# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
2
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
3
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
4
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
5
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
6
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
7
دانشگاه یزد
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B