مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir/jwsps/
ISSN: 1735-3386
اعتبار علمی: علمی ـ پژوهشی
دوره انتشار:فصلنامه
تاریخ شروع اعتبار:دی ۸۳
شماره های ارسالی:بهار 93، زمستان 92،تابستان 92 پائیز 92
آخرین شماره موجود:خرداد ۱۳۹۳
سردبیر:خدیجه سفیری
مدیرمسئول:زهره خسروی
گروه: علوم انسانی - علوم اجتماعی
ناشر:دانشگاه الزهرا (س)
اطلاعات تماس:88058926-88044051-9 داخلی 2080
88049809
jwsps@alzahra.ac.ir
آدرس:تهران، میدان ونک، ده ونک،دانشگاه الزهرا.طبقه ششم ساختمان خوارزمی دفتر نشریه کد پستی 1993891176