# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
2
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
3
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
12
C
4
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
5
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
6
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
7
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
8
انجمن ماهی شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
10
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
11
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
12
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
13
موسسه تحقیقات شیلات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
14
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
15
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
16
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
17
انجمن حشره شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
18
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
19
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
20
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
21
پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان(دانشگاه ساری)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
22
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
23
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
24
انجمن قارچ شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
25
انجمن کنه شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
26
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
27
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
28
انجمن آبخیزداری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
32
C
29
انجمن ماهیان زینتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
48
C
30
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C
31
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
32
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
33
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
34
انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
35
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
36
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
37
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
38
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
39
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
40
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
41
انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
42
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
43
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
44
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
45
موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
46
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
47
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
48
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
49
دانشگاه شهرکرد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
50
موسسه تحقیقات خاک و آب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
51
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
52
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
22
C
53
موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
54
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
55
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
56
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
7
C
57
موسسه تحقیقات پنبه ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
58
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
31
C
59
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
60
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
61
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
62
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
63
موسسه تحقیقات خاک و آب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
64
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
65
دانشگاه بیرجند
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
66
دانشگاه لرستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
67
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
68
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
69
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
70
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
71
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
72
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
73
دانشگاه گنبد کاووس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
74
دانشگاه شهرکرد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
75
پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
76
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
77
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
78
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
79
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
80
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
49
C
81
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
82
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
83
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
84
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
85
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
86
دانشگاه ارومیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
87
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
88
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
89
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
90
انجمن آبخیزداری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
91
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
92
دانشگاه بیرجند
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
93
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
44
C
94
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
95
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
96
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
97
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
98
انجمن جنگلبانی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
99
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
100
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
101
دانشگاه گنبد کاووس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
102
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
103
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
104
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
105
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
106
دانشگاه یاسوج
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
107
انجمن علوم علف های هرز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
108
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
109
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
110
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
111
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
112
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
113
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
114
دانشگاه تربت حیدریه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
115
انجمن علوم خاک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
116
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
117
انجمن ژنتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
118
انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
119
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
120
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
121
انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
122
موسسه تحقیقات شیلات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
123
انجمن آبزی پروری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
124
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
125
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
126
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
127
انجمن ترویج و آموزش کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
128
وزارت جهاد کشاورزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
129
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
130
انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
131
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
132
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
133
انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
134
انجمن علمی بذر ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
135
انجمن علوم باغبانی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
2
C
136
انجمن زنبور عسل ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
137
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
138
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
139
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
140
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
141
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
142
دانشگاه های منطقه غرب کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
143
دانشگاه های منطقه غرب کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
144
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
145
انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
146
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
147
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
148
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
149
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
150
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
151
انجمن آبیاری و زهکشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
7
C
152
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
153
انجمن علمی مدیریت و کنترل بیابانی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
154
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
155
انجمن مرتعداری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
156
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
157
انجمن پروبیوتیک و غذاهای فرا سودمند
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
158
موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
159
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
38
C
160
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
161
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
162
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
163
انجمن ایمنی زیستی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
164
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
165
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
166
انجمن حشره شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
167
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
168
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C