اندیشه های نوین تربیتی

وب سایت: journals.alzahra.ac.ir/jontoe
ISSN: 1735-448x
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۸۳
شماره های ارسالی:پاییز 92، تابستان93، بهار 93، زمستان 92
آخرین شماره موجود:شهریور ۱۳۹۳
سردبیر:طیبه ماهروزاده
مدیرمسئول:سعید رضایی شریف آبادی
گروه: علوم انسانی - علوم تربیتی
ناشر:دانشگاه الزهرا (س) - انجمن ایرانی تعلیم و تربیت
اطلاعات تماس:88058940 داخلی 2309
88041463
jontoe@alzahra.ac.ir
آدرس:تهران- ونک- خ ونک -دانشگاه الزهراء-دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی