# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
2
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
48
C
3
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
4
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
33
C
5
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
6
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
55
C
7
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
50
C
8
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
54
C
9
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
77
B
10
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
43
C
11
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
12
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B
13
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
47
C
14
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
15
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
16
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
72
B
17
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
46
C
18
ناجا
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C