژی های تجدیدپذیر و نو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
2423-4931
-
jrenew.ir
90 انسان پژوهی دینی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-6042
-
journal.smc.ac.ir
91 انسان و محیط زیست انجمن متخصصان محیط زیست ایران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
1562-5532
-
he.srbiau.ac.ir
92 ایمنی زیستی انجمن علمی ایمنی زیستی ۱۳۸۶/۱۰/۲۸
علمی-ترویجی
-
-
www.journalofbiosafety.ir
93 إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2251-6573
-
roc.kiau.ac.ir
94 باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر ۱۳۸۸/۰۳/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-9635
-
www.bagh-sj.com
95 بحوث فی اللغه العربیه دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۲/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-6466
2322-4649
rall.ui.ac.ir
96 بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8973
-
ijsp.ut.ac.ir
97 بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران ۱۳۸۹/۰۵/۲۸
علمی-ترویجی
2008-5214
-
ijoss.srtc.ac.ir
98 بررسی های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۳/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
barresybazargani.itsr.ir
99 بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
1024-8161
-
acctgrev.ut.ac.ir
100 برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور 1396/1/1
علمی-پژوهشی
2322-4118
-
psp.journals.pnu.ac.ir
101 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۹۱/۰۵/۱۶
علمی-پژوهشی
2345-4938
-
cstp.khu.ac.ir
102 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-492X
2476-6429
qjsd.atu.ac.ir
103 برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-7485
2476-3357
sppl.ui.ac.ir
104 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-6735
2423-7051
jzpm.miau.ac.ir
105 برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۲۱
علمی-پژوهشی
1605-9689
2476-6860
hsmsp.modares.ac.ir
106 برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری ۱۳۸۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9092
2251-9106
www.jpbud.ir
107 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-309X
-
tourismpd.journals.umz.ac.ir
108 بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۹۰/۱۱/۰۵
علمی-ترویجی
2252-0449
2538-5445
basparesh.ippi.ac.ir
109 بصیرت و تربیت اسلامی ناجا ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
علمی-ترویجی
2008-2541
-
init.jrl.police.ir
110 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
علمی-پژوهشی
2387-2322
-
prl.journals.pnu.ac.ir
111 بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ۱۳۸۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1726-3689
-
ijcm.ir
112 بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۸۹/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2228-5431
-
journal.seo.ir
113 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2751
-
jae.hormozgan.ac.ir
114 بوم شناسی جنگل های ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1395/07/01
علمی پژوهشی
2423-7140
-
ifej.sanru.ac.ir
115 بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-3128
2476-3217
ijae.iut.ac.ir
116 بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۸/۰۳
علمی-پژوهشی
2008-7713
-
agry.um.ac.ir/index.php/agroecology
117 به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
8337-2008
2345-6957
jci.ut.ac.ir
118 به زراعی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۸۱/۱۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-6946
-
sppj.areo.ir
119 به نژادی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۱۳۸۱/۱۱/۱۱
علمی-پژوهشی
2008-6954
-
spij.areo.ir
120 بهبود مدیریت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۰/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
2251-8991
-
behboodmodiriat.ir
121 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2228-7647
2476-6968
jfh.iaut.ac.ir
122 بهره برداری و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2345-427X
2345-4288
japu.gau.ac.ir
123 بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۷۸/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
0006-2774
-
www.ijpp.ir ISI
124 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۰/۰۶/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-4870
-
ijiepm.iust.ac.ir ISI
125 بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6705
2228-6500
joagribiotech.ir
126 پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
علمی-پژوهشی
2228-5962
-
jcp.srbiau.ac.ir
127 پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ۱۳۹۱/۰۱/۰۳
علمی-پژوهشی
9084-2251
-
www.pasdarifarhangi.ir
128 پترولوژی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۱/۱۰
علمی-پژوهشی
2228-5210
2322-2182
ijp.ui.ac.ir
129 پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-4347
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ecdj
130 پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
علمی-ترویجی
2008-6849
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/pd
131 پدافند غیر عامل و امنیت دانشکده علوم و فنون فارابی 1395/1/1
علمی-ترویجی
-
-
132 پردازش علائم و داده ها پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۶/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-4201
2538-421X
jsdp.rcisp.ac.ir
133 پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1235
2345-6655
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
134 پژوهش آب در کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب ۱۳۸۸/۱۲/۰۸
علمی-پژوهشی
2228-7140
2251-6646
wra.areo.ir
135 پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
1026-0188
-
jor.ut.ac.ir Scopus
136 پژوهش اطلاعاتی- امنیتی دانشکده اطلاعات ۱۳۸۹/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-9769
-
137 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-4213
2476-4221
csiw.qom.ac.ir
138 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2345-3583
2476-6232
jplr.atu.ac.ir
139 پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۵/۰۹/۲۰
علمی-پژوهشی
2345-6116
2476-6216
qjpl.atu.ac.ir
140 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2345-3575
2476-6224
jclr.atu.ac.ir
141 پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1197
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-e
142 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2383-1464
2383-1472
rsr.basu.ac.ir
143 پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۷/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-0166
-
rph.khu.ac.ir
144 پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۰/۰۷/۲۸
علمی-پژوهشی
2252-0708
-
jsmt.khu.ac.ir
145 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۳/۰۸/۲۹
علمی-پژوهشی
2252-0716
-
jrsm.khu.ac.ir
146 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت ۱۳۸۲/۱۲/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-2983
-
147 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2251-6972
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/iej
148 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-4253
2345-4261
ejrr.gau.ac.ir
149 پژوهش در نظام های آموزشی انجمن پژوهش های آموزشی ایران ۱۳۸۴/۱۲/۰۳
علمی-پژوهشی
2383-1324
-
www.jiera.ir
150 پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-2721
2538-3388
res.ssrc.ac.ir
151 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2345-6523
2345-6531
etl.journals.pnu.ac.ir
152 پژوهش دینی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۴/۰۱/۲۵
علمی-پژوهشی
1735-2770
-
pdmag.info
153 پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
علمی-پژوهشی
1735-1030
-
literature.ihss.ac.ir
154 پژوهش سیاست نظری جهاد دانشگاهی ۱۳۸۹/۰۶/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-5796
-
political.ihss.ac.ir
155 پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۰/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-231X
-
jrmbs.scu.ac.ir
156 پژوهش علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-6563
-
wrj.kiau.ac.ir
157 پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
1682-6957
2345-3664
ijpr.iut.ac.ir Scopus
158 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-6652
-
itvhe.areo.ir
159 پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۸۰/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-2900
2383-4528
pr.ripi.ir
160 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۷۸/۰۸/۲۱
علمی-پژوهشی
1021-5107
-
journal.irphe.ir
161 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2514
2383-2495
jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp
162 پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
2228-5229
2476-3845
jupm.miau.ac.ir
163 پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-3551
-
jfrd.urmia.ac.ir
164 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران انجمن پلیمر ایران ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2538-3345
-
www.irdpt.ir
165 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-0999
1735-0999
journals.samt.ac.ir
166 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۱/۰۴/۰۲
علمی-پژوهشی
2252-0937
2538-2357
journals.rifst.ac.ir
167 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
1027-9024
-
www.qjerp.ir
168 پژوهش های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
1019-9632
-
wmrj.areo.ir
169 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-2196
2345-4776
tlr.shahed.ac.ir
170 پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی ۱۳۸۳/۰۸/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-3279
2383-3279
akhlagh.saminatech.ir
171 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ۱۳۸۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
3130-2000
2476-3292
jpll.ui.ac.ir
172 پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-2932
-
173 پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2234
2423-6284
paq.araku.ac.ir
174 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2366
2383-1235
jcli.journals.modares.ac.ir
175 پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2345-3230
-
adyan.urd.ac.ir
176 پژوهش های ارتباطی سازمان صدا و سیما ۱۳۷۸/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2538-2977
2538-2985
cr.iribresearch.ir
177 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۱/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9367
-
icra.jrl.police.ir
178 پژوهش های اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-9899
1735-9899
kalam.saminatech.ir
179 پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1726-0728
2476-6445
ijer.atu.ac.ir
180 پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور ۱۳۸۸/۱۱/۲۱
علمی-پژوهشی
2228-5040
2228-5040
clima.irimo.ir
181 پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۳/۰۹/۰۲
علمی-پژوهشی
2322-4274
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
182 پژوهش های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۶
علمی-پژوهشی
2251-8193
-
ijar.ut.ac.ir
183 پژوهش های انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۱
علمی-پژوهشی
2322-2573
-
www.roir.ir
184 پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2252-0643
2252-0643
jis.ut.ac.ir
185 پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-5225
2345-5500
nbsh.basu.ac.ir
186 پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jcr.shirazu.ac.ir
187 پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق) دانشگاه پیام نور 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2538-3930
2538-3949
grup.journals.pnu.ac.ir
188 پژوهش های پنبه ایران موسسه تحقیقات پنبه ایران ۱۳۹۴/۰۸/۱۴
علمی-پژوهشی
2345-5306
-
jcri.areo.ir
189 پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5788
-
jmbr.mbri.ac.ir
190 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۳/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-6253
2476-3306
jhr.ui.ac.ir
191 پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
علمی-پژوهشی
2345-2099
-
jhr.usb.ac.ir
192 پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۱/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2251-8509
2538-1520
jera.alzahra.ac.ir
193 پژوهش های تربیتی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۲/۲۸
علمی-ترویجی
1024-3402
-
erj.khu.ac.ir
194 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴
علمی-پژوهشی
2251-9017
2538-2608
rctall.atu.ac.ir
195 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-5567
-
jaeer.srbiau.ac.ir
196 پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-4191
2476-4205
ptt.qom.ac.ir
197 پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۸/۰۳
علمی-پژوهشی
2322-2050
2322-2778
jopp.gau.ac.ir
198 پژوهش های تولیدات دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۹۰/۰۸/۱۹
علمی-پژوهشی
2251-8622
-
rap.sanru.ac.ir
199 پژوهش های جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۱/۰۷/۲۷
علمی-پژوهشی
2476-6305
2476-5643
csr.basu.ac.ir
200 پژوهش های جانوری انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
2383-2614
2383-2622
animal.ijbio.ir
201 پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۵/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-6296
2423-7736
jhgr.ut.ac.ir
202 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1456
2423-7779
jurbangeo.ut.ac.ir
203 پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-630X
-
jphgr.ut.ac.ir
204 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-7888
2423-8007
jssr.ui.ac.ir
205 پژوهش های حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-725X
-
ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr
206 پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-7691
2322-3405
far.ui.ac.ir
207 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0379
2383-272X
faar.iauctb.ac.ir
208 پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2077
2322-2794
jwsc.gau.ac.ir
209 پژوهش های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas
210 پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6751
2476-6801
clr.modares.ac.ir
211 پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش ۱۳۹۲/۰۴/۱۸
علمی-پژوهشی
2345-2986
-
jclc.sdil.ac.ir
212 پژوهش های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب ۱۳۸۱/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-7124
2228-7132
srjournal.areo.ir
213 پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-8299
-
esrj.sbu.ac.ir
214 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-1453
2322-3456
ssoss.ui.ac.ir
215 پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2345-6140
2476-6208
qpss.atu.ac.ir
216 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور ۱۳۸۳/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-5954
2251-6891
egdr.journals.pnu.ac.ir
217 پژوهش های رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-6768
-
ecor.modares.ac.ir
218 پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل ۱۳۹۰/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
8442-251
-
iisajournals.ir
219 پژوهش های روانشناختی خصوصی ۱۳۷۳/۰۳/۲۵
علمی-پژوهشی
1019-9616
-
220 پژوهش های روانشناسی اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2251-8002
-
www.socialpsychology.ir
221 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-6352
2423-4265
tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap
222 پژوهش های روستایی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-7373
2008-7373
jrur.ut.ac.ir
223 پژوهش های ریاضی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۴/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2423-8031
-
mmr.khu.ac.ir
224 پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-6261
2322-3413
jrl.ui.ac.ir
225 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۱/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2252-0740
2322-4975
rjhll.basu.ac.ir
226 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
-
-
jflr.ut.ac.ir
227 پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0775
2322-3413
nrgs.ui.ac.ir
228 پژوهش های زبانی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۲۶
علمی-پژوهشی
1026-2288
-
jolr.ut.ac.ir
229 پژوهش های زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۴/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-1472
-
jcesc.um.ac.ir/index.php/arable
230 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-3869
2383-1316
jsr.birjand.ac.ir
231 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-5007
2476-499X
jrag.shahroodut.ac.ir
232 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-9424
2251-9424
geomorphologyjournal.ir
233 پژوهش های ژنتیک گیاهی دانشگاه لرستان ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
علمی-پژوهشی
-
-
journals.lu.ac.ir/pgr
234 پژوهش های سلولی و مولکولی انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2383-2738
2383-2746
cell.ijbio.ir
235 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2345-5705
-
ipr.isri.ac.ir
236 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو ۱۳۹۴/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2538-2276
-
epprjournal.ir
237 پژوهش های سیاسی جهان اسلام انجمن علمی مطالعات جهان اسلام ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-2980
2322-2980
www.priw.ir
238 پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-515X
-
foodresearch.tabrizu.ac.ir
239 پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-0646
2383-0654
elmodin.ihcs.ac.ir
240 پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2251-9254
-
jhss.ut.ac.ir
241 پژوهش های علوم دامی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5125
-
animalscience.tabrizu.ac.ir
242 پژوهش های علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-3106
2008-3106
ijasr.um.ac.ir/index.php/animal
243 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-7642
2345-3524
cbs.ui.ac.ir
244 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۸/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-4161
2228-5415
IFSTRJ.um.ac.ir/index.php/food_tech
245 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۸/۲۸
علمی-پژوهشی
2322-2077
-
jwfst.gau.ac.ir
246 پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7812
-
magazine.hormozgan.ac.ir
247 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-7233
-
ijrj.baboliau.ac.ir
248 پژوهش های فقهی دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-8388
-
jorr.ut.ac.ir
249 پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-7960
2423-4419
philosophy.tabrizu.ac.ir
250 پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم ۱۳۸۴/۰۵/۰۷
علمی-پژوهشی
1735-9791
-
pfk.qom.ac.ir
251 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰/۱۲/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-5354
-
www.sportrc.ir
252 پژوهش های قرآن و حدیث دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9430
-
jqst.ut.ac.ir
253 پژوهش های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9937
-
jacr.iau-tnb.ac.ir
254 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1395/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
www.arfr.ir
255 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2383-1855
-
arpp.tabrizu.ac.ir
256 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5551
-
arsmb.journals.pnu.ac.ir
257 پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8126
-
japr.ut.ac.ir
258 پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ۱۳۹۰/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
2423-5423
2423-5431
aj.areo.ir
259 پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
2383-2592
2383-2606
plant.ijbio.ir
260 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی دانشگاه گنبد کاووس ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-6349
-
jair.gonbad.ac.ir
261 پژوهش های محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۸/۰۸/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-9597
-
www.iraneiap.ir
262 پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-X200
1221-1213
mri.modares.ac.ir
263 پژوهش های مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2228-5067
-
smr.journals.iau.ir
264 پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2959
-
jmr.usb.ac.ir
265 پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8254
-
hrm.iranjournals.ir
266 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6977
-
ormr.modares.ac.ir
267 پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-1634
-
www.irancounseling.ir/journal
268 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-462
2345-4636
smms.basu.ac.ir
269 پژوهش های معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4982
2423-7442
aadab.iauctb.ac.ir
270 پژوهش های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2382-980X
-
jria.iust.ac.ir
271 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6906
-
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
272 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2269
2345-4180
ier.basu.ac.ir
273 پژوهش های نوین در تصمیم گیری انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2476-6291
-
journal.saim.ir
274 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۷/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2476-2954
-
jnrm.srbiau.ac.ir
275 پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3340
-
psychologyj.tabrizu.ac.ir
276 پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه ۱۳۹۱/۰۶/۰۶
علمی-پژوهشی
1735-8051
-
nahjmagz.ir
277 پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۹۱/۰۶/۱۴
علمی-پژوهشی
2345-3761
-
orj.srttu.edu
278 پژوهش های‌ حقوقی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش ۱۳۸۴/۰۵/۱۸
علمی-ترویجی
1682-9220
-
jlr.sdil.ac.ir
279 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۰/۰۱/۳۱
علمی-ترویجی
2345-3834
-
ph.aui.ac.ir
280 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۹/۱۰
علمی-پژوهشی
2322-5394
-
jtpsol.journals.ikiu.ac.ir
281 پژوهشنامه اخلاق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2228-7264
-
akhlagh.maaref.ac.ir
282 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۱/۲۶
علمی-پژوهشی
2322-5793
-
jpnfa.riau.ac.ir
283 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۲/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-5737
-
jllr.usb.ac.ir
284 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۹/۱۲
علمی-پژوهشی
2251-774X
2251-774X
parsadab.dehaghan.ac.ir
285 پژوهشنامه ادیان دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-0476
-
jrs.srbiau.ac.ir
286 پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
2322-1844
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
287 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6128
-
jcb.sanru.ac.ir
288 پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران ۱۳۸۵/۰۵/۳۱
علمی-پژوهشی
2322-1178
2322-116X
jes.journals.umz.ac.ir
289 پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۳/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-210X
2476-6453
joer.atu.ac.ir
290 پژوهشنامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2476-6712
-
imamiya.urd.ac.ir
291 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2383-1294
2383-1308
criticalstudy.ihcs.ac.ir
292 پژوهشنامه انسان شناسی انجمن انسان شناسی ایران ۱۳۸۳/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2096-1375
-
journal.asi.org.ir
293 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-8681
2322-4967
rjir.basu.ac.ir
294 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3472
-
irlip.um.ac.ir/index.php/jipr
295 پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۷۸/۱۱/۲۶
علمی-پژوهشی
1735-0794
-
pajooheshnameh.itsr.ir
296 پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه ۱۳۹۰/۰۴/۱۲
علمی-پژوهشی
1735-6555
-
jir.irc.ac.ir
297 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8223
2251-8231
jipm.irandoc.ac.ir Scopus
298 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2383-1278
2383-1286
economichistory.ihcs.ac.ir
299 پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9726
2251-9726
journal.isihistory.ir
300 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۹۴/۰۳/۲۶
علمی-پژوهشی
2228-7906
-
jhic.ut.ac.ir
301 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
علمی-پژوهشی
2345-2390
-
localhistories.journals.pnu.ac.ir
302 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3804
2538-614X
quran.journals.pnu.ac.ir
303 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ناجا ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2383-3580
-
pogra.jrl.police.ir
304 پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
علمی-پژوهشی
2251-9858
-
law.journals.isu.ac.ir
305 پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2328
-
jol.guilan.ac.ir
306 پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی ۱۳۸۳/۰۸/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-3459
-
trijournal.ir
307 پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/khorasan
308 پژوهشنامه روانشناسی مثبت دانشگاه اصفهان ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-4248
2476-3705
ppls.ui.ac.ir
309 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۷۷/۱۲/۲۱
علمی-ترویجی
1735-1677
-
www.rbsee.ir/index.php/rbsee/index
310 پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0743
2383-0751
womenstudy.ihcs.ac.ir
311 پژوهشنامه عرفان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۹
علمی-پژوهشی
-
-
erfanmag.ir
312 پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد 94/1/1
علمی-پژوهشی
2423-3773
2423-5563
rsci.shahed.ac.ir
313 پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ۱۳۸۵/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-790X
-
ipsajournal.ir
314 پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0859
2383-0867
alavi.ihcs.ac.ir
315 پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
علمی-ترویجی
2476-7328
-
rdch.ir
316 پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6578
2228-6586
nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir
317 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران ۱۳۸۸/۰۴/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-5389
-
asp.journals.umz.ac.ir
318 پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۶/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-0417
-
pnmag.info
319 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۴
علمی-پژوهشی
2251-6344
2423-401X
infosci.um.ac.ir/index.php/riis
320 پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
321 پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور
علمی-پژوهشی
2251-6484
-
taxjournal.ir
322 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-6360
2423-4273
fedu.um.ac.ir/index.php/education
323 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-6399
2476-6380
rjsw.atu.ac.ir
324 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6237
2476-5287
jme.journals.umz.ac.ir
325 پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-4064
-
tmj.um.ac.ir/index.php/manag
326 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۸۹/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
2251-6174
-
jwmr.sanru.ac.ir
327 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران ۱۳۸۹/۱۰/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-5397
-
msb.journals.umz.ac.ir
328 پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4044
2538-1547
mazaheb.urd.ac.ir
329 پژوهشنامه مطالعات مرزی ناجا ۱۳۹۲/۰۷/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-4512
-
bss.jrl.police.ir
330 پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2008-9252
2538-2012
rjqk.atu.ac.ir
331 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ناجا ۱۳۸۹/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
-
-
osra.jrl.police.ir
332 پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۸/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ArabicLiterature
333 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2382-9575
2382-9575
jlcr.ut.ac.ir
334 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5233
2345-5241
nab.basu.ac.ir
335 پژوهشهای کاربردی مهندسی شیمی – پلیمر دانشگاه تربیت مدرس 1396/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
mjarcpe.modares.ac.ir
336 پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۰۵/۰۲
علمی-ترویجی
1735-9317
-
ps.jrl.police.ir
337 پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-9988
-
jaa.shirazu.ac.ir
338 تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Historyofliterature
339 تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-885X
2538-3493
hii.alzahra.ac.ir
340 تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7357
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IranHistory
341 تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه ۱۳۸۳/۰۶/۳۰
علمی-ترویجی
1735-2010
-
342 تاریخ علم دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0573
-
jihs.ut.ac.ir
343 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0538
-
tarikh.maaref.ac.ir
344 تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9589
2008-9589
hop.mullasadra.org
345 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-757X
2251-757X
tuhistory.tabrizu.ac.ir
346 تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 1392/7/1
علمی-پژوهشی
2008-8841
2538-3507
hph.alzahra.ac.ir
347 تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-7071
-
jhcin.srbiau.ac.ir
348 تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2228-706X
-
jhistory.um.ac.ir/index.php/culture
349 تازه های علوم شناختی خصوصی ۱۳۸۲/۰۱/۰۷
علمی-پژوهشی
1561-4174
-
www.iricss.org
350 تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-8906
2322-2190
tbj.ui.ac.ir
351 تأملات فلسفی دانشگاه زنجان ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
3525-8222
-
phm.znu.ac.ir
352 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران ۱۳۹۳/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0239
-
quarterly.theater.ir
353 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7286
-
jamlu.liau.ac.ir
354 تحقیقات آب و خاک ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۱۴
علمی-پژوهشی
2008-479X
2423-7833
ijswr.ut.ac.ir
355 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
-
2538-6123
iprj.guilan.ac.ir
356 تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۱۳۸۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1027-7838
-
publij.ir
357 تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۴/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-6407
2423-7248
jae.miau.ac.ir
358 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4838
2423-785X
ijaedr.ut.ac.ir
359 تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
0039-8969
-
jte.ut.ac.ir
360 تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۱۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-7744
-
nmrj.ui.ac.ir
361 تحقیقات بتن دانشگاه گیلان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4242
-
jcr.guilan.ac.ir
362 تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0484
2383-0492
socialhistory.ihcs.ac.ir
363 تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0872
2538-6107
ar.guilan.ac.ir
364 تحقیقات جغرافیایی خصوصی ۱۳۷۸/۰۹/۱۴
علمی-پژوهشی
1019-7052
2538-4384
georesearch.ir
365 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0883
2383-1146
ijfpr.areeo.ac.ir
366 تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8428
-
iaaaar.com
367 تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1024-0772
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique
368 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۹۱/۰۴/۱۷
علمی-پژوهشی
1735-0859
2383-1723
ijfrpr.areeo.ac.ir
369 تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2525
2251-6190
jvr.ut.ac.ir Scopus
370 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۷۹/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0891
2383-1448
ijrfpbgr.areeo.ac.ir
371 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2476-4612
2476-4620
erams.areo.ir
372 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۱۴
علمی-پژوهشی
2008-7616
-
pir.iaush.ac.ir
373 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۵/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0913
2383-112X
ijwpr.areeo.ac.ir
374 تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۶/۰۴/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-2681
2476-616X
tqh.alzahra.ac.ir
375 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۵/۱۵
علمی-پژوهشی
2252-0163
2538-6115
cr.guilan.ac.ir
376 تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۸۷/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-1847
2476-5058
www.ijcr.ir
377 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7116
-
asr.urmia.ac.ir
378 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
2228-7736
-
jgs.khu.ac.ir
379 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۲۶
علمی-پژوهشی
1026-1338
-
jlib.ut.ac.ir
380 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۵/۰۵/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0905
2383-1243
ijmapr.areeo.ac.ir
381 تحقیقات مالی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1024-8153
2423-5377
jfr.ut.ac.ir
382 تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱/۰۷/۰۵
علمی-پژوهشی
2251-8290
-
ifr.journals.isu.ac.ir
383 تحقیقات مدلسازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-6454
2538-4163
jemr.khu.ac.ir
384 تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۴/۰۱/۰۲
علمی-پژوهشی
1735-0875
2383-1138
ijrdr.areeo.ac.ir
385 تحقیقات منابع آب ایران انجمن علوم و مهندسی منابع آب ۱۳۸۲/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-2347
2476-7360
www.iwrr.ir
386 تحقیقات موتور انجمن علمی موتور ایران ۱۳۸۷/۰۶/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-5214
2345-4121
www.engineresearch.ir
387 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2476-4000
2476-4019
aridse.areo.ir
388 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-7314
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/socialanalisys
389 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7892
-
jsaeh.khu.ac.ir
390 تدریس پژوهی دانشگاه کردستان ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
2476-5686
2476-5686
trj.uok.ac.ir
391 تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4536
-
islamicedu.rihu.ac.ir
392 ترویج علم انجمن ترویج علم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶
علمی-ترویجی
2251-9033
-
393 ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
علمی-ترویجی
-
-
wmji.ir/fa
394 تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۳۹۱/۱۲/۰۶
علمی-ترویجی
-
-
395 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7418
-
hii.khu.ac.ir
396 تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۱/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-5370
-
ajcoop.mcls.gov.ir
397 تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
1017-4133
-
qjoe.ir
398 تعلیم و تربیت استثنائی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹
علمی-ترویجی
1727-3145
-
exceptionaleducation.ir
399 تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2383-0700
2383-0719
fabak.ihcs.ac.ir
400 تنش‌های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند ۱۳۹۰/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
2228-7604
2383-3084
escs.birjand.ac.ir
401 توانمند سازی کودکان استثنایی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران 1395/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
journal.childpsychologyfoundation.com/index...
402 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3545
-
aqudev.liau.ac.ir
403 توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۱۰/۲۵
علمی-پژوهشی
2538-3205
2538-3205
qjsd.scu.ac.ir
404 توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
1735-336X
-
jtd.iranjournals.ir
405 توسعه سازمانی پلیس ناجا ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
علمی-ترویجی
2383-384X
2383-3858
pod.jrl.police.ir
406 توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۰۸/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-2266
-
jed.ut.ac.ir
407 توسعه محلی (روستایی - شهری) دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8981
-
jrd.ut.ac.ir
408 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۸/۱۱/۱۶
علمی-ترویجی
1735-9384
-
harold.jrl.police.ir
409 تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۷/۰۳/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-739X
2008-7403
ejcp.gau.ac.ir
410 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8517
2251-8525
jcpp.iut.ac.ir
411 تولیدات دامی دانشگاه تهران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2009-6776
2382-994X
jap.ut.ac.ir
412 تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
plantproduction.scu.ac.ir
413 جاده مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی ۱۳۸۲/۰۸/۰۴
علمی-ترویجی
1735-062X
-
road.bhrc.ac.ir
414 جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0468
2383-0476
socialstudy.ihcs.ac.ir
415 جامعه شناسی آموزش و پرورش انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
2322-1445
-
iase-jrn.ir
416 جامعه شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-1901
-
jsi-isa.ir
417 جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1941
2476-6798
jhs.modares.ac.ir
418 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد ۱۳۹۲/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2252-0732
2345-4431
iws.shahed.ac.ir
419 جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5745
2322-343X
jas.ui.ac.ir
420 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران ۱۳۹۵/۰۱/۰۹
علمی-پژوهشی
2383-0395
2538-3612
ssi.journals.umz.ac.ir
421 جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
1010-2809
-
jsal.ut.ac.ir
422 جامعه، فرهنگ، رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
علمی-ترویجی
2322-3855
-
423 جاویدان خرد انجمن حکمت و فلسفه ایران ۱۳۸۹/۰۶/۳۱
علمی-پژوهشی
2251-8932
-
www.javidankherad.ir
424 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7187
2383-2479
jls.um.ac.ir/index.php/literary
425 جستارهای اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-3300
-
iee.rihu.ac.ir
426 جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳/۱۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-7766
0808-2383
historicalstudy.ihcs.ac.ir
427 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3081
2383-0816
lrr.modares.ac.ir Scopus
428 جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-1294
2383-1308
politicalstudy.ihcs.ac.ir
429 جستارهای فلسفه دین انجمن فلسفه دین ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2383-0778
journal.philor.org
430 جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران ۱۳۸۲/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
7911-124
7911-124
431 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۰۴/۲۸
علمی-پژوهشی
2345-2277
-
gaij.usb.ac.ir
432 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۱۱/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-8078
2008-8078
geoplanning.tabrizu.ac.ir
433 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-5362
2252-0910
gep.ui.ac.ir
434 جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
علمی-پژوهشی
2322-3197
2322-3197
ges.razi.ac.ir
435 جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۳/۰۸/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0735
-
gdij.usb.ac.ir
436 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2832
-
jgusd.um.ac.ir/index.php/gud
437 جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1391
2383-2487
jgrd.um.ac.ir/index.php/geography
438 جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1682
2383-3076
geoeh.um.ac.ir/index.php/geo
439 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم ۱۳۹۱/۰۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-6462
-
jgeoqeshm.ir
440 جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2476-3136
2476-3144
pg.um.ac.ir
441 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5656
-
jopg.iaularestan.ac.ir
442 جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
1607-9868
2562-538X
jjhjor.alzahra.ac.ir
443 جمعیت سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۷۷/۰۸/۰۸
علمی-ترویجی
1027-1961
-
populationmag.ir
444 جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران ۱۳۸۸/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6113
-
www.ijf-isaforestry.ir
445 جنگل و فرآورده های چوب دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5052
2383-0530
jfwp.ut.ac.ir
446 جهانی رسانه دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۰۷/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-0468
2008-0468
gmj.ut.ac.ir
447 چاپ و نشر دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ۱۳۹۰/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
2322-1062
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/publishing
448 چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6050
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement
449 چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6069
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/PublicAdministratio...
450 چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
6182-6629
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IndustrialManagemen...
451 چشم انداز مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9882
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagement...
452 چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۱/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-0670
-
jsb.sbsi.ir
453 حدیث پژوهی دانشگاه کاشان ۱۳۸۷/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6547
-
s-hadith.kashanu.ac.ir
454 حسابداری ارزشی و رفتاری دانشگاه خوارزمی 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2476-7166
-
aapc.khu.ac.ir
455 حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-2617
-
qfaj.ir
456 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-5938
2322-1321
jma.srbiau.ac.ir
457 حفاظت زیست بوم گیاهان دانشگاه گنبد کاووس ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2476-3462
-
pec.gonbad.ac.ir
458 حفاظت گیاهان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4749
-
jpp.um.ac.ir
459 حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۲۳
علمی-پژوهشی
2251-7480
2251-7480
wsrcj.srbiau.ac.ir
460 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1863
-
qjal.smtc.ac.ir
461 حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
علمی-پژوهشی
1735-3270
1735-3270
hoquq.iict.ac.ir
462 حقوق تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۷۹/۱۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4656
-
law.mofidu.ac.ir
463 حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-840X
2423-6209
jolt.ut.ac.ir
464 حقوقی دادگستری قوه قضائیه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4358
-
jlj.ir
465 حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-5275
2538-5267
avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir
466 حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1992
2538-6158
pms.journals.pnu.ac.ir
467 حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0689
2383-0697
wisdom.ihcs.ac.ir
468 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-3238
2476-6038
wph.atu.ac.ir
469 خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-8442
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch
470 خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۹/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
-
-
qjfr.ir
471 خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا ۱۳۸۵/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1560-0874
1560-0874
kherad.mullasadra.org
472 خشکبوم دانشگاه یزد ۱۳۸۹/۰۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-790X
-
aridbiom.yazd.ac.ir
473 دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2423-5407
2423-5415
vj.areo.ir
474 دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۴/۰۵/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-6873
1735-6873
ivj.ir
475 دانش آب و خاک دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-5133
-
water-soil.tabrizu.ac.ir
476 دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2251-9270
-
yujs.yu.ac.ir/pps
477 دانش پیشگیری و مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2322-5955
2538-1814
www.dpmk.ir
478 دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-8914
2476-292X
jak.uk.ac.ir
479 دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-8975
-
jfak.journals.ikiu.ac.ir
480 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-5785
-
jmaak.srbiau.ac.ir
481 دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور ۱۳۹۰/۰۹/۱۳
علمی-پژوهشی
1681-9691
-
danesh.dmk.ir
482 دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-1596
-
mag.shora-rc.ir
483 دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1712
2538-6166
clk.journals.pnu.ac.ir
484 دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-5777
-
jik.srbiau.ac.ir
485 دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۷/۰۵/۱۸
علمی-پژوهشی
2008-0743
-
danesh.journals.isu.ac.ir
486 دانش علف های هرز ایران انجمن علوم علف های هرز ایران ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-3548
-
www.ijws.ir
487 دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2476-4310
2476-4329
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir
488 دانش گیاه پزشکی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4781
2423-7868
ijpps.ut.ac.ir
489 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-6859
2383-2789
jfksa.srbiau.ac.ir
490 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1563-3314
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p
491 دانش و فناوری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1070
-
www.astjournal.ir
492 دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6019
2538-2543
qjik.atu.ac.ir
493 دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۶
علمی-پژوهشی
2322-4177
2322-4177
lowecon.um.ac.ir
494 دانش‌ انتظامی‌ دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-9252
-
pok.jrl.police.ir
495 دراسات الادب المعاصر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
علمی-ترویجی
2538-5941
-
cls.iranjournals.ir
496 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸/۱۰/۲۹
علمی-پژوهشی
2383-4269
2538-2160
aijh.modares.ac.ir
497 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه سمنان ۱۳۸۹/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-9023
2538-3280
lasem.journals.semnan.ac.ir
498 دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6853
-
ijmt.iranjournals.ir
499 دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۰۲
علمی-پژوهشی
2228-6144
-
psychac.scu.ac.ir
500 دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامی 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2008-3068
-
jmw.jia.ac.ir
501 دنیای نانو انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۹۰/۰۳/۲۷
علمی-پژوهشی
-
2476-5945
donyayenano.ir
502 دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2476-2806
2476-6828
tssq.atu.ac.ir
503 دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0007
-
jlviews.ir
504 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2153
2345-2153
jpaleon.um.ac.ir
505 دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۱/۰۶
علمی-پژوهشی
2252-0252
-
ertebatat.journals.isu.ac.ir
506 رادار دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-4024
2345-4032
journals.ihu.ac.ir/index.php/radar
507 راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
rahbord.csr.ir
508 راهبرد اجتماعی- فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۱/۰۱/۱۲
علمی-پژوهشی
2251-7081
-
rahbordfarhangi.csr.ir
509 راهبرد اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
علمی-پژوهشی
2252-0597
-
econrahbord.csr.ir
510 راهبرد توسعه خصوصی ۱۳۸۷/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
1735-2460
-
511 راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-1723
-
512 راهبرد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۸/۰۷/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-3696
-
www.jsfc.ir
513 راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
2345-3214
2538-1962
jfm.alzahra.ac.ir
514 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-220X
2345-4768
cs.shahed.ac.ir
515 راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7906
2423-7620
asj.basu.ac.ir
516 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1394/7/1
علمی-ترویجی
2423-7132
-
jea.sanru.ac.ir
517 راهور ناجا ۱۳۸۸/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
1735-8280
-
tale.jrl.police.ir
518 رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳۹۰/۱۰/۲۸
علمی-پژوهشی
2383-1006
-
jscit.nit.ac.ir/index.php/jscit
519 رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-787X
2008-787X
jearth.um.ac.ir
520 رساله التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی ۱۳۷۸/۰۲/۲۷
علمی-ترویجی
-
-
521 رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۶/۱۰/۰۸
علمی-ترویجی
7180-1022
-
522 رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-062X
2383-0638
mediastudy.ihcs.ac.ir
523 رستنیها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۸۲/۰۳/۳۰
علمی-پژوهشی
1608-4306
2423-6608
rostaniha.areo.ir ISI
524 رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-147X
-
psj.basu.ac.ir
525 رشد فناوری جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
1735-5486
1735-5664
www.roshdefanavari.ir
526 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9333
-
jmlm.ut.ac.ir
527 رفاه‌اجتماعی‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی ۱۳۸۳/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-8191
-
refahj.uswr.ac.ir
528 رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-273X
2538-5593
mbj.ssrc.ac.ir
529 روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی ۱۳۸۹/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5419
-
frqjournal.csr.ir
530 روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی ۱۳۸۳/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
1680-8436
-
531 روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0031
2476-647X
jpe.atu.ac.ir
532 روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2228-5180
jcp.semnan.ac.ir
533 روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2188
2345-4784
cpap.shahed.ac.ir
534 روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمانشاه 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2423-7647
2476-6836
jap.razi.ac.ir
535 روانشناسی تحولی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-305X
2251-9955
jip.azad.ac.ir
536 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3183
2538-3191
jep.atu.ac.ir
537 روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4060
-
www.ijfp.ir
538 روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1283
2538-5585
hpj.journals.pnu.ac.ir
539 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5780
-
jcp.khu.ac.ir
540 روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-4331
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology
541 روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2252-0821
2252-0821
jsp.uma.ac.ir
542 روانشناسی معاصر انحمن روانشناسی ایران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1243
-
bjcp.ir
543 روانشناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۰۴/۲۹
علمی-پژوهشی
-
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jmp
544 رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
rudaki.org
545 روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۴/۱۲/۲۸
علمی-پژوهشی
1563-3322
-
rvt.agri-peri.ir
546 روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۹
علمی-پژوهشی
2228-5516
2423-7221
jpmm.miau.ac.ir
547 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6565
-
anm.yazd.ac.ir
548 روش های عددی در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2228-7698
2423-5741
jcme.iut.ac.ir
549 روش‌ شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۷/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1608-7070
-
method.rihu.ac.ir
550 رویش روانشناسی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۳۹۴/۰۲/۰۵
علمی-ترویجی
2383-353X
-
frooyesh.ir
551 رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2423-6780
2476-3608
nea.ui.ac.ir
552 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3293
-
ntsmj.issma.ir
553 رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۴/۰۵/۱۰
علمی-ترویجی
1027-2690
-
rahyaft.nrisp.ac.ir
554 رهیافت انقلاب اسلامی خصوصی ۱۳۸۸/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-3777
-
www.rahyaft.info
555 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-6369
2423-723X
jedu.miau.ac.ir
556 رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-739X
1735-739X
scj.sbu.ac.ir/index.php/politicalandinterna...
557 ریاضی و جامعه دانشگاه اصفهان ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2345-6493
2345-6507
math-sci.iranjournals.ir
558 ریخته گری انجمن ریخته گران ایران ۱۳۸۲/۰۳/۱۶
علمی-ترویجی
1028-3897
-
559 زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
8002-3388
2538-1989
jlr.alzahra.ac.ir
560 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۴/۱۹
علمی-پژوهشی
2099-8002
2383-0824
languagestudy.ihcs.ac.ir
561 زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7233
2383-269X
jlkd.um.ac.ir
562 زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) دانشگاه گیلان 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2476-6585
-
zaban.guilan.ac.ir
563 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7979
-
perlit.tabrizu.ac.ir
564 زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7217
2383-2681
jall.um.ac.ir/index.php/arabic
565 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
1735-9740
1735-9740
jpll.khu.ac.ir
566 زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران ۱۳۸۴/۰۴/۱۲
علمی-پژوهشی
2322-3847
2322-3847
lsi-linguistics.ihcs.ac.ir
567 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران ۱۳۹۲/۰۶/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-6876
2345-6876
idaj.areo.ir
568 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1529
2383-2142
saffron.torbath.ac.ir
569 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7306
2423-5865
econg.um.ac.ir
570 زمین شناسی ایران جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
1735-7128
-
geology.saminatech.ir
571 زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۰/۰۳/۲۶
علمی-پژوهشی
2251-7057
-
aag.scu.ac.ir
572 زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۱۰/۱۰
علمی-پژوهشی
7386-8222
7386-8222
jeg.khu.ac.ir
573 زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-5245
-
www.jiraeg.ir/fa
574 زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران ۱۳۸۹/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8738
2251-8738
journal.ispg.ir
575 زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3132
2538-3124
jwdp.ut.ac.ir
576 زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3108
2538-3116
jwica.ut.ac.ir
577 زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۳/۰۶
علمی-پژوهشی
2008-8566
-
jzvj.miau.ac.ir
578 زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۱/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
ijbio.ir
579 زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی 1394/4/1
علمی-پژوهشی
-
-
jdb.iau-tnb.ac.ir
580 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۲/۱۴
علمی-پژوهشی
2322-2387
2538-4856
eab.journals.pnu.ac.ir
581 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران ۱۳۹۱/۰۸/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-2536
2423-6055
sbj.areo.ir
582 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2322-1410
-
jmb.iauahvaz.ac.ir
583 زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۹/۰۸/۲۰
علمی-پژوهشی
1607-9884
2251-7901
jab.alzahra.ac.ir
584 زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8264
2322-2204
ijpb.ui.ac.ir
585 زیست شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-5173
2322-5181
bjm.ui.ac.ir
586 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2476-6917
biot.modares.ac.ir
587 زیست فناوری گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0783
2322-4819
cropbiotech.journals.pnu.ac.ir
588 ژئوپلیتیک انجمن ژئوپلتیک ایران ۱۳۸۳/۰۵/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-4331
-
www.iag.ir/journal Scopus
589 ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۳۸۳/۰۶/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-0336
-
ijgeophysics.ir
590 ژئومکانیک نفت انجمن ژئومکانیک نفت ایران ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-4651
2538-4643
www.irpga-journal.ir
591 ژنتیک نوین انجمن ژنتیک ایران ۱۳۸۵/۰۷/۱۸
علمی-پژوهشی
2008-4439
-
mg.genetics.ir
592 سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران ۱۳۸۳/۱۱/۰۳
علمی-پژوهشی
1735-515X
-
www.journalisss.ir
593 سامانه سطوح آبگیر باران انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران ۱۳۹۲/۰۷/۱۱
علمی-ترویجی
2423-5970
-
jircsa.ir
594 سامانه های غیرخطی در مهندسی برق دانشگاه صنعتی سهند 1396/04/01
علمی پژوهشی
2322-3146
-
jnsee.sut.ac.ir
595 سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد ۱۳۸۹/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-2789
-
www.bahareadab.com
596 سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۰۹
علمی-ترویجی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
597 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
علمی-پژوهشی
2322-5882
-
journal.hydropower.org.ir
598 سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2228-6616
2476-6070
ajsm.atu.ac.ir
599 سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران ۱۳۸۴/۰۳/۱۶
علمی-ترویجی
1735-3351
-
jicers.ir
600 سفینه موسسه فرهنگی نبأ مبین ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
علمی-ترویجی
1753-0689
-
safinahmagazine.ir
601 سلول و بافت دانشگاه اراک ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7035
2228-7035
jct.araku.ac.ir
602 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
علمی-پژوهشی
2228-6063
-
girs.iaubushehr.ac.ir
603 سنجش از دور و Gis ایران انجمن سنجش از دور و GIS ایران ۱۳۸۷/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5966
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/GIS
604 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5971
2322-598X
rsm.kashanu.ac.ir
605 سوخت و احتراق انجمن احتراق ایران ۱۳۸۶/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-3629
-
jfnc.ir
606 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۲/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-2867
2538-5119
jme.guilan.ac.ir
607 سیاست دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9678
1735-9686
jpq.ut.ac.ir
608 سیاست جهانی دانشگاه گیلان
علمی-پژوهشی
2383-0123
-
interpolitics.guilan.ac.ir
609 سیاست خارجی وزارت امور خارجه ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2382-9680
-
fp.ipisjournals.ir
610 سیاست دفاعی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۲/۱۰
علمی-پژوهشی
1025-5087
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj
611 سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷/۰۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-0840
-
jstp.nrisp.ac.ir
612 سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد ۱۳۸۸/۰۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-0131
-
ep.yazd.ac.ir
613 سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱/۱۰/۱۶
علمی-ترویجی
2476-7220
-
stpl.ristip.sharif.ir
614 سیاست های راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2544
2345-2552
www.jmsp.ir
615 سیاست های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2345-3435
-
www.qjfep.ir
616 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
2538-5577
2538-5089
jppolicy.ut.ac.ir
617 شعر پژوهی دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-8183
-
jba.shirazu.ac.ir
618 شناخت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7322
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/knowledge
619 شناخت اجتماعی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3782
2322-4312
sc.journals.pnu.ac.ir
620 شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی ۱۳۸۷/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4722
-
shiitestudies.com
621 شیلات دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5729
2423-7809
jfisheries.ut.ac.ir
622 شیمی سبز و فناوریهای پایدار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 1396/04/01
علمی ترویجی
-
-
623 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان ۱۳۹۰/۰۷/۱۰
علمی-پژوهشی
1735-9457
-
chemistry.journals.semnan.ac.ir
624 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی ۱۳۸۰/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
1022-7768
-
nsmsi.ir
625 صفه دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۴/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
1683-870X
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/SOFEH
626 صنایع الکترونیک شرکت صنایع الکترونیک ایران ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1683-0857
-
journal.sairan.ir
627 صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران ۱۳۸۹/۰۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-9066
2423-3242
www.ijwp.ir
628 صنعت لاستیک شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ۱۳۸۶/۰۶/۳۱
علمی-ترویجی
-
-
www.iranrubbermag.ir
629 صنعت و توسعه فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۹/۱۰/۲۱
علمی-ترویجی
-
-
630 صنعت و دانشگاه جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن ۱۳۸۶/۰۶/۲۱
علمی-ترویجی
-
-
www.jiu.ir
631 صوت و ارتعاش انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
علمی-ترویجی
2345-623X
2383-1839
jvs.isav.ir
632 طب ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9317
-
jsmed.ut.ac.ir
633 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-0514
2008-0514
journals.iauz.ac.ir/erfan
634 عصب روانشناسی دانشگاه پیام نور 1394/4/1
علمی-پژوهشی
2476-5023
-
clpsy.journals.pnu.ac.ir
635 علم و مهندسی سرامیک انجمن سرامیک ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
2322-2352
-
ijcse.ir
636 علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایران ۱۳۷۹/۱۱/۱۸
علمی-پژوهشی
2322-5998
-
www.isfj.ir
637 علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۰۳
علمی-پژوهشی
2476-3594
2476-5554
jstnar.iut.ac.ir
638 علوم آبزی پروری انجمن آبزی پروری ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5351
-
639 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-1383
-
social.um.ac.ir
640 علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4730
-
jhs.um.ac.ir
641 علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-482X
2423-7930
ijhs.ut.ac.ir
642 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8817
2008-8817
education.scu.ac.ir
643 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2423-7396
2538-5461
edus-islam.isuw.ac.ir
644 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۴/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-1758
-
www.iaeej.ir
645 علوم حدیث دانشکده علوم حدیث
علمی-پژوهشی
-
-
hadith.riqh.ac.ir
646 علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۹۰/۱۲/۰۵
علمی-پژوهشی
1019-9632
-
asj.areo.ir
647 علوم دامی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4773
2423-7949
ijas.ut.ac.ir
648 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد ۱۳۹۱/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-3625
2423-3633
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
649 علوم رایانشی انجمن انفورماتیک ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
-
-
csj.isi.org.ir
650 علوم روانشناختی خصوصی ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
علمی-پژوهشی
1735-7462
-
www.psychoscience.ir
651 علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۷۸/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1562-5540
-
www.agrobreedjournal.ir
652 علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۱۳۷۵/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
1023-7429
-
www.gsjournal.ir
653 علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9325
-
jsb.ut.ac.ir
654 علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۷/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9120
2538-4198
jquran.um.ac.ir
655 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-918X
2423-6519
mechanic-ferdowsi.um.ac.ir
656 علوم گیاهان زراعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4811
2423-8082
ijfcs.ut.ac.ir
657 علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۵/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/EnvironmentalScienc...
658 علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران ۱۳۸۶/۱۲/۲۶
علمی-پژوهشی
-
-
journal.iams.ir
659 علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان ۱۳۹۳/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2383-225X
2476-3780
jms.guilan.ac.ir
660 علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1016-3255
2008-0883
jips.ippi.ac.ir
661 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۳/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
1563-4809
2008-3516
jest.srbiau.ac.ir
662 علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۰۴
علمی-پژوهشی
2008-8787
-
fsct.modares.ac.ir
663 علوم و فناوری بذر ایران انجمن علمی بذر ایران ۱۳۹۲/۰۱/۱۴
علمی-پژوهشی
2322-2646
-
www.ijsst.ir
664 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۰/۰۱/۱۷
علمی-پژوهشی
-
-
665 علوم و فناوری جوشکاری ایران انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-583X
-
iutjournals.iut.ac.ir/jwsti
666 علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ۱۳۸۷/۱۰/۲۴
علمی-ترویجی
1735-5346
-
navy.iranjournals.ir
667 علوم و فناوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۸۷/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
1735-8779
2383-2169
www.jcst.icrc.ac.ir
668 علوم و فناوری فضایی انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۷/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5460
-
jsst.ias.ir
669 علوم و فناوری کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-3823
-
jstc.iust.ac.ir
670 علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
علمی-ترویجی
2151-7162
2322-2417
jtst.ir
671 علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-5865
-
adst.ir
672 علوم و فنون باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران ۱۳۸۳/۰۲/۱۹
علمی-پژوهشی
-
-
journal.irshs.ir
673 علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۳/۳۰
علمی-ترویجی
2228-6675
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/packaging
674 علوم و فنون دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-8965
-
jmst.sinaweb.net
675 علوم و فنون زنبور عسل انجمن زنبور عسل ایران ۱۳۹۰/۱۲/۲۰
علمی-ترویجی
2476-6666
2476-6593
hbsj.areo.ir
676 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۱/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5513
2476-6887
jfst.modares.ac.ir
677 علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۹۰/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2008-9082
2008-9953
ejgcst.iut.ac.ir
678 علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
علمی-ترویجی
2538-4090
2538-4104
bst.jrl.police.ir
679 علوم و فنون نظامی دانشکده فرماندهی ستاد آجا ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
علمی-ترویجی
2008-191X
-
www.qjmst.ir
680 علوم و فنون نقشه برداری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۹۰/۰۲/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-102X
2322-102X
jgst.issge.ir
681 علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ۱۳۸۳/۱۲/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-1871
-
jonsat.aeoi.org.ir
682 علوم و مهندسی آب و فاضلاب انجمن آب و فاضلاب ایران 1395/10/1
علمی-ترویجی
-
-
www.jwwse.ir
683 علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
jise.scu.ac.ir
684 علوم و مهندسی جداسازی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۶/۱۱/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-3963
2008-3963
jsse.uk.ac.ir
685 علوم و مهندسی خوردگی انجمن خوردگی ایران ۱۳۹۰/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-6417
-
www.ica.ir/journals/coreng
686 علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-پژوهشی
2476-6097
2476-6100
www.bese.ir PubMed
687 علوم و مهندسی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-6717
-
surfacejournal.ir
688 غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0581
-
occidentstudy.ihcs.ac.ir
689 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3544
2423-3803
ejfpp.gau.ac.ir
690 فرآیند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0719
2252-0074
www.jmdp.ir
691 فرآیند نو شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
1735-6466
-
www.farayandno.ir
692 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-2727
2383-3688
jispp.iut.ac.ir
693 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-3226
2423-3234
ma.iaumajlesi.ac.ir
694 فرهنگ ایلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
www.farhangeilam.ir
695 فرهنگ در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-573X
-
ciu.nahad.ir
696 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2560
-
farhangerazavi.ir
697 فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
علمی-پژوهشی
2345-6051
2476-6178
qccpc.atu.ac.ir
698 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-4466
2423-7000
cfl.modares.ac.ir
699 فرهنگ و اندیشه ریاضی انجمن ریاضی ایران ۱۳۶۱/۰۲/۰۱
علمی-ترویجی
1022-6443
-
mct.iranjournals.ir
700 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۵/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-3998
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs
701 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-1162
2538-2772
qjss.atu.ac.ir
702 فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-322X
-
geographic-space.ir
703 فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1976
-
fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
704 فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-9139
2538-3892
jfiqh.um.ac.ir
705 فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۵
علمی-پژوهشی
2251-7553
-
law.tabrizu.ac.ir
706 فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۹/۰۷/۲۴
علمی-ترویجی
2538-5291
2538-5283
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir
707 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-8744
-
jjfil.ut.ac.ir
708 فلسفه دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۰۲/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-1553
-
jop.ut.ac.ir
709 فلسفه دین دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۱۰/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-7063
2423-6233
jpht.ut.ac.ir
710 فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0727
2383-0735
philosophy.ihcs.ac.ir
711 فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-9112
-
jphilosophy.um.ac.ir
712 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۱۸
علمی-پژوهشی
2008-9422
-
jitp.ut.ac.ir
713 فن آوری زیستی در کشاورزی دانشگاه های منطقه غرب کشور ۱۳۸۳/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-6313
2476-566X
ab.basu.ac.ir
714 فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5462
-
jte.srttu.edu
715 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۱۳۸۶/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
-
-
iranaict.ir/journal
716 فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه های منطقه غرب کشور ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-6321
2476-5651
ppt.basu.ac.ir
717 فناوری حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی ۱۳۸۹/۰۷/۰۸
علمی-ترویجی
-
-
718 فناوری های نوین غذایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
علمی-پژوهشی
2476-4787
2476-4795
jift.irost.ir
719 فنون ادبی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8027
2322-3448
liar.ui.ac.ir
720 فیزیک روز انجمن فیزیک ایران ۱۳۹۱/۰۸/۰۹
علمی-ترویجی
-
-
psimag.ir
721 فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-371X
2538-3906
jesphys.ut.ac.ir Scopus
722 فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-ترویجی
2345-4911
2345-4911
jap.alzahra.ac.ir
723 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-403X
2008-403X
cpj.iauahvaz.ac.ir
724 فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-7671
-
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir
725 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3966
2345-3966
japb.guilan.ac.ir
726 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
1735-9880
-
journals.iauz.ac.ir/apad
727 فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-164X
2476-7050
spj.ssrc.ac.ir
728 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/joeppa
729 قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۹/۰۳/۱۷
علمی-پژوهشی
1029-4538
-
qabasat.iict.ac.ir
730 قرآن پژوهی خاورشناسان جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
علمی-ترویجی
2232-5084
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
731 قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
2322-5165
2322-5165
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
732 کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
علمی-ترویجی
-
-
jead.gau.ac.ir
733 کارآگاه ناجا ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
1735-272X
-
det.jrl.police.ir
734 کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۳۹۱/۰۷/۰۴
علمی-ترویجی
2382-9796
2538-4430
karafan.saminatech.ir
735 کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۳۹۱/۰۷/۲۳
علمی-پژوهشی
2228-7639
-
jccl.razi.ac.ir
736 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد ۱۳۸۶/۰۵/۱۷
علمی-پژوهشی
1735-9589
-
kavoshnameh.yazd.ac.ir
737 کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد ۱۳۸۷/۱۱/۰۵
علمی-پژوهشی
0142-008
-
bar.yazd.ac.ir
738 کتاب قیم دانشگاه آیت اله حائری میبد ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6026
-
kq.yazd.ac.ir
739 کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی ۱۳۸۴/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
1680-9637
-
lis.aqr-libjournal.ir
740 کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۹/۱۱/۱۴
علمی-پژوهشی
2251-6824
-
www.jagroecology.ir/fa
741 کنترل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8345
-
joc-isice.ir
742 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2322-2883
2322-2883
jbiocontrol.ut.ac.ir
743 کنترل صنعتی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران ۱۳۹۳/۱۱/۱۶
علمی-ترویجی
-
-
744 کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-7108
2476-5635
journal.iranqua.ir
745 کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴/۰۵/۱۵
علمی-پژوهشی
-
-
joec.ir
746 کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-0603
2383-0611
classicallit.ihcs.ac.ir
747 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران ۱۳۹۰/۰۷/۲۷
علمی-پژوهشی
2322-2344
-
ieijqp.ir
748 کیمیای هنر پژوهشکده هنر ۱۳۹۱/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-8630
-
www.kimiahonar.ir
749 گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایران ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
-
-
www.itsairanj.ir
750 گلجام انحمن علمی فرش ایران ۱۳۸۳/۱۲/۰۶
علمی-پژوهشی
2008-2738
-
www.goljaam.icsa.ir
751 گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
1023-3652
2538-2268
ganjineh.nlai.ir
752 گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
plantprotection.scu.ac.ir
753 لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۸۹/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-5523
-
lem.journals.ikiu.ac.ir
754 ماشین بینایی و پردازش تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ۱۳۹۳/۱۱/۱۵
علمی-پژوهشی
-
2383-1197
jmvip.sinaweb.net
755 ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۲/۱۳
علمی-پژوهشی
2228-6829
2423-3943
jame.um.ac.ir/index.php/jame
756 مبانی نظری هنرهای تجسمی انجمن علمی هنرهای تجسمی ایران 1395/01/01
علمی پژوهشی
-
-
757 متافیزیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-8086
2476-3276
mph.ui.ac.ir
758 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۲/۰۵/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-1170
2476-6186
ltr.atu.ac.ir
759 متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-5486
2476-3268
rpll.ui.ac.ir
760 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) پژوهشکده امام خمینی (ره) ۱۳۸۶/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
-
-
matin.ri-khomeini.ac.ir
761 مجلس و راهبرد مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۲
علمی-پژوهشی
2322-1860
-
nashr.majles.ir
762 مجله حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ۱۳۷۶/۰۳/۲۱
علمی-پژوهشی
2251-614X
-
www.cilamag.ir
763 مجله علوم آماری انجمن آمار ایران ۱۳۸۴/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-8183
-
jss.irstat.ir
764 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-496X
2423-3404
jcl.ut.ac.ir
765 محاسبات نرم دانشگاه کاشان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2322-3707
2322-3707
scj.kashanu.ac.ir
766 محیط زیست جانوری شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4218
-
aejournal.ir
767 محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7764
2423-7817
jne.ut.ac.ir
768 محیط زیست و توسعه انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۸/۱۲/۰۳
علمی-ترویجی
2008-9218
-
769 محیط شناسی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1025-8620
2345-6922
jes.ut.ac.ir Scopus
770 مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۴/۱۰/۱۳
علمی-پژوهشی
2345-6353
-
jneh.usb.ac.ir
771 مدل سازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان 1395/10/1
علمی-پژوهشی
2345-654X
-
jem.journals.semnan.ac.ir
772 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۱۰
علمی-پژوهشی
1735-9910
-
eco.iaufb.ac.ir
773 مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۹/۱۲/۱۸
علمی-پژوهشی
2251-8088
-
jamm.scu.ac.ir
774 مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان ۱۳۸۶/۰۹/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-4854
-
modelling.journals.semnan.ac.ir
775 مدیریت آب در کشاورزی انجمن آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۰/۱۲/۰۶
علمی-ترویجی
-
-
776 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-6298
2382-9931
jwim.ut.ac.ir
777 مدیریت اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب 1394/1/1
علمی-ترویجی
2345-6205
-
lmj.areo.ir
778 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2345-5578
-
sportmedia.journals.pnu.ac.ir
779 مدیریت استاندارد و کیفیت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۱/۰۱/۱۲
علمی-ترویجی
2345-3311
-
jstandardization.ir
780 مدیریت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
2251-6980
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/im
781 مدیریت اطلاعات انجمن مدیریت اطلاعات ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-8418
1735-8418
im.saminatech.ir
782 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5907
2423-5091
jibm.ut.ac.ir
783 مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۱/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2345-3915
-
joem.ir
784 مدیریت بر آموزش انتظامی ناجا ۱۳۸۷/۱۲/۰۱
علمی-ترویجی
2383-0026
-
mape.jrl.police.ir
785 مدیریت برآموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران ۱۳۹۱/۰۷/۰۷
علمی-پژوهشی
2322-1429
-
journalieaa.ir
786 مدیریت برند دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3222
2538-1482
bmr.alzahra.ac.ir
787 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8736
2476-7298
jpm.iaut.ac.ir
788 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2476-3721
2476-3721
www.jdmal.ir
789 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-5060
2345-4444
jtdm.irost.ir
790 مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۰۵/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-6409
2423-6950
jpom.ui.ac.ir
791 مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1267
2322-1275
ejsms.gau.ac.ir
792 مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
علمی-پژوهشی
2383-1170
2383-1189
amf.ui.ac.ir
793 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5713
-
miu.nahad.ir
794 مدیریت دولتی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5877
2423-5342
jipa.ut.ac.ir
795 مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۵/۰۸
علمی-ترویجی
2008-9198
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj
796 مدیریت سازمان های دولتی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-522X
2538-600X
ipom.journals.pnu.ac.ir
797 مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
علمی-پژوهشی
2423-6071
2423-608X
jscm.ut.ac.ir
798 مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی ۱۳۸۹/۰۲/۰۳
علمی-پژوهشی
1607-2227
1607-2227
ijurm.imo.org.ir
799 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5885
2423-5369
imj.ut.ac.ir
800 مدیریت فردا خصوصی ۱۳۸۸/۰۴/۱۶
علمی-پژوهشی
2228-6047
2228-6047
modiriyatfarda.ir
801 مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6942
2423-6934
jomc.ut.ac.ir
802 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5893
2423-5059
jitm.ut.ac.ir
803 مدیریت مخاطرات محیطی انجمن مخاطره شناسی ایران 1393/7/1
علمی-پژوهشی
2423-415X
2423-4168
jhsci.ut.ac.ir
804 مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان 1395/1/1
علمی-پژوهشی
2538-4724
2538-4732
jsa.uok.ac.ir
805 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
-
-
iieshrm.ir
806 مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۳/۰۷/۱۹
علمی-پژوهشی
2383-1499
2383-1502
shm.shahroodut.ac.ir
807 مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
808 مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی ۱۳۹۰/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-5699
-
jmm.iranjournals.ir
809 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5386
-
www.nowavari.ir
810 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۱۱/۲۹
علمی-پژوهشی
2423-5261
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/JMPES
811 مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
علمی-ترویجی
2008-6121
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/mdr
812 مدیریت و توسعه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو ۱۳۸۱/۱۱/۳۰
علمی-ترویجی
1735-465X
-
813 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۱۰/۱۱
علمی-پژوهشی
2322-4800
2538-5348
jsmd.guilan.ac.ir
814 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9341
-
jsm.ut.ac.ir
815 مرتع انجمن مرتعداری ایران ۱۳۸۵/۰۶/۳۱
علمی-پژوهشی
2008-0891
-
www.rangelandsrm.ir
816 مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5044
2423-7795
jrwm.ut.ac.ir
817 مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3850
2538-2624
mmi.aui.ac.ir
818 مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۳/۲۹
علمی-پژوهشی
2476-6933
-
jspi.khu.ac.ir
819 مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 1396/04/01
علمی پژوهشی
-
-
820 مسکن و محیط روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۳۸۹/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
2008-4994
-
jhre.ir
821 مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-1626
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Careercounseling
822 مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7243
-
jac.scu.ac.ir
823 مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2251-6654
-
fcp.uok.ac.ir
824 مشکوه آستان قدس رضوی ۱۳۸۰/۰۴/۲۹
علمی-ترویجی
1683-8033
-
825 مصالح و سازه های بتنی انجمن علمی بتن ایران ۱۳۹۵/۰۱/۰۴
علمی-ترویجی
2538-5828
-
jcsm.ir
826 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه ۱۳۸۱/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2322-3766
-
ca.ipisjournals.ir
827 مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
2228-5075
-
jsli.shirazu.ac.ir
828 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان ۱۳۹۲/۰۱/۲۸
علمی-پژوهشی
-
-
pma.cfu.ac.ir
829 مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۷/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-3653
-
jss-isa.ir
830 مطالعات اجتماعی گردشگری جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2382-9664
-
journalitor.ir
831 مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا (س)
علمی-پژوهشی
2538-2926
2538-2934
jwsps.alzahra.ac.ir
832 مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۰۹
علمی-ترویجی
1735-9790
-
clq.iranjournals.ir
833 مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ۱۳۸۸/۰۸/۰۵
علمی-پژوهشی
2008-8647
-
jcls.shirazu.ac.ir
834 مطالعات اطلاعاتی دانشکده اطلاعات ۱۳۸۹/۰۸/۰۶
علمی-ترویجی
2251-9777
-
835 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4102
-
ies.journals.isu.ac.ir
836 مطالعات اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ۱۳۸۷/۰۹/۲۳
علمی-پژوهشی
1735-1626
-
iiesj.ir
837 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2530
2322-472X
aes.basu.ac.ir
838 مطالعات امنیت اجتماعی ناجا ۱۳۸۹/۰۴/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-3823
-
sss.jrl.police.ir
839 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2476-2865
-
jresearch.sanjesh.org
840 مطالعات انقلاب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-5834
-
enghelab.maaref.ac.ir
841 مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-0867
2345-3117
jcep.ut.ac.ir
842 مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۴/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
1735-0700
-
jis.uk.ac.ir
843 مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
علمی-پژوهشی
2288-1026
-
jarcs.ut.ac.ir
844 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۸۸/۱۱/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-4986
-
www.icsajournal.ir/volume_1356.html
845 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰
علمی-پژوهشی
2345-3133
-
eps.journals.umz.ac.ir
846 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2535-5968
2538-595X
jshsp.iaurasht.ac.ir
847 مطالعات بلاغی دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
علمی-ترویجی
2008-9570
-
rhetorical.journals.semnan.ac.ir
848 مطالعات بیداری اسلامی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۱/۰۷/۱۶
علمی-ترویجی
-
-
www.iabaj.ir
849 مطالعات بین المللی خصوصی ۱۳۸۵/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
1735-2045
-
850 مطالعات بین المللی پلیس ناجا ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
2228-5008
2383-3653
interpol.jrl.police.ir
851 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۹۱/۰۴/۲۵
علمی-پژوهشی
2423-4621
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmbrds
852 مطالعات پژوهشی راهور ناجا ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3529
-
talar.jrl.police.ir
853 مطالعات پیشگیری از جرم ناجا ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2008-0042
-
cps.jrl.police.ir
854 مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6713
-
journal.pte.ac.ir/index.php?sid=1&slc_lang=...
855 مطالعات تاریخ انتظامی ناجا ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
علمی-ترویجی
2383-3637
2383-4277
hir.jrl.police.ir
856 مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-9945
-
chistorys.ir
857 مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
858 مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۱/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-1138
2538-2519
qjma.atu.ac.ir
859 مطالعات ترجمه خصوصی ۱۳۸۴/۰۵/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-0212
ند-ار
860 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3757
2538-2586
qhts.modares.ac.ir
861 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
jcsfa.modares.ac.ir
862 مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3842
2538-2969
mth.aui.ac.ir
863 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۳
علمی-پژوهشی
2228-7256
-
tafsir.maaref.ac.ir
864 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۳۰
علمی-ترویجی
2252-0678
-
foroughevahdat.mazaheb.ac.ir
865 مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۸/۰۷
علمی-پژوهشی
2252-0686
-
jisds.srbiau.ac.ir
866 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3367
-
journals.sabz.ac.ir/scds
867 مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۶
علمی-پژوهشی
1010-2809
-
jsr.ut.ac.ir
868 مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۱۲/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-3273
-
urb.dehaghan.ac.ir
869 مطالعات جغرافیای مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-5962
-
journals.hsu.ac.ir/jarhs
870 مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
2252-0864
-
iaaaas.com
871 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ناجا ۱۳۸۹/۱۰/۰۸
علمی-ترویجی
-
-
spaps.jrl.police.ir
872 مطالعات حقوق انرژی دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3140
2538-3159
jrels.ut.ac.ir
873 مطالعات حقوق بشر اسلامی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۲/۰۱/۱۶
علمی-ترویجی
-
-
874 مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-9651
1735-966X
jlq.ut.ac.ir
875 مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-8120
2423-8139
jplsq.ut.ac.ir
876 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
علمی-پژوهشی
1735-8175
-
jqclcs.ut.ac.ir
877 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7926
-
jls.shirazu.ac.ir
878 مطالعات در دنیای رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۹۰/۰۳/۲۲
علمی-ترویجی
2251-7278
2383-2223
jscw.icrc.ac.ir
879 مطالعات دفاع مقدس پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس 1396/04/01
علمی ترویجی
-
-
880 مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۸۷/۰۱/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-4897
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmds
881 مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۹/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-224X
-
quarterly.risstudies.org
882 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-501X
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq
883 مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۳۸۷/۰۵/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-2827
-
jwss.ir
884 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-5038
2538-4929
sspp.iranjournals.ir
885 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۲/۰۱/۱۱
علمی-پژوهشی
1735-224X
-
faslname.msy.gov.ir
886 مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۱۳
علمی-پژوهشی
2538-2209
2476-6550
nms.atu.ac.ir
887 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ۱۳۹۲/۱۰/۱۹
علمی-پژوهشی
2322-1518
-
obs.sinaweb.net
888 مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-4974
2423-4974
prb.iauctb.ac.ir
889 مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۳/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
2538-2942
-
psychstudies.alzahra.ac.ir
890 مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3189
2476-6410
jcps.atu.ac.ir
891 مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-6683
-
jeps.usb.ac.ir
892 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-2978
2538-1504
spsyj.ssrc.ac.ir
893 مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-5202
2383-2878
jlts.um.ac.ir/index.php/lts
894 مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س)
علمی-پژوهشی
2008-9384
2538-2004
jwfs.alzahra.ac.ir
895 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
2252-0929
-
psiw.journals.ikiu.ac.ir
896 مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۸/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-5710
-
jsr.usb.ac.ir
897 مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی جهاد دانشگاهی ۱۳۸۹/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-639X
-
iic.icas.ir
898 مطالعات شهری دانشگاه کردستان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2875
-
www.urbstudies.uok.ac.ir
899 مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1658
2538-1512
smj.ssrc.ac.ir
900 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۷/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6555
-
s-erfani.kashanu.ac.ir
901 مطالعات فرهنگ - ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۱۳۹۰/۰۸/۰۹
علمی-پژوهشی
2008-8760
2538-2632
jccs.ir
902 مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۱۳۸۵/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-5575
-
jcsc.iaocsc.ir
903 مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
1735-8256
-
www.farhangekhorasan.ir
904 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2811
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
905 مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
906 مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
2008-7012
-
feqh.journals.semnan.ac.ir
907 مطالعات فهم حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395/7/1
علمی-پژوهشی
-
-
mfh.journals.ikiu.ac.ir
908 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2322-5580
-
www.spba.ir
909 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-3211
-
quran.journals.isu.ac.ir
910 مطالعات قرآن و فرهنگ اسلامی انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی 1396/01/01
علمی پژوهشی
-
-
911 مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۲۰
علمی-ترویجی
2538-5917
-
qsf.iranjournals.ir
912 مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
علمی-ترویجی
-
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
913 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0189
2538-4694
jpsbs.birjand.ac.ir
914 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-5222
-
slis.scu.ac.ir
915 مطالعات مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-9570
-
pmsq.jrl.police.ir
916 مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۵/۰۶
علمی-پژوهشی
2251-8037
2476-5988
jmsd.atu.ac.ir
917 مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۱۰/۲۰
علمی-ترویجی
2008-4005
2383-3920
tms.jrl.police.ir
918 مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی ایران ۱۳۸۸/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2228-6853
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/StrategicManagement...
919 مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 1396/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
920 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2383-1758
2383-1758
fmss.journals.pnu.ac.ir
921 مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-8029
-
jims.atu.ac.ir
922 مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۱۰/۲۸
علمی-پژوهشی
2322-3294
2476-597X
tms.atu.ac.ir
923 مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-3213
2538-3221
smrj.ssrc.ac.ir
924 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5246
-
ksiu.nahad.ir
925 مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0635
-
jias.kashanu.ac.ir
926 مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی ۱۳۸۴/۱۲/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-059X
-
927 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2252-0503
2383-322X
nastinfo.nlai.ir
928 مطالعات منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۱۳۹۰/۰۸/۲۴
علمی-ترویجی
-
-
929 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4641
2008-4846
www.isih.ir
930 مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-8663
-
icsq.journals.iau.ir
931 مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5254
-
jisr.ut.ac.ir
932 مطالعات و سیاست های اقتصادی دانشگاه مفید ۱۳۷۹/۱۱/۱۹
علمی-پژوهشی
2423-4648
-
economic.mofidu.ac.ir
933 مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-708X
-
934 مطالعات‌ خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
-
-
935 معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۶/۰۶/۰۸
علمی-ترویجی
1023-6015
-
marifat.nashriyat.ir
936 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۰/۰۷/۱۶
علمی-پژوهشی
2008-8116
-
marefateadyan.nashriyat.ir
937 معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۰/۰۳/۲۹
علمی-پژوهشی
2008-8515
-
marefateeqtesadi.nashriyat.ir
938 معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۷/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-4545
-
marefatfalsafi.nashriyat.ir
939 معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۱/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-8876
-
kalami.nashriyat.ir
940 معماری و شهرسازی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6020
-
jfaup.ut.ac.ir
941 معماری و شهرسازی آرمان‌شهر شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-5079
-
www.armanshahrjournal.com
942 معماری و شهرسازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2228-589X
-
isau.ir
943 مکانیک سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9475
2251-9483
jsfm.shahroodut.ac.ir
944 مکانیک سنگ ایران انجمن مکانیک سنگ ایران 1396/01/01
علمی-پژوهشی
-
-
journal.irsrm.net/index.php/irsrm
945 مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-3278
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/fma
946 مکانیک‌ هوافضا‌ دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۳/۰۵/۲۶
علمی-پژوهشی
1609-5707
-
measej.ir
947 منابع انسانی ناجا ناجا ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
علمی-ترویجی
2008-904X
-
phr.jrl.police.ir
948 منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0662
2383-0670
logicalstudy.ihcs.ac.ir
949 منظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
علمی-ترویجی
2008-7446
2008-2169
www.manzar-sj.com
950 مواد پرانرژی انجمن مواد پر انرژی ۱۳۸۴/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
3629-1375
4978-1375
www.isaem.ir
951 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1025-2851
2423-5733
jame.iut.ac.ir
952 مواد پیشرفته و پوششهای نوین انجمن علمی صنایع رنگ ایران ۱۳۹۱/۰۸/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-1356
-
amnc.aut.ac.ir
953 مواد نوین دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
علمی-پژوهشی
2228-5946
2423-7183
jnm.miau.ac.ir
954 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۱/۰۷/۱۱
علمی-پژوهشی
2008-4269
2008-4277
jem.ir
955 مهار زیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۹۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4223
2423-5148
jbiocontrol.areo.ir
956 مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-ترویجی
2345-2021
-
faslnameh.irantvto.ir
957 مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۸۹/۱۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2251-7359
-
www.waterjournal.ir
958 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-6336
2538-6336
deej.kashanu.ac.ir
959 مهندسی برق دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۱۱/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-7799
2538-3051
tjee.tabrizu.ac.ir
960 مهندسی برق مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2228-527X
2476-681X
mjee.modares.ac.ir
961 مهندسی برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۸۳/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-7152
-
jiaeee.com
962 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران پژوهشکده برق جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
1682-3745
1682-3745
ijece.saminatech.ir
963 مهندسی بیوسیستم ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4803
2423-7841
ijbse.ut.ac.ir
964 مهندسی پزشکی زیستی انجمن مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۲/۰۲/۳۱
علمی-پژوهشی
8006-9685
-
www.ijbme.org
965 مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2322-1143
-
trafficmagazine.tehran.ir
966 مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۱/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-3111
2322-570X
tuse.shahroodut.ac.ir
967 مهندسی حمل و نقل انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ۱۳۸۷/۱۱/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-6598
-
jte.sinaweb.net
968 مهندسی دریا انجمن مهندسی دریایی ایران
علمی-پژوهشی
1735-7608
-
marine-eng.ir
969 مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۹
علمی-پژوهشی
0254-3648
-
agrieng.scu.ac.ir
970 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان ۱۳۹۴/۰۱/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-5350
-
jtie.journals.semnan.ac.ir
971 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۳۰
علمی-پژوهشی
-
-
www.gebsj.ir
972 مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2476-504X
-
www.iranjme.ir
973 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
علمی-پژوهشی
2476-3977
2538-2616
www.jsce.ir
974 مهندسی شناورهای تندرو دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-ترویجی
2423-3668
-
975 مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۴/۱۲/۲۸
علمی-ترویجی
1735-5400
2008-2797
ijche.ir
976 مهندسی صنایع دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6896
2423-6888
jieng.ut.ac.ir
977 مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
-
-
journal.sharif.ir/journals/sjie
978 مهندسی عمران شریف دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjce
979 مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7454
2423-6500
civil-ferdowsi.um.ac.ir
980 مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9449
-
mcej.modares.ac.ir
981 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۷۸/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2588-2988
2588-297X
ceej.aut.ac.ir
982 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-7918
-
ceej.tabrizu.ac.ir
983 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9635
-
jgit.kntu.ac.ir
984 مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۹۲/۰۴/۲۷
علمی-ترویجی
-
-
985 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2251-9165
2383-2983
fej.iauctb.ac.ir
986 مهندسی متالورژی انجمن مهندسین متالورژی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1563-1745
-
www.metalleng.ir
987 مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7462
2423-5881
jmme.um.ac.ir
988 مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-7616
-
ijme.iranjournals.ir
989 مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۸۷/۰۳/۳۰
علمی-ترویجی
1605-9719
-
mmep.isme.ir
990 مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۷/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-6032
2476-3446
mej.aut.ac.ir
991 مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۸۳/۰۴/۲۸
علمی-پژوهشی
1605-9727
-
jmep.isme.ir
992 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۲/۲۷
علمی-پژوهشی
2228-5148
-
tumechj.tabrizu.ac.ir
993 مهندسی مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjme
994 مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
1027-5940
-
mme.modares.ac.ir
995 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-6377
2423-719
wej.miau.ac.ir
996 مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۸۸/۰۸/۱۵
علمی-ترویجی
2228-5628
2228-5628
gej.issge.ir
997 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-9300
2223-536X
jwem.areo.ir
998 مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۷/۳۰
علمی-پژوهشی
2245-2951
2251-8061
energy.kashanu.ac.ir
999 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان ۱۳۹۰/۱۰/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-1305
-
j.pqprc.ac.ir
1000 مهندسی هوانوردی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۱۳۸۸/۰۸/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-9449
1735-9449
joae.ir
1001 میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
علمی-پژوهشی
2345-539X
2345-539X
jfm.iaushk.ac.ir
1002 میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8851
2252-0244
journals.iau-garmsar.ac.ir/vet
1003 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند ۱۳۹۴/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
2476-3403
2476-3543
bamj.ir
1004 ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۱/۰۸/۲۶
علمی-پژوهشی
2251-8673
2251-8673
jld.uma.ac.ir
1005 نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-ترویجی
2008-4617
-
journal.sanjesh.org
1006 نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی ایران ۱۳۸۷/۰۱/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-000X
-
www.jpaiassoc.ir
1007 نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
0259-9996
-
jesi.areeo.ac.ir
1008 نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۸/۱۱/۲۱
علمی-پژوهشی
-
-
1009 نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2649
-
aup.journal.art.ac.ir
1010 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۱۰/۱۱
علمی-پژوهشی
2008-2649
-
vaa.journal.art.ac.ir
1011 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2649
-
dam.journal.art.ac.ir
1012 نانو مقیاس انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۹۲/۰۱/۱۵
علمی-پژوهشی
-
2423-5628
nanomeghyas.ir
1013 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۲
علمی-پژوهشی
2008-6156
-
nm.iau-shahrood.ac.ir
1014 نثر پژوهی ادب فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۶۹/۰۲/۳۱
علمی-پژوهشی
1727-2106
-
jll.uk.ac.ir
1015 نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران ۱۳۹۱/۰۵/۰۱
علمی-ترویجی
3008-539X
-
sciencecultivation.ir/index.php?lang=fa
1016 نشریه گردشگری شهری دانشگاه تهران 1395/10/1
علمی-پژوهشی
2423-6926
2423-6918
jut.ut.ac.ir
1017 نظارت و بازرسی ناجا ۱۳۸۷/۱۰/۰۲
علمی-ترویجی
1735-9554
2383-4463
si.jrl.police.ir
1018 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۴
علمی-پژوهشی
2538-5240
-
jstmt.ut.ac.ir
1019 نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6578
2423-6586
ecoj.tabrizu.ac.ir
1020 نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد ۱۳۹۰/۰۸/۲۵
علمی-پژوهشی
2322-5068
-
mcal.yazd.ac.ir
1021 نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-0360
2538-2179
lcq.modares.ac.ir
1022 نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۲۸
علمی-پژوهشی
2008-7330
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/CLLS
1023 نقد و نظریه ادبی دانشگاه گیلان 1395/01/01
علمی-پژوهشی
7387-7476
-
naqd.guilan.ac.ir
1024 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۷/۰۲
علمی-پژوهشی
2322-4991
2538-2594
bsnt.modares.ac.ir
1025 نگارینه (هنر اسلامی) دانشگاه بیرجند 1395/10/1
علمی-ترویجی
2382-9885
-
niamag.birjand.ac.ir
1026 نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
2251-6697
-
journals.iau-garmsar.ac.ir/geography
1027 نگره دانشگاه شاهد ۱۳۸۹/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4560
-
negareh.shahed.ac.ir
1028 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4966
-
jfst.iaus.ac.ir
1029 نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن ۱۳۹۱/۰۸/۱۲
علمی-پژوهشی
-
-
www.journalie.ir
1030 نوآوری های آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۱۳۸۳/۰۱/۲۲
علمی-پژوهشی
1735-1235
-
noavaryedu.oerp.ir
1031 نور انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹
علمی-ترویجی
-
-
1032 نیوار سازمان هواشناسی کشور ۱۳۷۶/۱۰/۰۱
علمی-ترویجی
1735-0565
-
nivar.irimo.ir
1033 ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۹۰/۰۲/۰۵
علمی-پژوهشی
2228-723X
-
journals.hsu.ac.ir/sbs
1034 هستی و شناخت دانشگاه مفید ۱۳۹۳/۰۱/۲۰
علمی-پژوهشی
2423-4664
1027-9938
philosophy.mofidu.ac.ir
1035 هنرهای تجسمی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6039
2538-5178
jfava.ut.ac.ir
1036 هنرهای زیبا دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6012
-
jfadram.ut.ac.ir
1037 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-3419
-
agmj.ir/fa
1038 هوش محاسباتی در مهندسی برق دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
علمی-پژوهشی
2251-6530
2252-083X
isee.ui.ac.ir
1039 هویت شهر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸
علمی-پژوهشی
1735-9562
-
hoviatshahr.srbiau.ac.ir
1040 هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز 1395/7/1
علمی-پژوهشی
2383-3254
-
hyd.tabrizu.ac.ir
1041 هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران ۱۳۸۲/۱۲/۱۰
علمی-پژوهشی
2345-4237
-
jhyd.iranjournals.ir
1042 یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۹۱/۰۴/۰۲
علمی-ترویجی
2322-4096
-
rafhc.areo.ir
1043 یافته های نوین در زمین شناسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-8058
-
gnf.khu.ac.ir
1044 یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6330
-
nbr.khu.ac.ir
1045 یافته‌های نوین زمین شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-ترویجی
2228-5873
-
nfag.basu.ac.ir
1046 Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۳/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2423-7477
2423-7485
acerp.ir
1047 Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۵/۰۶/۰۹
علمی-پژوهشی
-
-
armmt.irost.ir
1048 Advances in Environmental Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۲
علمی-پژوهشی
2423-7744
2423-7590
aet.irost.ir
1049 Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۳
علمی-پژوهشی
2012-6598
-
ijare.ir
1050 Algebraic structures and their applications دانشگاه یزد 1394/10/1
علمی-پژوهشی
2382-9761
-
as.yazd.ac.ir
1051 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انجمن شیمی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۲
علمی-پژوهشی
2383-093X
-
www.analchemres.org
1052 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-4226
-
abechem.com Scopus
1053 Annals of Functional Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی ۱۳۹۳/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-8752
-
projecteuclid.org/euclid.afa Scopus
1054 Applied Food Biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ۱۳۹۳/۰۷/۱۸
علمی-پژوهشی
2345-5357
2423-4214
journals.sbmu.ac.ir/afb ISI
1055 Applied Research on English Language دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۷/۲۵
علمی-پژوهشی
2252-0198
2322-5343
are.ui.ac.ir
1056 Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ۱۳۸۰/۰۷/۱۴
علمی-پژوهشی
0365-3439
2008-9872
archrazi.com Scopus
1057 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
1563-0854
-
ajce.bhrc.ac.ir Scopus
1058 Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی ۱۳۹۳/۰۹/۲۶
علمی-پژوهشی
1735-8787
-
projecteuclid.org/bjma ISI, Scopus
1059 Biomacromolecular Journal انجمن بیوشیمی فیزیک ایران ۱۳۹۵/۰۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2423-7280
-
www.bmmj.org
1060 Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران ۱۳۸۰/۰۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1017-060X
1735-8515
bims.iranjournals.ir ISI, Scopus
1061 Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان ۱۳۸۹/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
1735-3033
-
cjes.guilan.ac.ir
1062 Categories and General Algebraic Structures with Application دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5853
2345-5861
www.cgasa.ir ISI
1063 Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-2093
2322-2093
ceij.ut.ac.ir ISI
1064 Computational Methods for Differential Equations دانشگاه تبریز ۱۳۹۴/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2345-3982
2383-2533
cmde.tabrizu.ac.ir
1065 Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۸۰/۰۳/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-868X
-
cbjournal.spii.ir
1066 Desert دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-0875
4752-345X
jdesert.ut.ac.ir
1067 Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۱/۳۱
علمی-پژوهشی
2322-2700
2538-2152
ecopersia.modares.ac.ir
1068 Energy Equipment and Systems دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-1111
2345-251X
energyequipsys.ut.ac.ir
1069 Environmental Energy and Economic Research انجمن اقتصاد انرژی ایران ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2538-4988
-
www.eeer.ir
1070 Environmental Resources Research دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-4318
-
ijerr.gau.ac.ir
1071 Etudes de Langue et Littérature Francaises دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7957
2228-7957
ellf.scu.ac.ir
1072 Gas Processing دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2322-3251
2345-4172
gpj.ui.ac.ir
1073 Geopersia دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7817
2228-7825
geopersia.ut.ac.ir ISI
1074 Global Journal of Environmental Science and Management انجمن پسماند ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-3572
2383-3866
www.gjesm.net ISI
1075 International Economics Studies دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۰
علمی-پژوهشی
2008-9643
-
ies.ui.ac.ir
1076 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۳/۲۳
علمی-پژوهشی
2252-0406
2383-4447
mjme.ir
1077 International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۲۳
علمی-پژوهشی
2008-3556
2008-6695
link.springer.com/journal/40091 Scopus
1078 International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2159-5852
2159-5860
ijamad.iaurasht.ac.ir
1079 International Journal of Aquatic Biology انجمن ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-0956
2322-5270
ij-aquaticbiology.com/index.php/ijab
1080 International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۰/۰۱/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-7337
2383-3904
ijaup.iust.ac.ir
1081 International Journal of Automotive Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۹/۰۵/۰۷
علمی-پژوهشی
2008-9899
2476-3535
www.iust.ac.ir/ijae
1082 International Journal of Behavioral Science دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۱۳۸۶/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs
1083 International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۱۱/۲۶
علمی-پژوهشی
2008-448X
-
ijbds.usb.ac.ir
1084 International Journal of Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۹/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-0522
2383-3874
link.springer.com/journal/40999 ISI, Scopus
1085 International Journal of Coastal and Offshore Engineering انجمن مهندسی دریایی 1394/04/01
علمی-پژوهشی
2538-2667
2588-3186
www.ijcoe.org
1086 International Journal of Electrical and Electronics Engineering دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۷/۰۲/۲۰
علمی-پژوهشی
2588-2910
2588-2929
eej.aut.ac.ir
1087 International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
علمی-پژوهشی
2008-9163
-
link.springer.com/journal/40095 ISI, Scopus
1088 International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۸/۰۸/۱۷
علمی-پژوهشی
1025-2495
1735-9244
ije.ir Scopus
1089 International Journal of Environmental Research دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-6865
-
link.springer.com/journal/41742 ISI, Scopus
1090 International Journal of Environmental Sciences and Technology انجمن محیط زیست ایران ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-1472
1735-2630
link.springer.com/journal/13762 ISI, Scopus
1091 International Journal of Finance and Managerial Accounting انجمن مهندسی مالی ایران ۱۳۹۴/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
ijfma.srbiau.ac.ir
1092 International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7650
2251-7669
theoryofgroups.ir ISI, Scopus
1093 International Journal of Horticultural Science and Technology دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1461
2588-3143
ijhst.ut.ac.ir
1094 International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۰/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-4889
2345-363X
ijiepr.iust.ac.ir
1095 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۲۱
علمی-پژوهشی
2008-5621
2008-563X
ijim.srbiau.ac.ir
1096 International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۱۳۸۷/۰۵/۰۳
علمی-پژوهشی
2008-8302
2008-8310
ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism Scopus
1097 International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) ۱۳۸۸/۱۱/۱۷
علمی-پژوهشی
2251-6107
-
journal.itrc.ac.ir
1098 International Journal of Iron and Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران ۱۳۸۲/۰۵/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-4145
1735-4145
journal.issiran.com
1099 International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
2345-6000
2476-5333
www.ijmt.ir
1100 International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6930
2345-6949
ijmge.ut.ac.ir
1101 International Journal of Modeling, Identification, Simulation and Control دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۷/۰۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2588-2953
2588-2961
miscj.aut.ac.ir
1102 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology (IJNN) انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۸۳/۰۵/۰۷
علمی-پژوهشی
1735-7004
2423-5911
www.ijnnonline.net
1103 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2008-6822
ijnaa.semnan.ac.ir ISI
1104 International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۸۳/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-8590
-
ijop.ir
1105 International Journal of Optimaization in Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-7558
-
ijoce.iust.ac.ir
1106 International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۹/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-6814
1735-8043
ijpp.gau.ac.ir ISI, Scopus
1107 International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران ۱۳۸۲/۱۰/۱۹
علمی-پژوهشی
2008-1251
-
www.ijpb.ir
1108 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۵/۰۶
علمی-پژوهشی
2195-3228
2251-7715
link.springer.com/journal/40093 Scopus
1109 International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۹/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-7144
-
ijr.kntu.ac.ir
1110 International Journal of Transportation Engineering پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-259X
-
ijte.ir
1111 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists انجمن باستان شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-3412
-
journal.soia.org.ir
1112 Iranian Economic Review دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
1026-6542
-
ier.ut.ac.ir Scopus
1113 Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۸/۰۶
علمی-پژوهشی
1735-434X
2423-4222
ijab.um.ac.ir ISI
1114 Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۳/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-628X
2251-631X
ijas.iaurasht.ac.ir Scopus
1115 Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۸/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5494
2322-3650
ijals2.usb.ac.ir
1116 Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
1735-1634
-
ijal.khu.ac.ir
1117 Iranian Journal of Aquatic Animal Health دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۲/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-315X
-
ijaah.ir
1118 Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-743X
-
ijas.usb.ac.ir
1119 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران ۱۳۹۰/۱۰/۲۰
علمی-پژوهشی
2322-4924
-
ijaa.du.ac.ir
1120 Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۱۳۸۲/۱۲/۱۴
علمی-پژوهشی
1728-3043
2322-2921
ijbiotech.com ISI, PubMed, Scopus
1121 Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
2252-0236
2345-4865
ijc.iaush.ac.ir ISI
1122 Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۱/۰۸/۲۵
علمی-پژوهشی
1735-5397
2008-2355
ijche.com
1123 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering جهاد دانشگاهی ۱۳۷۸/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
1021-9986
-
www.ijcce.ac.ir ISI, Scopus
1124 Iranian Journal of Earth Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
علمی-پژوهشی
2008-8779
2228-785X
ijes.mshdiau.ac.ir Scopus
1125 Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۹
علمی-پژوهشی
2322-1402
2322-1402
ijes.shirazu.ac.ir
1126 Iranian Journal of Educational Sociology انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
iase-idje.ir
1127 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۹/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-2827
2383-3890
ijeee.iust.ac.ir Scopus
1128 Iranian Journal of English for Academic Purposes دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1394/7/1
علمی-پژوهشی
2476-3187
-
journalscmu.sinaweb.net
1129 Iranian Journal of Fisheries Sciences موسسه تحقیقات شیلات ایران ۱۳۸۲/۰۱/۳۰
علمی-پژوهشی
1562-2916
2322-5696
jifro.ir ISI, Scopus
1130 Iranian Journal of Fuzzy Systems دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-0654
-
ijfs.usb.ac.ir ISI, Scopus
1131 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-9610
-
ijgpb.journals.ikiu.ac.ir
1132 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-160X
2383-1618
ijhfc.irost.ir
1133 Iranian Journal of Ichthyology انجمن ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
علمی-پژوهشی
2383-1561
2383-0964
ijichthyol.org/index.php/iji
1134 Iranian Journal of Language Teaching Research دانشگاه ارومیه 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2322-1291
-
Scopus
1135 Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۰/۰۲
علمی-پژوهشی
2008-7055
2345-3745
ijms.ut.ac.ir ISI
1136 Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شیراز ۱۳۹۳/۰۱/۱۸
علمی-پژوهشی
-
2383-0042
ijmf.shirazu.ac.ir
1137 Iranian Journal of Materials Science and Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۸/۲۸
علمی-پژوهشی
1735-0808
2383-3882
ijmse.iust.ac.ir Scopus
1138 Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان ۱۳۸۹/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2228-6489
2008-9015
ijmc.kashanu.ac.ir ISI
1139 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-4463
2008-9473
www.ijmsi.ir ISI, Scopus
1140 Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME انجمن مهندسی مکانیک ایران ۱۳۸۲/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
1605-9727
-
jmee.isme.ir
1141 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-6977
2423-6969
ijnao.um.ac.ir
1142 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت ۱۳۹۱/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-2412
2345-2420
ijogst.put.ac.ir
1143 Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ۱۳۸۷/۰۵/۱۲
علمی-پژوهشی
2008-1189
-
iors.ir/journal
1144 Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۲۰
علمی-پژوهشی
2155-8222
2322-2808
ijpp.iau-saveh.ac.ir
1145 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-6160
2364-1843
link.springer.com/journal/40996 ISI, Scopus
1146 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-6179
2364-1827
link.springer.com/journal/40998 ISI, Scopus
1147 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2228-6187
2364-1835
link.springer.com/journal/40997 ISI, Scopus
1148 Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۰۸
علمی-پژوهشی
1028-6276
1028-6276
link.springer.com/journal/40995 ISI, Scopus
1149 Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران ۱۳۸۸/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-2533
2252-0554
ijvm.ut.ac.ir
1150 Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز ۱۳۸۲/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1728-1997
2252-0589
ijvr.shirazu.ac.ir ISI, PubMed, Scopus
1151 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-465X
2423-6306
ijvst.um.ac.ir
1152 Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۸۵/۰۳/۱۴
علمی-پژوهشی
2008-3033
-
ivsajournals.com
1153 Iranian Polymer Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۱۲
علمی-پژوهشی
1026-1265
1735-5265
link.springer.com/journal/13726 ISI, Scopus
1154 Iranian Review of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۰/۱۲/۱۷
علمی-پژوهشی
2008-8221
-
irfajournal.csr.ir
1155 Iranian Review of UN انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد 1396/04/01
علمی-پژوهشی
-
-
1156 Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۱/۰۴/۰۵
علمی-پژوهشی
2322-3715
2476-6194
ilt.atu.ac.ir
1157 Journal Of Research in Applied Linguistics دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۰۷/۰۸
علمی-پژوهشی
2345-3303
2345-3303
rals.scu.ac.ir
1158 Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-388X
2345-4601
www.jmatpro.ir
1159 Journal of Aerospace Science and Technology انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۹
علمی-پژوهشی
1735-2134
-
jast.ias.ir
1160 Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
1680-7073
2345-3737
jast.modares.ac.ir ISI, Scopus
1161 Journal of Algebraic Systems دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-5128
2345-511X
jas.shahroodut.ac.ir
1162 Journal of Algorithms and Computation دانشگاه تهران 1395/4/1
علمی-پژوهشی
2476-2776
2476-2784
jac.ut.ac.ir
1163 Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-3815
2008-3823
jacr.kiau.ac.ir
1164 Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران ۱۳۸۳/۰۶/۱۱
علمی-پژوهشی
1735-3572
1735-3645
jafmonline.net ISI, Scopus
1165 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-5211
2322-4444
jad.shahroodut.ac.ir
1166 Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰/۰۷/۰۴
علمی-پژوهشی
2008-9147
2008-2762
jcmr.um.ac.ir
1167 Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-673X
2423-6721
www.jchpe.ir
1168 Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2322-4088
2322-3936
jce.shahed.ac.ir
1169 Journal of Computational Applied Mechanics دانشگاه تهران 1394/1/1
علمی-پژوهشی
2423-6713
2423-6705
jcamech.ut.ac.ir
1170 Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۹۰/۰۶/۲۴
علمی-پژوهشی
2228-7922
2251-6549
jcarme.srttu.edu Scopus
1171 Journal of Computing and Security دانشگاه اصفهان ۱۳۹۲/۱۰/۱۰
علمی-پژوهشی
2322-4460
2383-0417
www.jcomsec.org/index.php/JCS
1172 Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۱/۰۳/۱۱
علمی-پژوهشی
2251-9041
2251-905X
jcp.modares.ac.ir
1173 Journal of Energy Management and Technology انجمن علمی انرژی ایران ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
علمی-پژوهشی
-
-
1174 Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7995
-
elt.tabrizu.ac.ir
1175 Journal of Heat and Mass Transfer Research دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-508X
2383-3068
jhmtr.journals.semnan.ac.ir
1176 Journal of Industrial Engineering International دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۰۸/۰۴
علمی-پژوهشی
1735-5702
2251-712X
link.springer.com/journal/40092 Scopus
1177 Journal of Industrial Engineering and Management Studies مرکز مطالعات مدیریت ایران ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2476-308X
2476-3098
jiems.icms.ac.ir
1178 Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران ۱۳۸۶/۰۴/۱۵
علمی-پژوهشی
1735-8272
-
jise.ir
1179 Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-1437
2345-2773
jist.ir
1180 Journal of Insect Biodiversity and Systematics انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
علمی-پژوهشی
2423-8112
2423-8112
jibs.modares.ac.ir
1181 Journal of Livestock Science and Technology دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۲/۰۵/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-3553
2322-374X
lst.uk.ac.ir
1182 Journal of Medicinal Plants and By-products انجمن گیاهان دارویی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۵
علمی-پژوهشی
2322-1399
-
jmpb.areeo.ac.ir
1183 Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8592
2251-8606
jme.shahroodut.ac.ir ISI
1184 Journal of Nanostructure in Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-9244
2193-8865
link.springer.com/journal/40097 ISI
1185 Journal of Nanostructures دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-7871
2251-788X
jns.kashanu.ac.ir ISI
1186 Journal of Nuts دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-319X
2383-3416
ijnrs.damghaniau.ac.ir
1187 Journal of Operation and Automation in Power Engineering دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4576
2423-4567
joape.uma.ac.ir
1188 Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۱۸
علمی-پژوهشی
2251-9904
2423-3935
www.qjie.ir
1189 Journal of Optoelectronical Nanostructures دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴
علمی-پژوهشی
2423-7361
2538-2489
jopn.miau.ac.ir
1190 Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۴
علمی-پژوهشی
2251-6433
2251-6441
jornamental.iaurasht.ac.ir
1191 Journal of Particle Science and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4087
2423-4079
jpst.irost.ir
1192 Journal of Petroleum Science and Technology پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۹۰/۱۰/۱۷
علمی-پژوهشی
2251-659X
-
jpst.ripi.ir
1193 Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری) ۱۳۹۱/۰۹/۰۹
علمی-پژوهشی
2322-3332
2322-5092
jpmb-gabit.ir
1194 Journal of Plant Physiology and Breeding دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-5168
-
breeding.tabrizu.ac.ir
1195 Journal of Railway Research دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
علمی-پژوهشی
2361-5376
-
ijrare.iust.ac.ir
1196 Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-9996
2423-642X
www.rangeland.ir
1197 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin دانشگاه سمنان ۱۳۹۱/۱۱/۱۲
علمی-پژوهشی
2345-4415
2345-4423
civiljournal.semnan.ac.ir
1198 Journal of Renewable Energy and Environment پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۲/۰۲/۲۲
علمی-پژوهشی
2423-5547
2423-7469
jree.ir
1199 Journal of Ruminants Health Research دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۳/۰۹/۱۶
علمی-پژوهشی
-
-
ijrhr.scu.ac.ir
1200 Journal of Sciences Islamic Republic of Iran دانشگاه تهران ۱۳۸۱/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1016-1104
2345-6914
jsciences.ut.ac.ir ISI, Scopus
1201 Journal of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۸۰/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-1669
-
www.jsee.ir/index.php/jsee PubMed
1202 Journal of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2008-3505
2008-7683
jsm.iau-arak.ac.ir Scopus
1203 Journal of Statistical Research of Iran مرکز آمار ایران ۱۳۸۷/۰۱/۰۹
علمی-پژوهشی
1735-1294
-
jsri.srtc.ac.ir
1204 Journal of Stress Analysis دانشگاه بو علی سینا 1395/04/01
علمی-پژوهشی
2588-2597
2588-3054
jsa.basu.ac.ir
1205 Journal of Teaching Language Skills دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۱۵
علمی-پژوهشی
2008-8191
-
jtls.shirazu.ac.ir
1206 Journal of Textiles and Polymers انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۲/۰۴/۱۱
علمی-پژوهشی
2322-5203
2423-3390
www.itast.ir
1207 Journal of Theoretical and Applied Physics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-9325
2251-7235
www.jtaphys.com Scopus
1208 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4761
-
tava.isav.ir
1209 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۲
علمی-پژوهشی
2423-6845
2423-6837
jufgnsm.ut.ac.ir
1210 Journal of gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۹۲/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
1211 Journal of the Iranian Chemical Society JICS انجمن شیمی ایران ۱۳۸۸/۰۸/۲۶
علمی-پژوهشی
1735-207X
2383-3874
link.springer.com/journal/13738 ISI, Scopus
1212 Journal of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران 1395/10/1
علمی-پژوهشی
-
-
1213 Journal of the Iranian Statistical Society انجمن آمار ایران ۱۳۸۲/۱۲/۰۷
علمی-پژوهشی
1726-4057
2538-189X
www.jirss.irstat.ir ISI, PubMed, Scopus
1214 Journal of the Persian Gulf Marine Sciences انجمن علوم و فنون دریایی ایران ۱۳۹۱/۰۳/۱۰
علمی-پژوهشی
2008-7985
-
jpg.inio.ac.ir
1215 Journal on Computer Science and Engineering انجمن کامپیوتر ایران ۱۳۸۲/۰۶/۰۱
علمی-پژوهشی
-
-
www.jcse.ir/journal.aspx
1216 Mechanics of Advanced Composite Structures دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۱/۰۱
علمی-پژوهشی
2423-4826
2423-7043
macs.journals.semnan.ac.ir
1217 Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز ۱۳۹۱/۰۴/۳۰
علمی-پژوهشی
2322-181X
2345-2005
mbrc.shirazu.ac.ir ISI, PubMed
1218 Money and Economy بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۵
علمی-پژوهشی
1735-1057
-
jme.mbri.ac.ir
1219 Mycologia Iranica انجمن قارچ شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
-
2382-9656
mi.iranjournals.ir
1220 Numerical Methods in Civil Engineering دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1395/07/01
علمی-پژوهشی
2345-4296
-
nmce.kntu.ac.ir
1221 Persian Journal of Acarology انجمن کنه شناسی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۲۵
علمی-پژوهشی
2251-8169
-
biotaxa.org/pja
1222 Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران ۱۳۹۲/۰۲/۲۶
علمی-پژوهشی
2322-5521
2345-2625
physchemres.org ISI
1223 Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه ۱۳۸۳/۱۲/۱۹
علمی-پژوهشی
1735-692X
-
www.revueplume.com
1224 Pollution دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
2383-451X
2383-4501
jpoll.ut.ac.ir
1225 Polyolefins Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6868
2322-2212
poj.ippi.ac.ir
1226 Poultry Science Journal دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2345-6604
2345-6566
psj.gau.ac.ir
1227 Progress in Biological Sciences دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۲
علمی-پژوهشی
1016-1058
2228-7841
jpbiosci.ut.ac.ir
1228 Progress in Biomaterials دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2194-0509
2194-0517
link.springer.com/journal/40204 ISI, PubMed
1229 Progress in Color, Colorants and Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
علمی-پژوهشی
2008-2134
2383-1790
pccc.icrc.ac.ir
1230 Recherches en Langue et Litterature Françaises دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۰۷/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-7987
-
france.tabrizu.ac.ir
1231 Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۰/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
2322-4894
2538-6271
ri.urd.ac.ir
1232 Revue des Études de la Langue Française دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
علمی-پژوهشی
2008-6571
2322-469X
relf.ui.ac.ir
1233 Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۰/۰۳/۲۱
علمی-پژوهشی
1026-3098
2345-3605
www.scientiairanica.com ISI, Scopus
1234 Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامی 1395/7/1
علمی-پژوهشی
2345-6450
2423-7299
soij.qiau.ac.ir
1235 Spektrum Iran رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
علمی-پژوهشی
0934-358X
-
www.spektrum-iran.de
1236 Teaching English Language انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران ۱۳۸۳/۰۶/۲۵
علمی-پژوهشی
2538-5488
2538-547X
www.teljournal.org/en
1237 The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران ۱۳۹۰/۱۰/۲۷
علمی-پژوهشی
2008-2045
-
isecure-journal.com
1238 The Iranian Journal of Botany موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۳/۱۰/۲۱
علمی-پژوهشی
1029-788X
1029-788X
ijb.areeo.ac.ir
1239 The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۳/۰۴/۰۱
علمی-پژوهشی
1735-5060
-
eijh.modares.ac.ir
1240 Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
علمی-پژوهشی
2251-8657
2251-8665
combinatorics.ir ISI
1241 Transport Phenomena in Nano and Micro Scales دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۰۸/۲۹
علمی-پژوهشی
2322-3634
-
tpnms.usb.ac.ir
1242 Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵
علمی-پژوهشی
2008-8140
2322-3618
vrf.iranjournals.ir PubMed
1243 Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۱۳۹۱/۰۴/۲۷
علمی-پژوهشی
2383-1936
2476-3926
wala.vru.ac.ir
1244 World Sociopolitical Studies انجمن ایرانی مطالعات جهان 1396/1/1
علمی-پژوهشی
-
-
wsps.ut.ac.ir
1245 Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
علمی-پژوهشی
2345-2498
2476-3500
www.journaliarll.ir