# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
2
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
87
A
3
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
83
A
4
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
5
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
92
A+
6
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
7
انجمن ریاضی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
8
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
10
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
11
انجمن پسماند ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
12
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
13
انجمن محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
94
A+
14
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
15
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
16
انجمن نانو فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
17
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
18
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
19
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
20
انجمن نجوم ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
21
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
22
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
23
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
24
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
25
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
26
انجمن ماهی شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
27
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
28
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
29
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
30
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
31
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
32
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
33
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
34
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
35
انجمن گیاهان دارویی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
36
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
37
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
38
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
39
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
40
مرکز آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
41
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
94
A+
42
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
43
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
85
A
44
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
45
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
46
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
47
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
48
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
88
A
49
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
50
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
51
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
68
B
52
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
53
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
54
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
55
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
56
شرکت ملی نفت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
57
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
58
انجمن علمی ایمنی زیستی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
10
C
59
انجمن الکتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
60
انجمن مهندسی صوتیات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
61
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
62
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
63
مرکز آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
64
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
65
دانشگاه هرمزگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
66
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
67
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
68
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
69
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
70
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
71
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
72
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
73
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
74
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
75
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
76
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
77
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
78
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
79
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
80
انجمن دیرینه شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
81
انجمن نانو فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
82
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
83
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
84
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
85
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
86
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
87
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
88
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
89
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
90
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
91
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
92
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
93
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
94
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
95
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
96
انجمن زمین شناسی نفت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
97
انجمن ژئوفیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
98
دانشگاه اراک
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
99
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
100
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
101
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
102
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
103
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
104
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
105
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
106
سازمان انرژی اتمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
107
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
108
انجمن ریاضی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
109
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
110
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
111
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
112
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
41
C
113
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
114
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
115
انجمن کواترنری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
116
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
117
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
118
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
119
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
120
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
121
انجمن نانو فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
122
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
68
B
123
سازمان هواشناسی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
124
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده