# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
2
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
4
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
5
انجمن مهندسی مالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
6
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
7
انحمن روانشناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
8
انجمن باستان شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
10
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
11
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
12
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
19
C
13
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
14
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
15
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
16
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
17
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
18
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
19
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
20
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
18
C
21
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
22
دانشگاه ادیان و مذاهب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
23
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
24
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
24
C
25
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
26
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
27
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
28
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
29
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
30
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
31
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
32
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
33
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
34
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
35
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
36
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
37
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
38
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
39
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
21
C
40
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
41
سازمان جغرافیایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
42
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
43
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
44
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
45
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
46
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
47
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
48
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
49
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
50
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
51
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
52
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
53
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
54
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
55
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
56
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
57
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
58
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
59
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
60
دانشگاه گلستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
61
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
62
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
63
دانشکده علوم و فنون فارابی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
64
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
65
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
66
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
67
انجمن آموزش عالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
68
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
69
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
70
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
71
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
72
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
73
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
74
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
75
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
76
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
77
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
48
C
78
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
79
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
80
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
81
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
82
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
83
انجمن انسان شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
84
مرکز نشر میراث مکتوب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
85
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
86
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
87
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
88
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
89
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
90
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
91
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
92
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
93
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
94
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
95
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
96
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
97
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
98
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
99
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
100
سازمان بورس و اوراق بهادار
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
101
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
102
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
103
دانشکده اطلاعات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
104
دانشگاه قم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
105
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
106
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
107
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
108
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
109
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
110
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
111
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
112
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
113
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
114
انجمن تعلیم و تربیت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
115
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
38
C
116
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
117
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
118
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
119
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
120
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
121
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
122
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
9
C
123
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
124
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
125
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
126
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
127
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
128
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
129
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
130
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
131
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
132
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
133
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
134
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
135
پژوهشکده بیمه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
136
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
137
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
138
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
19
C
139
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
140
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
141
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
142
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
33
C
143
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
144
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
145
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
146
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
147
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
148
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
149
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
150
انجمن علوم سیاسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
151
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
152
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
153
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
154
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
155
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
156
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
157
سازمان امور مالیاتی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
158
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
159
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
160
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
161
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
162
دانشگاه ادیان و مذاهب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
163
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
164
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
165
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
166
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
167
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
168
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
169
انجمن معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
170
انجمن زبان و ادبیات فارسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
171
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
172
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
173
دانشگاه اراک
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
174
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
175
سازمان صدا و سیما
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
176
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
177
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
178
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
179
سازمان هواشناسی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
180
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
181
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
182
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
183
انجمن علمی انقلاب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
184
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
185
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
186
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
187
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
188
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
189
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
190
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
191
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
192
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
193
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
194
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
195
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
196
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
197
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
198
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
199
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
12
C
200
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
201
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
202
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
203
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
204
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
205
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
206
انجمن علمی روابط بین الملل
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
207
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
208
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
209
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
210
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
211
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
212
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
213
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
214
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
215
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
216
انجمن ژئومورفولوژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
217
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
218
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
219
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
220
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
221
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
222
دانشگاه هرمزگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
223
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
224
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
225
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
226
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
227
دانشگاه قم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
228
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
229
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
230
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
231
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
232
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
233
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
234
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
235
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
236
انجمن مشاوره ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
237
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
238
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
239
بنیاد نهج البلاغه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
240
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
241
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
242
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
243
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
244
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
245
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
246
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
247
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
248
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
249
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
250
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
251
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
252
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
253
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
254
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
255
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
256
انجمن علمی تاریخ فلسفه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
257
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
258
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
259
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
260
موسسه مطالعات علوم شناختی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
261
دانشگاه زنجان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
262
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
263
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
264
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
265
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
266
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
267
انجمن حسابداری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
7
C
268
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
269
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
270
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
271
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
272
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
273
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
274
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
275
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
276
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
277
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
278
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
279
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
280
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
281
انجمن ترویج علم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
7
C
282
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
14
C
283
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
284
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
7
C
285
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
286
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
287
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
288
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
289
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
290
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
291
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
292
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
293
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
294
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
295
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
296
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
297
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
298
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
299
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
300
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
21
C
301
انجمن حکمت و فلسفه ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
302
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
303
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
304
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
305
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
94
A+
306
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
307
انجمن فلسفه دین ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
308
انجمن جغرافیایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
17
C
309
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
310
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
311
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
312
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
313
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
314
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
315
دانشگاه رازی کرمانشاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
316
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
317
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
318
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
319
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
320
سازمان ثبت احوال کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
321
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
322
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
323
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
324
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
325
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
326
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
32
C
327
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
328
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
329
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
330
مرکز آموزش مدیریت دولتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
331
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
332
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
333
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
334
قوه قضائیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
335
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
336
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
337
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
338
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
339
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
340
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
8
C
341
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
9
C
342
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
343
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
344
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
345
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
346
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
347
دیوان محاسبات کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
348
پژوهشکده شورای نگهبان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
349
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
350
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
351
انجمن مهندسی مالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
352
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
353
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
354
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
355
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
356
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
357
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
358
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
359
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
360
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
361
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
362
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
363
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
364
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
365
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
33
C
366
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
367
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
11
C
368
شورای عالی انقلاب فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
369
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
370
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
371
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
372
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
373
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
19
C
374
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
24
C
375
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
376
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
377
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
378
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
379
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
380
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
12
C
381
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
382
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
383
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
384
انجمن ایرانی روانشناسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
385
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
386
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
387
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
388
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
389
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
390
انجمن علمی روانشناسی خانواده
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
391
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
392
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
393
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
394
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
395
انحمن روانشناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
396
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
397
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
398
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
399
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
400
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
401
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
402
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
403
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
404
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
405
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
406
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
407
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
408
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
409
انجمن زبان‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
410
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
411
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
412
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
413
انجمن ژئوپلتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
414
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
415
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
416
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
417
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
59
C
418
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
419
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
420
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
421
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
422
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
74
B
423
موسسه انتشارات امید مجد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
41
C
424
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
425
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
426
موسسه فرهنگی نبأ مبین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
427
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
428
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
429
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
430
موسسه شیعه شناسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
431
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
432
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
433
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
434
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
435
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
436
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
437
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
438
دانشکده علوم حدیث
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
439
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
17
C
440
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
441
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
442
انجمن علوم مدیریت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
61
C
443
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
43
C
444
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
18
C
445
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
446
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
447
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
448
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
449
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
450
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
451
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
34
C
452
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
453
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
454
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
455
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
456
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
457
دانشگاه مذاهب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
458
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
459
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
460
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
461
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
462
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
463
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
464
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
465
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
466
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
467
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
468
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
469
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
470
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
471
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
472
دانشگاه رازی کرمانشاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
473
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
474
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
475
آستان قدس رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
476
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
477
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
478
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
479
انجمن گردشگری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
480
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
481
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
482
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
483
پژوهشکده امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
23
C
484
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
485
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
486
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
487
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
488
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
489
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
490
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
491
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
492
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
493
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
494
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
495
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
496
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
43
C
497
انجمن مدیریت آموزشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
498
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
499
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
500
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
501
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
502
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
503
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
504
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
505
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
506
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
507
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
508
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
38
C
509
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
510
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
511
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
512
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
513
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
514
دانشگاه افسری امام علی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
515
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
28
C
516
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
517
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
59
C
518
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
519
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
520
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
521
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
522
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
523
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
524
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
525
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
54
C
526
آستان قدس رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
527
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
528
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
529
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
530
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
531
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
532
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
533
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
534
دانشکده اطلاعات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
535
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
536
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
537
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
538
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
539
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
540
دانشگاه فرهنگیان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
541
سازمان سنجش و آموزش کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
542
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
543
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
544
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
545
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
46
C
546
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
547
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
48
C
548
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C
549
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
550
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
551
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
552
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
553
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
554
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
555
پژوهشکده تاریخ اسلام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
17
C
556
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
557
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
558
انجمن ایرانی تاریخ
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
559
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
560
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
19
C
561
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
562
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
563
دانشگاه معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
564
دانشگاه مذاهب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
565
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
566
موسسه آموزش عالی سبز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
567
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
78
B
568
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
569
دانشگاه حکیم سبزواری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
570
انجمن حسابداری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
571
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
572
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
573
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
574
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
575
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
576
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
577
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
578
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
579
پژوهشکده مطالعات راهبردی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
45
C
580
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
581
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
582
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
583
وزارت ورزش و جوانان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
9
C
584
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
585
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
586
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
587
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
588
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
589
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
590
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
591
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
592
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
593
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
594
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
595
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
596
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
597
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
598
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
599
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
27
C
600
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
601
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
602
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
603
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
604
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
605
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
606
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
607
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
608
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
609
دانشگاه بیرجند
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
610
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
611
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
612
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
613
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
614
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
615
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
616
انجمن مدیریت راهبردی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
44
C
617
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
618
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
619
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
620
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
621
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
622
موسسه مطالعات ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
623
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
624
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
625
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
626
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
627
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
628
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
629
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
630
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C
631
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
632
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
633
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
634
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
635
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
636
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
637
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
638
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
639
انجمن جمعیت شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
640
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
641
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
642
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
643
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
644
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
645
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
646
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
647
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
648
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
37
C
649
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
650
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
64
C
651
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
652
دانشگاه حکیم سبزواری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
653
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+