علوم و تکنولوژی پلیمر

وب سایت: jips.ippi.ac.ir
ISSN: 1016-3255
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:دو ماهنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۷۸
شماره های ارسالی:اردیبهشت 93، تیر 93، شهریور 93
آخرین شماره موجود:شهریور ۱۳۹۳
سردبیر:ابراهیم واشقانی فراهانی
مدیرمسئول:محمدحسین بهشتی
گروه: فنی مهندسی - مهندسی شیمی، نفت، پلیمر
ناشر:پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - انجمن پلیمر ایران
اطلاعات تماس:44580000-19 داخلی 2058
فکس 44580052
آدرس:تهران، صندوق پستی 6578-14155، کدپستی 1497713115