سردبیران محترم نشریات علمی کشور

اين سامانه بر اساس آخرين شماره ارسالي نشريات به دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور، وضعيت انتشار نشريات را به سه رنگ سبز (بدون تأخير)، زرد (یک شماره تأخير) و قرمز (بيش از دو شماره تأخير) نمايش مي‌دهد. چنانچه این اطلاعات مغاير با آخرين اطلاعات نشريه است، ضمن ارسال آخرين نسخه چاپي نشريه با دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور تماس حاصل فرمایید.

 

 


پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی

وب سایت: http://arsmb.journals.pnu.ac.ir/
ISSN: 2322-4010
اعتبار علمی: علمی پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:تیر ۹۱
شماره های ارسالی:بهار93 تابستا ن 92، پائیز 92، زمستان 92
آخرین شماره موجود:خرداد ۱۳۹۳
سردبیر:ابوالفضل فراهانی
مدیرمسئول:محمد علی قره
گروه: علوم انسانی - تربیت بدنی
ناشر:دانشگاه پیام نور
اطلاعات تماس:0263-2218948
آدرس:کرج- میدان توحید