# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
2
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
3
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
4
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
5
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
87
A
6
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
7
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
92
A+
8
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
86
A
9
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
10
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
11
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
12
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
83
A
13
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
14
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
15
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
16
دانشگاه شیراز
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B