# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
2
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
3
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
4
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
60
C
5
انجمن مهندسی مالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
6
مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
7
انحمن روانشناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
8
انجمن باستان شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
10
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
11
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
12
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
19
C
13
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
14
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
15
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
16
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
17
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
18
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
19
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
20
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
18
C
21
انجمن زبان و ادبیات فرانسه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
22
دانشگاه ادیان و مذاهب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
23
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در آلمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
24
انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
24
C
25
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
26
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
27
انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
28
موسسه فرهنگی تحقیقاتی إسراء
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
29
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
30
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
31
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
32
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
33
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
34
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
35
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
36
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
37
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
38
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
39
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
21
C
40
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
41
سازمان جغرافیایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
42
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
65
B
43
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
44
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
45
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
46
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
47
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
48
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
49
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
50
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
51
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
52
انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
53
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
54
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
55
انجمن علمی اقتصاد شهری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
56
انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
57
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
58
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
59
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
60
دانشگاه گلستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
61
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
62
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
63
دانشکده علوم و فنون فارابی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
64
دفتر تحقیقات کاربردی سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
65
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
66
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
67
انجمن آموزش عالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
68
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
69
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
70
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
71
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
72
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
73
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
74
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
75
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
76
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
77
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
78
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
48
C
79
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
80
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
81
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
82
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
83
مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
84
انجمن انسان شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
85
مرکز نشر میراث مکتوب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
86
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
87
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
88
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
80
A
89
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
90
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
91
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
92
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
93
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
94
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
95
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
96
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
97
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
98
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
99
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
100
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
101
سازمان بورس و اوراق بهادار
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
102
دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
103
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
104
دانشکده اطلاعات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
105
دانشگاه قم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
106
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
107
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
108
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
109
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
110
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
111
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
112
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
113
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
114
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
115
انجمن تعلیم و تربیت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
116
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
38
C
117
انجمن پژوهش های آموزشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
118
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
119
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
120
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
121
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
122
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
123
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
9
C
124
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
125
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
126
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
127
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
128
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
129
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
130
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
131
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
132
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
133
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
134
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
135
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
136
پژوهشکده بیمه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
137
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
138
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
139
انجمن ایرانی تاریخ اسلام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
19
C
140
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
141
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
142
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
143
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
33
C
144
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
145
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
146
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
147
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
148
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
149
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
150
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
151
انجمن علوم سیاسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
152
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
153
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
154
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
155
انجمن علوم قرآن و حدیث ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
156
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
157
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
158
سازمان امور مالیاتی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
159
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
160
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
161
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
162
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
163
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
164
دانشگاه ادیان و مذاهب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
165
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
166
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
167
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
168
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
169
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
170
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
171
انجمن معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
172
انجمن زبان و ادبیات فارسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
173
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
174
انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
175
دانشگاه اراک
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
176
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
177
سازمان صدا و سیما
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
178
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
179
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
180
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
181
سازمان هواشناسی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
182
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
183
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
184
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
185
انجمن علمی انقلاب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
186
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
187
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
188
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
189
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
190
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
191
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
192
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
193
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
194
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
195
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
196
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
197
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
198
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
199
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
200
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
201
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
12
C
202
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
203
موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ‌شهردانش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
204
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
205
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
206
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
207
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
208
انجمن علمی روابط بین الملل
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
209
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
210
انجمن روانشناسی اجتماعی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
211
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
212
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
213
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
214
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
215
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
216
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
217
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
218
انجمن ژئومورفولوژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
219
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
220
انجمن علمی مطالعات جهان اسلام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
221
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
222
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
223
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
224
دانشگاه هرمزگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
225
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
226
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
227
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
228
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
229
دانشگاه قم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
230
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
231
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
232
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
233
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
234
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
235
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
236
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
237
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
238
انجمن مشاوره ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
239
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
240
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
241
بنیاد نهج البلاغه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
242
انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
243
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
244
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
245
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
246
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
247
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
248
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
249
مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
250
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
251
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
252
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
253
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
254
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
255
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
256
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
257
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
258
انجمن علمی تاریخ فلسفه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
259
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
260
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
261
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
262
موسسه مطالعات علوم شناختی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
263
دانشگاه زنجان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
264
نهاد کتابخانه های عمومی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
265
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
266
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
267
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
268
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
269
انجمن حسابداری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
7
C
270
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
271
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
272
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
273
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
274
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
275
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
276
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
277
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
278
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
279
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
280
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
281
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
282
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
283
انجمن ترویج علم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
7
C
284
دادسرای عمومی و انقلاب تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
14
C
285
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
286
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
7
C
287
سازمان آموزش و پرورش استثنایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
288
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
289
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
290
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
291
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
292
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
293
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
294
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
295
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
296
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
297
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
298
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
299
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
300
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
301
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
302
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
21
C
303
انجمن حکمت و فلسفه ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
304
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
305
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
306
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
307
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
94
A+
308
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
309
انجمن فلسفه دین ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
310
انجمن جغرافیایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
17
C
311
موسسه آموزش عالی بین المللی قشم
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
312
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
313
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
314
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
315
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
316
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
317
دانشگاه رازی کرمانشاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
318
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
319
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
320
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
321
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
322
سازمان ثبت احوال کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
323
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
324
دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
325
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
326
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
327
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
328
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
32
C
329
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
330
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
331
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
332
مرکز آموزش مدیریت دولتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
333
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
334
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
335
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
336
قوه قضائیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
337
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
338
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
339
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
340
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
341
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
342
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
8
C
343
بنیاد حکمت اسلامی صدرا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
9
C
344
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
345
سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
346
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
347
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
348
انجمن حسابداری مدیریت مالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
349
دیوان محاسبات کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
350
پژوهشکده شورای نگهبان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
351
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
352
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
353
انجمن مهندسی مالی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
354
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
355
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
356
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
357
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
358
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
359
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
360
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
361
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
362
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
363
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
364
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
365
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
366
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
367
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
33
C
368
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
369
مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
11
C
370
شورای عالی انقلاب فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
371
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
372
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
373
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
374
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
375
مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
19
C
376
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
24
C
377
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
378
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
379
دانشگاه‌ علوم‌ بهزیستی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
380
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
381
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
382
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
12
C
383
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
384
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
385
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
386
انجمن ایرانی روانشناسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
387
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
388
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
389
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
390
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
391
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
392
انجمن علمی روانشناسی خانواده
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
393
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
394
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
395
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
396
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
397
انحمن روانشناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
398
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
399
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
400
انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
401
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
402
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
403
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
404
انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
405
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
406
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
407
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
408
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
409
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
410
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
411
انجمن زبان‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
412
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
413
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
414
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
415
انجمن ژئوپلتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
416
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
417
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
418
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
419
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
59
C
420
مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
421
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
422
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
423
مجمع تشخیص مصلحت نظام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
424
وزارت امور اقتصادی و دارایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
74
B
425
موسسه انتشارات امید مجد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
41
C
426
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
427
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
428
موسسه فرهنگی نبأ مبین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
429
انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
430
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
431
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
432
موسسه شیعه شناسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
433
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
434
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
435
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
436
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
437
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
438
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
439
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
440
دانشکده علوم حدیث
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
441
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
17
C
442
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
443
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
444
انجمن علوم مدیریت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
61
C
445
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
43
C
446
دانشکده فرماندهی ستاد آجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
18
C
447
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
448
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
449
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
450
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
451
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
452
بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
453
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
34
C
454
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
455
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
456
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
457
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
458
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
459
دانشگاه مذاهب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
460
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
461
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
462
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
463
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
464
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
465
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
466
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
467
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
468
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
469
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
470
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
471
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
472
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
473
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
474
دانشگاه رازی کرمانشاه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
475
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
476
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
477
آستان قدس رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
478
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
479
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
480
وزارت آموزش و پرورش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
481
انجمن گردشگری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
482
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
483
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
484
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
485
پژوهشکده امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
23
C
486
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
487
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
488
مرکز پژوهشهای مجلس جمهوری اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
489
ریاست جمهوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
490
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
491
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
492
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
493
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
494
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
495
انجمن مدیریت اطلاعات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
496
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
497
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
498
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
43
C
499
انجمن مدیریت آموزشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
500
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
501
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
502
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
503
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
504
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
505
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
506
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
507
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
508
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
509
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
510
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
38
C
511
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
512
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
513
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
514
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
515
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
516
دانشگاه افسری امام علی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
517
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
28
C
518
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
519
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
59
C
520
موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
521
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
522
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
523
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
524
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
525
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
526
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
527
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
528
آستان قدس رضوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
529
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
530
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
531
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
532
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
52
C
533
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
534
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
535
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
536
دانشکده اطلاعات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
537
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
538
موسسه مطالعات بین المللی انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
539
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
540
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
541
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
542
دانشگاه فرهنگیان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
543
سازمان سنجش و آموزش کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
544
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
545
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
546
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
547
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
46
C
548
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
549
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
48
C
550
دانشگاه مازندران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C
551
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
552
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
553
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
554
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
555
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
556
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
557
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
558
پژوهشکده تاریخ اسلام
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
17
C
559
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
560
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
561
انجمن ایرانی تاریخ
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
562
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
563
خصوصی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
19
C
564
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
565
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
566
دانشگاه معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
567
دانشگاه مذاهب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
568
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
569
موسسه آموزش عالی سبز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
570
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
78
B
571
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
572
دانشگاه حکیم سبزواری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
51
C
573
انجمن حسابداری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
35
C
574
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
575
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
576
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
35
C
577
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
578
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
579
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
580
مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
581
دانشگاه عالی دفاع ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
582
پژوهشکده مطالعات راهبردی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
583
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
584
شورای فرهنگی اجتماعی زنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
585
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
586
وزارت ورزش و جوانان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
9
C
587
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
588
انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
589
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
590
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
591
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
592
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
593
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
594
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
595
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
596
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
597
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
598
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
599
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
600
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
601
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
602
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
27
C
603
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
604
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
605
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
606
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
607
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
608
سازمان بسیج اساتید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
609
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
610
دانشگاه امام صادق (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
611
جامعه المصطفی العالمیه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
612
دانشگاه بیرجند
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
613
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
614
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
615
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
616
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
617
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
618
دانشگاه علوم انتظامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
619
انجمن مدیریت راهبردی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
44
C
620
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
621
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
622
دانشگاه علامه طباطبائی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
623
پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
624
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
625
موسسه مطالعات ملی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
626
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
627
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
628
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
629
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
630
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
631
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
632
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
633
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
39
C
634
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
635
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
636
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
637
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
638
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
639
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
640
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
641
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
642
انجمن جمعیت شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
643
فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
644
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
645
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
646
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
647
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
648
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
649
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
650
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
651
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
37
C
652
سازمان های پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
653
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
64
C
654
دانشگاه مفید
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
655
دانشگاه حکیم سبزواری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
656
انجمن ایرانی زبان و ادبیات روسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+