# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
2
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
3
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
67
B
4
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
5
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
6
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
7
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
8
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
9
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
10
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
11
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
12
انجمن مهندسی دریایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
13
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
14
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
15
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
16
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
17
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
18
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
19
انجمن آهن و فولاد ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
20
انجمن مهندسی دریایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
21
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
22
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
23
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
24
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
25
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
26
انجمن مهندسی شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
27
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
28
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
29
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
30
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
31
انجمن مهندسی مکانیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
32
دانشگاه صنعت نفت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
33
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
34
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
35
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
36
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
37
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
97
A+
38
انجمن رمز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
39
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
40
انجمن هوا فضای ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
41
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
42
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
43
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
44
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
45
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
46
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
47
انجمن مهندسی گاز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
48
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
49
انجمن مهندسی صنایع ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
50
مرکز مطالعات مدیریت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
51
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
52
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
53
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
54
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
55
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
56
پژوهشگاه صنعت نفت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
57
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
58
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
59
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
60
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
61
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
62
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
63
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
64
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
65
انجمن کامپیوتر ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
66
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
67
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
68
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
69
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
70
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
71
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
72
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
73
انجمن مهندسین عمران ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
74
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
75
انجمن رمز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
76
کمیته ملی انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
77
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
78
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
79
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
80
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
81
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
82
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
83
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
84
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
85
پژوهشگاه صنعت نفت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
86
وزارت نیرو
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
87
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
88
انجمن پلیمر ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
89
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
90
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
91
انجمن علمی موتور ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
92
انجمن علمی مواد پرانرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
93
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
94
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
95
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
96
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
97
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
18
C
98
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
99
انجمن ریخته گران ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
100
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
101
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
102
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
103
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
104
انجمن سازه های فولادی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
105
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
106
انجمن برق آبی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
107
انجمن سرامیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
108
انجمن احتراق ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
109
شرکت صنایع الکترونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
110
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
111
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
112
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
8
C
113
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
114
انجمن سرامیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
115
انجمن انفورماتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
116
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
117
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
118
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
72
B
119
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
120
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
121
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
122
انجمن هوا فضای ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
123
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
124
موسسه نساجی امروز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
78
B
125
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
126
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
127
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
128
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
129
انجمن خوردگی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
130
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
131
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
132
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
133
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
134
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
8
C
135
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
136
وزارت راه و شهر سازی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
137
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
138
دانشگاه فنی و حرفه ای
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
139
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
140
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
141
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
142
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
143
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
144
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
145
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
146
انجمن علمی بتن ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
147
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
148
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
149
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
150
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
151
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
152
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
5
C
153
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
154
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
155
انجمن مهندسی پزشکی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
156
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
4
C
157
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
158
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
159
انجمن مهندسی دریایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
160
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
161
انجمن مهندسی سازه ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
162
انجمن مهندسی شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
163
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
164
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
165
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
166
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
167
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
168
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
169
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
170
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
171
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
172
انجمن مهندسی گاز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
173
انجمن مهندسین متالورژی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
174
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
175
انجمن مهندسی معدن ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
176
انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
4
C
177
انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
178
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
179
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
180
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
181
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
182
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
183
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
4
C
184
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
185
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
186
انجمن مواد پر انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
187
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
188
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
13
C
189
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
190
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
191
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
192
انجمن هیدرولیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
193
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B