# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید نشده
 
0
C
2
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
82
A
3
وزارت امور خارجه
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
64
C