# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
2
سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
11
C
3
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
4
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
5
دانشگاه هنر اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
6
انجمن هنرهای نمایشی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
7
دانشگاه الزهرا (س)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
8
دانشگاه شهید بهشتی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
9
پژوهشکده هنر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
10
انحمن علمی فرش ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
18
C
11
پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
12
دانشگاه هنر اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
13
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
14
دانشگاه هنر اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
15
دانشگاه کردستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
16
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
17
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
18
موسسه مطالعات هنر اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
32
C
19
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
20
انجمن علمی معماری و شهر سازی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
21
شرکت مهندسین مشاور آرمان شهر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
22
مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
23
دانشگاه هنر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
24
دانشگاه هنر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
25
دانشگاه هنر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
26
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
27
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
28
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
29
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
30
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C