# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
2
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
9
C
3
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
91
A+
4
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B