# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
78
B
2
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
3
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
73
B
4
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
63
C
5
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
38
C
6
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
76
B
7
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
53
C
8
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
9
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
45
C
10
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
59
C
11
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
12
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
13
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
58
C
14
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
67
B
15
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
60
C
16
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید نشده
 
59
C
17
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
18
دانشگاه جامع امام حسین
تکمیل ورود اطلاعات نشریه در سامانه: تایید شده