پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

وب سایت: http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/
ISSN: 2322-4010
اعتبار علمی: علمی پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:تیر ۹۱
شماره های ارسالی:بهار93 تابستا ن 93، پائیز 92، زمستان 92
آخرین شماره موجود:شهریور ۱۳۹۳
سردبیر:ابوالفضل فراهانی
مدیرمسئول:محمد علی قره
گروه: علوم انسانی - تربیت بدنی
ناشر:دانشگاه پیام نور
اطلاعات تماس:0263-2218948
آدرس:کرج- میدان توحید