کاوش های مدیریت بازرگانی

وب سایت: http://bar.yazd.ac.ir/
ISSN: 014-2008
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:دو فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:بهمن ۸۷
شماره های ارسالی:پائیز و زمستان 91
آخرین شماره موجود:اسفند ۱۳۹۱
سردبیر:محمدرضا حمیدی زاده
مدیرمسئول:سعید سعیدا اردکانی
گروه: علوم انسانی - مدیریت
ناشر:دانشگاه یزد
آدرس:یزد - صفائیه - پردیس اصلی دانشگاه - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - دفتر نشریه ص پ:89195-741