اطلاعیه مهم در رابطه با تکمیل اطلاعات نشریات معتبر علمی

برای دریافت نام کاربری به منظور ثبت اطلاعات نشریات در ساعات اداری با کارشناسان مربوطه در کمیسیون نشریات علمی کشور تماس حاصل فرمایید.

کاوش های مدیریت بازرگانی

وب سایت: http://bar.yazd.ac.ir/
ISSN: 014-2008
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:دو فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:بهمن ۸۷
شماره های ارسالی:پائیز و زمستان 91
آخرین شماره موجود:اسفند ۱۳۹۱
سردبیر:محمدرضا حمیدی زاده
مدیرمسئول:سعید سعیدا اردکانی
گروه: علوم انسانی - مدیریت
ناشر:دانشگاه یزد
آدرس:یزد - صفائیه - پردیس اصلی دانشگاه - دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری - دفتر نشریه ص پ:89195-741