# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
2
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
87
A
3
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
83
A
4
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
5
گروه پژوهشی ریاضی طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
92
A+
6
انجمن بیوشیمی فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
7
انجمن ریاضی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
8
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
9
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
10
انجمن اقتصاد انرژی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
11
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
12
انجمن پسماند ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
13
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
14
انجمن محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
94
A+
15
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
16
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
17
انجمن نانو فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
18
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
19
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
20
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
21
انجمن نجوم ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
22
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
23
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
24
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
25
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
26
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
27
انجمن ماهی شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
28
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
29
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
30
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
31
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
32
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
33
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
34
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
35
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
36
انجمن گیاهان دارویی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
37
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
38
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
39
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
40
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
41
مرکز آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
42
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
94
A+
43
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
44
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
85
A
45
انجمن علوم و فنون دریایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
46
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
47
انجمن شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
48
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
49
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
88
A
50
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
51
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
52
دانشگاه ولیعصر رفسنجان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
68
B
53
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
54
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
55
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
56
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
57
شرکت ملی نفت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
58
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
59
انجمن علمی ایمنی زیستی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
10
C
60
انجمن الکتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
61
انجمن مهندسی صوتیات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
62
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
63
انجمن متخصصان محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
64
مرکز آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
65
انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
66
دانشگاه هرمزگان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
67
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
68
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
69
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
93
A+
70
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
71
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
72
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
73
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
74
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
75
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
76
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
56
C
77
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
78
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
79
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
80
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
81
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
82
انجمن دیرینه شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
83
انجمن نانو فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
84
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
85
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
86
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
87
انجمن زیست شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
88
دانشگاه پیام نور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
89
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
90
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
91
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
92
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
93
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
94
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
95
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
96
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
69
B
97
دانشگاه خوارزمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
98
انجمن زمین شناسی نفت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
99
انجمن ژئوفیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
100
دانشگاه اراک
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
101
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
102
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
103
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
104
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
105
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
106
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
107
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
108
سازمان انرژی اتمی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
109
انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
110
انجمن ریاضی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
111
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
112
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
113
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
114
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
41
C
115
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
116
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
117
انجمن کواترنری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
118
انجمن آمار ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
119
شرکت مهندسین مشاور شیل آمایش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
120
انجمن ارزیابی محیط زیست ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
15
C
121
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
122
دانشگاه شهید چمران اهواز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
123
انجمن نانو فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
124
بنیاد پیشبرد علم و فناوری ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
68
B
125
سازمان هواشناسی کشور
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
126
انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده