اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

وب سایت: http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/
ISSN: 2322-4010
اعتبار علمی: علمی پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:تیر ۹۱
شماره های ارسالی:بهار93 تابستا ن 93، پائیز 92، زمستان 92
آخرین شماره موجود:شهریور ۱۳۹۳
سردبیر:ابوالفضل فراهانی
مدیرمسئول:محمد علی قره
گروه: علوم انسانی - تربیت بدنی
ناشر:دانشگاه پیام نور
اطلاعات تماس:0263-2218948
آدرس:کرج- میدان توحید