# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
2
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
3
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
57
C