# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
2
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
0
C
3
انجمن جامعه‌شناسی ایران
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B