# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
2
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
3
انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
67
B
4
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
5
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
6
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
7
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
61
C
8
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
9
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
10
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
11
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
90
A+
12
انجمن مهندسی دریایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
13
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
14
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
15
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
16
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
17
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
18
پژوهشگاه فناوری ارتباطات و اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
19
انجمن آهن و فولاد ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
20
انجمن مهندسی دریایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
21
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
22
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
23
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
24
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
25
پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
26
انجمن مهندسی شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
27
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
28
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
29
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
30
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
31
انجمن مهندسی مکانیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
32
دانشگاه صنعت نفت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
33
انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
34
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
35
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
36
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
37
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
97
A+
38
انجمن رمز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
89
A
39
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
40
انجمن هوا فضای ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
41
انجمن فیزیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
42
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
43
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
44
دانشگاه شاهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
45
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
46
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
47
انجمن علمی انرژی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
48
انجمن مهندسی گاز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
49
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C
50
انجمن مهندسی صنایع ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
51
مرکز مطالعات مدیریت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
52
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
53
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
54
دانشگاه محقق اردبیلی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
55
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
56
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
57
پژوهشگاه صنعت نفت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
58
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
59
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
60
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
68
B
61
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
62
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
63
انجمن علوم و فناوری مهندسی نساجی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
64
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
65
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
81
A
66
انجمن کامپیوتر ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
67
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
68
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
88
A
69
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
70
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
71
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
72
دانشگاه سیستان و بلوچستان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
73
مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
74
انجمن مهندسین عمران ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
75
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
76
انجمن رمز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
77
کمیته ملی انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
70
B
78
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
79
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
80
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
81
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
82
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
83
پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
84
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
14
C
85
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
86
پژوهشگاه صنعت نفت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
84
A
87
وزارت نیرو
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
88
دانشگاه بوعلی سینا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
89
انجمن پلیمر ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
90
دانشگاه گیلان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
91
انجمن علوم و مهندسی منابع آب
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
92
انجمن علمی موتور ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
93
انجمن علمی مواد پرانرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
94
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
95
مرکز تحقیقات راه, مسکن و شهرسازی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
96
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
97
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
42
C
98
دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
18
C
99
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
100
انجمن ریخته گران ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
12
C
101
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
102
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
103
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
104
انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
105
انجمن ژئومکانیک نفت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
106
انجمن سازه های فولادی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
107
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
108
انجمن برق آبی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
109
انجمن سرامیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
110
انجمن احتراق ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
111
شرکت صنایع الکترونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
112
شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
113
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
3
C
114
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه- انجمن
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
8
C
115
انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
116
انجمن سرامیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
117
انجمن انفورماتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
118
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
119
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
120
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
72
B
121
انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
122
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C
123
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
124
انجمن هوا فضای ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
125
دانشگاه علم و صنعت ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
126
موسسه نساجی امروز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
78
B
127
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
128
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
129
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
130
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
131
انجمن خوردگی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
132
پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
133
انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
134
شرکت ملی پالایش و پخش فراوردهای نفتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
135
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
136
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
8
C
137
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
138
وزارت راه و شهر سازی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
5
C
139
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
140
دانشگاه فنی و حرفه ای
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
141
انجمن مهندسی بهره وری صنعت برق ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
142
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
143
انجمن مهندسی کنترل و ابزار دقیق ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
144
انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
145
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
146
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
147
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
148
انجمن علمی بتن ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
149
موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
150
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
62
C
151
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
152
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
153
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
154
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
5
C
155
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
156
جهاد دانشگاهی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
157
انجمن مهندسی پزشکی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
158
سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
4
C
159
دانشگاه صنعتی شاهرود
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
160
انجمن مهندسی حمل و نقل ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
161
انجمن مهندسی دریایی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
162
دانشگاه سمنان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
163
انجمن مهندسی سازه ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
164
انجمن مهندسی شیمی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
165
دانشگاه افسرس و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
166
دانشگاه تهران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
167
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
168
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
169
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
170
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
171
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
172
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
173
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
174
انجمن مهندسی گاز ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
6
C
175
انجمن مهندسین متالورژی ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
71
B
176
دانشگاه فردوسی مشهد
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
177
انجمن مهندسی معدن ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
178
انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
4
C
179
انجمن مهندسان مکانیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
3
C
180
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
181
دانشگاه تبریز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
182
دانشگاه صنعتی شریف
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
183
دانشگاه تربیت مدرس
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
184
انجمن مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
185
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
4
C
186
دانشگاه کاشان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
187
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
188
انجمن مواد پر انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
189
دانشگاه صنعتی اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
190
انجمن علمی صنایع رنگ ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
13
C
191
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
192
پژوهشگاه مواد و انرژی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
193
دانشگاه آزاد اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
194
انجمن هیدرولیک ایران
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
59
C
195
دانشگاه اصفهان
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B