# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
2
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
3
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
4
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
5
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
6
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
7
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
8
دانشگاه ارومیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
9
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
10
انجمن جراحی دامپزشکی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
11
C
11
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
12
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
13
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
14
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
15
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
16
دانشگاه شهرکرد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
17
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
18
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A