اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

هیدرولیک

ISSN: 2345-4237
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:اسفند ۸۲
شماره های ارسالی:بهار 92، تابستان 92، پائیز 92
آخرین شماره موجود:آذر ۱۳۹۲
سردبیر:دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری
مدیرمسئول:دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری
گروه: فنی مهندسی - مهندسی آب
ناشر:انجمن هیدرولیک ایران
اطلاعات تماس:تلفکس 82883383
22762195
jhyd.ir@gmail.com
آدرس:تهران، صندوق پستی 14115/117، نشریه هیدورلیک