هیدرولیک

ISSN: 2345-4237
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:اسفند ۸۲
شماره های ارسالی:بهار 92، تابستان 92، پائیز 92
آخرین شماره موجود:آذر ۱۳۹۲
سردبیر:دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری
مدیرمسئول:دکتر علی اکبر صالحی نیشابوری
گروه: فنی مهندسی - مهندسی آب
ناشر:انجمن هیدرولیک ایران
اطلاعات تماس:تلفکس 82883383
22762195
jhyd.ir@gmail.com
آدرس:تهران، صندوق پستی 14115/117، نشریه هیدورلیک