# عنوان نشریه صاحب امتیاز وضعیت انتشار ثبت اطلاعات رتبه بندی 1394
1
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
65
B
2
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
70
B
3
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
75
B
4
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
80
A
5
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
66
B
6
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
85
A
7
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
79
B
8
دانشگاه شهید باهنر کرمان
تکمیل ورود اطلاعات  نشریه در سامانه: تایید شده
 
74
B