وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی
کمیسیون نشریات علمی کشور
فهرست نشریات دارای رتبه علمی پژوهشی | تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱
ردیف عنوان نشریه صاحب امتیاز شروع اعتبار ISSN URL نمایه‌های اصلی
1 تازه های علوم شناختی خصوصی ۱۳۸۲/۰۱/۰۷ 1561-4174
-
www.iricss.org
2 مهندسی دریا انجمن مهندسی دریایی ایران 1735-7608
-
marine-eng.ir
3 Advanced Ceramics Progress پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ 2423-7477
2423-7485
acerp.ir
4 Advances in Environmental Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۲ 2423-7744
2423-7590
aet.irost.ir
5 Advances in Railway Engineering انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ 2012-6598
-
ijare.ir
6 Analytical and Bioanalytical Electrochemistry دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ 2008-4226
-
abechem.com
7 Analytical and Bioanalytical Chemistry Research انجمن شیمی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ 2383-093X
-
www.analchemres.org
8 Applied Food Biotechnology انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور ۱۳۹۳/۰۷/۱۸ 2345-5357
2423-4214
journals.sbmu.ac.ir/afb
9 Archives of Razi Institute موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی ۱۳۸۰/۰۷/۱۴ 0365-3439
2008-9872
archrazi.com Scopus
10 Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ۱۳۸۳/۱۰/۰۱ 1563-0854
-
ajce.bhrc.ac.ir
11 Banach Journal of Mathematical Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ 1735-8787
-
www.emis.de/journals/BJMA Scopus
12 Bulletin of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران ۱۳۸۰/۰۲/۰۱ 1017-060X
1735-8515
bims.iranjournals.ir ISI, Scopus
13 Caspian Journal of Enviromental Sciences دانشگاه گیلان ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ 1735-3033
-
cjes.guilan.ac.ir
14 Categories and General Algebraic Structures with Application دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2345-5853
2345-5861
www.cgasa.ir
15 Civil Engineering Infrastructures Journal دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱ 2322-2093
2322-2093
ceij.ut.ac.ir
16 Crop Breeding Journal موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۸۰/۰۳/۱۷ 2008-868X
-
cbjournal.spii.ir
17 Desert دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۴/۰۱ 2008-0875
4752-345X
jdesert.ut.ac.ir
18 Ecopersia دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۱/۳۱ 2322-2700
2538-2152
ecopersia.modares.ac.ir
19 Energy Equipment and Systems دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ 2383-1111
2345-251X
energyequipsys.ut.ac.ir
20 Environmental Resources Research دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ -
-
ijerr.gau.ac.ir
21 Gas Processing دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۱۰ 2322-3251
2345-4172
gpj.ui.ac.ir
22 Geopersia دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2228-7817
2228-7825
geopersia.ut.ac.ir
23 Global Journal of Environmental Science and Management انجمن پسماند ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2383-3572
2383-3866
www.gjesm.net
24 International Journal of Business and Development Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۱۱/۲۶ 2008-448X
-
ijbds.usb.ac.ir
25 International Economics Studies دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۰ 2008-9643
-
ies.ui.ac.ir
26 International Journal of Advanced Design and Manufacturing Technology دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۳/۲۳ 2252-0406
2383-4447
mjme.ir
27 International Journal of Advanced Structural Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ 2008-3556
2008-6695
link.springer.com/journal/40091
28 International Journal of Agricultural Management and Development دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ 2159-5852
2159-5860
ijamad.iaurasht.ac.ir
29 International Journal of Aquatic Biology انجمن ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2383-0956
2322-5270
npajournals.com/ijab/index.php/ijab
30 International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۰/۰۱/۱۱ 2228-7337
2383-3904
ijaup.iust.ac.ir
31 International Journal of Automotive Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۹/۰۵/۰۷ 2008-9899
2476-3535
www.iust.ac.ir/ijae
32 International Journal of Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۹/۲۸ 1735-0522
2383-3874
link.springer.com/journal/40999 ISI, Scopus
33 International Journal of Coastal and Offshore Engineering انجمن مهندسی دریایی 2538-2667
-
www.ijcoe.org
34 International Journal of Electrical and Electronics Engineering دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ 2008-6075
-
eej.aut.ac.ir
35 International Journal of Energy and Environmental Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ 2008-9163
-
link.springer.com/journal/40095
36 International Journal of Engineering پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۷۸/۰۸/۱۷ 1025-2495
1735-9244
ije.ir
37 International Journal of Environmental Research دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۰۴/۰۱ 1735-6865
-
link.springer.com/journal/41742 ISI, Scopus
38 International Journal of Environmental Sciences and Technology انجمن محیط زیست ایران ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ 1735-1472
1735-2630
link.springer.com/journal/13762
39 International Journal of Group Theory دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ 2251-7650
2251-7669
theoryofgroups.ir
40 International Journal of Horticultural Science and Technology دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2322-1461
-
ijhst.ut.ac.ir
41 Journal of Industrial Engineering International دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۰۸/۰۴ 1735-5702
2251-712X
link.springer.com/journal/40092 Scopus
42 International Journal of Industrial Engineering and Productional Research- دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۰/۰۵/۳۰ 2008-4889
2345-363X
ijiepr.iust.ac.ir
43 International Journal of Industrial Mathematics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ 2008-5621
2008-563X
ijim.srbiau.ac.ir
44 International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران) ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ 2251-6107
-
journal.itrc.ac.ir
45 International Journal of Information Science and Management مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ۱۳۸۷/۰۵/۰۳ 2008-8302
2008-8310
ijism.ricest.ac.ir/index.php/ijism
46 International Journal of Iron and Steel Society of Iran انجمن آهن و فولاد ایران ۱۳۸۲/۰۵/۲۸ 1735-4145
1735-4145
journal.issiran.com
47 International Journal of Maritime Technology انجمن مهندسی دریایی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ 2345-6000
2476-5333
www.ijmt.ir
48 International Journal of Mining and Geo-Engineering دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱ 2345-6930
2345-6949
ijmge.ut.ac.ir
49 International Journal of Modeling, Identification, Simulation and Control دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۷/۰۲/۰۹ 2008-6067
-
miscj.aut.ac.ir
50 International Journal of Nanoscience and Nanotechnology(IJNN انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۸۳/۰۵/۰۷ 1735-7004
2423-5911
www.ijnnonline.net
51 International Journal of Nonlinear Analysis and Applications دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ ند-ار
2008-6822
ijnaa.semnan.ac.ir
52 International Journal of Optics and Photonics انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۸۳/۱۲/۰۱ 1735-8590
-
ijop.ir
53 International Journal of Optimaization in Civil Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ 2228-7558
-
ijoce.iust.ac.ir
54 International Journal of Plant Production دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 1735-6814
1735-8043
ijpp.gau.ac.ir ISI, Scopus
55 International Journal of Psychology انحمن روانشناسی ایران ۱۳۸۲/۱۰/۱۹ 2008-1251
-
www.ijpb.ir
56 International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ 2195-3228
2251-7715
link.springer.com/journal/40093
57 International Journal of Robotics دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۹/۰۵/۰۱ 2008-7144
-
ijr.kntu.ac.ir
58 International Journal of the Society of Iranian Archaeologists انجمن باستان شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2423-3412
-
journal.soia.org.ir
59 International Journal of Transportation Engineering پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ 2322-259X
-
ijte.ir
60 Iranian Journal of Animal Biosystematics دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ 1735-434X
2423-4222
ijab.um.ac.ir ISI
61 Iranian Economic Review دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ -
-
ier.ut.ac.ir Scopus
62 Iranian Journal of Applied Animal Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۳/۲۴ 2251-628X
2251-631X
ijas.iaurasht.ac.ir Scopus
63 Iranian Journal of Applied Language Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ 2008-5494
2322-3650
ijals2.usb.ac.ir
64 Iranian Journal of Applied Linguistics دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۱۰/۲۷ 1735-1634
-
ijal.khu.ac.ir
65 Iranian Journal of Aquatic Animal Health دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ 2345-315X
-
ijaah.ir
66 Iranian Journal of Archaeological Studies دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ 2251-743X
-
ijas.usb.ac.ir
67 Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic انجمن نجوم ایران ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ 2322-4924
-
ijaa.du.ac.ir
68 Iranian Journal of Biotechnology پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ۱۳۸۲/۱۲/۱۴ 1728-3043
2322-2921
ijbiotech.com ISI
69 Iranian Journal of Catalysis دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ 2252-0236
2345-4865
ijc.iaush.ac.ir
70 Iranian Journal of Chemical Engineering انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۱/۰۸/۲۵ 1735-5397
2008-2355
ijche.com
71 Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering جهاد دانشگاهی ۱۳۷۸/۱۲/۱۹ 1021-9986
-
www.ijcce.ac.ir ISI, Scopus
72 Iranian Journal of Economic Studies دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۹ 2322-1402
2322-1402
ijes.shirazu.ac.ir
73 Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۹/۱۵ 1735-2827
2383-3890
ijeee.iust.ac.ir
74 Iranian Journal of Fisheries Science موسسه تحقیقات شیلات ایران ۱۳۸۲/۰۱/۳۰ 1562-2916
2322-5696
jifro.ir
75 Iranian Journal of Fuzzy Systems دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ 1735-0654
-
ijfs.usb.ac.ir Scopus
76 Iranian Journal of Genetics and Plant Breeding دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ 2251-9610
-
ijgpb.journals.ikiu.ac.ir
77 Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 2383-160X
2383-1618
ijhfc.irost.ir
78 Iranian Journal of Ichthyology انجمن ماهی شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ 2383-1561
2383-0964
ijichthyol.org/index.php/iji
79 Iranian Journal of Management Studies دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۰/۰۲ 2008-7055
2345-3745
ijms.ut.ac.ir ISI
80 Iranian Journal of Materials Forming دانشگاه شیراز ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ -
2383-0042
ijmf.shirazu.ac.ir
81 Iranian Journal of Materials Science and Engineering دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۱/۰۸/۲۸ 1735-0808
2383-3882
ijmse.iust.ac.ir Scopus
82 Iranian Journal of Mathematical Chemistry دانشگاه کاشان ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ 2228-6489
2008-9015
ijmc.kashanu.ac.ir ISI
83 Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ 1735-4463
2008-9473
www.ijmsi.ir
84 Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME انجمن مهندسی مکانیک ایران ۱۳۸۲/۱۰/۱۲ 1605-9727
-
jmee.isme.ir
85 Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 2423-6977
2423-6969
ijnao.um.ac.ir
86 Iranian Journal of Oil and Gas Science and Technology دانشگاه صنعت نفت ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2345-2412
2345-2420
ijogst.put.ac.ir
87 Iranian Journal of Operations Research انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ۱۳۸۷/۰۵/۱۲ 2008-1189
-
iors.ir/journal
88 Iranian Journal of Plant Physiology دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ 2155-8222
2322-2808
ijpp.iau-saveh.ac.ir
89 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Civil Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱ 2228-6160
2364-1843
link.springer.com/journal/40996 ISI, Scopus
90 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Electrical Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱ 2228-6179
2364-1827
link.springer.com/journal/40998 ISI, Scopus
91 Iranian Journal of Science and Technology -Transaction of Mechanical Engineering دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۱۱ 2228-6187
2364-1835
link.springer.com/journal/40997
92 Iranian Journal of Science and Technology A:Science دانشگاه شیراز ۱۳۸۰/۰۳/۰۸ 1028-6276
1028-6276
link.springer.com/journal/40995 ISI
93 Iranian Journal of Veterinary Medicine دانشگاه تهران ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ 2008-2533
2252-0554
ijvm.ut.ac.ir
94 Iranian Journal of Veterinary Research دانشگاه شیراز ۱۳۸۲/۰۱/۰۱ 1728-1997
2252-0589
ijvr.shirazu.ac.ir
95 Iranian Journal of Veterinary Science and Technology دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2008-465X
2423-6306
ijvst.um.ac.ir
96 Iranian Journal of Veterinary Surgery انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۸۵/۰۳/۱۴ 2008-3033
-
ivsajournals.com
97 Iranian Polymer Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ 1026-1265
1735-5265
link.springer.com/journal/13726 Scopus
98 Iranian Review of Foreign Affairs مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ 2008-8221
-
irfajournal.csr.ir
99 ISeCure, The ISC International Journal of Information Security انجمن رمز ایران ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ 2008-2045
-
isecure-journal.com/index.php/isecure
100 Issues in Language Teaching دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۱/۰۴/۰۵ 2322-3715
2476-6194
ilt.atu.ac.ir
101 Journal of Advanced Materials and Processing دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ 2322-388X
2345-4601
www.jmatpro.ir
102 مجله علوم و مهندسی هوا فضا انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ 1735-2134
-
jast.ias.ir
103 Journal of Agricultural Science and Technology دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۶/۱۱ 1680-7073
2345-3737
jast.modares.ac.ir ISI, Scopus
104 Journal of Algebraic System دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ 2345-5128
2345-511X
jas.shahroodut.ac.ir
105 Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ 2008-3815
2008-3823
jacr.kiau.ac.ir
106 Journal of Applied Fluid Mechanics انجمن فیزیک ایران ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ 1735-3572
1735-3645
jafmonline.net Scopus
107 Journal of Artificial Intelligence and Data Mining دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ 2322-5211
2322-4444
jad.shahroodut.ac.ir
108 Journal of Cell and Molecular Research دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰/۰۷/۰۴ 2008-9147
2008-2762
jcmr.um.ac.ir
109 Journal of Chemical and Petroleum Engineering دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱ 2423-673X
2423-6721
www.jchpe.ir
110 Journal of Communication Engineering دانشگاه شاهد ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ 2322-4088
2322-3936
jce.shahed.ac.ir
111 Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ 2228-7922
2251-6549
jcarme.srttu.edu
112 Journal of Computing and Security دانشگاه اصفهان ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ 2322-4460
2383-0417
www.jcomsec.org/index.php/JCS
113 Journal of Crop Protection دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ 2251-9041
2251-905X
jcp.modares.ac.ir
114 Journal of English Language Teaching and Learning دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2251-7995
-
elt.tabrizu.ac.ir
115 Journal of gas Technology انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ -
-
116 Journal of Heat and Mass Transfer Research دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2345-508X
2383-3068
jhmtr.journals.semnan.ac.ir
117 Journal of Industrial and Systems Engineering انجمن مهندسی صنایع ایران ۱۳۸۶/۰۴/۱۵ 1735-8272
-
jise.ir
118 Journal of Industrial Engineering and Management Studies مرکز مطالعات مدیریت ایران ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 2476-308X
2476-3098
jiems.icms.ac.ir
119 Journal of Information Systems and Telecommunication جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ 2322-1437
2345-2773
jist.ir
120 Journal of Insect Biodiversity and Systematics انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ -
2423-8112
jibs.modares.ac.ir
121 Journal of Livestock Science and Technology دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ 2322-3553
2322-374X
lst.uk.ac.ir
122 Journal of Medicinal Plants and By-products انجمن گیاهان دارویی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ 2322-1399
-
jmpb.areeo.ac.ir
123 Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 2251-8592
2251-8606
jme.shahroodut.ac.ir
124 Journal of Nanostructures دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ 2251-7871
2251-788X
jns.kashanu.ac.ir
125 Journal of Nuts دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 2383-319X
2383-3416
ijnrs.damghaniau.ac.ir
126 Journal of Operation and Automation in Power Engineering دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۱/۱۱/۰۱ 2322-4576
2423-4567
joape.uma.ac.ir
127 Journal of Optimization in Industrial Engineering دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ 2251-9904
2423-3935
www.qjie.ir
128 Journal of Ornamental Plants دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ 2251-6433
2251-6441
jornamental.iaurasht.ac.ir
129 Journal of Particle Science and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2423-4087
2423-4079
jpst.irost.ir
130 Journal of Petroleum Science and Technology پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۹۰/۱۰/۱۷ 2251-659X
-
jpst.ripi.ir
131 Journal of Plant Molecular Breeding پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری) ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ 2322-3332
2322-5092
jpmb-gabit.ir
132 Journal of Plant Physiology and Breeding دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-5168
-
breeding.tabrizu.ac.ir
133 Journal of Railway Research دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ 2361-5376
-
ijrare.iust.ac.ir
134 Journal of Rangeland Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ 2008-9996
2423-642X
www.rangeland.ir
135 Journal of Rehabilitation in Civil Engineerin دانشگاه سمنان ۱۳۹۱/۱۱/۱۲ 2345-4415
2345-4423
civiljournal.semnan.ac.ir
136 Journal of Renewable Energy and Environment پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۲/۰۲/۲۲ 2423-5547
2423-7469
jree.ir
137 Journal Of Research in Applied Linguistics دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۰۷/۰۸ 2345-3303
2345-3303
rals.scu.ac.ir
138 Journal of Ruminants Health Research دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ -
-
ijrhr.scu.ac.ir
139 Journal of Sciences Islamic Republic of Iran دانشگاه تهران ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ 1016-1104
2345-6914
jsciences.ut.ac.ir ISI, Scopus
140 Journal of Seismology and Earthquake Engineering پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۸۰/۰۶/۰۱ 1735-1669
-
www.jsee.ir/index.php/jsee PubMed
141 Journal of Solid Mechanics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 2008-3505
2008-7683
jsm.iau-arak.ac.ir Scopus
142 Journal of Statistical Research of Iran مرکز آمار ایران ۱۳۸۷/۰۱/۰۹ 1735-1294
-
jsri.srtc.ac.ir
143 Journal of Teaching Language Skills دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۱۵ 2008-8191
-
jtls.shirazu.ac.ir
144 Journal of Textiles and Polymers انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ 2322-5203
2423-3390
www.itast.ir
145 Journal of the Iranian Chemical Society JICS انجمن شیمی ایران ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ 1735-207X
2383-3874
link.springer.com/journal/13738 Scopus
146 Journal of the Iranian Statistical Society انجمن آمار ایران ۱۳۸۲/۱۲/۰۷ 1726-4057
2538-189X
www.jirss.irstat.ir
147 Journal of the Persian Gulf Marine Sciences انجمن علوم و فنون دریایی ایران ۱۳۹۱/۰۳/۱۰ 2008-7985
-
jpg.inio.ac.ir
148 Journal of Theoretical and Applied Physics دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ 1735-9325
-
www.jtaphys.com Scopus
149 Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2423-4761
-
tava.isav.ir
150 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۲ 2423-6845
2423-6837
jufgnsm.ut.ac.ir
151 Mechanics of Advanced Composite Structures دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2423-4826
2423-7043
macs.journals.semnan.ac.ir
152 Molecular Biology Research Communications دانشگاه شیراز ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ 2322-181X
2345-2005
mbrc.shirazu.ac.ir ISI
153 Money and Economy بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ 1735-1057
-
jme.mbri.ac.ir
154 Persian Journal of Acarology انجمن کنه شناسی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ 2251-8169
-
biotaxa.org/pja
155 Physical Chemistry Research انجمن شیمی ایران ۱۳۹۲/۰۲/۲۶ 2322-5521
2345-2625
physchemres.org ISI
156 Plume انجمن زبان و ادبیات فرانسه ۱۳۸۳/۱۲/۱۹ 1735-692X
-
www.revueplume.com
157 Polyolefins Journal پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2345-6868
2322-2212
poj.ippi.ac.ir
158 Poultry Science Journal دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 2345-6604
2345-6566
psj.gau.ac.ir
159 Progress in Biological Sciences دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ 1016-1058
2228-7841
jpbiosci.ut.ac.ir
160 Progress in Biomaterials دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ 2194-0509
2194-0517
link.springer.com/journal/40204
161 Progress in Color, Colorants and Coatings موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ 2008-2134
2383-1790
pccc.icrc.ac.ir
162 Religious Inquiries دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ 2322-4894
2538-6271
ri.urd.ac.ir
163 Scientia Iranica دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ -
-
www.scientiairanica.com
164 Spektrum Iran رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 0934-358X
-
www.spektrum-iran.de
165 Teaching English Language انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران ۱۳۸۳/۰۶/۲۵ 2538-5488
2538-547X
www.teljournal.org/en
166 The Iranian Journal of Botany موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۳/۱۰/۲۱ 1029-788X
1029-788X
ijb.rifr-ac.org
167 The Journal of Humanities دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۳/۰۴/۰۱ 1735-5060
-
eijh.modares.ac.ir
168 Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ 2251-8657
2251-8665
combinatorics.ir
169 Transport Phenomena in Nano and Micro Scales دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ 2322-3634
-
tpnms.usb.ac.ir
170 Veterinary Research Forum دانشگاه ارومیه ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ 2008-8140
2322-3618
vrf.iranjournals.ir PubMed
171 Wavelets and Linear Algebra دانشگاه ولیعصر رفسنجان ۱۳۹۱/۰۴/۲۷ -
-
wala.vru.ac.ir
172 Исследовательский Журнал Русского Языка и Литературы -پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی ۱۳۹۳/۰۸/۲۷ 2345-2498
2476-3500
www.journaliarll.ir
173 آب و توسعه پایدار دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ 2423-5474
-
jwsd.um.ac.ir/index.php/wsd
174 آب و خاک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-4757
-
jsw.um.ac.ir/index.php/jsw
175 آب و فاضلاب مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب ۱۳۸۴/۰۳/۱۴ 1024-5936
2383-0905
wwjournal.ir
176 آبخیزداری ایران انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ 2008-9554
-
www.jwmsei.ir
177 آبزیان زینتی انجمن ماهیان زینتی ایران ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ 2423-4575
-
www.ornamentalaquatics.ir
178 آبیاری و زهکشی انجمن آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۸۵/۰۳/۲۳ 2008-7942
-
iaid.ir/newsite/category/c35-1392-06-01-15-...
179 آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 2322-4746
-
jvcp.iaut.ac.ir
180 آفات و بیماریهای گیاهی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۷۹/۰۴/۰۱ 1026-5007
-
jaenph.areo.ir
181 آفاق الحضاره الاسلامیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 1562-6822
-
afagh.ihcs.ac.ir
182 آفاق امنیت دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۷/۱۱ 2538-1857
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ps
183 آمایش جغرافیایی فضا دانشگاه گلستان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2251-7421
-
gps.gu.ac.ir
184 آمایش سرزمین دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 2008-7047
2423-626
jtcp.ut.ac.ir
185 آمایش محیط دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ 2008-613X
-
ebtp.malayeriau.ac.ir
186 دنیای میکروب ها دانشگاه آزاد اسلامی جهرم 1394/1/1 2008-3068
-
jmw.jia.ac.ir
187 آموزش در علوم انتظامی ناجا ۱۳۹۱/۱۱/۰۶ 2382-9613
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
188 آموزش عالی ایران انجمن آموزش عالی ایران ۱۳۸۷/۰۶/۲۴ 2008-8000
-
ihej.ir
189 آموزش محیط زیست و توسعه پایدار دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ 2322-3057
2538-5984
ee.journals.pnu.ac.ir
190 آموزش و ارزشیابی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2345-6299
2476-5627
jinev.iaut.ac.ir
191 آموزش و توسعه منابع انسانی انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ 2423-3277
2476-6488
istd.saminatech.ir
192 آموزه های حقوق کیفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 2251-9351
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/ka
193 آموزه های فقه مدنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ 2251-936X
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/mada/index
194 آموزه های فلسفه اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ 2251-9386
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/pha/index
195 آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ 2251-9378
-
paper.razavi.ac.ir/index.php/quran
196 آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۱۰/۲۴ 2251-8010
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ayenehmarefat
197 آینه میراث مرکز نشر میراث مکتوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ 1561-9400
-
am-journal.ir
198 إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ 2251-6573
-
roc.kiau.ac.ir
199 ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ 2228-6640
-
journal.bpj.ir
200 اثر سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ -
-
journal.richt.ir/athar
201 اخلاق در علوم و فناوری انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری ۱۳۸۴/۰۵/۲۰ 2251-7634
-
www.ethicsjournal.ir
202 اخلاق وحیانی موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ 2383-3025
-
ethics.isramags.ir
203 ادب عربی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2251-9238
2251-9238
jalit.ut.ac.ir
204 ادب فارسی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ 2251-9262
2251-9262
jpl.ut.ac.ir
205 نثر پژوهی ادب فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۶۹/۰۲/۳۱ 1727-2106
-
jll.uk.ac.ir
206 زبان فارسی و گویش های ایرانی (ادب پژوهی سابق) دانشگاه گیلان 1396/2/6 2476-6585
-
zaban.guilan.ac.ir
207 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۰۴/۰۸ 2008-6512
-
jcl.uk.ac.ir
208 ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2008-9384
-
jml.alzahra.ac.ir
209 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۱۲/۲۱ 2008-4420
-
jmmlq.azad.ac.ir
210 ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ -
-
adabemahali.iauyasooj.ac.ir
211 ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ 2383-054
2383-0557
contemporarylit.ihcs.ac.ir
212 ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۱/۱۰/۰۲ 2008-6881
-
jrl.uk.ac.ir
213 ادیان و عرفان دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۰۱ 2228-5563
-
jrm.ut.ac.ir
214 اساس انجمن مهندسین عمران ایران ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ 2008-7721
-
isceiran.aut.ac.ir
215 اسناد بهارستان کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ 2345-2358
-
216 اطلاعات جغرافیایی (سپهر) سازمان جغرافیایی ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ 1022-047X
-
sepehr.org
217 اعتیاد پژوهی ریاست جمهوری ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ 2008-4307
-
etiadpajohi.ir
218 اقتصاد اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ 1735-3262
-
eghtesad.iict.ac.ir
219 اقتصاد انرژی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ -
-
jiee.atu.ac.ir
220 اقتصاد تطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2383-0565
2383-0573
economics.ihcs.ac.ir
221 اقتصاد فضا و توسعه روستایی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2322-2131
-
serd.khu.ac.ir
222 اقتصاد مقداری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۷/۰۳/۱۸ 2008-5850
-
jqe.scu.ac.ir
223 اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ 2476-5775
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Economicsandmodelin...
224 اقتصاد و بانکداری اسلامی انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ -
-
www.mieaoi.ir
225 اقتصاد و تجارت نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ 1735-6415
-
226 اقتصاد و توسعه منطقه ای دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۰۶ 2251-7790
2251-7790
erd.um.ac.ir/index.php/erd
227 اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-4722
-
jead.um.ac.ir/index.php/jead
228 اقتصاد و مدیریت شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ 2345-2870
-
www.iueam.ir
229 اقتصاد پولی مالی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۰۸ 2251-8452
2251-8452
danesh24.um.ac.ir/index.php/development
230 اقتصاد کشاورزی انجمن اقتصاد کشاورزی ایران ۱۳۸۴/۰۵/۳۱ 2008-5524
-
www.iranianjae.ir
231 اقتصاد کشاورزی و توسعه وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۱ 1022-4211
-
aead.agri-peri.ir
232 اقیانوس شناسی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ 1562-1057
2476-6755
joc.inio.ac.ir
233 التیام انجمن جراحی دامپزشکی ایران ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ -
-
234 الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ۱۳۹۳/۰۸/۰۱ 2345-6361
-
iaall.iranjournals.ir
235 اللغه العربیه و آدابها دانشگاه تهران ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ 1735-9767
2423-6187
jal-lq.ut.ac.ir
236 الهیات تطبیقی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ 2008-9651
2322-3421
coth.ui.ac.ir
237 الکترو مغناطیس کاربردی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ -
-
japem.ir
238 الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ -
-
239 امنیت دفاعی دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع ۱۳۹۲/۰۱/۰۶ -
-
240 امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی) انجمن رمز ایران ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ -
-
monadi.isc.org.ir
241 امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۸۳/۰۶/۲۱ -
-
www.sndu.ac.ir/journals/fam
242 امنیت پژوهی دانشکده علوم و فنون فارابی ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 1735-8671
-
www.ap-q.ir
243 انتظام اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ 2008-6024
-
entezami.sinaweb.net
244 انجمن مهندسی صوتیات ایران انجمن مهندسی صوتیات ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 2345-5748
-
joasi.ir
245 اندازه گیری تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ 2252-004X
2476-6240
jem.atu.ac.ir
246 پاتوبیولوژی مقایسه ای دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۰۶/۲۱ 2228-5962
-
jcp.srbiau.ac.ir
247 اندیشه آماد ناجا ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ -
-
lot.jrl.police.ir
248 اندیشه آماری انجمن آمار ایران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱ 1026-8944
-
andisheyeamari.irstat.ir
249 اندیشه دینی دانشگاه شیراز ۱۳۸۲/۱۲/۰۱ 2251-6123
-
jrt.shirazu.ac.ir
250 اندیشه مدیریت راهبردی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ 2008-0751
-
smt.journals.isu.ac.ir
251 اندیشه نوین دینی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ 2008-9481
-
andishe.maaref.ac.ir
252 اندیشه های نوین تربیتی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۳/۱۰/۰۸ 1735-448X
2476-7654
jontoe.alzahra.ac.ir
253 انرژی ایران کمیته ملی انرژی ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ 1028-3706
-
www.necjournals.ir
254 انرژی های تجدیدپذیر و نو انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ 2423-4931
-
www.renemag.ir
255 پژوهشنامه انسان شناسی انجمن انسان شناسی ایران ۱۳۸۳/۰۳/۰۱ 2096-1375
-
journal.asi.org.ir
256 انسان و محیط زیست انجمن متخصصان محیط زیست ایران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ 1562-5532
-
he.srbiau.ac.ir
257 انسان پژوهی دینی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ 2251-6042
-
journal.smc.ac.ir
258 اکتشاف و تولید نفت و گاز شرکت ملی نفت ایران ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ فر-ور
-
ekteshaf.nioc.ir
259 اکو فیتو شیمی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ 2322-3235
-
ecophytochemical.gorganiau.ac.ir
260 اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۴ 2538-1822
2476-731X
jcep.iaut.ac.ir
261 اکو فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ 2008-5958
-
jpec.ir
262 اکو هیدرولوژی دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ 2423-6098
2423-6101
ije.ut.ac.ir
263 اکوبیولوژی تالاب دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ 2322-214X
-
jweb.iauahvaz.ac.ir
264 ایمنی زیستی انجمن علمی ایمنی زیستی ۱۳۸۶/۱۰/۲۸ -
-
www.journalofbiosafety.ir
265 باغ نظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ 1735-9635
-
www.bagh-sj.com
266 بحوث فی اللغه العربیه دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ 2008-6466
2322-4649
rall.ui.ac.ir
267 بررسی مسایل اجتماعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ 2008-8973
-
ijsp.ut.ac.ir
268 بررسی های آمار رسمی ایران مرکز آمار ایران ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ 2008-5214
-
ijoss.srtc.ac.ir
269 بررسی های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۳/۰۸/۰۱ -
-
barresybazargani.itsr.ir
270 بررسی های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۵/۰۱ 1024-8161
-
acctgrev.ut.ac.ir
271 برنامه ریزی درسی نظریه و عمل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ 2345-4938
-
cstp.khu.ac.ir
272 برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ 2345-492X
2476-6429
qjsd.atu.ac.ir
273 برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ 2228-7485
2476-3357
sppl.ui.ac.ir
274 برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۲۱ 1605-9689
2476-6860
hsmsp.modares.ac.ir
275 برنامه ریزی و بودجه ریاست جمهوری ۱۳۸۱/۰۸/۰۱ 2251-9092
2251-9106
www.jpbud.ir
276 برنامه ریزی و توسعه گردشگری دانشگاه مازندران ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ 2322-309X
-
tourismpd.journals.umz.ac.ir
277 بسپارش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۹۰/۱۱/۰۵ 2252-0449
2538-5445
basparesh.ippi.ac.ir
278 بصیرت و تربیت اسلامی ناجا ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ 2008-2541
-
init.jrl.police.ir
279 بلورشناسی و کانی شناسی ایران انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران ۱۳۸۰/۰۲/۰۱ 1726-3689
-
ijcm.ir
280 به زراعی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۸۱/۱۱/۱۵ 2008-6946
-
sppj.spii.ir
281 به زراعی کشاورزی دانشگاه تهران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ 8337-2008
2345-6957
jci.ut.ac.ir
282 به نژادی نهال و بذر موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر ۱۳۸۱/۱۱/۱۱ 2008-6954
-
spij.spii.ir
283 بهبود مدیریت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ 2251-8991
-
behboodmodiriat.ir
284 بهداشت مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۲۰ 2228-7647
2476-6968
jfh.iaut.ac.ir
285 بهره برداری و پرورش آبزیان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2345-427X
2345-4288
japu.gau.ac.ir
286 بورس اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ 2228-5431
-
journal.seo.ir
287 بوم شناسی آبزیان دانشگاه هرمزگان ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ 2322-2751
-
jae.hormozgan.ac.ir
288 بوم شناسی کاربردی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۰۱ 2476-3128
2476-3217
ijae.iut.ac.ir
289 بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۸/۰۳ 2008-7713
-
agry.um.ac.ir/index.php/agroecology
290 بیماریهای گیاهی انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران ۱۳۷۸/۰۴/۲۴ 0006-2774
-
www.ijpp.ir ISI
291 بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۸۰/۰۶/۰۹ 2008-4870
-
ijiepm.iust.ac.ir ISI
292 بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ 2228-6705
2228-6500
joagribiotech.ir
293 تأملات فلسفی دانشگاه زنجان ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ 3525-8222
-
phm.znu.ac.ir
294 تئاتر انجمن هنرهای نمایشی ایران ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ 1735-0239
-
295 تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۳۰ 2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Historyofliterature
296 تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۴/۰۱ 2008-885X
2538-3493
hii.alzahra.ac.ir
297 تاریخ ایران دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-7357
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IranHistory
298 تاریخ روابط خارجی وزارت امور خارجه ۱۳۸۳/۰۶/۳۰ 1735-2010
-
299 تاریخ علم دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ 1735-0573
-
jihs.ut.ac.ir
300 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ 2252-0538
-
tarikh.maaref.ac.ir
301 تاریخ فلسفه انجمن علمی تاریخ فلسفه ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 2008-9589
2008-9589
hop.mullasadra.org
302 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2251-757X
2251-757X
tuhistory.tabrizu.ac.ir
303 تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۲/۰۵ 1735-7071
-
jhcin.srbiau.ac.ir
304 تاریخ و فرهنگ دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ 2228-706X
-
jhistory.um.ac.ir/index.php/culture
305 تاکسونومی و بیوسیستماتیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۱۰ 2008-8906
2322-2190
tbj.ui.ac.ir
306 تحقیق در عملیات در کاربردهای آن دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2251-7286
-
jamlu.liau.ac.ir
307 مواد پرانرژی انجمن مواد پر انرژی ۱۳۸۴/۰۲/۰۱ 3629-1375
4978-1375
www.isaem.ir
308 تحقیقات آب و خاک ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۱۴ 2008-479X
2423-7833
ijswr.ut.ac.ir
309 تحقیقات آفات گیاهی دانشگاه گیلان ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ -
2538-6123
iprj.guilan.ac.ir
310 تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور ۱۳۸۸/۱۲/۰۱ 1027-7838
-
publij.ir
311 تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ 2008-4838
2423-785X
ijaedr.ut.ac.ir
312 تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۲/۲۱ 0039-8969
-
jte.ut.ac.ir
313 تحقیقات بازاریابی نوین دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ 2228-7744
-
nmrj.ui.ac.ir
314 تحقیقات بتن دانشگاه گیلان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2008-4242
-
jcr.guilan.ac.ir
315 تحقیقات تاریخ اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ 2383-0484
2383-0492
socialhistory.ihcs.ac.ir
316 تحقیقات تولیدات دامی دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2252-0872
2538-6107
ar.guilan.ac.ir
317 تحقیقات جغرافیایی خصوصی ۱۳۷۸/۰۹/۱۴ 1019-7052
2538-4384
georesearch.ir
318 تحقیقات جنگل و صنوبر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ 1735-0883
2383-1146
ijfpr.areeo.ac.ir
319 تحقیقات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ 2251-8428
-
iaaaar.com
320 تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ 1024-0772
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique
321 تحقیقات حمایت و حفاظت جنگلها و مراتع ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۹۱/۰۴/۱۷ 1735-0859
2383-1723
ijfrpr.rifr-ac.org
322 تحقیقات دامپزشکی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۲/۰۱ 2008-2525
2251-6190
jvr.ut.ac.ir Scopus
323 تحقیقات سیاسی بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ 2008-7616
-
pir.iaush.ac.ir
324 تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۶/۰۴/۲۷ 2008-2681
2476-616X
tqh.alzahra.ac.ir
325 تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۵/۱۲/۲۴ 1735-0913
2383-112X
ijwpr.areeo.ac.ir
326 تحقیقات غلات دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ 2252-0163
2538-6115
cr.guilan.ac.ir
327 تحقیقات فرهنگی ایران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۸۷/۰۳/۲۴ 2008-1847
2476-5058
www.ijcr.ir
328 تحقیقات مالی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 1024-8153
2423-5377
jfr.ut.ac.ir
329 تحقیقات مالی اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ 2251-8290
-
ifr.journals.isu.ac.ir
330 تحقیقات مدلسازی اقتصادی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ 2228-6454
2538-4163
jemr.khu.ac.ir
331 تحقیقات مرتع و بیابان ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۴/۰۱/۰۲ 1735-0875
2383-1138
ijrdr.areeo.ac.ir
332 تحقیقات منابع آب ایران انجمن علوم و مهندسی منابع آب ۱۳۸۲/۰۵/۰۱ 1735-2347
2476-7360
www.iwrr.ir
333 تحقیقات مهندسی کشاورزی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۸ 1735-5672
2423-4524
ricest.areo.ir
334 تحقیقات موتور انجمن علمی موتور ایران ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ 1735-5214
2345-4121
www.engineresearch.ir
335 تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۷۹/۰۶/۰۱ 1735-0891
2383-1448
ijrfpbgr.rifr-ac.org
336 تحقیقات کاربردی خاک دانشگاه ارومیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 2423-7116
-
asr.urmia.ac.ir
337 Applied Research on English Language دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۰۷/۲۵ 2252-0198
2322-5343
are.ui.ac.ir
338 تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ 2228-7736
-
jgs.khu.ac.ir
339 تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۲۶ 1026-1338
-
jlib.ut.ac.ir
340 تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ۱۳۸۵/۰۵/۲۴ 1735-0905
2383-1243
ijmapr.areeo.ac.ir
341 تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۳۱ 2008-7314
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/socialanalisys
342 تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2423-7892
-
jsaeh.khu.ac.ir
343 تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ 1735-4536
-
islamicedu.rihu.ac.ir
344 ترویج علم انجمن ترویج علم ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ 2251-9033
-
345 ترویج و توسعه آبخیزداری انجمن آبخیزداری ایران ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ -
-
wmji.ir/fa
346 تعالی حقوق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ -
-
347 تعامل انسان و اطلاعات دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2423-7418
-
hii.khu.ac.ir
348 تعاون و کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ 2008-5370
-
ajcoop.mcls.gov.ir
349 تعلیم و تربیت وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵/۰۶/۱۱ 1017-4133
-
qjoe.ir
350 تعلیم و تربیت استثنائی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ 1727-3145
-
exceptionaleducation.ir
351 تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۱۹ 2383-0700
2383-0719
fabak.ihcs.ac.ir
352 توسعه آبزی پروری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ 2322-3545
-
aqudev.liau.ac.ir
353 توسعه اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ 2538-3205
2538-3205
qjsd.scu.ac.ir
354 توسعه تکنولوژی صنعتی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 1735-336X
-
jtd.iranjournals.ir
355 توسعه سازمانی پلیس ناجا ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ 2383-384X
2383-3858
pod.jrl.police.ir
356 توسعه محلی (روستایی - شهری) دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ 2008-8981
-
jrd.ut.ac.ir
357 توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۸/۱۱/۱۶ 1735-9384
-
harold.jrl.police.ir
358 توسعه کارآفرینی دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۰۸/۲۷ 2008-2266
-
jed.ut.ac.ir
359 تولید محصولات زراعی و باغی دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2251-8517
2251-8525
jcpp.iut.ac.ir
360 تولید گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۷/۰۳/۲۷ 2008-739X
2008-7403
ejcp.gau.ac.ir
361 تولیدات دامی دانشگاه تهران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ 2009-6776
2382-994X
jap.ut.ac.ir
362 تولیدات گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۱ 0254-3648
-
plantproduction.scu.ac.ir
363 جاده مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی ۱۳۸۲/۰۸/۰۴ 1735-062X
-
road.bhrc.ac.ir
364 جامعه شناسی آموزش و پرورش انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ ‪2-3221
-
iase-jrn.ir
365 جامعه شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ 1735-1901
-
jsi-isa.ir
366 جامعه شناسی تاریخی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2322-1941
2476-6798
jhs.modares.ac.ir
367 جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام دانشگاه شاهد ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ 2252-0732
2345-4431
iws.shahed.ac.ir
368 جامعه شناسی هنر و ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۴ 1010-2809
-
jsal.ut.ac.ir
369 جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 2008-5745
2322-343X
jas.ui.ac.ir
370 جامعه پژوهی فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ 2383-0468
2383-0476
socialstudy.ihcs.ac.ir
371 جامعه، فرهنگ، رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ 2322-3855
-
372 جاویدان خرد انجمن حکمت و فلسفه ایران ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ 2251-8932
-
www.javidankherad.ir
373 جستارهای فلسفه دین انجمن فلسفه دین ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ -
2383-0778
journal.philor.org
374 جستارهای ادبی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-7187
2383-2479
jls.um.ac.ir/index.php/literary
375 جستارهای اقتصادی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ 1735-3300
-
iee.rihu.ac.ir
376 جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۳/۱۲/۳۰ 2251-7766
0808-2383
historicalstudy.ihcs.ac.ir
377 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2322-3081
2383-0816
lrr.modares.ac.ir Scopus
378 جستارهای سیاسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ 2383-1294
2383-1308
politicalstudy.ihcs.ac.ir
379 جغرافیا انجمن جغرافیایی ایران ۱۳۸۲/۰۳/۰۸ 7911-124
7911-124
380 برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ 2251-6735
2423-7051
jzpm.miau.ac.ir
381 جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۰۴/۲۸ 2345-2277
-
gaij.usb.ac.ir
382 جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۱۱/۲۳ 2008-8078
2008-8078
geoplanning.tabrizu.ac.ir
383 جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۹ 2008-5362
2252-0910
gep.ui.ac.ir
384 جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۳/۰۸/۲۴ 1735-0735
-
gdij.usb.ac.ir
385 جغرافیا و توسعه فضای شهری دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 2322-2832
-
jgusd.um.ac.ir/index.php/gud
386 جغرافیا و توسعه ناحیه ای دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ 2008-1391
2383-2487
jgrd.um.ac.ir/index.php/geography
387 جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 2322-1682
2383-3076
geoeh.um.ac.ir/index.php/geo
388 جغرافیا و پایداری محیط دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۳۹۴/۰۸/۱۹ 2322-3197
2322-3197
ges.razi.ac.ir
389 جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ 2008-5656
-
jopg.iaularestan.ac.ir
390 جلوه هنر دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ 1607-9868
2562-538X
jjhjor.alzahra.ac.ir
391 جمعیت سازمان ثبت احوال کشور ۱۳۷۷/۰۸/۰۸ 1027-1961
-
populationmag.ir
392 جنگل ایران انجمن جنگلبانی ایران ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ 2008-6113
-
www.ijf-isaforestry.ir
393 جنگل و فرآورده های چوب دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ 2008-5052
2383-0530
jfwp.ut.ac.ir
394 جهانی رسانه دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۰۷/۱۳ 2008-0468
2008-0468
gmj.ut.ac.ir
395 حدیث پژوهی دانشگاه کاشان ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ 2008-6547
-
s-hadith.kashanu.ac.ir
396 حسابداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ 2345-2617
-
qfaj.ir
397 حسابداری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ 2228-5938
2322-1321
jma.srbiau.ac.ir
398 حفاظت زیست بوم گیاهان دانشگاه گنبد کاووس ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ -
-
pec.gonbad.ac.ir
399 حفاظت منابع آب و خاک دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۲۳ 2251-7480
2251-7480
wsrcj.srbiau.ac.ir
400 حفاظت گیاهان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-4749
-
jpp.um.ac.ir
401 حقوق اداری مرکز آموزش مدیریت دولتی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2383-1863
-
qjal.smtc.ac.ir
402 حقوق اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ 1735-3270
1735-3270
hoquq.iict.ac.ir
403 حقوق تطبیقی دانشگاه مفید ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ 2423-4656
-
law.mofidu.ac.ir
404 حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ 2008-840X
2423-6209
jolt.ut.ac.ir
405 حقوقی دادگستری قوه قضائیه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ 1735-4358
-
jlj.ir
406 حکمت سینوی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ 2538-5275
2538-5267
avecinnianphilosophy.isuw.ac.ir
407 حکمت صدرایی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ 2322-1992
2538-6158
pms.journals.pnu.ac.ir
408 حکمت معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۳/۳۰ 2383-0689
2383-0697
wisdom.ihcs.ac.ir
409 حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۷/۱۵ 1735-3238
2476-6038
wph.atu.ac.ir
410 خانواده پژوهی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ 1735-8442
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FamilyResearch
411 خردنامه صدرا بنیاد حکمت اسلامی صدرا ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ 1560-0874
1560-0874
kherad.mullasadra.org
412 خشکبوم دانشگاه یزد ۱۳۸۹/۰۲/۳۰ 2008-790X
-
aridbiom.yazd.ac.ir
413 دامپزشکی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ 2423-5407
2423-5415
vj.areo.ir
414 دامپزشکی ایران دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۴/۰۵/۰۸ 1735-6873
1735-6873
ivj.ir
415 دانش آب و خاک دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۵ 2008-5133
-
water-soil.tabrizu.ac.ir
416 دانش بیماری شناسی گیاهی دانشگاه یاسوج ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2251-9270
-
yujs.yu.ac.ir/pps
417 دانش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۸/۱۰/۲۷ 2008-8914
2476-292X
jak.uk.ac.ir
418 دانش حسابداری مالی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ 2251-8975
-
jfak.journals.ikiu.ac.ir
419 دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ 2322-5785
-
jmaak.srbiau.ac.ir
420 دانش حسابرسی دیوان محاسبات کشور ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ 1681-9691
-
danesh.dmk.ir
421 دانش حقوق عمومی پژوهشکده شورای نگهبان ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ 2383-1596
-
mag.shora-rc.ir
422 دانش حقوق مدنی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2322-1712
2538-6166
clk.journals.pnu.ac.ir
423 دانش سرمایه گذاری انجمن مهندسی مالی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ 2322-5777
-
jik.srbiau.ac.ir
424 دانش سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۷/۰۵/۱۸ 2008-0743
-
danesh.journals.isu.ac.ir
425 دانش علف های هرز ایران انجمن علوم علف های هرز ایران ۱۳۸۳/۰۱/۰۱ 1735-3548
-
www.ijws.ir
426 دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۳۰ 2251-6859
2383-2789
jfksa.srbiau.ac.ir
427 دانش و فناوری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2322-1070
-
www.astjournal.ir
428 دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ 1563-3314
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-p
429 دانش پیشگیری و مدیریت بحران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2322-5955
2538-1814
www.dpmk.ir
430 دانش کشاورزی و تولید پایدار دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۵ 2476-4310
2476-4329
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir
431 دانش گیاه پزشکی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ 2008-4781
2423-7868
ijpps.ut.ac.ir
432 دانشنامه حقوق اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۶ 2322-4177
2322-4177
lowecon.um.ac.ir
433 دانش‌ انتظامی‌ دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۳/۰۹/۲۴ 1735-9252
-
pok.jrl.police.ir
434 دراسات الادب المعاصر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ -
-
cls.iranjournals.ir
435 دراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸/۱۰/۲۹ 2383-4269
2538-2160
aijh.modares.ac.ir
436 دراسات فی اللغه العربیه و آدابها دانشگاه سمنان ۱۳۸۹/۰۳/۲۴ 2008-9023
2538-3280
lasem.journals.semnan.ac.ir
437 دریا فنون دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2423-6853
-
ijmt.iranjournals.ir
438 دستاوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۰۲ 2228-6144
-
psychac.scu.ac.ir
439 دنیای نانو انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۹۰/۰۳/۲۷ -
2476-5945
donyayenano.ir
440 دولت پژوهی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ 2476-2806
2476-6828
tssq.atu.ac.ir
441 دیدگاه های حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 2252-0007
-
jlviews.ir
442 دیرینه شناسی انجمن دیرینه شناسی ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ 2345-2153
2345-2153
jpaleon.um.ac.ir
443 دین و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۱/۰۶ 2252-0252
-
ertebatat.journals.isu.ac.ir
444 رادار دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ 2345-4024
2345-4032
journals.ihu.ac.ir/index.php/radar
445 راهبرد مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ -
-
rahbord.csr.ir
446 راهبرد اجتماعی- فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ 2251-7081
-
rahbordfarhangi.csr.ir
447 راهبرد اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۱/۰۴/۲۱ 2252-0597
-
econrahbord.csr.ir
448 راهبرد توسعه خصوصی ۱۳۸۷/۰۱/۰۱ 1735-2460
-
449 راهبرد دفاعی مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ 1735-1723
-
450 راهبردهای بازرگانی دانشگاه شاهد ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ 2345-220X
2345-4768
cs.shahed.ac.ir
451 راهبردهای شناختی در یادگیری دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2423-7906
2423-7620
asj.basu.ac.ir
452 راهور ناجا ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ 1735-8280
-
tale.jrl.police.ir
453 رایانش نرم و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ 2383-1006
-
jscit.nit.ac.ir
454 رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 2008-787X
2008-787X
jearth.um.ac.ir
455 رساله التقریب مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی ۱۳۷۸/۰۲/۲۷ -
-
resalah.journal.taqrib.info
456 رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۸۶/۱۰/۰۸ -
-
457 رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ 2383-062X
2383-0638
mediastudy.ihcs.ac.ir
458 رستنیها موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۸۲/۰۳/۳۰ 1608-4306
2423-6608
rostaniha.areo.ir ISI
459 رسوب شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2322-147X
-
psj.basu.ac.ir
460 رشد فناوری جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۵/۰۱ 1735-5486
1735-5664
www.roshdefanavari.ir
461 رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ 2008-9333
-
jmlm.ut.ac.ir
462 رفاه‌اجتماعی‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی ۱۳۸۳/۰۱/۲۴ 1735-8191
-
refahj.uswr.ac.ir
463 رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱ 2538-273X
2538-5593
mbj.ssrc.ac.ir
464 رهیافت مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ 1027-2690
-
rahyaft.nrisp.ac.ir
465 رهیافت انقلاب اسلامی خصوصی ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ 2008-3777
-
www.rahyaft.info
466 رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۲۳ 2008-6369
2423-723X
jedu.miau.ac.ir
467 رهیافت‌های سیاسی و بین المللی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ 1735-739X
1735-739X
scj.sbu.ac.ir/index.php/politicalandinterna...
468 روابط خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ 2008-5419
-
frqjournal.csr.ir
469 روانشناسی انجمن ایرانی روانشناسی ۱۳۸۳/۱۰/۰۸ 1680-8436
-
470 روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ 2252-0031
2476-647X
jpe.atu.ac.ir
471 روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ -
2228-5180
jcp.semnan.ac.ir
472 روانشناسی بالینی و شخصیت دانشگاه شاهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2345-2188
2345-4784
cpap.shahed.ac.ir
473 روانشناسی تحولی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ 1735-305X
2251-9955
jip.azad.ac.ir
474 روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ 2538-3183
2538-3191
jep.atu.ac.ir
475 روانشناسی خانواده انجمن علمی روانشناسی خانواده ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ 2423-4060
-
www.ijfp.ir
476 روانشناسی سلامت دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 2322-1283
2538-5585
hpj.journals.pnu.ac.ir
477 روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ 2345-5780
-
jcp.khu.ac.ir
478 روانشناسی مدرسه دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ 2252-0821
2252-0821
jsp.uma.ac.ir
479 روانشناسی معاصر انحمن روانشناسی ایران ۱۳۸۵/۱۲/۰۱ 2008-1243
-
bjcp.ir
480 روانشناسی نظامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۰۴/۲۹ -
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jmp
481 روانشناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۷/۲۵ 2008-4331
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/AppliedPsychology
482 روستا و توسعه وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ 1563-3322
-
rvt.agri-peri.ir
483 روش ها و مدل های روان شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ 2228-5516
2423-7221
jpmm.miau.ac.ir
484 روش های تحلیلی و عددی در مهندسی معدن دانشگاه یزد ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2251-6565
-
anm.yazd.ac.ir
485 روش های عددی در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۲۰ 2228-7698
2423-5741
jcme.iut.ac.ir
486 روش‌ شناسی علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۸۷/۱۰/۰۱ 1608-7070
-
method.rihu.ac.ir
487 رویش روانشناسی انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ 2383-353X
-
frooyesh.ir
488 رویکردهای نوین آموزشی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ 2423-6780
2476-3608
nea.ui.ac.ir
489 رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ 2423-3293
-
www.ntsmj.issma.ir
490 ریخته گری انجمن ریخته گران ایران ۱۳۸۲/۰۳/۱۶ 1028-3897
-
491 زبان شناخت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۴/۱۹ 2099-8002
2383-0824
languagestudy.ihcs.ac.ir
492 زبان شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-7233
2383-269X
jlkd.um.ac.ir
493 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 1735-9740
1735-9740
jpll.khu.ac.ir
494 زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2251-7979
-
perlit.tabrizu.ac.ir
495 زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-7217
2383-2681
jall.um.ac.ir/index.php/arabic
496 زبان و زبان‌شناسی انجمن زبان‌شناسی ایران ۱۳۸۴/۰۴/۱۲ 2322-3847
2322-3847
lsi-linguistics.ihcs.ac.ir
497 زبان پژوهی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۴/۳۰ 8002-3388
2538-1989
jlr.alzahra.ac.ir
498 پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ 2423-5423
2423-5431
aj.areo.ir
499 زراعت دیم ایران موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ 2345-6876
2345-6876
idaj.areo.ir
500 زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2383-1529
2383-2142
saffron.torbath.ac.ir
501 زمین شناسی اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2008-7306
2423-5865
econg.um.ac.ir
502 زمین شناسی ایران جهاد دانشگاهی ۱۳۸۷/۰۱/۱۶ 1735-7128
-
geology.saminatech.ir
503 زمین شناسی مهندسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۹/۱۰/۱۰ 7386-8222
7386-8222
jeg.khu.ac.ir
504 زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) انجمن زمین شناسی مهندسی ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۴ 2228-5245
-
jiraeg.ir
505 زمین شناسی نفت ایران انجمن زمین شناسی نفت ایران ۱۳۸۹/۰۹/۰۱ 2251-8738
2251-8738
journal.ispg.ir
506 زمین شناسی کاربردی پیشرفته دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۰/۰۳/۲۶ 2251-7057
-
aag.scu.ac.ir
507 زن در توسعه و سیاست دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۱/۰۱ 2538-3132
2538-3124
jwdp.ut.ac.ir
508 زن در فرهنگ و هنر دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ 2538-3108
2538-3116
jwica.ut.ac.ir
509 زن و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ 2008-8566
-
jzvj.miau.ac.ir
510 زیست شناسی ایران انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۱/۰۱ -
-
ijbio.ir
511 زیست شناسی جانوری تجربی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ 2322-2387
2538-4856
eab.journals.pnu.ac.ir
512 زیست شناسی خاک انجمن علوم خاک ایران ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ 2345-2536
2423-6055
sbj.areo.ir
513 زیست شناسی دریا دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۸ 2322-1410
-
jmb.iauahvaz.ac.ir
514 زیست شناسی میکروارگانیسم ها دانشگاه اصفهان ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ 2322-5173
2322-5181
bjm.ui.ac.ir
515 زیست شناسی کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۹/۰۸/۲۰ 1607-9884
2251-7901
jab.alzahra.ac.ir
516 زیست شناسی گیاهی ایران دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ 2008-8264
2322-2204
ijpb.ui.ac.ir
517 زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ -
2476-6917
biot.modares.ac.ir
518 زیست فناوری گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ 2252-0783
2322-4819
cropbiotech.journals.pnu.ac.ir
519 سازه و فولاد انجمن سازه های فولادی ایران ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ 1735-515X
-
www.journalisss.ir
520 سامانه سطوح آبگیر باران انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ 2423-5970
-
jircsa.ir
521 سبک شناسی نظم و نثر فارسی موسسه انتشارات امید مجد ۱۳۸۹/۰۴/۳۰ 2008-2789
-
www.bahareadab.com
522 سخن تاریخ جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
523 سد و نیروگاه برق آبی انجمن برق آبی ایران ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ 2322-5882
-
journal.hydropower.org.ir
524 سراج منیر دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ -
-
ajsm.atu.ac.ir
525 سرامیک ایران انجمن سرامیک ایران ۱۳۸۴/۰۳/۱۶ 1735-3351
-
jicers.ir
526 سفینه موسسه فرهنگی نبأ مبین ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ 1753-0689
-
safinahmagazine.ir
527 سلول و بافت دانشگاه اراک ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2228-7035
2228-7035
jct.araku.ac.ir
528 سنجش از دور و Gis ایران انجمن سنجش از دور و GIS ایران ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ 2008-5966
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/GIS
529 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ 2228-6063
-
girs.iaubushehr.ac.ir
530 سنجش و ایمنی پرتو انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ 2322-5971
2322-598X
rsm.kashanu.ac.ir
531 سوخت و احتراق انجمن احتراق ایران ۱۳۸۶/۰۴/۲۴ 2008-3629
-
jfnc.ir
532 سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۰۲/۱۵ 2322-2867
-
jme.guilan.ac.ir
533 سیاست دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ 1735-9678
-
jpq.ut.ac.ir
534 سیاست جهانی دانشگاه گیلان 2383-0123
-
interpolitics.guilan.ac.ir
535 سیاست خارجی وزارت امور خارجه ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2382-9680
-
fp.ipisjournals.ir
536 سیاست دفاعی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۲/۱۰ 1025-5087
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj
537 سیاست علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ۱۳۸۷/۰۱/۲۷ 2008-0840
-
nrisp.ac.ir/jstp
538 سیاست نامه علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ 2476-7220
-
stpl.ristip.sharif.ir
539 سیاست های راهبردی و کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2345-2544
2345-2552
www.jmsp.ir
540 سیاست های مالی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2345-3435
-
www.qjfep.ir
541 سیاست گذاری اقتصادی دانشگاه یزد ۱۳۸۸/۰۲/۱۰ 2008-0131
-
ep.yazd.ac.ir
542 سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ 2538-5577
2538-5089
jppolicy.ut.ac.ir
543 شعر پژوهی دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۲۹ 2008-8183
-
jba.shirazu.ac.ir
544 شناخت دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-7322
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/knowledge
545 شناخت اجتماعی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ 2322-3782
2322-4312
sc.journals.pnu.ac.ir
546 شیعه شناسی موسسه شیعه شناسی ۱۳۸۷/۰۵/۰۱ 1735-4722
-
shiitestudies.com
547 شیلات دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱ 2008-5729
-
jfisheries.ut.ac.ir
548 شیمی و مهندسی شیمی ایران جهاد دانشگاهی ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ 1022-7768
-
nsmsi.ir
549 شیمی کاربردی دانشگاه سمنان ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ 1735-9457
-
chemistry.journals.semnan.ac.ir
550 صفه دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ 1683-870X
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/SOFEH
551 صنایع الکترونیک شرکت صنایع الکترونیک ایران ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ 1683-0857
-
journal.sairan.ir
552 صنایع چوب و کاغذ ایران انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ 2008-9066
2423-3242
www.ijwp.ir
553 صنعت لاستیک شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ -
-
www.iranrubbermag.ir
554 صنعت و توسعه فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۸۹/۱۰/۲۱ -
-
555 صنعت و دانشگاه جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن ۱۳۸۶/۰۶/۲۱ -
-
www.jiu.ir
556 صوت و ارتعاش انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ 2345-623X
2383-1839
jvs.isav.ir
557 طب ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۶/۰۱ 2008-9317
-
jsmed.ut.ac.ir
558 عرفان اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ 2008-0514
2008-0514
journals.iauz.ac.ir/erfan
559 علم و مهندسی سرامیک انجمن سرامیک ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ 2322-2352
-
ijcse.ir
560 علمی شیلات ایران موسسه تحقیقات شیلات ایران ۱۳۷۹/۱۱/۱۸ 2322-5998
-
www.isfj.ir
561 علوم آب و خاک دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۰۳ 2476-3594
2476-5554
jstnar.iut.ac.ir
562 علوم آبزی پروری انجمن آبزی پروری ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2322-5351
-
563 علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۱۵ 2008-1383
-
social.um.ac.ir
564 علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2008-4730
-
jhs.um.ac.ir
565 علوم باغبانی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ 2008-482X
2008-482X
ijhs.ut.ac.ir
566 علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۰۱ 2008-8817
2008-8817
education.scu.ac.ir
567 علوم ترویج و آموزش کشاورزی انجمن ترویج و آموزش کشاورزی ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ 2008-1758
-
home.shirazu.ac.ir/~iaeej
568 علوم حدیث دانشکده علوم حدیث -
-
hadith.riqh.ac.ir
569 علوم دامی وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ 1019-9632
-
asj.areo.ir
570 علوم دامی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ 2008-4773
2008-4773
ijas.ut.ac.ir
571 علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دانشگاه شهرکرد ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ 2423-3625
2423-3633
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
572 علوم رایانشی انجمن انفورماتیک ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ -
-
csj.isi.org.ir
573 علوم روانشناختی خصوصی ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ 1735-7462
-
www.psychoscience.ir
574 علوم زراعی ایران انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ۱۳۷۸/۱۲/۰۱ 1562-5540
-
www.agrobreedjournal.ir
575 علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ 1023-7429
-
www.gsjournal.ir
576 علوم زیستی ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ 2008-9325
-
jsb.ut.ac.ir
577 علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۷/۰۹/۰۱ 2008-9120
2538-4198
jquran.um.ac.ir
578 علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۵/۰۷/۰۱ 1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/EnvironmentalScienc...
579 علوم مدیریت ایران انجمن علوم مدیریت ایران ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ -
-
journal.iams.ir
580 علوم و تحقیقات بذر ایران دانشگاه گیلان ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ -
2383-225X
jms.guilan.ac.ir
581 علوم و تکنولوژی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ 1563-4809
2008-3516
jest.srbiau.ac.ir
582 علوم و تکنولوژی پلیمر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران ۱۳۷۸/۱۰/۰۱ 1016-3255
2008-0883
jips.ippi.ac.ir
583 علوم و صنایع غذایی ایران انجمن علوم و صنایع غذایی ایران ۱۳۸۲/۱۲/۰۴ 2008-8787
-
fsct.modares.ac.ir
584 علوم و فناوری بذر ایران انجمن علمی بذر ایران ۱۳۹۲/۰۱/۱۴ 2322-2646
-
www.ijsst.ir
585 علوم و فناوری جوشکاری ایران انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ -
-
iutjournals.iut.ac.ir/jwsti
586 علوم و فناوری دریا دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) ۱۳۸۷/۱۰/۲۴ 1735-5346
-
navy.iranjournals.ir
587 علوم و فناوری رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ 1735-8779
2383-2169
www.jcst.icrc.ac.ir
588 علوم و فناوری فضایی انجمن هوا فضای ایران ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ 2008-5460
-
jsst.ias.ir
589 علوم و فناوری نساجی موسسه نساجی امروز ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ 2151-7162
-
jtst.ir
590 علوم و فناوری های پدافند نوین دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ 2228-5865
-
adst.ir
591 علوم و فناوری پیشرفته دفاعی دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۰/۰۱/۱۷ -
-
592 علوم و فناوری کامپوزیت دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2383-3823
-
jstc.iust.ac.ir
593 علوم و فنون باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران ۱۳۸۳/۰۲/۱۹ -
-
journal.irshs.ir
594 علوم و فنون بسته بندی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۳/۳۰ 2228-6675
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/packaging
595 علوم و فنون دریایی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ 2008-8965
-
jmst.sinaweb.net
596 علوم و فنون زنبور عسل انجمن زنبور عسل ایران ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ 2476-6666
2476-6593
hbsj.areo.ir
597 علوم و فنون شیلات دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ 2322-5513
2476-6887
jfst.modares.ac.ir
598 علوم و فنون مرزی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ 5356-8222
-
bst.jrl.police.ir
599 علوم و فنون نظامی دانشکده فرماندهی ستاد آجا ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ 2008-191X
-
www.qjmst.ir
600 علوم و فنون نقشه برداری انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۹۰/۰۲/۱۵ 2322-102X
2322-102X
jgst.issge.ir
601 علوم و فنون هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ۱۳۸۳/۱۲/۰۸ 1735-1871
-
www.aeoi.org.ir/Portal/Home/Default.aspx?Ca...
602 علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۹۰/۰۱/۱۳ 2008-9082
2008-9935
ejgcst.iut.ac.ir
603 علوم و مهندسی آبیاری دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۰۱ 0254-3648
-
jise.scu.ac.ir
604 علوم و مهندسی جداسازی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ 2008-3963
2008-3963
jsse.uk.ac.ir
605 علوم و مهندسی خوردگی انجمن خوردگی ایران ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ 2251-6417
-
606 علوم و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ 2476-6097
2476-6100
www.bese.ir PubMed
607 علوم و مهندسی سطح ایران انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ 2008-6717
-
surfacejournal.ir
608 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ 2008-918X
2423-6519
mechanic-ferdowsi.um.ac.ir Scopus
609 علوم گیاهان زراعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۳۰ 2008-4811
2008-4811
ijfcs.ut.ac.ir
610 غرب شناسی بنیادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۳۰ 2383-0581
-
occidentstudy.ihcs.ac.ir
611 فرآوری و نگهداری مواد غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ -
-
ejfpp.gau.ac.ir
612 فرآیند نو شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ 1735-6466
-
www.farayandno.ir
613 فرآیند و کارکرد گیاهی انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ 2322-2727
2383-3688
jispp.ir
614 فرآیندهای نوین در مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ 2008-1405
-
ma.iaumajlesi.ac.ir
615 فرآیند مدیریت و توسعه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 1735-0719
2252-0074
www.jmdp.ir
616 فرهنگ ایلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ -
-
www.farhangeilam.ir
617 فرهنگ در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ 2345-573X
-
ciu.nahad.ir
618 فرهنگ رضوی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2345-2560
-
farhangerazavi.ir
619 فرهنگ مشاوره و روان درمانی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ 2345-6051
-
qccpc.atu.ac.ir
620 فرهنگ و ادبیات عامه دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2345-4466
2423-7000
cfl.modares.ac.ir
621 فرهنگ و اندیشه ریاضی انجمن ریاضی ایران ۱۳۶۱/۰۲/۰۱ 1022-6443
-
mct.iranjournals.ir
622 فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ 2008-3998
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs
623 فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ 1735-1162
-
qjss.atu.ac.ir
624 فضای جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ 1735-322X
-
geographic-space.ir
625 فقه مقارن دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2322-1976
-
fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir
626 فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ 2008-9139
2538-3892
jfiqh.um.ac.ir
627 فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۵ 2251-7553
-
law.tabrizu.ac.ir
628 فقه و حقوق خانواده دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ 2538-5291
2538-5283
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir
629 فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۳۱ 2008-8744
-
jjfil.ut.ac.ir
630 فلسفه دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ 2008-1553
-
jop.ut.ac.ir
631 فلسفه دین دانشگاه تهران ۱۳۸۷/۱۰/۲۰ 2008-7063
-
jpht.ut.ac.ir
632 فلسفه علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ 2383-0727
2383-0735
philosophy.ihcs.ac.ir
633 فلسفه و کلام دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۲ 2008-9112
-
jphilosophy.um.ac.ir
634 فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۱۸ 2008-9422
-
jitp.ut.ac.ir
635 فن آوری زیستی در کشاورزی دانشگاه های منطقه غرب کشور ۱۳۸۳/۱۲/۰۱ 1735-7446
-
ab.basu.ac.ir
636 فناوری آموزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ 2008-0441
-
jte.srttu.edu
637 فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ -
-
iranaict.ir/journal
638 فناوری تولیدات گیاهی دانشگاه های منطقه غرب کشور ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ 1735-7446
-
ppt.basu.ac.ir
639 فناوری حمل و نقل وزارت راه و شهر سازی ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ -
-
640 فناوری های نوین غذایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ 2383-1642
2383-143X
jift.irost.ir
641 فنون ادبی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ 2008-8027
2322-3448
liar.ui.ac.ir
642 فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ 2008-0298
-
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir
643 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دانشگاه گیلان ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2345-3966
2345-3966
research.guilan.ac.ir/japb
644 فیزیولوژی و تکوین جانوری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۱۸ 1735-9880
-
journals.iauz.ac.ir/apad
645 فیزیولوژی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱ 2322-164X
2476-7050
spj.ssrc.ac.ir
646 فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۷/۲۰ 1735-1324
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/joeppa
647 فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2008-403X
2008-403X
cpj.iauahvaz.ac.ir
648 فیزیک روز انجمن فیزیک ایران ۱۳۹۱/۰۸/۰۹ -
-
psimag.ir
649 فیزیک زمین و فضا دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۲/۰۱ 1025-8647
1025-8647
jesphys.ut.ac.ir Scopus
650 فیزیک کاربردی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ -
-
jap.alzahra.ac.ir
651 قبسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۹/۰۳/۱۷ 1029-4538
-
qabasat.iict.ac.ir
652 قرآن و علم جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ 2322-5165
2322-5165
journals.miu.ac.ir
653 قرآن پژوهی خاورشناسان جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ 2232-5084
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
654 لسان مبین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۸۹/۰۷/۰۲ 2008-5523
-
lem.journals.ikiu.ac.ir
655 ماشین بینایی و پردازش تصویر انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ -
2383-1197
jmvip.sinaweb.net
656 ماشین های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۲/۱۳ 2228-6829
2423-3943
jame.um.ac.ir/index.php/jame
657 متافیزیک دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۰ 2008-8086
-
mph.ui.ac.ir
658 متن شناسی ادب فارسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 2008-5486
-
rpll.ui.ac.ir
659 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۲/۰۵/۰۸ 1735-1170
-
ltr.atu.ac.ir
660 متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) پژوهشکده امام خمینی (ره) ۱۳۸۶/۰۴/۰۶ -
-
661 مجلس و راهبرد مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۲ 2322-1860
-
nashr.majles.ir
662 مجله حقوقی بین المللی ریاست جمهوری ۱۳۷۶/۰۳/۲۱ 2251-614X
-
www.cilamag.ir
663 مجله علوم آماری انجمن آمار ایران ۱۳۸۴/۰۹/۰۱ 1735-8183
-
jss.irstat.ir
664 مجله مطالعات حقوق تطبیقی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ 1735-496X
-
jcl.ut.ac.ir
665 محاسبات نرم دانشگاه کاشان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2322-3707
2322-3707
scj.kashanu.ac.ir
666 محیط زیست جانوری شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ 2008-4218
-
aejournal.ir
667 محیط زیست طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ 2008-7764
-
jne.ut.ac.ir
668 محیط زیست و توسعه انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۸/۱۲/۰۳ 2008-9218
-
669 محیط شناسی دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۱۱/۰۱ 1025-8620
2345-6922
jes.ut.ac.ir Scopus
670 مدلسازی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۱۰ 1735-9910
-
eco.iaufb.ac.ir
671 مدلسازی در مهندسی دانشگاه سمنان ۱۳۸۶/۰۹/۱۷ 2008-4854
-
modelling.journals.semnan.ac.ir
672 مدلسازی پیشرفته ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ 2251-8088
-
jamm.scu.ac.ir
673 مدیریت آب در کشاورزی انجمن آبیاری و زهکشی ایران ۱۳۹۰/۱۲/۰۶ -
-
674 مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ 2251-6298
2382-9931
jwim.ut.ac.ir
675 مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۲/۰۴/۰۱ 2345-5578
-
sportmedia.journals.pnu.ac.ir
676 مدیریت استاندارد و کیفیت موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۱/۰۱/۱۲ -
-
677 مدیریت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۰۳/۲۸ 2251-6980
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/im
678 مدیریت اطلاعات انجمن مدیریت اطلاعات ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ 1735-8418
1735-8418
im.saminatech.ir
679 مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ 1019-3871
-
jibm.ut.ac.ir
680 مدیریت بحران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ۱۳۹۱/۰۳/۱۱ 2345-3915
-
joem.ir
681 مدیریت بر آموزش انتظامی ناجا ۱۳۸۷/۱۲/۰۱ 2383-0026
-
mape.jrl.police.ir
682 مدیریت برآموزش سازمان ها انجمن مدیریت آموزشی ایران ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ 2322-1429
-
journalieaa.ir
683 مدیریت برند دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ 2345-3222
-
bmr.alzahra.ac.ir
684 مدیریت بیابان انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ 2476-3721
2476-3721
www.jdmal.ir
685 مدیریت توسعه فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ 2008-5060
2345-4444
jtdm.irost.ir
686 مدیریت تولید و عملیات دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۰۵/۱۵ 2251-6409
-
jpom.ui.ac.ir
687 مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ 2322-1267
2322-1275
ejsms.gau.ac.ir
688 مدیریت دارایی و تأمین مالی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۲/۰۲/۳۰ 2383-1170
2383-1189
amf.ui.ac.ir
689 مدیریت در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۰۱ 2345-5713
-
miu.nahad.ir
690 مدیریت دولتی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ -
-
jipa.ut.ac.ir
691 مدیریت زنجیره تأمین دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۵/۰۸ 2008-9198
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj
692 مدیریت سازمان های دولتی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ 2322-522X
-
ipom.journals.pnu.ac.ir
693 مدیریت شهری پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی ۱۳۸۹/۰۲/۰۳ 1607-2227
1607-2227
ijurm.imo.org.ir
694 مدیریت صنعتی دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ -
-
imj.ut.ac.ir
695 مدیریت فردا خصوصی ۱۳۸۸/۰۴/۱۶ 2228-6047
-
modiriyatfarda.ir
696 مدیریت فرهنگ سازمانی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 2423-6942
2423-6934
jomc.ut.ac.ir
697 مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ 2008-5893
-
jitm.ut.ac.ir
698 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی ۱۳۸۹/۰۵/۳۰ -
-
iieshrm.ir
699 مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ 2383-1499
2383-1502
shm.shahroodut.ac.ir
700 مدیریت منابع در نیروی انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ -
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
701 مدیریت نظامی دانشگاه افسری امام علی ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ 1735-5699
-
jmm.iranjournals.ir
702 مدیریت نوآوری موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ 2322-5386
-
www.nowavari.ir
703 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ 2423-5261
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/JMPES
704 مدیریت و توسعه موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو ۱۳۸۱/۱۱/۳۰ 1735-465X
-
705 مدیریت و توسعه ورزش دانشگاه گیلان ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ 2322-4800
-
jsmd.guilan.ac.ir
706 مدیریت و پژوهش های دفاعی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۱۰/۰۴ 2008-6121
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/mdr
707 مدیریت ورزشی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ 2008-9341
-
jsm.ut.ac.ir
708 مرتع انجمن مرتعداری ایران ۱۳۸۵/۰۶/۳۱ 2008-0891
-
www.rangelandsrm.ir
709 مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ 2008-5044
-
jrwm.ut.ac.ir
710 مرمت و معماری ایران دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 2345-3850
-
mmi.aui.ac.ir
711 مسائل اجتماعی ایران دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۳/۲۹ 2476-6933
-
jspi.khu.ac.ir
712 مسکن و محیط روستا بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ 2008-4994
-
jhre.ir
713 مشاوره شغلی و سازمانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ 2008-1626
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/Careercounseling
714 مشاوره و روان درمانی خانواده دانشگاه کردستان ۱۳۹۰/۰۴/۰۸ 2251-6654
-
fcp.uok.ac.ir
715 مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ 2251-7243
-
jac.scu.ac.ir
716 مشکوه آستان قدس رضوی ۱۳۸۰/۰۴/۲۹ 1683-8033
-
717 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز وزارت امور خارجه ۱۳۸۱/۱۲/۲۱ 2322-3766
-
ca.ipisjournals.ir
718 مطالعات آموزش و یادگیری دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۲ 2228-5075
-
jsli.shirazu.ac.ir
719 مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دانشگاه فرهنگیان ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ -
-
pma.cfu.ac.ir
720 مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دانشگاه الزهرا (س) -
-
jwsps.alzahra.ac.ir
721 مطالعات اجتماعی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران ۱۳۸۷/۰۳/۲۸ 2008-3653
-
jss-isa.ir
722 مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۹/۱۰/۰۹ 1735-9790
-
clq.iranjournals.ir
723 مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز ۱۳۸۸/۰۸/۰۵ 2008-8647
-
jcls.shirazu.ac.ir
724 مطالعات اطلاعاتی دانشکده اطلاعات ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ 2251-9777
-
725 مطالعات اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2008-4102
-
ies.journals.isu.ac.ir
726 مطالعات اقتصاد انرژی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ۱۳۸۷/۰۹/۲۳ 1735-1626
-
iiesj.ir
727 مطالعات اقتصادی کاربردی ایران دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 2322-2530
2322-472X
aes.basu.ac.ir
728 مطالعات امنیت اجتماعی ناجا ۱۳۸۹/۰۴/۰۹ 1735-3823
-
sss.jrl.police.ir
729 مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی سازمان سنجش و آموزش کشور ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ -
-
jresearch.sanjesh.org
730 مطالعات انقلاب اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ 2008-5834
-
www.enghelab.maaref.ac.ir
731 مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ 2008-0867
2345-2838
jcep.ut.ac.ir
732 مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۳۸۴/۰۵/۰۱ 1735-0700
-
jis.uk.ac.ir
733 مطالعات باستان شناسی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۲۰ 2251-9297
2251-9297
jarcs.ut.ac.ir
734 مطالعات برنامه درسی آموزش عالی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ 1735-4986
-
www.icsajournal.ir/volume_1356.html
735 مطالعات برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ 2345-3133
-
eps.journals.umz.ac.ir
736 مطالعات بلاغی دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ 2008-9570
-
rhetorical.journals.semnan.ac.ir
737 مطالعات بیداری اسلامی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ -
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin...
738 مطالعات بین المللی خصوصی ۱۳۸۵/۰۵/۰۱ 1735-2045
-
739 مطالعات بین المللی پلیس ناجا ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ 2228-5008
2383-3653
interpol.jrl.police.ir
740 مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۹۱/۰۴/۲۵ 2423-4621
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmbrds
741 مطالعات تاریخ اسلام پژوهشکده تاریخ اسلام ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ 2228-6713
-
742 مطالعات تاریخ انتظامی ناجا ۱۳۹۳/۰۷/۱۰ 2383-3637
2383-4277
hir.jrl.police.ir
743 مطالعات تاریخ فرهنگی انجمن ایرانی تاریخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۵ 2008-9945
-
chistorys.ir
744 مطالعات تاریخی جهان اسلام جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۰۱/۰۹ -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
745 مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۱/۰۳/۲۸ 1735-1138
-
qjma.atu.ac.ir
746 مطالعات ترجمه خصوصی ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ 1735-0212
ند-ار
747 مطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2423-3757
2538-2586
qhts.modares.ac.ir
748 مطالعات تطبیقی هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 2345-3842
-
mth.aui.ac.ir
749 مطالعات تفسیری دانشگاه معارف اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۳ 2228-7256
-
tafsir.maaref.ac.ir
750 مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ 2252-0678
-
foroughevahdat.mazaheb.ac.ir
751 مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی موسسه آموزش عالی سبز ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ 2322-3367
-
journals.sabz.ac.ir/scds
752 مطالعات توسعه اجتماعی ایران دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ 2252-0686
-
jisds.srbiau.ac.ir
753 مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۶ -
-
jsr.ut.ac.ir
754 مطالعات جامعه شناختی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۱۲/۲۷ 2345-3273
-
urb.dehaghan.ac.ir
755 مطالعات جغرافیای مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2228-5962
-
journals.hsu.ac.ir/jarhs
756 مطالعات حسابداری و حسابرسی انجمن حسابداری ایران ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ 2252-0864
-
iaaaas.com
757 مطالعات حفاظت و امنیت انتظامی ناجا ۱۳۸۹/۱۰/۰۸ -
-
spaps.jrl.police.ir
758 مطالعات حقوق بشر اسلامی سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۲/۰۱/۱۶ -
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin...
759 مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ 1735-9651
1735-966X
jlq.ut.ac.ir
760 مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ 2423-8120
2423-8139
jplsq.ut.ac.ir
761 مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ -
-
jqclcs.ut.ac.ir
762 مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۱ 2008-7926
-
jls.shirazu.ac.ir
763 مطالعات در دنیای رنگ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش ۱۳۹۰/۰۳/۲۲ 2251-7278
2383-2223
jscw.icrc.ac.ir
764 مطالعات دفاعی استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی ۱۳۸۷/۰۱/۰۸ 2008-4897
-
www.sndu.ac.ir/journals/fmds
765 مطالعات راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی ۱۳۸۹/۰۲/۲۰ 1735-224X
-
quarterly.risstudies.org
766 مطالعات راهبردی بسیج پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 1735-501X
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/bsrq
767 مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 1036-1522
-
ssgj.iranjournals.ir
768 مطالعات راهبردی زنان شورای فرهنگی اجتماعی زنان ۱۳۸۷/۰۵/۱۰ 2008-2827
-
jwss.ir
769 مطالعات راهبردی ورزش و جوانان وزارت ورزش و جوانان ۱۳۹۲/۰۱/۱۱ 1735-224X
-
faslname.msy.gov.ir
770 مطالعات رفتار سازمانی انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ 2322-1518
-
obs.sinaweb.net
771 مطالعات روان شناختی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۸۳/۱۰/۰۸ 1735-3386
-
psychstudies.alzahra.ac.ir
772 مطالعات روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ 2322-3189
2322-3189
jcps.atu.ac.ir
773 مطالعات روانشناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۹/۰۴/۲۴ 2228-6683
-
jeps.usb.ac.ir
774 مطالعات روانشناسی ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ 2345-2978
2538-1504
spsyj.ssrc.ac.ir
775 Revue des Études de la Langue Française دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۴/۲۴ 2008-6571
2322-469X
relf.ui.ac.ir
776 Etudes de Langue et Littérature Francaises دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ 2228-7957
2228-7957
ellf.scu.ac.ir
777 مطالعات زبان و ترجمه دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2228-5202
2383-2878
jlts.um.ac.ir/index.php/lts
778 مطالعات زن و خانواده دانشگاه الزهرا (س) -
-
jwfs.alzahra.ac.ir
779 مطالعات سیاسی جهان اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۱/۱۵ 2252-0929
-
psiw.journals.ikiu.ac.ir
780 مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۸/۱۱/۲۷ 2008-5710
-
jsr.usb.ac.ir
781 مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی جهاد دانشگاهی ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ 2228-639X
-
iic.icas.ir
782 مطالعات شهری دانشگاه کردستان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2322-2875
-
www.urbstudies.uok.ac.ir
783 مطالعات طب ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۹/۰۱/۰۱ 2322-1658
2538-1512
smj.ssrc.ac.ir
784 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان ۱۳۸۷/۰۳/۰۱ 2008-6555
-
s-erfani.kashanu.ac.ir
785 مطالعات فرهنگ - ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ۱۳۹۰/۰۸/۰۹ 2008-8760
2538-2632
jccs.ir
786 مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ۱۳۸۵/۰۹/۲۶ 2008-5575
-
jcsc.iaocsc.ir
787 مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ 1735-8256
-
www.farhangekhorasan.ir
788 مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ 2345-2811
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
789 مطالعات فقه تربیتی جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
790 مطالعات فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ 2008-7012
-
feqh.journals.semnan.ac.ir
791 مطالعات قدرت نرم سازمان بسیج اساتید ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ 2322-5580
-
www.bajournals.ir/fa/index.php?Page=magazin...
792 مطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2008-3211
-
quran.journals.isu.ac.ir
793 مطالعات قرآنی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ -
-
qsf.iranjournals.ir
794 مطالعات قرائت قرآن جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ چا-پی
ال-کت
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
795 مطالعات مدیریت انتظامی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ 1735-9570
-
pmsq.jrl.police.ir
796 مطالعات مدیریت بهبود و تحول دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۰۵/۰۶ 1735-112X
-
jmsd.atu.ac.ir
797 مطالعات مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۱۰/۲۰ 2008-4005
2383-3920
tms.jrl.police.ir
798 مطالعات مدیریت راهبردی انجمن مدیریت راهبردی ایران ۱۳۸۸/۱۲/۲۱ 2228-6853
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/StrategicManagement...
799 مطالعات مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۸/۰۷/۲۴ 2251-8029
-
jims.atu.ac.ir
800 مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۸۳/۰۵/۰۱ 2538-3213
2538-3221
smrj.ssrc.ac.ir
801 مطالعات مدیریت گردشگری دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ 2322-3294
-
tms.atu.ac.ir
802 مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2322-5246
-
ksiu.nahad.ir
803 مطالعات معماری ایران دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2252-0635
-
jias.kashanu.ac.ir
804 مطالعات ملی موسسه مطالعات ملی ۱۳۸۴/۱۲/۰۵ 1735-059X
-
rjnsq.ir
805 مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ 2252-0503
2383-322X
nastinfo.nlai.ir
806 مطالعات منابع انسانی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۱۳۹۰/۰۸/۲۴ -
-
807 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ۱۳۸۸/۰۸/۰۱ 2008-4611
2008-4846
www.isih.ir
808 مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ 1735-8663
-
icsq.journals.iau.ir
809 مطالعات هنر اسلامی موسسه مطالعات هنر اسلامی ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ 1735-708X
-
islamicartjournal.com/fa
810 مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2322-5254
-
jisr.ut.ac.ir
811 مطالعات و سیاست های اقتصادی دانشگاه مفید ۱۳۷۹/۱۱/۱۹ -
-
economic.mofidu.ac.ir
812 مطالعات پژوهشی راهور ناجا ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ 2322-3529
-
talar.jrl.police.ir
813 مطالعات پیشگیری از جرم ناجا ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2008-0042
-
cps.jrl.police.ir
814 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دانشگاه بیرجند ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2383-0189
-
jpsbs.birjand.ac.ir
815 مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۹/۰۴/۲۸ 2008-5222
-
slis.scu.ac.ir
816 مطالعات‏ خاورمیانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ -
-
817 معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۶/۰۶/۰۸ 1023-6015
-
marifat.nashriyat.ir
818 معرفت ادیان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۰/۰۷/۱۶ 2008-8116
-
marefateadyan.nashriyat.ir
819 معرفت اقتصاد اسلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ 2008-8515
-
marefateeqtesadi.nashriyat.ir
820 معرفت فلسفی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ 1735-4545
-
marefatfalsafi.nashriyat.ir
821 معرفت کلامی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ 2008-8876
-
kalami.nashriyat.ir
822 معماری و شهر سازی ایران انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ 2228-589X
-
isau.ir
823 معماری و شهرسازی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ 2228-6020
-
jfaup.ut.ac.ir
824 منابع انسانی ناجا ناجا ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ 2008-904X
-
phr.jrl.police.ir
825 منطق پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ 2383-0662
2383-0670
logicalstudy.ihcs.ac.ir
826 منظر مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر ۱۳۹۱/۰۵/۱۳ 2008-7446
2008-2169
www.manzar-sj.com
827 مهار زیستی در گیاه پزشکی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2322-4223
2423-5148
jbiocontrol.areo.ir
828 مهارت آموزی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2345-2021
-
faslnameh.irantvto.ir
829 مهندسی آبیاری و آب ایران انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ 2251-7359
-
www.waterjournal.ir
830 مهندسی اکوسیستم بیابان دانشگاه کاشان ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2538-6336
-
deej.kashanu.ac.ir
831 مهندسی برق دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ 2008-7799
-
tjee.tabrizu.ac.ir
832 مهندسی برق مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۳۰ 2228-527X
2476-681X
mjee.modares.ac.ir
833 مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران جهاد دانشگاهی ۱۳۸۳/۰۱/۲۰ 1682-3745
-
ijece.org/farsi
834 مهندسی بیوسیستم ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ 2008-4803
-
ijbse.ut.ac.ir
835 مهندسی ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2322-1143
-
836 مهندسی تونل و فضاهای زیر زمینی دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ 2322-3111
2322-570X
tuse.shahroodut.ac.ir
837 مهندسی حمل و نقل انجمن مهندسی حمل و نقل ایران ۱۳۸۷/۱۱/۲۸ 2008-6598
-
jte.sinaweb.net
838 مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۹ 0254-3648
-
agrieng.scu.ac.ir
839 مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل دانشگاه سمنان ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ 2423-5350
-
jtie.journals.semnan.ac.ir
840 مهندسی سازه و ساخت انجمن مهندسی سازه ایران ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ 2476-3977
2538-2616
www.jsce.ir
841 مهندسی شناورهای تندرو دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2423-3668
-
842 مهندسی شیمی ایران انجمن مهندسی شیمی ایران ۱۳۸۴/۱۲/۲۸ 1735-5400
2008-2797
ijche.ir
843 مهندسی صنایع دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۴/۰۱ 2423-6896
2423-6888
jieng.ut.ac.ir
844 مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸ -
-
journal.sharif.ir/journals/sjie
845 مهندسی عمران شریف دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸ 1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjce
846 مهندسی عمران فردوسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ 2008-7454
2423-6500
civil-ferdowsi.um.ac.ir
847 مهندسی عمران مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ 2008-9449
-
mcej.modares.ac.ir
848 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۷۸/۰۲/۲۰ 2008-6040
-
ceej.aut.ac.ir
849 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۲/۱۷ 2008-7918
-
ceej.tabrizu.ac.ir
850 مهندسی فناوری اطلاعات مکانی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2008-9635
-
jgit.kntu.ac.ir
851 مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ 2251-9165
2383-2983
fej.iauctb.ac.ir
852 مهندسی متالورژی انجمن مهندسین متالورژی ایران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 1563-1745
-
www.metalleng.ir
853 مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۷۹/۰۳/۰۱ 2008-7462
2423-5881
jmme.um.ac.ir
854 مهندسی معدن انجمن مهندسی معدن ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۰ 1735-7616
-
ijme.iranjournals.ir
855 مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۷/۰۹/۰۱ 2008-6377
2423-719
wej.miau.ac.ir
856 مهندسی مکانیک انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۸۷/۰۳/۳۰ 1605-9719
-
mmep.isme.ir
857 مهندسی مکانیک امیرکبیر دانشگاه صنعتی امیر کبیر ۱۳۸۷/۰۲/۲۰ 2008-6032
-
mej.aut.ac.ir
858 مهندسی مکانیک ایران انجمن مهندسان مکانیک ایران ۱۳۸۳/۰۴/۲۸ 1605-9727
-
jmep.isme.ir
859 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۲/۲۷ 2228-5148
-
tumechj.tabrizu.ac.ir
860 مهندسی مکانیک شریف دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۸۴/۰۳/۲۸ 1028-7167
-
journal.sharif.ir/journals/sjme
861 مهندسی مکانیک مدرس دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ 1027-5940
-
mme.modares.ac.ir
862 مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ۱۳۸۸/۰۸/۱۵ 2228-5628
2228-5628
gej.issge.ir
863 مهندسی هوانوردی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری ۱۳۸۸/۰۸/۰۹ 1735-9449
1735-9449
joae.ir
864 مهندسی و مدیریت آبخیز پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 2251-9300
2223-536X
jwem.scwmri.ac.ir
865 مهندسی و مدیریت انرژی دانشگاه کاشان ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ 2245-2951
-
energy.kashanu.ac.ir
866 مهندسی و مدیریت کیفیت مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ 2322-1305
-
j.pqprc.ac.ir
867 مهندسی پزشکی زیستی انجمن مهندسی پزشکی ایران ۱۳۸۲/۰۲/۳۱ 2008-5869
-
www.ijbme.org
868 مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی انجمن ایمنی زیستی ایران ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ -
-
www.gebsj.ir
869 مهندسی گاز ایران انجمن مهندسی گاز ایران ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ -
-
870 مواد نوین دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۷/۰۳ 2228-5946
-
jnm.miau.ac.ir
871 مواد و فناوریهای پیشرفته پژوهشگاه مواد و انرژی ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ 2008-4269
2008-4277
jem.ir
872 مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۳۷۷/۱۲/۲۰ 1025-2851
-
jame.iut.ac.ir
873 مواد پیشرفته و پوششهای نوین انجمن علمی صنایع رنگ ایران ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ 2322-1356
-
amnc.aut.ac.ir
874 مکانیک سازه ها و شاره ها دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ 2251-9475
2251-9483
jsfm.shahroodut.ac.ir
875 مکانیک سیالات و آیرودینامیک دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ 2322-3278
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/fma
876 مکانیک‌ هوافضا‌ دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۳/۰۵/۲۶ 1609-5707
-
measej.ir
877 میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 2345-539X
2345-539X
jfm.iaushk.ac.ir
878 میکروبیولوژی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۲/۰۱ 2251-8851
2252-0244
journals.iau-garmsar.ac.ir/vet
879 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ 2476-3403
2476-3543
bamj.ir
880 ناتوانی های یادگیری دانشگاه محقق اردبیلی ۱۳۹۱/۰۸/۲۶ 2251-8673
2251-8673
jld.uma.ac.ir
881 نامه آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ 2008-4617
-
journal.sanjesh.org
882 نامه انجمن جمعیت شناسی انجمن جمعیت شناسی ایران ۱۳۸۷/۰۱/۲۸ 1735-000X
-
883 نامه انجمن حشره شناسی ایران انجمن حشره شناسی ایران ۱۳۸۱/۱۲/۰۱ 0259-9996
-
jesi.areeo.ac.ir
884 نامه فرهنگستان فرهنگستان زبان و ادب فارسی ۱۳۷۸/۱۱/۲۱ -
-
885 نامه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ 2008-2649
-
aup.journal.art.ac.ir
886 نامه هنرهای تجسمی و کاربردی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ 2008-2649
-
vaa.journal.art.ac.ir
887 نامه هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه هنر ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ 2008-2649
-
dam.journal.art.ac.ir
888 نانو مقیاس انجمن نانو فناوری ایران ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ -
2423-5628
nanomeghyas.ir
889 نانو مواد دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۲ 2008-6156
-
nm.iau-shahrood.ac.ir
890 نشاء علم بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ 3008-539X
-
sciencecultivation.ir/index.php?lang=fa
891 نظارت و بازرسی ناجا ۱۳۸۷/۱۰/۰۲ 1735-9554
2383-4463
si.jrl.police.ir
892 نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۰۴ -
-
jstmt.ut.ac.ir
893 نظریه های کاربردی اقتصاد دانشگاه تبریز ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2423-6578
2423-6586
ecoj.tabrizu.ac.ir
894 نقد ادب معاصر عربی دانشگاه یزد ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ 2322-5068
-
mcal.yazd.ac.ir
895 نقد ادبی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ 1735-000X
-
lcq.modares.ac.ir
896 نقد زبان و ادبیات خارجی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۰/۰۳/۲۸ 2008-7330
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/CLLS
897 نقش جهان - مطالعات نظری و فناوری های نوین معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۷/۰۲ 2322-4991
-
bsnt.modares.ac.ir
898 نوآوری در علوم و فناوری غذایی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ 2423-4966
-
jfst.iaus.ac.ir
899 نوآوری های آموزشی سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ۱۳۸۳/۰۱/۲۲ 1735-1235
-
noavaryedu.oerp.ir
900 نوآوری و ارزش آفرینی جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن ۱۳۹۱/۰۸/۱۲ -
-
www.journalie.ir
901 نور انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ -
-
902 نگرش های نو در جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۱۱ 2251-6697
-
journals.iau-garmsar.ac.ir/geography
903 نگره دانشگاه شاهد ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ 1735-4560
-
negareh.shahed.ac.ir
904 نیوار سازمان هواشناسی کشور ۱۳۷۶/۱۰/۰۱ 1735-0565
-
nivar.irimo.ir
905 هستی و شناخت دانشگاه مفید ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ -
-
philosophy.mofidu.ac.ir
906 هنرهای تجسمی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ 2228-6039
-
jfava.ut.ac.ir
907 هنرهای نمایش و موسیقی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ 2228-6012
-
jfadram.ut.ac.ir
908 هواشناسی کشاورزی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ 2345-3419
-
agmj.ir/fa
909 هوش محاسباتی در مهندسی برق دانشگاه اصفهان ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ 2251-6530
2252-083X
isee.ui.ac.ir
910 هویت شهر دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ 1735-9562
-
hoviatshahr.srbiau.ac.ir
911 هیدرولیک انجمن هیدرولیک ایران ۱۳۸۲/۱۲/۱۰ 2345-4237
-
jhyd.iranjournals.ir
912 ورزش و علوم زیست حرکتی دانشگاه حکیم سبزواری ۱۳۹۰/۰۲/۰۵ 2228-723X
-
journals.hsu.ac.ir/sbs
913 پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع) ۱۳۹۱/۰۱/۰۳ 9084-2251
-
www.pasdarifarhangi.ir
914 پترولوژی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ 2228-5210
2322-2182
ijp.ui.ac.ir
915 پدافند الکترونیکی و سایبری دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ 2322-4347
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/ecdj
916 پدافند غیر عامل دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ 2008-6849
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/pd
917 پردازش علائم و داده ها پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۶/۱۲/۰۱ 2008-3262
-
jsdp.rcisp.ac.ir
918 پلیس زن دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۸۷/۰۵/۰۲ 1735-9317
-
ps.jrl.police.ir
919 پژوهش آب ایران دانشگاه شهرکرد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2008-1235
2345-6655
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
920 پژوهش آب در کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب ۱۳۸۸/۱۲/۰۸ 2228-7140
-
wra.areo.ir
921 پژوهش ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ 1026-0188
-
jor.ut.ac.ir Scopus
922 پژوهش اطلاعاتی- امنیتی دانشکده اطلاعات ۱۳۸۹/۰۸/۰۶ 2251-9769
-
923 پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دانشگاه قم ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ -
-
csiw.qom.ac.ir
924 پژوهش حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ 2345-3583
-
jplr.atu.ac.ir
925 پژوهش حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۵/۰۹/۲۰ 2345-6116
-
qjpl.atu.ac.ir
926 پژوهش حقوق کیفری دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۱ 2345-3575
-
jclr.atu.ac.ir
927 پژوهش در برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ 2008-1197
-
journals.khuisf.ac.ir/jsr-e
928 پژوهش در توانبخشی ورزشی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ 2383-1464
2383-1472
rsr.basu.ac.ir
929 پژوهش در سلامت روانشناختی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۷/۱۲/۲۸ 2008-0166
-
rph.khu.ac.ir
930 پژوهش در طب ورزشی و فناوری دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۰/۰۷/۲۸ 2252-0708
-
jsmt.khu.ac.ir
931 پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۳/۰۸/۲۹ 2252-0716
-
jrsm.khu.ac.ir
932 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت انجمن تعلیم و تربیت ۱۳۸۲/۱۲/۰۳ 1735-2983
-
933 پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۲/۲۱ 2251-6972
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/iej
934 پژوهش در نشخوارکنندگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۲/۱۰/۳۰ 2345-4253
2345-4261
ejrr.gau.ac.ir
935 پژوهش در نظام های آموزشی انجمن پژوهش های آموزشی ایران ۱۳۸۴/۱۲/۰۳ 2383-1324
-
936 پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ 2345-6523
2345-6531
etl.journals.pnu.ac.ir
937 پژوهش دینی انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۴/۰۱/۲۵ 1735-2770
-
pdmag.info
938 پژوهش زبان و ادبیات فارسی جهاد دانشگاهی ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ 1735-1030
-
literature.ihss.ac.ir
939 Recherches en Langue et Litterature Françaises دانشگاه تبریز ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ 2251-7987
-
france.tabrizu.ac.ir
940 پژوهش سیاست نظری جهاد دانشگاهی ۱۳۸۹/۰۶/۱۳ 2008-5796
-
political.ihss.ac.ir
941 پژوهش سیستم های بس ذره ای دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۸۰/۰۳/۰۸ 2322-231X
-
jrmbs.scu.ac.ir
942 پژوهش علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ 2008-6563
-
wrj.kiau.ac.ir
943 پژوهش فیزیک ایران انجمن فیزیک ایران ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ 1682-6957
-
ijpr.iut.ac.ir Scopus
944 پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 1735-6652
-
itvhe.areo.ir
945 پژوهش نفت پژوهشگاه صنعت نفت ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ 2345-2900
4528-2338
pr.ripi.ir
946 پژوهش ها و سیاست های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ 1027-9024
-
www.qjerp.ir
947 پژوهش های آبخیزداری وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ 1019-9632
-
wmrj.areo.ir
948 پژوهش های آموزش و یادگیری دانشگاه شاهد ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ 2345-2196
2345-4776
tlr.shahed.ac.ir
949 پژوهش های اخلاقی انجمن معارف اسلامی ۱۳۸۳/۰۸/۲۰ 2383-3279
2383-3279
www.anjoman-ethical.com
950 پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ۱۳۸۵/۰۱/۰۱ 3130- 200
2476-3292
jpll.ui.ac.ir
951 پژوهش های ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی ۱۳۸۲/۰۴/۰۱ 1735-2932
-
952 پژوهش های ادبی - قرآنی دانشگاه اراک ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2345-2234
2423-6284
paq.araku.ac.ir
953 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2345-2366
2383-1235
jcli.journals.modares.ac.ir
954 پژوهش های ارتباطی سازمان صدا و سیما ۱۳۷۸/۱۰/۱۵ 2538-2977
2538-2985
cr.iribresearch.ir
955 پژوهش های اطلاعاتی و جنایی دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ 1735-9367
-
icra.jrl.police.ir
956 پژوهش های اعتقادی کلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۹ 1735-9899
1735-9899
isq.iau-saveh.ac.ir/fa
957 پژوهش های اقتصادی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ 1726-0728
-
ijer.atu.ac.ir
958 پژوهش های اقلیم شناسی سازمان هواشناسی کشور ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ 2228-5040
2228-5040
clima.irimo.ir
959 پژوهش های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۷/۲۶ 2251-8193
-
ijar.ut.ac.ir
960 پژوهش های انقلاب اسلامی انجمن علمی انقلاب اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ 2322-2573
-
www.roir.ir
961 پژوهش های ایران شناسی دانشگاه تهران ۱۳۹۱/۰۱/۳۰ 2252-0643
2252-0643
jis.ut.ac.ir
962 پژوهش های باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ 2345-5225
2345-5500
nbsh.basu.ac.ir
963 پژوهش های برنامه درسی دانشگاه شیراز ۱۳۸۹/۱۱/۰۱ در-خو
-
jcr.shirazu.ac.ir
964 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ 2008-6253
2476-3306
jhr.ui.ac.ir
965 پژوهش های تاریخی اسلام و ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ 2345-2099
-
jhr.usb.ac.ir
966 پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۱/۰۱/۱۳ 2251-8509
2538-1520
jera.alzahra.ac.ir
967 پژوهش های تربیتی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۰/۰۲/۲۸ 1024-3402
-
erj.khu.ac.ir
968 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۳/۱۱/۰۴ 2251-9017
-
rctall.atu.ac.ir
969 پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۲/۰۹ 2008-5567
-
jaeer.srbiau.ac.ir
970 پژوهش های تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۸/۰۳ 2322-2050
2322-2778
jopp.gau.ac.ir
971 پژوهش های تولیدات دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ 2251-8622
-
rap.sanru.ac.ir
972 پژوهش های جامعه شناسی معاصر دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ -
-
csr.basu.ac.ir
973 پژوهش های جانوری انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۶ 2383-2614
2383-2622
animal.ijbio.ir
974 پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۵/۲۴ 2008-6296
-
jhgr.ut.ac.ir
975 پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ -
-
jurbangeo.ut.ac.ir
976 پژوهش های جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۵/۰۱ 2008-630X
-
jphgr.ut.ac.ir
977 پژوهش های حبوبات ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ 2008-725X
-
ijpr.um.ac.ir/index.php/ijpr
978 پژوهش های حسابداری مالی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ 2008-7691
2322-3405
far.ui.ac.ir
979 پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ 2383-0379
2383-272X
faar.iauctb.ac.ir
980 پژوهش های حفاظت آب و خاک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۹/۰۱ 2322-2077
2322-2794
jwsc.gau.ac.ir
981 پژوهش های حفاظتی-امنیتی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ -
-
journals.ihu.ac.ir/index.php/jpas
982 پژوهش های حقوق تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۰۱ 2251-6751
2476-6801
clr.modares.ac.ir
983 پژوهش های خاک موسسه تحقیقات خاک و آب ۱۳۸۱/۱۰/۲۴ 2228-7124
2228-7132
srjournal.areo.ir
984 پژوهش های دانش زمین دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۲/۳۰ 2008-8299
-
esrj.sbu.ac.ir
985 پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۳/۲۴ 2322-1453
2322-3456
ssoss.ui.ac.ir
986 پژوهش های راهبردی سیاست دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ 2345-6140
-
qpss.atu.ac.ir
987 پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دانشگاه پیام نور ۱۳۸۳/۰۳/۰۱ 2228-5954
2251-6891
egdr.journals.pnu.ac.ir
988 پژوهش های رشد و توسعه پایدار دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۱/۱۵ 1735-6768
-
ecor.modares.ac.ir
989 پژوهش های روابط بین الملل انجمن علمی روابط بین الملل ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ 8442-251
-
iisajournals.ir
990 پژوهش های روانشناختی خصوصی ۱۳۷۳/۰۳/۲۵ 1019-9616
-
991 پژوهش های روانشناسی اجتماعی انجمن روانشناسی اجتماعی ایران ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ 2251-8002
-
socialpsychology.ir
992 پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۳۰ 2251-6352
2423-4265
tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap
993 پژوهش های روستایی دانشگاه تهران ۱۳۸۹/۰۸/۳۰ 2008-7373
2008-7373
jrur.ut.ac.ir
994 پژوهش های زبان شناسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ 2008-6261
2322-3413
jrl.ui.ac.ir
995 پژوهش های زبان شناسی تطبیقی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۱/۰۳/۰۶ 2252-0740
2322-4975
rjhll.basu.ac.ir
996 پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی دانشگاه تهران ۱۳۸۴/۰۳/۲۴ -
-
jflr.ut.ac.ir
997 پژوهش های زبانشناختی قرآن دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2252-0775
-
nrgs.ui.ac.ir
998 پژوهش های زبانی دانشگاه تهران ۱۳۸۰/۰۳/۲۶ 1026-228
1026-228
jolr.ut.ac.ir
999 پژوهش های زراعی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ 2008-1472
-
jcesc.um.ac.ir/index.php/arable
1000 پژوهش های زعفران دانشگاه بیرجند ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ 2345-3869
2383-1316
jsr.birjand.ac.ir
1001 پژوهش های سلولی و ملکولی انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۴ 2383-2738
2383-2746
cell.ijbio.ir
1002 پژوهش های سیاست اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) ۱۳۹۲/۰۲/۲۵ 2345-5705
-
ipr.isri.ac.ir
1003 پژوهش های سیاسی جهان اسلام انجمن علمی مطالعات جهان اسلام ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ 2322-2980
2322-2980
www.priw.ir
1004 پژوهش های صنایع غذایی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 2008-515X
-
foodresearch.tabrizu.ac.ir
1005 پژوهش های علم و دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ 2383-0646
2383-0654
elmodin.ihcs.ac.ir
1006 پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ 2251-9254
-
jhss.ut.ac.ir
1007 پژوهش های علوم دامی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 2008-5125
-
animalscience.tabrizu.ac.ir
1008 پژوهش های علوم دامی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2008-3106
2008-3106
ijasr.um.ac.ir/index.php/animal
1009 پژوهش های علوم شناختی و رفتاری دانشگاه اصفهان ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ 2251-7642
2345-3524
cbs.ui.ac.ir
1010 پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۸/۰۴/۲۴ 1735-4161
2228-5415
IFSTRJ.um.ac.ir/index.php/food_tech
1011 پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۷۸/۰۸/۲۸ 2322-2077
-
jwfst.gau.ac.ir
1012 پژوهش های فرسایش محیطی دانشگاه هرمزگان ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ 2251-7812
-
magazine.hormozgan.ac.ir
1013 پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ 1735-7233
-
ijrj.baboliau.ac.ir
1014 پژوهش های فقهی دانشگاه تهران ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ 2008-8388
-
jorr.ut.ac.ir
1015 پژوهش های فلسفی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 2251-7960
2423-4419
philosophy.tabrizu.ac.ir
1016 پژوهش های فلسفی – کلامی دانشگاه قم ۱۳۸۴/۰۵/۰۷ 1735-9791
-
pfk.qom.ac.ir
1017 پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ 1735-5354
-
www.sportrc.ir
1018 پژوهش های قرآن و حدیث دانشگاه تهران ۱۳۷۴/۰۵/۰۱ 2008-9430
-
jqst.ut.ac.ir
1019 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی دانشگاه گنبد کاووس ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ -
-
jair.gonbad.ac.ir
1020 پژوهش های محیط زیست انجمن ارزیابی محیط زیست ایران ۱۳۸۸/۰۸/۲۹ 2008-9597
-
www.iraneiap.ir
1021 پژوهش های مدیریت در ایران دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 2322-X200
1221-1213
mri.modares.ac.ir
1022 پژوهش های مدیریت راهبردی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ 2228-5067
-
smr.journals.iau.ir
1023 پژوهش های مدیریت عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ 2008-2959
-
jmr.usb.ac.ir
1024 پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین ۱۳۸۹/۱۰/۰۱ 2008-8254
-
hrm.iranjournals.ir
1025 پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ 2228-6977
-
ormr.modares.ac.ir
1026 پژوهش های مشاوره انجمن مشاوره ایران ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ 2008-1634
-
www.irancounseling.ir/journal
1027 پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ 2345-462
2345-4636
smms.basu.ac.ir
1028 پژوهش های معرفت شناختی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ 2423-4982
2423-7442
aadab.iauctb.ac.ir
1029 پژوهش های معماری اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ -
-
jria.iust.ac.ir
1030 پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ 2345-2269
2345-4180
ier.basu.ac.ir
1031 پژوهش های نهج البلاغه بنیاد نهج البلاغه ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ 1735-8051
-
nahjmagz.ir
1032 پژوهش های نوین در تصمیم گیری انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 2476-6291
-
journal.saim.ir
1033 پژوهش های نوین روانشناختی دانشگاه تبریز ۱۳۸۳/۰۵/۰۱ -
-
psychologyj.tabrizu.ac.ir
1034 پژوهش های هستی شناختی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ 2345-3761
-
orj.srttu.edu
1035 پژوهش های پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2008-5788
-
jmbr.mbri.ac.ir
1036 پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۰/۰۳/۲۴ 2008-7888
2423-8007
jssr.ui.ac.ir
1037 پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ -
-
jrag.shahroodut.ac.ir
1038 پژوهش های ژئومورفولوژی کمی انجمن ژئومورفولوژی ۱۳۹۱/۰۴/۱۵ 2251-9424
2251-9424
geomorphologyjournal.ir
1039 پژوهش های کاربردی در شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ 1735-9937
-
jacr.iau-tnb.ac.ir
1040 پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ 2345-5551
-
arsmb.journals.pnu.ac.ir
1041 پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دانشگاه تبریز ۱۳۸۰/۰۳/۱۰ 2383-1855
-
arpp.tabrizu.ac.ir
1042 پژوهش های کاربردی روانشناختی دانشگاه تهران ۱۳۸۲/۱۱/۰۱ 2251-8126
-
japr.ut.ac.ir
1043 پژوهش های گیاهی انجمن زیست شناسی ایران ۱۳۷۷/۰۹/۲۶ 2383-2592
2383-2606
plant.ijbio.ir
1044 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان ۱۳۹۰/۰۱/۳۱ 2345-3834
-
ph.aui.ac.ir
1045 پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ۱۳۷۸/۰۸/۲۱ 1021-5107
-
journal.irphe.ir
1046 پژوهش و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2322-2514
2383-2495
jrrp.um.ac.ir/index.php/rrp
1047 پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ 2228-5229
2476-3845
jupm.miau.ac.ir
1048 پژوهش و توسعه فناوری پلیمر ایران انجمن پلیمر ایران ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ 2538-3345
-
www.irdpt.ir
1049 پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ 2252-0937
2538-2357
journals.rifst.ac.ir
1050 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت ۱۳۹۱/۰۴/۲۰ 1735-0999
1735-0999
journals.samt.ac.ir
1051 پژوهشنامه فلسفه دین دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۸۶/۰۴/۰۱ 2228-6578
2228-6578
nameh-i-hikmat.journals.isu.ac.ir
1052 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ 2322-5394
-
jtpsol.journals.ikiu.ac.ir
1053 پژوهشنامه اخلاق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ 2228-7264
-
akhlagh.maaref.ac.ir
1054 پژوهشنامه ادب حماسی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ 2322-5793
-
jpnfa.riau.ac.ir
1055 پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ 2008-5737
-
jllr.usb.ac.ir
1056 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۰۹/۱۲ 2251-774X
-
parsadab.dehaghan.ac.ir
1057 پژوهشنامه ادیان دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ 2008-0476
-
jrs.srbiau.ac.ir
1058 پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ 2322-1844
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
1059 پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2228-6128
-
jcb.sanru.ac.ir
1060 پژوهشنامه اقتصاد کلان دانشگاه مازندران ۱۳۸۵/۰۵/۳۱ 2322-78
2322-116X
jes.journals.umz.ac.ir
1061 پژوهشنامه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۸۳/۰۶/۰۱ 1735-210X
-
joer.atu.ac.ir
1062 پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده دانشگاه علوم انتظامی ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ 2322-4274
-
journals.police.ir/content.php?pagename=jou...
1063 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۲۴ 2383-1294
2383-1308
criticalstudy.ihcs.ac.ir
1064 پژوهشنامه انقلاب اسلامی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۰/۱۰/۲۴ 2251-8681
2322-4967
rjir.basu.ac.ir
1065 پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2322-3472
-
irlip.um.ac.ir/index.php/jipr
1066 پژوهشنامه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۷۸/۱۱/۲۶ 1735-0794
-
pajooheshnameh.itsr.ir
1067 پژوهشنامه بیمه پژوهشکده بیمه ۱۳۹۰/۰۴/۱۲ 1735-6555
-
jir.irc.ac.ir
1068 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2383-1278
2383-1286
economichistory.ihcs.ac.ir
1069 پژوهشنامه تاریخ اسلام انجمن ایرانی تاریخ اسلام ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ 2251-9726
2251-9726
journal.isihistory.ir
1070 پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ 2228-7906
-
jhic.ut.ac.ir
1071 پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ 2345-2390
-
localhistories.journals.pnu.ac.ir
1072 پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن دانشگاه پیام نور ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ 2322-3804
-
quran.journals.pnu.ac.ir
1073 پژوهشنامه جغرافیای انتظامی ناجا ۱۳۹۲/۰۱/۱۵ 2383-3580
-
pogra.jrl.police.ir
1074 پژوهشنامه حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ 2251-9858
-
law.sadiqjournals.ir
1075 پژوهشنامه حقوق کیفری دانشگاه گیلان ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ 2322-2328
-
jol.guilan.ac.ir
1076 پژوهشنامه حمل و نقل مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی ۱۳۸۳/۰۸/۰۳ 1735-3459
-
trijournal.ir
1077 پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ -
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/khorasan
1078 مطالعات روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ 1735-7500
-
prb.iauctb.ac.ir
1079 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۱۳۷۷/۱۲/۲۱ -
-
1080 پژوهشنامه زنان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۰/۰۱/۰۱ 2383-0743
2383-0751
womenstudy.ihcs.ac.ir
1081 پژوهشنامه عرفان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ -
-
erfanmag.ir
1082 پژوهشنامه علوم سیاسی انجمن علوم سیاسی ۱۳۸۵/۰۹/۰۱ 1735-790X
-
ipsajournal.ir
1083 پژوهشنامه علوی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ 2383-085
2383-0867
alavi.ihcs.ac.ir
1084 پژوهشنامه فرهنگی هرمزگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۹۱/۰۱/۲۰ 2476-7328
-
rdch.ir
1085 پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران ۱۳۸۸/۰۴/۲۲ 2008-5389
-
asp.journals.umz.ac.ir
1086 پژوهشنامه قرآن و حدیث انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ۱۳۸۶/۰۲/۱۷ 2008-0417
-
pnmag.info
1087 پژوهشنامه مالیات سازمان امور مالیاتی کشور ۱۳۸۹/۰۶/۰۲ 2251-6484
-
www.taxresearch.ir
1088 پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۵ 2251-6360
2423-4273
fedu.um.ac.ir/index.php/education
1089 پژوهشنامه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران ۱۳۸۸/۰۷/۰۱ 2008-6237
2476-5287
jme.journals.umz.ac.ir
1090 پژوهشنامه مدیریت تحول دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۸/۰۴/۰۱ 2383-4064
-
tmj.um.ac.ir/index.php/manag
1091 پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ 2251-6174
-
jwmr.sanru.ac.ir
1092 پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران ۱۳۸۹/۱۰/۲۲ 2008-5397
-
msb.journals.umz.ac.ir
1093 پژوهشنامه مذاهب اسلامی دانشگاه ادیان و مذاهب ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ 2423-4044
2538-1547
mazaheb.urd.ac.ir
1094 پژوهشنامه مطالعات مرزی ناجا ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ 2345-4512
-
bss.jrl.police.ir
1095 پژوهشنامه معارف قرآنی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ -
-
rjqk.atu.ac.ir
1096 پژوهشنامه نظم و امنیت انتظامی ناجا ۱۳۸۹/۰۷/۱۵ -
-
osra.jrl.police.ir
1097 پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۹/۰۸/۲۴ 2008-7349
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/ArabicLiterature
1098 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ 2382-9575
2382-9575
jlcr.ut.ac.ir
1099 پژوهشنامه نهج البلاغه دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2345-5233
2345-5241
nab.basu.ac.ir
1100 پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ۱۳۸۸/۰۳/۰۱ 2251-8223
2251-8231
jipm.irandoc.ac.ir Scopus
1101 پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۸۳/۰۳/۱۴ 2251-6344
2423-401X
infosci.um.ac.ir/index.php/riis
1102 پژوهشنامه کلام جامعه المصطفی العالمیه ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ -
-
journals.miu.ac.ir/content.php?pagename=jou...
1103 پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز ۱۳۷۸/۰۷/۰۸ 2008-9988
-
jaa.shirazu.ac.ir
1104 چاپ و نشر دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ 2322-1062
-
jpress.imamreza.ac.ir/index.php/publishing
1105 چشم انداز مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۸/۰۲/۰۱ 2251-6050
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement
1106 چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۰۴/۰۱ 2251-6069
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/PublicAdministratio...
1107 چشم انداز مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰/۱۲/۰۱ 6182-6629
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/IndustrialManagemen...
1108 چشم انداز مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ -
-
scj.sbu.ac.ir/index.php/FinancialManagement...
1109 چغندرقند وزارت جهاد کشاورزی ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ 1735-0670
-
jsb.sbsi.ir
1110 ژئوفیزیک ایران انجمن ژئوفیزیک ایران ۱۳۸۳/۰۶/۲۰ 2008-0336
-
ijgeophysics.ir,nigs.ir/Fa/publish/journal....
1111 ژئوپلیتیک انجمن ژئوپلتیک ایران ۱۳۸۳/۰۵/۲۹ 1735-4331
-
www.iag.ir/journal Scopus
1112 ژنتیک نوین انجمن ژنتیک ایران ۱۳۸۵/۰۷/۱۸ 2008-4439
-
mg.genetics.ir
1113 کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ -
-
jead.gau.ac.ir
1114 کارآگاه ناجا ۱۳۸۶/۱۰/۰۱ 1735-272X
-
det.jrl.police.ir
1115 کارافن دانشگاه فنی و حرفه ای ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ 2382-9796
-
karafan.saminatech.ir
1116 کاوش نامه ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ 2228-7639
-
jccl.razi.ac.ir
1117 کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد ۱۳۸۶/۰۵/۱۷ 1735-9589
-
kavoshnameh.yazd.ac.ir
1118 کاوش های مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ 0142-008
-
bar.yazd.ac.ir
1119 کتاب قیم دانشگاه آیت اله حائری میبد ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ 2251-6026
-
kq.yazd.ac.ir
1120 کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس رضوی ۱۳۸۴/۰۱/۲۰ 1680-9637
-
lis.aqr-libjournal.ir
1121 کشاورزی بوم شناختی انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ 2251-6824
-
www.jagroecology.ir/fa
1122 کنترل دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ۱۳۸۵/۱۰/۰۱ 2008-8345
-
joc-isice.ir
1123 کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی دانشگاه تهران ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ 2322-2883
2322-2883
jbiocontrol.ut.ac.ir
1124 کنترل صنعتی انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ -
-
1125 کهن نامه ادب پارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۳۹۱/۰۴/۳۰ 2383-0603
2383-0611
classicallit.ihcs.ac.ir
1126 کواترنری ایران انجمن کواترنری ایران ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ 2423-7108
2476-5635
journal.iranqua.ir
1127 کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران ۱۳۹۰/۰۷/۲۷ 2322-2344
-
ieijqp.ir
1128 کیمیای هنر پژوهشکده هنر ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ 2251-8630
-
www.kimiahonar.ir
1129 گلجام انحمن علمی فرش ایران ۱۳۸۳/۱۲/۰۶ 2008-2738
-
www.goljaam.icsa.ir
1130 گنجینه اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا ۱۳۸۹/۰۸/۰۱ 1023-3652
-
ganjineh.nlai.ir
1131 گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۳۷۸/۰۴/۱۱ 0254-3648
-
plantprotection.scu.ac.ir
1132 یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر ۱۳۹۱/۰۴/۰۲ 2322-4096
-
rafhc.areo.ir
1133 یافته های نوین در علوم زیستی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ 2423-6330
-
nbr.khu.ac.ir
1134 یافته‌های نوین زمین شناسی کاربردی دانشگاه بوعلی سینا ۱۳۸۹/۰۴/۰۱ 2228-5873
-
nfag.basu.ac.ir
1135 Iranian Journal of Earth Science دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ 2008-8779
2228-785X
ijes.mshdiau.ac.ir Scopus
1136 اقتصاد مالی دانشگاه آزاد اسلامی 1395/4/1 -
-
ecj.iauctb.ac.ir
1137 آینده پژوهی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 1396/1/1 1605-2749
-
jmfr.srbiau.ac.ir
1138 Space Ontology International Journal دانشگاه آزاد اسلامي قزوین 1395/7/1 2345-6450
2423-7299
soij.qiau.ac.ir
1139 مدیریت بهره وری دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ 2008-8736
2476-7298
jpm.iaut.ac.ir
1140 مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ 2008-2940
-
jshsp.iaurasht.ac.ir
1141 Journal of Optoelectronical nano structures دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ 2423-7361
2538-2489
jopn.miau.ac.ir
1142 رودکی ( پژوهش های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی ) رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ -
-
rudaki.org
1143 پژوهش و توسعه جنگل دانشگاه ارومیه 1394/1/1 2476-3551
-
jfrd.urmia.ac.ir
1144 آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث دانشگاه ایلام 1394/1/1 -
-
iued.ilam.ac.ir
1145 مطالعات رسانه های نوین دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ 2538-2209
2476-6550
nms.atu.ac.ir
1146 دانش های بومی ایران دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ -
-
qjik.atu.ac.ir
1147 پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ -
-
rjsw.atu.ac.ir
1148 تدریس پژوهی دانشگاه کردستان ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ 2476-5686
2476-5686
trj.uok.ac.ir
1149 راهبرد مدیریت مالی دانشگاه الزهرا (س) ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ 2345-3214
2538-1962
jfm.alzahra.ac.ir
1150 تاریخ نگری و تاریخ نگاری دانشگاه الزهرا 1392/7/1 -
-
hph.alzahra.ac.ir
1151 پژوهش های تفسیر تطبیقی دانشگاه قم 1394/1/1 -
-
ptt.qom.ac.ir
1152 مدیریت اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب 1394/1/1 -
-
lmj.areo.ir
1153 تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۸ 2476-4612
2476-4620
erams.areo.ir
1154 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی ۱۳۷۹/۱۱/۰۸ 2476-4000
2476-4019
aridse.areo.ir
1155 پژوهش های پنبه ایران موسسه تحقیقات پنبه ایران ۱۳۹۴/۰۸/۱۴ -
-
jcri.areo.ir
1156 مهندسی ساخت و تولید انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران 1394/10/1 -
-
www.iranjme.ir
1157 Journal of Computational Applied Mechanics دانشگاه تهران 1394/1/1 -
-
jcamech.ut.ac.ir
1158 مخاطرات محیط طبیعی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ 2345-6353
-
jneh.usb.ac.ir
1159 پژوهش های ادیانی دانشگاه ادیان و مذاهب 1396/2/6 2345-3230
-
adyan.urd.ac.ir
1160 Algebraic structures and their applications دانشگاه یزد 1394/10/1 2382-9761
-
as.yazd.ac.ir
1161 نشریه گردشگری شهری دانشگاه تهران 1395/10/1 2423-6926
2423-6918
jut.ut.ac.ir
1162 مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ 2423-6071
2423-608X
jscm.ut.ac.ir
1163 مدیریت مخاطرات محیطی انجمن مخاطره شناسی ایران 1393/7/1 2423-415X
2423-4168
jhsci.ut.ac.ir
1164 Pollution دانشگاه تهران ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ 2383-451X
2383-4501
jpoll.ut.ac.ir
1165 علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دانشگاه امام صادق (ع) ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2423-7396
2538-5461
edus-islam.isuw.ac.ir
1166 روانشناسی پیری دانشگاه رازی کرمانشاه 1394/10/1 -
-
jap.razi.ac.ir
1167 ریاضی و جامعه دانشگاه اصفهان ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ 2345-6493
2345-6507
math-sci.iranjournals.ir
1168 Biomacromolecular Journal انجمن بیوشیمی فیزیک ایران ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ -
-
www.bmmj.org
1169 Mycologia Iranica انجمن قارچ شناسی ایران ۱۳۹۳/۱۰/۰۱ 2382-9664
2382-9656
mi.iranjournals.ir
1170 آموزش علوم دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ -
-
rmt.iranjournals.ir
1171 پژوهشنامه علم سنجی دانشگاه شاهد 94/1/1 2423-3773
2423-5563
rsci.shahed.ac.ir
1172 جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دانشگاه مازندران ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ 2383-0395
-
ssi.journals.umz.ac.ir
1173 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش دانشگاه پیام نور ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ 2383-1758
2383-1758
fmss.journals.pnu.ac.ir
1174 عصب روانشناسی دانشگاه پیام نور 1394/4/1 2476-5023
-
clpsy.journals.pnu.ac.ir
1175 دوفصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری(جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سابق) دانشگاه پیام نور 1395/1/1 -
-
grup.journals.pnu.ac.ir
1176 بلاغت کاربردی و نقد بلاغی دانشگاه پیام نور ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ -
-
prl.journals.pnu.ac.ir
1177 برنامه ریزی توسعه کالبدی دانشگاه پیام نور 1396/1/1 2322-4118
-
psp.journals.pnu.ac.ir
1178 پژوهش های نوین در ریاضی (علوم پایه سابق) دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۷۷/۰۴/۲۱ 2476-2954
-
jnrm.srbiau.ac.ir
1179 مهندسی برق و الکترونیک ایران انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران ۱۳۸۳/۰۲/۰۱ 1735-7152
-
jiaeee.com
1180 Iranian Journal of Educational Sociology انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران 1396/2/6 -
-
iase-idje.ir
1181 کودکان استثنایی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴/۰۵/۱۵ -
-
joec.ir
1182 خانواده و پژوهش پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ -
-
qjfr.ir
1183 یافته های نوین در زمین شناسی دانشگاه خوارزمی ۱۳۸۱/۰۴/۰۱ 2423-8058
-
gnf.khu.ac.ir
1184 پژوهش های ریاضی دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ 2423-8031
-
mmr.khu.ac.ir
1185 حسابداری ارزشی و رفتاری دانشگاه خوارزمی 1395/1/1 2476-7166
-
aapc.khu.ac.ir
1186 پژوهش های ژنتیک گیاهی دانشگاه لرستان ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ -
-
journals.lu.ac.ir/pgr
1187 راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1394/7/1 2423-7132
-
jea.sanru.ac.ir
1188 مدل سازی اقتصاد سنجی دانشگاه سمنان 1395/10/1 2345-654X
-
jem.journals.semnan.ac.ir
1189 تنش‌های محیطی در علوم زراعی دانشگاه بیرجند ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ 2228-7604
2383-3084
escs.birjand.ac.ir
1190 نگارینه (هنر اسلامی) دانشگاه بیرجند 1395/10/1 2382-9885
-
niamag.birjand.ac.ir
1191 راهبرد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی ۱۳۸۸/۰۷/۲۹ 2008-3696
-
www.jsfc.ir
1192 پژوهش های‌ حقوقی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش ۱۳۸۴/۰۵/۱۸ 1682-9220
-
jlr.sdil.ac.ir
1193 پژوهش های حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ 2345-2986
-
jclc.sdil.ac.ir
1194 مطالعات آینده پژوهی دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا 1395/4/1 -
-
www.dfsr.ir
1195 معماری و شهرسازی آرمان‌شهر شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر ۱۳۸۹/۱۰/۳۰ 2008-5079
-
www.armanshahrjournal.com
1196 International Journal of Behavioral Science دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۱۳۸۶/۰۷/۰۱ -
-
journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs
1197 جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای) موسسه آموزش عالی بین المللی قشم ۱۳۹۱/۰۲/۲۴ 2228-6462
-
jgeoqeshm.ir
1198 پژوهشنامه روانشناسی مثبت دانشگاه اصفهان ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2476-4248
2476-3705
ppls.ui.ac.ir
1199 مطالعات اجتماعی گردشگری جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ 2382-9664
-
journalitor.ir
1200 پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ 2345-6906
-
journals.sku.ac.ir/page/journal-main-page.h...
1201 International Journal of Finance and Managerial Accounting انجمن مهندسی مالی ایران ۱۳۹۴/۱۰/۰۱ -
-
ijfma.srbiau.ac.ir
1202 آموزش الکتروشیمی انجمن الکتروشیمی ایران ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ -
-
1203 مطالعات تطبیقی فارسی و عربی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ -
-
jcsfa.modares.ac.ir
1204 پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی وزارت نیرو ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ 2538-2276
-
epprjournal.ir
1205 Journal on Computer Science and Engineering انجمن کامپیوتر ایران ۱۳۸۲/۰۶/۰۱ -
-
1206 مصالح و سازه های بتنی انجمن علمی بتن ایران ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ 2538-5828
-
jcsm.ir
1207 Journal of Nanostructure in Chemistry دانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ 2008-9244
2193-8865
www.springer.com/chemistry/physical+chemist...
1208 جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ 2476-3136
2476-3144
pg.um.ac.ir
1209 Computational Methods for Differential Equations دانشگاه تبریز ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ 2345-3982
2383-2533
cmde.tabrizu.ac.ir
1210 گردشگری و توسعه انجمن گردشگری ایران ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ -
-
www.itsairanj.ir
1211 Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ -
-
armmt.irost.ir
1212 Environmental Energy and Economic Research انجمن اقتصاد انرژی ایران ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ 2538-4988
-
eeer.ir/page/main-page.html
1213 ژئومکانیک نفت انجمن ژئومکانیک نفت ایران ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ 2538-4651
2538-4643
www.irpga-journal.ir
1214 Journal of Energy Management and Technology انجمن علمی انرژی ایران ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ -
-
1215 پژوهش در ورزش تربیتی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ 2538-2721
2538-3388
res.ssrc.ac.ir
1216 Annals of Functional Analysis گروه پژوهشی ریاضی طوسی ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ -
-
www.emis.de/journals/AFA
1217 World Sociopolitical Studies انجمن ایرانی مطالعات جهان 1396/1/1 -
-
wsps.ut.ac.ir
1218 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1395/1/1 -
-
www.arfr.ir
1219 Iranian Journal of English for Academic Purposes دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1394/7/1 2476-3187
-
journalscmu.sinaweb.net
1220 پژوهشنامه امامیه دانشگاه ادیان و مذاهب 1394/1/1 2476-6712
-
imamiya.urd.ac.ir
1221 زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی 1394/4/1 -
-
jdb.iau-tnb.ac.ir
1222 توانمند سازی کودکان استثنایی انجمن علمی کودکان استثنایی ایران 1395/1/1 -
-
journal.childpsychologyfoundation.com/index...
1223 مدیریت مدرسه دانشگاه کردستان 1395/1/1 -
-
jsa.uok.ac.ir
1224 علوم و مهندسی آب و فاضلاب انجمن آب و فاضلاب ایران 1395/10/1 -
-
www.jwwse.ir
1225 Journal of the Iranian Mathematical Society انجمن ریاضی ایران 1395/10/1 1735-8299
2476-7719
www.ijmex.com/index.php/ijmex
1226 مطالعات فهم حدیث دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395/7/1 -
-
mfh.journals.ikiu.ac.ir
1227 مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی 1396/1/1 -
-
1228 پدافند غیر عامل و امنیت دانشکده علوم و فنون فارابی 1395/1/1 -
-
1229 Journal of Algorithms and Computation دانشگاه تهران 1395/4/1 2476-2776
2476-2784
jac.ut.ac.ir
1230 هیدروژئومورفولوژی دانشگاه تبریز 1396/2/6 2383-3254
-
hyd.tabrizu.ac.ir